Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

formularze pit

 • 30.11.2018Krótszy okres przechowywania akt pracowniczych – prawa i obowizki pracodawcy, obowizki ZUS
  Od 2019 r. dokumentacj pracownicz nowo zatrudnionych podatników bdzie mona przechowywa przez 10 a nie 50 lat. Oznacza to jednak niestety konieczno przekazywania jeszcze wikszej iloci informacji do ZUS, który przypomina pracodawcom o ich nowych obowizkach. Obowizki bd mieli te pracodawcy, którzy zechc skróci okres przechowywania akt pracowników zatrudnionych wczeniej. 
  • 29.11.2018Krótszy okres przechowywania akt pracowniczych – prawa i obowizki pracodawcy, obowizki ZUS
   Od 2019 r. dokumentacj pracownicz nowo zatrudnionych podatników bdzie mona przechowywa przez 10 a nie 50 lat. Oznacza to jednak niestety konieczno przekazywania jeszcze wikszej iloci informacji do ZUS, który przypomina pracodawcom o ich nowych obowizkach. Obowizki bd mieli te pracodawcy, którzy zechc skróci okres przechowywania akt pracowników zatrudnionych wczeniej. 
   • 08.11.2018PIT i CIT 2019. Fundamentalne zmiany podatkowe - informacja o szkoleniach
    Przeom roku 2018/2019 zapowiada si jako szczególnie obfitujcy w zmiany w zakresie podatków. Istotne zmiany dotycz zarówno podatków dochodowych od osób fizycznych jak i osób prawnych. Szczególn uwag musimy zwróci na bardzo istotne zmiany w opodatkowaniu leasingu i rozliczaniu samochodów osobowych, rewolucj w cenach transferowych czy regulacje dotyczce opodatkowania transakcji zwizanych z kryptowalutami. A to tylko niewielka cz nadchodzcych zmian.
    • 05.11.2018PIT: Etat i dziaalno - jak rozliczy podatek?
     O ile dochody z pracy na etacie s zawsze opodatkowane na zasadach ogólnych, tj. wedug skali podatkowej, to dochody z dziaalnoci gospodarczej moesz opodatkowa:  na zasadach ogólnych, wg skali podatkowej (stawki 18% i 32% od nadwyki dochodów ponad 85.528 z),  podatkiem liniowym (staa stawka 19%),  ryczatem od przychodów ewidencjonowanych,  kart podatkow.  Jeli pracujesz na etacie i jednoczenie prowadzisz dziaalno gospodarcz, to w zalenoci od wybranego sposobu opodatkowania twojej dziaalnoci, róni si bd formularze rocznych zezna podatkowych oraz moliwo skorzystania z ulg podatkowych.
     • 31.10.2018PIT: Etat i dziaalno - jak rozliczy podatek?
      O ile dochody z pracy na etacie s zawsze opodatkowane na zasadach ogólnych, tj. wedug skali podatkowej, to dochody z dziaalnoci gospodarczej moesz opodatkowa:  na zasadach ogólnych, wg skali podatkowej (stawki 18% i 32% od nadwyki dochodów ponad 85.528 z),  podatkiem liniowym (staa stawka 19%),  ryczatem od przychodów ewidencjonowanych,  kart podatkow.  Jeli pracujesz na etacie i jednoczenie prowadzisz dziaalno gospodarcz, to w zalenoci od wybranego sposobu opodatkowania twojej dziaalnoci, róni si bd formularze rocznych zezna podatkowych oraz moliwo skorzystania z ulg podatkowych.
      • 29.10.2018Moliwo zastosowania ulgi meldunkowej przy braku owiadczenia - fiskus nieugity
       Pytanie: Czy podatnik skadajc zeznanie podatkowe za 2013 r. móg skorzysta z tzw. ulgi meldunkowej biorc pod uwag fakt zameldowania na pobyt stay przez okres nie krótszy ni 12 miesicy przed dat zbycia, oraz owiadczenie zoone w ramach aktu notarialnego sprzeday lokalu mieszkalnego a take zoenie PIT-37 bez wykazanego dochodu ze sprzeday nieruchomoci - czy w tym przypadku s one równoznaczne z owiadczeniem o korzystaniu z ulgi meldunkowej i owiadczeniem o zameldowaniu przez 12 miesicy?
       • 10.10.2018Podatki 2019: Nowe wzory dotyczce zryczatowanego podatku dochodowego
        Resort finansów przygotowa projekt nowego rozporzdzenia dotyczcego wzorów zeznania, deklaracji i informacji podatkowych obowizujcych w zakresie zryczatowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiganych przez osoby fizyczne. Formularze zostan w efekcie dostosowane do zmian w ustawach o podatkach dochodowych.
        • 09.10.2018Podatki 2019: Nowe wzory dotyczce zryczatowanego podatku dochodowego
         Resort finansów przygotowa projekt nowego rozporzdzenia dotyczcego wzorów zeznania, deklaracji i informacji podatkowych obowizujcych w zakresie zryczatowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiganych przez osoby fizyczne. Formularze zostan w efekcie dostosowane do zmian w ustawach o podatkach dochodowych.
         • 02.10.2018Podatki 2019: Nowe wzory formularzy PIT
          Wzory formularzy zwizanych z podatkiem dochodowym od osób fizycznych zostan zmodyfikowane. W przygotowanym przez Ministerstwo Finansów projekcie rozporzdzenia przewidziano dostosowanie wzorów do zmian na poziomie ustawowym. Nowe rozporzdzenie wejdzie w ycie z pocztkiem 2019 r.
          • 01.10.2018Podatki 2019: Nowe wzory formularzy PIT
           Wzory formularzy zwizanych z podatkiem dochodowym od osób fizycznych zostan zmodyfikowane. W przygotowanym przez Ministerstwo Finansów projekcie rozporzdzenia przewidziano dostosowanie wzorów do zmian na poziomie ustawowym. Nowe rozporzdzenie wejdzie w ycie z pocztkiem 2019 r.
           • 26.09.2018ZUS wyjania: E-akta - skrócenie okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacja
            Od stycznia 2019 r. wejd w ycie przepisy, które uatwi przechowywanie akt pracowniczych dotyczcych pracowników i zleceniobiorców i obni koszty zwizane z ich przechowywaniem. Obecnie dokumentacj pracownicz przechowujesz w formie papierowej. Od stycznia bdziesz móg decydowa w jakiej formie chcesz j przechowywa – papierowo, czy elektronicznie. Bdziesz te móg zmieni wczeniej przyjt form przechowywania akt pracowniczych.
            • 25.09.2018ZUS wyjania: E-akta - skrócenie okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacja
             Od stycznia 2019 r. wejd w ycie przepisy, które uatwi przechowywanie akt pracowniczych dotyczcych pracowników i zleceniobiorców i obni koszty zwizane z ich przechowywaniem. Obecnie dokumentacj pracownicz przechowujesz w formie papierowej. Od stycznia bdziesz móg decydowa w jakiej formie chcesz j przechowywa – papierowo, czy elektronicznie. Bdziesz te móg zmieni wczeniej przyjt form przechowywania akt pracowniczych.
             • 11.09.2018Podatki 2019: Nowe wzory formularzy PIT
              Wzory owiadcze, deklaracji i informacji dla podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) zostan dostosowane do zmian na poziomie ustawowym – wynika z projektu opublikowanego przez Ministerstwo Finansów. Formularze bd w efekcie uwzgldnia przepisy wprowadzajce umow o pomocy przy zbiorach
              • 10.09.2018Podatki 2019: Nowe wzory formularzy PIT
               Wzory owiadcze, deklaracji i informacji dla podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) zostan dostosowane do zmian na poziomie ustawowym – wynika z projektu opublikowanego przez Ministerstwo Finansów. Formularze bd w efekcie uwzgldnia przepisy wprowadzajce umow o pomocy przy zbiorach
               • 28.08.2018E-akta pracownicze - od 2019 nowe formularze, obowizki i okresy przechowywania akt
                Od stycznia 2019 r. wejd w ycie przepisy, które uatwi przechowywanie akt pracowniczych dotyczcych pracowników i zleceniobiorców i obni koszty zwizane z ich przechowywaniem (cho spowoduj koszty zwizane z aktualizacj oprogramowania). Zakad Ubezpiecze Spoecznych udostpni patnikom informator, dotyczcy wprowadzanych zasad przechowywania akt.
                • 24.08.2018E-akta pracownicze - od 2019 nowe formularze, obowizki i okresy przechowywania akt
                 Od stycznia 2019 r. wejd w ycie przepisy, które uatwi przechowywanie akt pracowniczych dotyczcych pracowników i zleceniobiorców i obni koszty zwizane z ich przechowywaniem (cho spowoduj koszty zwizane z aktualizacj oprogramowania). Zakad Ubezpiecze Spoecznych udostpni patnikom informator, dotyczcy wprowadzanych zasad przechowywania akt.
                 • 08.08.2018Podatki 2018: Nowe e-formularze PIT-TP i CIT-TP
                  Na stronie Centralnego Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych opublikowano nowe wzory dokumentów elektronicznych PIT-TP oraz CIT-TP – poinformowao Ministerstwo Finansów. W efekcie wprowadzenia formularzy w formie elektronicznej podatnicy mog speni swoje obowizki dokumentacyjne za porednictwem platformy ePUAP.
                  • 07.08.2018Podatki 2018: Nowe e-formularze PIT-TP i CIT-TP
                   Na stronie Centralnego Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych opublikowano nowe wzory dokumentów elektronicznych PIT-TP oraz CIT-TP – poinformowao Ministerstwo Finansów. W efekcie wprowadzenia formularzy w formie elektronicznej podatnicy mog speni swoje obowizki dokumentacyjne za porednictwem platformy ePUAP.
                   • 16.05.2018Podatki 2018: Ustawa o PIT bdzie dostosowana do nowego typu umowy
                    Ju 18 maja br. wejd w ycie regulacje dotyczce nowego typu umowy cywilnoprawnej – tzw. umowy o pomocy przy zbiorach. Do zmian dostosowana zostanie take ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT).
                    • 15.05.2018Podatki 2018: Ustawa o PIT bdzie dostosowana do nowego typu umowy
                     Ju 18 maja br. wejd w ycie regulacje dotyczce nowego typu umowy cywilnoprawnej – tzw. umowy o pomocy przy zbiorach. Do zmian dostosowana zostanie take ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT).
                     • 15.05.2018Korekta PIT-11. Za bdy patnika odpowiada podatnik?
                      Pytanie: Patnik przesa Wnioskodawcy skorygowane formularze PIT-11. Patnik uzna, e zwolnienie z obowizku podatkowego oraz koniecznoci zapacenia skadek do ZUS byo bdne i odprowadzi zaleg zaliczk na poczet podatku w wysokoci 18% od zanionego przychodu oraz skadki zdrowotne i spoeczne. Patnik wezwa Wnioskodawc do zoenia korekty zezna rocznych we waciwym urzdzie skarbowym. Czy Wnioskodawca ma obowizek zapaty zalegego podatku wraz z odsetkami, który wynika z korekty deklaracji PIT-11?
                      • 29.03.2018Podatki 2018: Nowe wzory owiadcze i zawiadomie PIT
                       Ministerstwo Finansów opublikowao projekty dwóch nowych rozporzdze dotyczcych wzorów owiadcze i zawiadomie ws. podatku dochodowego. Formularze odnosz si m.in. do podatników osigajcych dochody z dziaów specjalnych produkcji rolnej oraz sprzeday produktów rolinnych i zwierzcych, które przetworzono w sposób inny ni przemysowy.
                       • 28.03.2018Podatki 2018: Nowe wzory owiadcze i zawiadomie PIT
                        Ministerstwo Finansów opublikowao projekty dwóch nowych rozporzdze dotyczcych wzorów owiadcze i zawiadomie ws. podatku dochodowego. Formularze odnosz si m.in. do podatników osigajcych dochody z dziaów specjalnych produkcji rolnej oraz sprzeday produktów rolinnych i zwierzcych, które przetworzono w sposób inny ni przemysowy.
                        • 16.03.2018Urzdy skarbowe ruszaj z usug PFR
                         Od czwartku urzdy skarbowe rozpoczynaj wstpne wypenianie formularzy podatkowych PIT (Pre-Filled Tax Return – tzw. usuga PFR). Aby skorzysta z takiej moliwoci, podatnik powinien zoy drog elektroniczn wniosek PIT-WZ. Rok temu z usugi PFR skorzystao w sumie ok. 300 tys. polskich podatników.
                         • 15.03.2018Urzdy skarbowe ruszaj z usug PFR
                          Od czwartku urzdy skarbowe rozpoczynaj wstpne wypenianie formularzy podatkowych PIT (Pre-Filled Tax Return – tzw. usuga PFR). Aby skorzysta z takiej moliwoci, podatnik powinien zoy drog elektroniczn wniosek PIT-WZ. Rok temu z usugi PFR skorzystao w sumie ok. 300 tys. polskich podatników.
                          • 28.02.2018Ostatni dzie na zoenie PIT-11
                           28 lutego br. mija termin zoenia do urzdu skarbowego za pomoc rodków komunikacji elektronicznej przez patnika/biuro rachunkowe dziaajce w jego imieniu informacji: PIT-8C, PIT-11, PIT-R oraz IFT-1/IFT-1R. Do koca lutego informacje te powinny by równie przekazane podatnikowi, przy czym w tym przypadku nie ma znaczenia forma sporzdzenia druku - papierowa czy elektroniczna.
                           • 28.02.2018Ostatni dzie na zoenie PIT-11
                            28 lutego br. mija termin zoenia do urzdu skarbowego za pomoc rodków komunikacji elektronicznej przez patnika/biuro rachunkowe dziaajce w jego imieniu informacji: PIT-8C, PIT-11, PIT-R oraz IFT-1/IFT-1R. Do koca lutego informacje te powinny by równie przekazane podatnikowi, przy czym w tym przypadku nie ma znaczenia forma sporzdzenia druku - papierowa czy elektroniczna.
                            • 07.02.2018PIT za 2017: Emeryci i rencici mog atwiej przekaza 1 proc. podatku
                             Przy rozliczeniach podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) emeryci i rencici, którzy nie korzystaj z adnych odlicze, mog skorzysta z uproszczonej formy wskazania organizacji poytku publicznego (OPP). W praktyce takie osoby mog skada w urzdach skarbowych owiadczenia PIT-OP, wskazujce konkretn organizacj majc otrzyma 1 proc. podatku.
                             • 06.02.2018PIT za 2017: Emeryci i rencici mog atwiej przekaza 1 proc. podatku
                              Przy rozliczeniach podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) emeryci i rencici, którzy nie korzystaj z adnych odlicze, mog skorzysta z uproszczonej formy wskazania organizacji poytku publicznego (OPP). W praktyce takie osoby mog skada w urzdach skarbowych owiadczenia PIT-OP, wskazujce konkretn organizacj majc otrzyma 1 proc. podatku.
                              • 25.01.2018PIT za 2017: Papierowy PIT-11 do US do koca stycznia
                               Od 2015 r. patnicy i inne podmioty niepenice funkcji patnika, zobowizani s do sporzdzania i przekazywania informacji o dochodach osób fizycznych wycznie w sposób elektroniczny. Wyjtkowo, podmioty, które przesyaj informacje do urzdów skarbowych dla nie wicej ni 5 podatników, mog nadal skada te dokumenty w formie papierowej, z zastrzeeniem, e dokumentów tych nie skada w ich imieniu biuro rachunkowe. W tym wypadku obowizuje ich krótszy termin (o miesic) w stosunku do terminu okrelonego dla przesyania urzdom skarbowym dokumentów elektronicznych, tj. 31 stycznia.
                               • 24.01.2018PIT za 2017: Papierowy PIT-11 do US do koca stycznia
                                Od 2015 r. patnicy i inne podmioty niepenice funkcji patnika, zobowizani s do sporzdzania i przekazywania informacji o dochodach osób fizycznych wycznie w sposób elektroniczny. Wyjtkowo, podmioty, które przesyaj informacje do urzdów skarbowych dla nie wicej ni 5 podatników, mog nadal skada te dokumenty w formie papierowej, z zastrzeeniem, e dokumentów tych nie skada w ich imieniu biuro rachunkowe. W tym wypadku obowizuje ich krótszy termin (o miesic) w stosunku do terminu okrelonego dla przesyania urzdom skarbowym dokumentów elektronicznych, tj. 31 stycznia.
                                • 20.12.2017Podatki 2018: Nowe wzory formularzy PIT
                                 W Dzienniku Ustaw opublikowano nowe rozporzdzenie dotyczce wzorów owiadcze, deklaracji i informacji podatkowych dla podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT). Rozporzdzenie zacznie obowizywa z pocztkiem 2018 r.
                                 • 19.12.2017ZUS: Deklaracje podatkowe PIT za 2017 r. dla emerytów i rencistów
                                  Na przeomie stycznia i lutego 2018 r. Zakad Ubezpiecze Spoecznych bdzie wysya deklaracje podatkowe PIT-40A/11A za 2017 r. Deklaracje otrzymaj wszystkie osoby, które w 2017 roku chocia raz pobray wiadczenie z ZUS. 
                                  • 19.12.2017Podatki 2018: Nowe wzory formularzy PIT
                                   W Dzienniku Ustaw opublikowano nowe rozporzdzenie dotyczce wzorów owiadcze, deklaracji i informacji podatkowych dla podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT). Rozporzdzenie zacznie obowizywa z pocztkiem 2018 r.
                                   • 18.10.2017Podatki 2017: Nowe wzory PIT-28
                                    Ministerstwo Finansów zmodyfikuje wzory zeznania PIT-28 oraz zacznika PIT-28/A, czyli formularzy skadanych przez podatników zryczatowanego podatku dochodowego. Zaplanowane zmiany maj przede wszystkim charakter dostosowawczy.
                                    • 17.10.2017Podatki 2017: Nowe wzory PIT-28
                                     Ministerstwo Finansów zmodyfikuje wzory zeznania PIT-28 oraz zacznika PIT-28/A, czyli formularzy skadanych przez podatników zryczatowanego podatku dochodowego. Zaplanowane zmiany maj przede wszystkim charakter dostosowawczy.
                                     • 14.06.2017MF: PIT-WZ bdzie dostpny dla wikszej grupy podatników
                                      Interpelacja nr 12468 do ministra finansów w sprawie rocznego zeznania podatkowego rozliczanego przez urzd skarbowy
                                      • 10.05.2017Podatki 2017: Podatnicy zoyli a 9,7 mln elektronicznych deklaracji PIT
                                       W tym roku polscy podatnicy zoyli w sumie niemal 9,7 mln elektronicznych deklaracji dla podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), co oznacza wzrost o blisko 1,3 mln wzgldem poprzedniego roku – ogosio Ministerstwo Finansów. W biecym roku podatnicy mogli korzysta m.in. z usugi zeznania wstpnie wypenionego przez urzd skarbowy.
                                       • 08.05.2017Podatki 2017: Nowe deklaracje dla podatku od gier
                                        W Dzienniku Ustaw opublikowano nowe rozporzdzenie ws. wzorów deklaracji podatkowej dla podatku do gier. Zmiany s zwizane z poszerzeniem zakresu dopuszczalnej dziaalnoci w obszarze gier hazardowych. Rozporzdzenie okrelajce formularze weszo w ycie z pocztkiem maja br.
                                        • 28.04.2017Podatki 2017: Polacy zoyli przez internet ponad 8,5 mln PIT-ów
                                         Pobito kolejny rekord dotyczcy elektronicznych PIT-ów. Do 27 kwietnia br. podatnicy zoyli przez internet ju przeszo 8,5 mln rocznych zezna podatkowych. To wicej ni ubiegoroczna cakowita liczba zoonych online PIT-ów. W biecym roku mona skada zeznania podatkowe do 2 maja.
                                         • 16.03.2017PIT za 2016. Nowe formularze PIT-WZ i PIT-OP - pytania i odpowiedzi
                                          Ju od 15 marca br. skadanie rocznych PIT-ów zostao maksymalnie uproszczone. Wystarczy zoy on-line wniosek PIT-WZ, a urzd skarbowy sam przygotuje zeznanie podatkowe na podstawie danych, które posiada. Jest to najprostszy, najszybszy i najpewniejszy sposób rozliczenia dochodów. Emeryci i rencici przeka 1 proc. dla OPP na nowym formularzu PIT-OP, nie musz wypenia odrbnego zeznania.
                                          • 15.03.2017PIT za 2016. Nowe formularze PIT-WZ i PIT-OP - pytania i odpowiedzi
                                           Co to jest PIT-WZ?  PIT-WZ to wniosek o sporzdzenie zeznania podatkowego przez urzd skarbowy. Za jego pomoc przelesz do urzdu skarbowego informacje o korzystaniu z odlicze od podatku lub dochodu, np. z tytuu przysugujcej ci ulgi na dzieci, wydatków, które poniose na cele rehabilitacyjne, podwyszonych kosztów uzyskania przychodów czy przekazania 1% podatku na rzecz wybranej organizacji poytku publicznego. Urzd skarbowy na podstawie posiadanych informacji od pracodawców lub organów rentowych i danych z wniosku PIT-WZ  przygotuje zeznanie podatkowe.
                                           • 14.03.2017Podatki 2017: Uatwienia w PIT ju od 15 marca
                                            Ju od 15 marca br. skadanie rocznych zezna dla podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) bdzie wyranie prostsze – zapewnia Ministerstwo Finansów. Odpowiednia nowelizacja zostaa ju przyjta przez Sejm. Nowe przepisy wprowadz moliwo skadania przez internet wniosku PIT-WZ. W efekcie urzd skarbowy we wasnym zakresie przygotuje zeznanie podatkowe dla zainteresowanego podatnika.
                                            • 13.03.2017Podatki 2017: Uatwienia w PIT ju od 15 marca
                                             Ju od 15 marca br. skadanie rocznych zezna dla podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) bdzie wyranie prostsze – zapewnia Ministerstwo Finansów. Odpowiednia nowelizacja zostaa ju przyjta przez Sejm. Nowe przepisy wprowadz moliwo skadania przez internet wniosku PIT-WZ. W efekcie urzd skarbowy we wasnym zakresie przygotuje zeznanie podatkowe dla zainteresowanego podatnika.
                                             • 26.01.2017ZUS rozele 9 mln formularzy PIT
                                              W tym roku Zakad Ubezpiecze Spoecznych rozele 9 mln formularzy PIT za 2016 r. Wysyka powinna zakoczy si na przeomie lutego i marca br. Dokumenty trafi do wszystkich osób, które w poprzednim roku choby przez jeden dzie pobieray z Zakadu wiadczenie.
                                              • 28.12.2016Obowizek informowania o potrceniu wynagrodzenia z tytuu terminowego wpacania podatków
                                               Pytanie: Czy w sytuacji, gdy nalene za okres nieobjty przedawnieniem zobowizania podatkowego wynagrodzenie z tytuu terminowego wpacania pobranych podatków moe zosta potrcone z aktualnie wpacanymi kwotami zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych, bd kwotami zryczatowanego podatku dochodowego, to potrcenie powinno by dokonane poprzez uwzgldnienie tej kwoty wynagrodzenia we waciwej deklaracji podatkowej skadanej po zakoczeniu roku, bez koniecznoci biecego informowania w jakiejkolwiek formie urzdu skarbowego o fakcie dokonania potrcenia?
                                               • 21.12.2016Podatki 2017: Nowe wzory formularzy PIT
                                                Wzory formularzy PIT-2, PIT-2A oraz PIT-3 zostan dostosowane do zmian wprowadzanych do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) – wynika z projektu nowego rozporzdzenia, który w tym tygodniu opublikowao Ministerstwo Finansów. Formularze bd uwzgldnia modyfikacje dotyczce kwoty wolnej.
                                                • 20.12.2016Podatki 2017: Nowe wzory formularzy PIT
                                                 Wzory formularzy PIT-2, PIT-2A oraz PIT-3 zostan dostosowane do zmian wprowadzanych do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) – wynika z projektu nowego rozporzdzenia, który w tym tygodniu opublikowao Ministerstwo Finansów. Formularze bd uwzgldnia modyfikacje dotyczce kwoty wolnej.
                                                 • 24.10.2016Podatki 2016: MF podsumowao rozliczenia podatku PIT
                                                  Zdecydowana wikszo Polaków (97 proc.), którzy rozliczyli si za 2015 r. przy zastosowaniu skali podatkowej, to podatnicy z pierwszego przedziau podatkowego – poinformowao Ministerstwo Finansów. Tylko niecae 3 proc. podatników podatku PIT wskazao na dochody przekraczajce próg 85 528 z. Najczciej skadanym formularzem okaza si PIT-37.
                                                  • 22.04.2016Podatki 2016: Rekordowa liczba elektronicznych PIT-w
                                                   Po raz pierwszy w historii polscy podatnicy zoyli wicej rocznych zezna podatkowych przez internet ni drog tradycyjn – poinformowao Ministerstwo Finansw. Do 20 kwietnia br. Polacy zoyli ju ponad 6,6 mln e-PIT-w.

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] nastpna strona »