Źródła przychodu w PIT: Najem w okresie zawieszenia firmy

Jeżeli pomimo zawieszenia działalności gospodarczej przedsiębiorca nadal osiąga przychody z wynajmu lokalu innym podmiotom, umowa zawarta została w ramach prowadzonej działalności, a lokal ten widnieje też w ewidencji środków trwałych i nie został wycofany do majątku prywatnego, to przychody uzyskiwane z wynajmu należy zakwalifikować do przychodów z działalności gospodarczej.

 

We wniosku o interpretację przedsiębiorca wyjaśnił, że jest współwłaścicielem lokalu użytkowego, w którym prowadził jednoosobową działalność gospodarczą, polegającą na świadczeniu usług kosmetycznych oraz wynajmowaniu części tego lokalu innym podmiotom. Działalność tą prowadził od 2010 r., a od listopada 2022 r. ją zawiesił (usługi kosmetyczne), ale kontynuuje wynajem lokalu i z tego tytułu uzyskuje nadal przychody i ponosi koszty (czynsz, odsetki od kredytu, podatek od nieruchomości, itp.).

Przedsiębiorca dodał, że jest wyłączną stroną umowy najmu, która została zawarta w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. W związku z zawieszeniem działalności dotychczasowa umowa najmu nie została wypowiedziana, nie zawarto również żadnej innej umowy najmu poza działalnością gospodarczą. Przedmiotowy lokal figuruje nadal w ewidencji środków trwałych, choć nie jest całkowicie zamortyzowany (z dniem zawieszenia działalności zaprzestał naliczania amortyzacji od lokalu). Ponadto, nie wycofał lokalu z działalności, nie przeniósł go do majątku prywatnego.

W związku z powyższym przedsiębiorca zapytał, czy prawidłowym jest traktowanie przychodu uzyskanego z tytułu wynajmu lokalu użytkowego jako przychodu z działalności gospodarczej (art.10 ust. 1 pkt. 3 ustawy o pdof). Jego zdaniem, ma prawo do rozliczenia przychodów z tytułu wynajmu lokalu użytkowego na zasadach ogólnych oraz ma prawo rozliczyć ten dochód jako dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej w PIT-36.

 

 

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zgodził się ze stanowiskiem przedsiębiorcy i w wydanej wskazał:

Zawieszenie działalności gospodarczej nie wyklucza automatycznie możliwości osiągania przychodów (dochodów) z pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w okresie zawieszenia tej działalności. Z tej też przyczyny, podmiot, który formalnie zawiesił prowadzenie działalności gospodarczej, do momentu zlikwidowania tej działalności, dla celów opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych jest nadal podatnikiem prowadzącym tą działalność. W przypadku braku osiągania jakichkolwiek dochodów z tej działalności, jest jedynie zwolniony w okresie zawieszenia z niektórych obowiązków, np. z obowiązku wpłacania zaliczek na podatek dochodowy. Jeżeli jednak w okresie zawieszenia osiągnie jakikolwiek dochód z tej działalności, jest zobowiązany opodatkować go zgodnie z obowiązującymi go zasadami opodatkowania dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej.

Biorąc pod uwagę przedstawione okoliczności zauważyć trzeba, że przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ani ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne nie zawierają zakazu jednoczesnego osiągania przez podatników przychodów z najmu prywatnego i pozarolniczej działalności gospodarczej. Prawo do opodatkowania przychodów uzyskanych z tzw. prywatnego najmu w formie ryczałtu nie jest uzależnione od nieuzyskiwania przez podatnika przychodów z najmu prowadzonego w ramach działalności gospodarczej. Jeżeli umowa najmu nie jest zawierana w ramach prowadzonej przez podatnika działalności, to generuje przychody poza tą działalnością w ramach najmu prywatnego.

Kluczową kwestią jest zatem ustalenie, czy dana umowa najmu generująca przychody jest zawierana w ramach prowadzonej przez podatnika działalności w tym zakresie, czy generuje przychody poza tą działalnością. Dopiero po rozstrzygnięciu tej kwestii i zakwalifikowaniu przychodów do poszczególnych źródeł należy rozpatrywać możliwe zasady ich opodatkowania.

Biorąc zatem pod uwagę fakt, że pomimo zawieszenia działalności w zakresie usług kosmetycznych, przedsiębiorca nadal osiąga przychody z wynajmu lokalu innym podmiotom, a umowa zawarta została w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Lokal ten widnieje też w ewidencji środków trwałych i nie został wycofany do majątku prywatnego, to przychody uzyskiwane z wynajmu części lokalu innym podmiotom należy zakwalifikować do źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Pomimo więc formalnego zawieszenia działalności dochód uzyskany przez przedsiębiorcę z wynajmu lokalu jest zobowiązany opodatkować zgodnie z obowiązującymi go zasadami opodatkowania dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej.

 

Interpretacja indywidualna z 23 października 2023 r., sygn. 0115-KDIT3.4011.535.2023.2.PS - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - pełna treść interpretacji

 

Redakcja podatki.biz

 

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...