Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

zakład opieki zdrowotnej

 • 07.03.2012Abonament za świadczenia medyczne jako przychód pracownika
  Pytanie podatnika: Wnioskodawca zawarł z podmiotem świadczącym usługi medyczne umowę o świadczenie usług medycznych dla swoich pracowników. Umowa przewiduje, w zamian za ustalony abonament pieniężny, świadczenia z zakresu medycyny pracy oraz świadczenia obejmujące profilaktyczną opiekę zdrowotną niezbędną z uwagi na warunki pracy. Czy koszty abonamentu za ww. świadczenia medyczne ponoszone przez pracodawcę stanowią podstawę do naliczania podatku dochodowego pracowników?
 • 07.03.2012Skutki podatkowe zwrotu przez ZUS składek zdrowotnych
  Pytanie podatnika: Czy w przypadku zwrotu nadpłaconych do ZUS składek na ubezpieczenie zdrowotne Wnioskodawca będzie je opodatkowywał w rozliczeniu rocznym za bieżący rok kalendarzowy jako pozostałe przychody (nienależnie pobrane składki), czy też powinien składać korekty rozliczeń rocznych za poprzednie lata?
 • 06.02.2012Ulga rehabilitacyjna: Operacja ortopedyczna nie podlega odliczeniu w PIT
  Z uzasadnienia: Zabieg operacyjny jest procedurą leczniczą, a nie rehabilitacyjną. W języku powszechnym rozumienie pojęcia "rehabilitacja" nie obejmuje operacji chirurgicznych zapobiegających upośledzeniu poruszania się, ale obejmuje zespół działań przystosowujących pacjenta po zabiegu operacyjnym do normalnej lub możliwej do osiągnięcia zdolności do samodzielności ruchowej. Na rehabilitację kieruje lekarz prowadzący i odbywa się ona pod kierunkiem lekarza rehabilitanta lub fizjoterapeuty (lub innych uprawnionych specjalistów).
 • 02.02.2012PIT 2011: Dochody zagraniczne
  Uzyskując dochody z tytułu pracy najemnej wykonywanej za granicą, w większości przypadków należy rozliczyć się z nich także w Polsce. Należy o tym pamiętać szczególnie obecnie, gdy wiele osób mających miejsce zamieszkania w Polsce podejmuje pracę za granicą.
 • 30.01.2012Broszura informacyjna do zeznania PIT-37 o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w 2011 roku
  FORMULARZ JEST PRZEZNACZONY dla podatników, do których ma zastosowanie art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą", i którzy w roku podatkowym:
 • 24.01.2012Opodatkowanie dochodów niani
  Na podstawie umowy uaktywniającej niania sprawuje opiekę nad dziećmi od ukończenia 20 tygodnia życia. Jest ona zawierana w formie pisemnej między nianią a rodzicem/rodzicami dziecka. Umowa uaktywniająca jest umową o świadczenie usług, do której zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego stosuje się przepisy dotyczące umowy zlecenia.
 • 17.01.2012Prawo do 50 proc. kosztów uzyskania przychodów
  Pytanie podatnika: Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym Spółka postąpi prawidłowo obliczając i odprowadzając podatek dochodowy od osób fizycznych, stosując do części wynagrodzenia pracowników stanowiącego honorarium autorskie, obliczone w sposób opisany powyżej, koszty uzyskania przychodów, o których mowa w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a do pozostałej części ich wynagrodzenia koszty uzyskania przychodów, o których mowa w art. 22 ust. 2 ww. ustawy?
 • 09.12.2011Opodatkowanie usług psychologów. Usługi medyczne a VAT
  Co do zasady z opodatkowania VAT zwalnia się usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji z 24 listopada 2011 r. nr IPTPP2/443-484/11-4/IR wyjaśnił, w jakim zakresie ze zwolnienia z VAT mogą korzystać usługi świadczone przez psychologów.
 • 21.11.2011PIT od pakietów medycznych - uchwała NSA
  Wykupione przez pracodawcę pakiety świadczeń medycznych, których wartość nie jest wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, stanowią dla pracowników, uprawnionych do ich wykorzystania, nieodpłatne świadczenie w rozumieniu art. 12 ust. 1 wymienionej ustawy - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
 • 18.11.2011Odliczenie VAT od zakupów finansowanych dotacją
  Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca ma możliwość prawną odzyskania podatku od towarów i usług od przyszłego zakupu koherentnego tomografu?
 • 17.10.2011Firmy nie korzystają z kredytu podatkowego
  Interpelacja nr 24145 do ministra finansów w sprawie warunków przyznania ulgi zwanej kredytem podatkowym przedsiębiorcom rozpoczynającym prowadzenie działalności gospodarczej
 • 28.09.2011Ewidencja przychodów z dotacji w świetle ustawy o rachunkowości i MSR
  Podmioty, korzystające ze środków unijnych, funkcjonują na podstawie różnych przepisów, regulujących działalność jednostek. W zależności od przepisów systemowych podmioty gospodarcze otrzymane przychody z tytułu dotacji powinny ewidencjonować albo metodą kapitałową albo metodą wynikową.
 • 25.08.2011Odliczenie VAT według proporcji a koszty uzyskania przychodów
  Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca ma prawo na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 46 lit. a tiret drugie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu podatek od towarów i usług naliczony w części, w której nie skorzystano z opcjonalnego prawa podatnika do odliczenia podatku naliczonego zgodnie z art. 90 ust. 10 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług, jeżeli udział obrotów opodatkowanych w obrotach ogółem nie przekroczył w poprzednim roku 2%?
 • 16.08.2011BCC o planach zmian ws. przekształcania ZOZ-ów w spółki kapitałowe
  Projekt rozporządzenia ws. narzędzi restrukturyzacji i konsolidacji SP ZOZ w spółki kapitałowe pozwoli na przeprowadzenie przekształceń tak, by zapobiec dalszemu zadłużaniu się zrestrukturyzowanych podmiotów – uważa Business Centre Club. Organizacja przekazała ministrowi Skarbu Państwa opinię dotyczącą kontrowersyjnej kwestii przekształcania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej (SP ZOZ) w spółki kapitałowe.
 • 08.08.2011NIK reaguje na skargi
  Zamówienia publiczne, gospodarowanie majątkiem oraz działanie państwowych instytucji - to najczęstsze przedmioty kontroli skargowych NIK. Izba przeprowadza je doraźnie, są to kontrole dodatkowe, zainspirowane skargami, jakie napływają do Izby ze strony obywateli, a także instytucji, wskazujących na konkretnie nieprawidłowości.
 • 11.07.2011Usługi dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji a VAT
  Usługi dezynfekcyjne, dezynsekcyjne i deratyzujące są wyłączone z zakresu stosowania art. 43 ust. 1 pkt 18 i 18a ustawy o VAT i w związku z tym nie mogą korzystać ze zwolnienia podatku VAT – stwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w interpretacji z 28 czerwca 2011 r. nr IPTPP1/443-81/11-4/ALN.
 • 03.06.2011Wsparcie osób niepełnosprawnych ze środków PFRON
  Ze środków PFRON realizowane są zadania określone ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. By ułatwić indywidualnym osobom niepełnosprawnym korzystanie ze wsparcia Funduszu, część zadań ustawowych PFRON realizowana jest przez samorząd powiatowy i wojewódzki. W poniższej tabeli wymieniono wynikające z ustawy o rehabilitacji zadania finansowane lub współfinansowane ze środków PFRON.
 • 02.06.2011NSA: Oddział zagranicznej spółki nie musi występować o własny NIP
  W świetle art. 2 ust. 2 w związku z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oddział spółki zagranicznej, będącej podatnikiem na mocy odrębnych przepisów, nie jest zobowiązany do zgłoszenia ewidencyjnego, nawet tylko jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych oraz płatnik składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, ponieważ w obrocie gospodarczym posługuje się NIP nadanym spółce. Również na gruncie ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, a zwłaszcza jej art. 5 pkt 4, nie można wywieść odrębności prawnej oddziału od spółki, którego odrębność od spółki polega tylko na funkcjonalnym i przestrzennym wydzieleniu części organizacyjno-gospodarczej spółki.
 • 12.05.2011Pobyt w szpitalu z dzieckiem lub bliskim podlega VAT
  Usługi, polegające na zapewnieniu pacjentowi możliwości wykonywania opieki przez osobę najbliższą i umożliwieniu osobie najbliższej obecności przy pacjencie, wykonywane przez szpital, są opodatkowane VAT – stwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji z 22 kwietnia 2011 r. nr ILPP2/443-183/11-2/MR.
 • 19.04.2011Ministerstwo Zdrowia; Zmiana stawek VAT nie wpłynie znacząco na wyniki szpitali
  Interpelacja nr 20438 do ministra zdrowia w sprawie zmniejszenia budżetów szpitali z powodu podwyżki podatku VAT
 • 18.04.2011Kiedy małżonek jest współpracownikiem, a kiedy tylko pomaga w firmie
  Interpelacja nr 20396 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie kwalifikacji do celów ubezpieczeń społecznych współmałżonka, jako osoby współpracującej z osobą prowadzącą działalność gospodarczą
 • 12.04.2011Czy wydzielony zakład spółki osobowej może posiadać status odrębnego podatnika VAT
  Zgodnie z orzeczeniem Naczelnego Sądu Administracyjnego z 18 marca 2011 r. sygn. akt I FSK 498/10, wyodrębniony ze spółki osobowej zakład nie posiada odrębnej podmiotowości prawnopodatkowej dla celów rozliczania podatku VAT.
 • 11.04.2011Ministerstwo Finansów o zmianach w VAT od dnia 1 kwietnia 2011 r.
  W dniu 18 marca 2011 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo o miarach. Ustawa ta została opublikowana w dniu 28 marca 2011 r. w Dzienniku Ustaw Nr 64 pod poz. 332. Ustawa z dnia 18 marca 2011 r. weszła w życie, co do zasady, z dniem 1 kwietnia 2011 r., z tym że: - z dniem 1 września 2011 r. wchodzą w życie przepisy w zakresie kas rejestrujących, - z dniem 1 stycznia 2012 r. zostaje wprowadzona podstawowa stawka podatku na ubranka dla niemowląt i obuwie dla dzieci. Wiele z wprowadzonych ww. ustawą uregulowań ma istotny wpływ na zasady rozliczania podatku przez podatników. Do zmian tych dostosowano przepisy wykonawcze zawarte w rozporządzeniach Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r.:
 • 08.04.2011Wyniki kontroli ZUS prawidłowości zwolnień lekarskich w 2010 r.
  Interpelacja nr 20601 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie nieprawdziwych zwolnień lekarskich
 • 07.04.2011Symboliczny pochówek uprawnia do zasiłku pogrzebowego
  Koszty symbolicznego upamiętnienia osoby zmarłej, która pisemnym oświadczeniem wyraziła wolę przekazania swoich zwłok publicznej uczelni medycznej dla celów naukowych, są kosztami pogrzebu w rozumieniu art. 78 ust. 1 ustawy z o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i uzasadniają roszczenie o zasiłek pogrzebowy, o którym mowa w art. 77 ust.1 tej ustawy - orzekł Sąd Najwyższy.
 • 06.04.2011Masz małe dziecko? - zatrudnij nianię, a składki zapłaci ZUS
  Rodzice wychowujący dzieci do lat trzech od 4 kwietnia zyskali potężnego sojusznika – budżet państwa. Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, która weszła w życie 4.04.2011 r. może zrewolucjonizować rynek usług opieki nad małymi dziećmi.
 • 06.04.2011Badania kliniczne podlegają opodatkowaniu VAT
  Celem badań klinicznych jest odkrycie lub potwierdzenie skutków działania badanych produktów leczniczych i ocena ich bezpieczeństwa. Badania te w istocie nie mają na celu profilaktyki, zachowania, ratowania, przywracania i poprawy zdrowia. Nie mogą zatem korzystać ze zwolnienia z VAT – stwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji z 21 marca 2011 r. nr ITPP1/443-16/11/DM.
 • 05.04.2011Pakiety medyczne dla pracowników bez VAT
  Interpelacja nr 20188 do prezesa Rady Ministrów w sprawie podatku VAT od abonamentów medycznych
 • 22.03.2011Opodatkowanie podatkiem VAT usług medycznych – nieustanne wątpliwości
  Interpelacja nr 20327 do ministra zdrowia w sprawie zapobieżenia zmniejszeniu dostępności wybranych usług medycznych na skutek podważania w znowelizowanej ustawie o podatku od towarów i usług ich terapeutycznego charakteru
 • 15.03.2011Preferencyjna stawka podatku od nieruchomości od budynków zajętych na udzielanie świadczeń zdrowotnych
  Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości budynków zajętych na udzielanie świadczeń zdrowotnych budziło przed wejściem w życie od 1 stycznia 2011 r. znowelizowanego art. 5 ust. 1 pkt. 2 lit. d) ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 95, poz. 613 z późn. zm.) szereg wątpliwości.
 • 08.03.2011Zwolnienie z VAT czynności wykonywanych przez dietetyków
  Od 1 stycznia 2011 r. w zasadniczy sposób zmienił się sposób klasyfikacji usług, które mogą korzystać ze zwolnienia przedmiotowego z VAT. Do 31 grudnia 2010 r. zwolnienie od podatku od towarów i usług m.in. w zakresie ochrony zdrowia wynikało z załącznika nr 4 do ustawy, który w poz. 9 wskazywał je jako korzystające ze zwolnienia. 1 stycznia 2011 r. uchylony został przepis art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy, który wskazywał usługi zwolnione od podatku, odsyłając do załącznika nr 4 do ustawy.
 • 07.03.2011Dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne z ulgą podatkową na zakup polisy
  Ministerstwo Zdrowia przesłało do społecznych konsultacji projekt ustawy o dodatkowym ubezpieczeniu zdrowotnym. Zakłada on m.in. wprowadzenie ulgi podatkowej w przypadku zakupu polis dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego. Jak deklaruje resort, zasadniczym celem regulacji jest zagwarantowanie świadczeniobiorcom należytej realizacji ich uprawnień wynikających z systemu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego oraz wprowadzenie instrumentów dla dalszego rozwoju rynku dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych.  
 • 07.03.2011Opodatkowanie VAT usług medycznych od 1 stycznia 2011 r.
  Interpelacja nr 20328 do ministra finansów w sprawie doprecyzowania zapisów znowelizowanej ustawy o podatku od towarów i usług w zakresie katalogu usług medycznych, które od 1 stycznia 2011 r. mogą nie być w dalszym ciągu zwolnione z podatku, a co za tym idzie, zostanie na nie nałożona 23-procentowa stawka podatku VAT
 • 01.03.2011Zwolnienie z VAT dla ośrodków rehabilitacyjnych
  Usługi turnusów rehabilitacyjnych wykonywane przez podmioty wpisane do rejestrów prowadzonych przez wojewodę podlegają zwolnieniu z VAT - przewiduje zatwierdzona 28 lutego nowelizacja rozporządzenia ministra finansów w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.  
 • 25.02.2011MS: Odpis z KRS może być aktualny przez czas nieokreślony
  Interpelacja nr 19391 do ministra sprawiedliwości w sprawie dookreślenia okresu ważności wypisu z KRS i innych dokumentów
 • 22.02.2011MF: Pakiety medyczne od pracodawcy będą zwolnione z VAT
  Interpelacja nr 19967 do ministra finansów w sprawie objęcia podatkiem VAT pakietów medycznych
 • 14.02.2011Zasiłek opiekuńczy
  Prawo do zasiłku opiekuńczego przysługuje osobom objętym ubezpieczeniem chorobowym, bez okresu wyczekiwania. Prawo to przysługuje na równi matce i ojcu dziecka. Zasiłek ten wypłaca się tylko jednemu z rodziców, temu który wystąpi z wnioskiem o jego wypłatę za dany okres. Prawo do zasiłku opiekuńczego z tytułu opieki nad dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat w przypadkach, o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1 lit. b i c ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, przysługuje także rodzicom niepozostającym w formalnym związku małżeńskim, lecz pozostającym we wspólnym gospodarstwie domowym.
 • 14.02.2011Gminy stracą na preferencyjnych stawkach podatku dla sanatoriów
  Interpelacja nr 19841 do ministra finansów w sprawie przyjętej ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych
 • 11.02.2011VAT od używanych samochodów i turnusów rehabilitacyjnych – zmiany w przepisach
  Doprecyzowanie przepisu dotyczącego zwolnienia z VAT dostawy używanych samochodów oraz wprowadzenie zwolnienia z VAT dla turnusów rehabilitacyjnych - to główne cele nowelizacji rozporządzenia w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, nad którą pracuje Ministerstwo Finansów.  
 • 11.02.2011VAT 2011: Turnusy rehabilitacyjne będą zwolnione z podatku
  Wczoraj, na stronie internetowej Ministerstwa Finansów w BIP ukazał się projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, które wprowadza zwolnienia od podatku od towarów i usług dla usług turnusów rehabilitacyjnych w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, świadczonych na zasadach określonych w tej ustawie przez podmioty nie będące zakładami opieki zdrowotnej.
 • 09.02.2011Ubezpieczenie wypadkowe i zdrowotne – zmiana przepisów
  Z początkiem lutego weszły w życie zmiany w przepisach dotyczących obowiązku ubezpieczenia wypadkowego oraz podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne – informuje departament ubezpieczeń i składek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Pierwsza z nich dotyczy osób pobierających stypendium w okresie odbywania studiów podyplomowych, druga – bezrobotnych niepobierających zasiłku lub stypendium.  
 • 25.01.2011Akt urodzenia
  Akt urodzenia jest aktem stanu cywilnego stwierdzającym fakt narodzin dziecka. Stanowi wyłączny dowód tego zdarzenia. Dokument ten jest tworzony i przechowywany przez urząd stanu cywilnego, na obszarze którego stwierdzono urodzenie. Można go obalić tylko przez procedurę sprostowania lub unieważnienia aktu.
 • 21.01.2011Zwrot kosztów zakupu okularów korekcyjnych podlega PIT
  Pytanie podatnika: Czy zwrot kosztów zakupu okularów korygujących wzrok do pracy przy obsłudze monitorów ekranowych podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 • 20.01.2011Nowe zasady zwolnień z VAT usług w zakresie ochrony zdrowia
  Do 31 grudnia 2010 r. zwolnienie od podatku od towarów i usług w zakresie ochrony zdrowia wynikało z załącznika nr 4 do ustawy, który w poz. 9 wskazywał je jako korzystające ze zwolnienia. Obecnie (od 1 stycznia 2011 roku) zwalnia się od podatku usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz czynności ściśle z tymi usługami związane, wykonywane przez zakłady opieki zdrowotnej, świadczone przez lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarki, położne, osoby wykonujące inne zawody medyczne, o których mowa w art. 18d ust. 1 pkt 1 ustawy z 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. nr 14, poz. 89, z późn. zm.) oraz psychologów.
 • 18.01.2011Roczny PIT: Rozliczenie dochodów z pracy za granicą
  Uzyskując dochody z tytułu pracy najemnej wykonywanej za granicą, w większości przypadków należy rozliczyć się z nich także w Polsce. Kwestia ta podlega regulacjom zawartym w dwustronnych umowach w sprawie unikania podwójnego opodatkowania.
 • 18.01.2011Broszura informacyjna do zeznania PIT-37 o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w 2010 roku
  MINISTERSTWO FINANSÓW Formularz jest przeznaczony dla podatników, do których ma zastosowanie art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą ”, i którzy w roku podatkowym:
 • 17.01.2011Pracownicze pakiety medyczne bez VAT-u
  Jak poinformowała rzecznik Ministerstwa Finansów Magdalena Kobos, pakiety medyczne fundowane przez firmy pracownikom nadal będą zwolnione z podatku VAT. Z rządowego stanowiska zadowoleni są przedsiębiorcy. Zdaniem Rafała Iniewskiego, przewodniczącego Rady Podatkowej PKPP Lewiatan, nałożenie na pracodawców obowiązku naliczania VAT spowodowałoby, że zrezygnowaliby oni z tej formy wynagradzania pracowników.  
 • 16.01.2011Abonament RTV – kto, ile i dlaczego?
  Abonament RTV jest parapodatkiem. Większość osób, które posiada odbiornik telewizyjny lub radio (lub i to i to) powinna go płacić – mimo iż niekoniecznie ogląda publiczną telewizję lub słucha publicznego radia. Abonament RTV płacimy w celu finansowania misji publicznej radia i telewizji – i choć ostatnio tzw. programy misyjne stanowia niszę w repertuarze TVP (trochę więcej tych programów znajdziemy w programach Polskiego Radia), obowiązek płacenia abonamentu nie został jeszcze zniesiony, choć taki zamysł był już przez rząd publicznie ogłaszany.
 • 03.01.2011Podatek VAT 2011: Nowe regulacje dotyczące zwolnień z podatku VAT
  W odniesieniu do usług, założenia metodologiczne klasyfikacji PKWiU 2008 nie pozwoliły na takie „przełożenie” przepisów wykorzystujących te klasyfikacje, aby zakres zwolnień, określony w załączniku nr 4 do ustawy był zgodny z przepisami dyrektywy 2006/112/WE. Dlatego też załącznik nr 4 do ustawy o VAT, zawierający wykaz usług zwolnionych od podatku został uchylony. Jednocześnie uregulowania dotyczące tej tematyki zostały przeniesione do treści ustawy.
 • 31.12.2010Podatek VAT 2011: Zestawienie zwolnień i stawek obniżonych podatku VAT stosowanych od 1 stycznia 2011 r.
  Zmiany w ustawie o podatku VAT, nowe rozporządzenie wykonawcze, przepisy przejściowe – prawie wszystkie przepisy ukazały się w ostatnich dniach starego roku. Konieczność stosowania ujednoliconych i nowych przepisów powoduje, że stawki VAT 2011 są dla wielu podatników trudne do określenia. Przygotowaliśmy zestawienie stawek podatku VAT, które będą obowiązywały już od jutra. Jednocześnie prezentujemy nowe rozporządzenie wykonawcze VAT oraz ujednolicony tekst ustawy o podatku od towarów i usług.

« poprzednia strona [ 1 ] ... [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] . [ 11 ] . [ 12 ] ... [ 12 ] następna strona »