Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

podpis elektroniczny

 • 23.02.2010Faktura niespełniająca wymogów ustawy VAT nie uprawnia do skorzystania z ulgi internetowej
  Zapytanie nr 5493 do ministra finansów w sprawie utrudnień w korzystaniu z ulgi internetowej w PIT
  • 16.02.2010KPP: Nowa ustawa korzystna dla rozwoju e-administracji
   Przyjęcie przez Sejm zmian w ustawie o informatyzacji działalności podmiotów wykonujących zdania publiczne z zadowoleniem przyjęła Konfederacja Pracodawców Polskich. Ustawa przewiduje m.in. wprowadzenie do użytku tzw. profilu zaufanego w portalu e-PUAP (Platforma Usług Administracji Publicznej), co umożliwi powszechne kontaktowanie się obywateli z administracją w formie elektronicznej.
   • 11.02.2010Obowiązek rejestracji dla potrzeb podatku VAT
    Pytanie podatnika: Czy przedszkole powinno zarejestrować się jako podatnik podatku od towarów i usług?
    • 21.01.2010Elektroniczne usługi ZUS-u coraz popularniejsze
     Za pośrednictwem Elektronicznego Urzędu Podawczego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Polacy złożyli już blisko 50 tys. wniosków. W ciągu ponad pół roku liczba złożonych przez Internet wniosków wzrosła o ponad 30 tys. Do maja ubiegłego roku za pośrednictwem EUP wpłynęło niecałe 17 tys. wniosków, teraz ich liczba przekroczyła już 48 tys. - poinformował rzecznik prasowy ZUS Przemysław Przybylski.
     • 06.01.2010Broszura informacyjna do zeznania PIT-38 o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w 2009 roku
      Formularz jest przeznaczony dla podatników, którzy w roku podatkowym uzyskali przychody z tytułu:
      • 06.01.2010Broszura informacyjna do zeznania PIT-39 o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w 2009 roku.
       MINISTERSTWO FINANSÓW FORMULARZ PIT-39 JEST PRZEZNACZONY dla podatników, którzy w roku podatkowym uzyskali przychody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych nabytych lub wybudowanych po dniu 31 grudnia 2008 r. opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”.
       • 05.01.2010Broszura informacyjna do zeznania PIT-37 o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w 2009 roku
        MINISTERSTWO FINANSÓW Formularz jest przeznaczony dla podatników, do których ma zastosowanie art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą ”, i którzy w roku podatkowym:
        • 05.01.2010Nowa wersja programu PŁATNIK
         Zakład Ubezpieczeń Społecznych opublikował w swoim internetowym serwisie e-inspektorat.zus.pl nową wersję programu PŁATNIK, oznaczoną numerem 8.01.001. Płyty CD-ROM z aktualnym wydaniem programu będą dostępne w terenowych jednostkach organizacyjnych ZUS od 7 stycznia. Wszystkie dokumenty rozliczeniowe, począwszy od tych sporządzonych za styczeń 2010 r., powinny być przygotowane przy pomocy PŁATNIKA 8.01.001.
         • 05.01.2010Orzecznictwo: Odliczenie VAT przy wydatkach na reprezentację

          Polski ustawodawca nie mógł wprowadzić w akcie implementującym wspólnotową dyrektywę, dotyczącą ogólno - unijnego podatku od wartości dodanej, żadnych nowych i szerszych wyłączeń i ograniczeń w prawie do odliczenia podatku, aniżeli te, które były dotychczas to jest znajdujące się w ustawie z 1993 r. i innych ustawach podatkowych, na które ta ustawa się powołuje.
          • 04.01.2010Kolejne cztery PIT-y bez e-podpisu
           1 stycznia Ministerstwo Finansów uruchomiło możliwość przesyłania drogą elektroniczną kolejnych formularzy podatkowych bez podpisu kwalifikowanego. Obok udostępnionego w kwietniu PIT-37 można skorzystać także z PIT-36, 36L, 38, i 39. Interaktywny formularz, za pomocą którego można wypełnić i wysłać zeznania roczne, należy pobrać ze specjalnego serwisu Ministerstwa Finansów, poświęconego deklaracjom elektronicznym.
           • 16.12.2009Rząd przyjął założenia do nowelizacji ordynacji podatkowej
            Dynamika zmian w życiu gospodarczym oraz nowe regulacje prawne, w tym orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego i sądów administracyjnych, są – według rządu – powodem zmian planowanych w ustawie Ordynacja podatkowa oraz ustawie o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników. Projekt założeń do nowelizacji, przedłożony przez ministra finansów, został we wtorek przyjęty przez Radę Ministrów.
            • 24.11.2009Dokumentowanie wydatków na Internet
             Interpelacja nr 11597 do ministra finansów w sprawie ulgi na Internet
             • 23.11.2009Orzecznictwo WSA: Nieaktualne dane w VIES a prawo do 0-proc. stawki VAT
              1. Podatnik, któremu na wniosek złożony w trybie art. 97 ust 17 ustawy o podatku od towarów i usług biuro wymiany informacji o podatku VAT lub naczelnik urzędu skarbowego potwierdziło, na ściśle wskazaną we wniosku datę, zidentyfikowanie podmiotu na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na piśmie, faksem lub telefonicznie albo pocztą elektroniczną (ust 19), zachowuje nadal prawo do rozliczenia dostawy towarów jak wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, podlegającej opodatkowaniu, na zasadach określonych w art. 42 ust 1 ustawy o VAT, nawet wówczas, gdy w wyniku dokonania późniejszego zaktualizowania danych w europejskim systemie - VAT Exchange Information System (VIES) okaże się, iż w rzeczywistości podatnik dokonał dostawy na rzecz nabywcy nie posiadającego już wówczas ważnego numeru identyfikacyjnego dla transakcji wewnątrzwspólnotowych. 2. Warunkiem do skorzystania z tego prawa jest jednakże wykazanie, że dokonując dostawy, podatnik działał w dobrej wierze, czyli nie był w posiadaniu wiedzy o nieaktualności informacji udzielonej mu przez organy o zidentyfikowanie podmiotu na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych, lub też nie mógł z łatwością przy istnieniu powiązań personalnych, kapitałowych czy osobistych, wiedzą taką dysponować.
              • 16.10.2009Wkrótce ruszą e-usługi w ZUS
               ZUS podpisał umowę na finansowanie ze środków unijnych projektu Platforma Usług Elektronicznych. Unia Europejska pokryje 85 proc. kosztów projektu o wartości ponad 100 mln zł w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. W niedługim czasie w kontaktach z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych codziennością będzie załatwienie sprawy przez Internet bądź telefon.
               • 02.10.2009Korzyści z e-podpisu
                Obniżenie kosztów i uproszczenie kontaktów z urzędami – takie, według Konfederacji Pracodawców Polskich, mogą być korzyści z wejścia w życie projektu ustawy o podpisach elektronicznych, która ma na celu ułatwienie przekazywania dokumentów drogą elektroniczną. – Objęcie regulacją ustawową podpisu elektronicznego zmniejszy koszty i pomoże upowszechnić e-podpis na innych płaszczyznach życia – uważa ekspert KPP Piotr Rogowiecki.
                • 23.09.2009Szczególne obowiązki stron w związku z zakończeniem umowy zlecenia
                 Zakończenie umowy zlecenia rodzi obowiązek dokonania pewnych rozliczeń pomiędzy stronami. Poza wypłatą umówionego wynagrodzenia (przy wcześniejszym rozwiązaniu umowy często w niepełnej wysokości) należy pamiętać jeszcze o rozliczeniu wydatków zleceniobiorcy, zwolnieniu go z zaciągniętych w ramach wykonywania zlecenia zobowiązań oraz o obowiązku złożenia przez zleceniobiorcę sprawozdania z przebiegu zlecenia.
                 • 28.08.2009Druki RMUA cztery razy do roku?
                  Komisja „Przyjazne Państwo” zaproponowała wprowadzenie do ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych poprawek, na mocy których zmniejszona zostałaby częstotliwość wydawania pracownikom druków RMUA. W myśl przyjętego projektu ustawy pracodawca musiałby przekazać pracownikom druk RMUA raz na kwartał, a nie raz na miesiąc tak jak obecnie. Zmianę chwali Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan.
                  • 27.08.2009Podpisy pod umową zlecenia
                   Umowa zlecenia może zostać zawarta w dowolnej formie, chyba że zlecenie ma się łączyć z pełnomocnictwem do dokonania czynności, do wykonania której wymagana jest forma szczególna. A zatem co do zasady, zawierając umowę zlecenia, możemy ograniczyć się do formy ustnej, ale oczywiście dla celów dowodowych zalecać powinno się formę pisemną. Łatwiej będzie wtedy dowieść nie tylko jakie zobowiązania ciążą na zleceniobiorcy czy na jaką kwotę wynagrodzenia strony się umawiały, ale też sam fakt zawarcia umowy. W tym przypadku musimy pamiętać o prawidłowym podpisaniu umowy przez obie jej strony.
                   • 07.08.2009MG porządkuje przepisy dotyczące „jednego okienka”
                    Resort gospodarki przygotował propozycje rozwiązań, które mają ułatwić korzystanie przez przedsiębiorców z tzw. jednego okienka. Przewidziano m.in wyeliminowanie zaświadczeń o wpisie do rejestru REGON, umożliwienie wydania decyzji o nadaniu NIP w formie elektronicznej oraz uporządkowanie obiegu dokumentów. Przepisy ustanawiające „jedno okienko” weszły w życie 31 marca tego roku. Eksperci MG przygotowali analizę ich funkcjonowania na podstawie wystąpień organów samorządowych i rządowych, interpelacji poselskich oraz bezpośrednich spotkań z przedsiębiorcami.
                    • 24.07.2009Bezpieczny podpis elektroniczny w kontaktach z ZUS
                     Płatnicy składek na ubezpieczenia społeczne i/lub ubezpieczenie zdrowotne, którzy są obowiązani1) do przekazywania dokumentów ubezpieczeniowych oraz ich korekt w postaci elektronicznej – za pomocą programu „Płatnik” lub innego programu interfejsowego2) spełniającego warunki opublikowane na stronach internetowych ZUS – muszą te dokumenty opatrzyć bezpiecznym podpisem elektronicznym. Złożenie podpisu elektronicznego wymaga użycia odpowiednich danych przyporządkowanych do certyfikatu kwalifikowanego, wystawianego dla osób fizycznych, np. dla osoby odpowiedzialnej za przekazywanie dokumentów ubezpieczeniowych do ZUS.
                     • 21.07.2009Od wtorku ZUS nie obsługuje certyfikatów niekwalifikowanych
                      Zakład Ubezpieczeń Społecznych zaprzestał 21 lipca obsługi certyfikatów niekwalifikowanych, wykorzystywanych od 1999 r. do potwierdzania tożsamości płatników składek ZUS dokonujących rozliczeń w formie elektronicznej. Od wtorku dokumenty elektroniczne przekazywane do ZUS muszą być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym.
                      • 08.07.2009Obowiązki podatników rejestrujących sprzedaż przy użyciu urządzeń fiskalnych (3) – paragony fiskalne
                       Zwieńczeniem sprzedaży rejestrowanej przy użyciu kasy fiskalnej powinno być wydrukowanie i wydanie klientowi dokumentu fiskalnego, na którym powinny znaleźć się informacje szczegółowo określone w rozporządzeniu. Określa ono nie tylko rodzaj informacji, jakie muszą znaleźć się na paragonie, ale również ich kolejność, a także w niektórych przypadkach rozmieszczenie i minimalne wymiary.
                       • 29.06.2009KE: Będą uniwersalne ładowarki do telefonów komórkowych
                        Komisja Europejska ogłosiła, że najwięksi producenci telefonów komórkowych zgodzili się na ujednolicenie ładowarek do telefonów komórkowych w UE. W protokole ustaleń, który został przedłożony Komisji, przedstawiciele przemysłu zobowiązali się do zapewnienia kompatybilności ładowarek za pomocą złącza mini USB. Dodatkowo, aby ułatwić realizację tych postanowień, opracowane zostaną nowe normy UE, mające zapewnić trwałe bezpieczne używanie ładowarek. Pierwsza generacja telefonów przystosowanych do nowych uniwersalnych ładowarek powinna pojawić się na unijnym rynku w 2010 r.
                        • 04.06.2009ZUS: Bezpieczny e-podpis obowiązkowy już za półtora miesiąca
                         Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że od 21 lipca bezpieczny podpis będzie jedyną uznawaną formą potwierdzania przesyłek elektronicznych w korespondencji z ZUS. Już blisko 900 tys. polskich firm posługuje się bezpiecznym e-podpisem. Liczba ta z miesiąca na miesiąc rośnie o kilkadziesiąt tysięcy. Do korzystania z elektronicznej formy przekazu dokumentów ubezpieczeniowych do ZUS zobowiązani się wszyscy przedsiębiorcy zgłaszający do ubezpieczeń powyżej pięciu osób.
                         • 27.05.2009Przełom w e-administracji?
                          Urzędy będą mogły załatwiać sprawy interesantów nie tylko w formie papierowej, ale także w postaci dokumentu elektronicznego, doręczanego za pośrednictwem internetu – przewiduje przyjęty przez rząd projekt zmian w ustawie o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, w kodeksie postępowania administracyjnego oraz w ordynacji podatkowej.
                          • 13.05.2009Z krainy absurdu: takie same faktury, ale zupełnie inne
                           Interpelacja nr 8327 do ministra finansów w sprawie przesyłania faktur drogą elektroniczną
                           • 07.05.2009Elektroniczne zeznania roczne - podsumowanie
                            Z możliwości złożenia zeznania podatkowego drogą elektroniczną bez bezpiecznego e-podpisu, wprowadzonej pod koniec kampanii przyjmowania rozliczeń za 2008 r., skorzystało prawie 82 tys. podatników – poinformowało Ministerstwo Finansów. Ogółem z systemu e-Deklaracje skorzystało ponad 89 tys. osób.
                            • 23.04.2009Za trzy miesiące dokumenty do ZUS tylko z e-podpisem
                             Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomniał, że płatnicy składek od 21 lipca nie będą mogli przesyłać dokumentów ubezpieczeniowych tak jak obecnie, tzn. potwierdzając swoją tożsamość przy pomocy certyfikatu wydanego przez Powszechne Centrum Certyfikacji CERTUM.
                             • 22.04.200925 tys. zeznań e-PIT-37 w dwa tygodnie
                              Jak informuje Ministerstwo Finansów, już ponad 25 tysięcy podatników skorzystało z możliwości złożenia zeznania podatkowego za 2008 rok drogą elektroniczną, bez konieczności potwierdzania go kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
                              • 15.04.2009Co dalej z e-podpisem
                               Interpelacja nr 7539 do ministra finansów w sprawie planów rezygnacji z konieczności posiadania bezpiecznego kwalifikowanego podpisu elektronicznego przy składaniu deklaracji podatkowych przez Internet
                               • 14.04.2009MF chce usprawnić sprawozdawczość budżetową samorządów
                                Do połowy grudnia bieżącego roku powstać ma nowe narzędzie wspomagające raportowanie budżetowe jednostek samorządu terytorialnego. Ministerstwo Finansów realizuje projekt budowy systemu sprawozdawczości jednostek organizacyjnych - „SJO BeSTi@”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Transition Facility 2006.
                                • 10.04.2009Można już złożyć e-PIT-37 bez e-podpisu
                                 W środę 8 kwietnia wieczorem, tuż po opublikowaniu Dziennika Ustaw z nowelizacją Ordynacji podatkowej i ustawy o opłacie skarbowej oraz rozporządzeń do niej, Ministerstwo Finansów uruchomiło usługę składania zeznań drogą elektroniczną bez konieczności korzystania z kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Nowa usługa skierowana jest do podatników składających zeznania roczne PIT-37, w tym dla osób rozliczających się wspólnie z małżonkiem.
                                 • 08.04.2009PIT przez internet bez e-podpisu jeszcze w tym tygodniu?
                                  Prawdopodobnie jeszcze w tym tygodniu Ministerstwo Finansów uruchomi usługę elektronicznego rozliczenia PIT–37 przez Internet bez konieczności stosowania kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
                                  • 03.04.2009„Zero okienka” za dwa lata
                                   – Chcemy, aby w lipcu 2011 r. każdy obywatel mógł założyć firmę czy załatwić inne urzędowe sprawy, nie wychodząc z domu, a używając jedynie Internetu – powiedział wiceminister gospodarki Adam Szejnfeld podczas konferencji prasowej zorganizowanej w związku z wprowadzeniem rejestracji działalności gospodarczej w „jednym okienku”.
                                   • 01.04.2009ZUS o nowych zasadach składania dokumentów ubezpieczeniowych
                                    Komunikat dla płatników składek w sprawie obowiązujących od 31.03.2009 r. zmian w przepisach dotyczących zgłoszenia rozpoczęcia, zawieszenia lub wznowienia wykonywania pozarolniczej działalności przez przedsiębiorców w ramach tzw. "jednego okienka"
                                    • 31.03.2009Duże zmiany dla rozpoczynających działalność gospodarczą
                                     Dzisiaj (31 marca 2009 r.) wchodzi w życie spory pakiet zmian mających znaczenie dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej. W założeniu zmiany mają przyczynić się do uproszczenia procedur związanych z rozpoczęciem działalności – poprzez ograniczenie liczby instytucji, które musi odwiedzić przyszły przedsiębiorca.
                                     • 05.03.2009Za kilka tygodni PIT-37 przez Internet bez bezpiecznego e-podpisu
                                      Na przełomie marca i kwietnia tego roku Ministerstwo Finansów udostępni w Internecie interaktywny formularz PIT-37, który umożliwi złożenie zeznania za ubiegły rok bez konieczności opatrywania go bezpiecznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
                                      • 24.02.2009Pierwszy bank wykorzystuje e-podpis przy masowej sprzedaży
                                       Krajowa Izba Rozliczeniowa udostępniła pierwszemu bankowi w Polsce rozwiązanie, dzięki któremu może on na szeroką skalę wykorzystywać bezpieczny podpis elektroniczny przy sprzedaży lokat on-line oraz kredytu gotówkowego.
                                       • 20.02.2009Informacja dot. potwierdzania wywozu towarów poza terytorium Wspólnoty dla potrzeb podatku od towarów i usług
                                        Kwestia dokonywania zgłoszeń celnych została uregulowana rozporządzeniem Komisji (EWG) Nr 2454 z dnia 2 lipca 1993 r. ustanawiającym przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny. Zgodnie z pkt 14 preambuły rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1875/2006 z dnia 18 grudnia 2006 r. zmieniającego rozporządzenie (EWG) Nr 2454/93 ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) Nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny organy celne zostały zobowiązane do zastąpienia w procedurze wywozu, uszlachetniania biernego oraz powrotnego wywozu, obecnej procedury z zastosowaniem dokumentów w formie papierowej procedurą elektronicznej wymiany danych.
                                        • 16.02.2009Ułatwienia dla małych firm
                                         Interpelacja nr 6179 do ministra pracy i polityki społecznej, ministra gospodarki oraz ministra finansów w sprawie utworzenia spójnej polityki rządu, mającej na celu wsparcie rozwoju małych przedsiębiorstw, poprzez kompleksowe rozwiązania strukturalne w poszczególnych ministerstwach
                                         • 22.01.2009Internetowa deklaracja bez e-podpisu?
                                          Ministerstwo Finansów rozważa wprowadzenie ułatwień w składaniu deklaracji podatkowych za pośrednictwem internetu. Resort zamierza umożliwić składanie wybranych deklaracji za pomocą elektronicznych środków komunikacji bez konieczności podpisywania ich bezpiecznym podpisem kwalifikowanym. Nie oznacza to jednak rezygnacji z przyjmowania zeznań rocznych w formie papierowej oraz zeznań elektronicznych opatrzonych bezpiecznym podpisem kwalifikowanym.
                                          • 15.01.2009E-podpis w komórce
                                           Krajowa Izba Rozliczeniowa wspólnie z firmami Polkomtel i MobiTrust rozpoczęła pilotażowe wdrożenie mobilnego podpisu elektronicznego. Umożliwia on składanie zeznań podatkowych i przekazywanie deklaracji do ZUS dzięki prostej procedurze potwierdzenia tożsamości za pośrednictwem telefonu komórkowego.