Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

podpis elektroniczny

 • 11.10.2006Pełnomocnik w jednoosobowej działalności gospodarczej
  Pełnomocnictwo to upoważnienie drugiej osoby do dokonania czynności prawnej, indywidualnie oznaczonej albo czynności określonych rodzajowo w imieniu lub na rzecz mocodawcy. Źródłem umocowania pełnomocnika jako przedstawiciela udzielającego pełnomocnictwa jest oświadczenie reprezentowanego.
  • 08.10.2006Zapewnienie organom podatkowym dostępu drogą elektroniczną do faktur wystawianych w formie elektronicznej
   Pytanie podatnika: Czy należy zapewnić organom podatkowym dostęp drogą elektroniczną do faktur wystawionych w formie elektronicznej?
   • 28.09.2006Przechowywanie faktur w postaci elektronicznej
    Pytanie: Moja firma dysponuje systemem informatycznym, który zapewnia przechowywanie kopii faktur w postaci elektronicznej zapewniającej ich identyfikację i wyszukanie. Zamiast drukować i przechowywać dokumenty w formie papierowej, chciałbym archiwizować je i przechowywać na nośniku cyfrowym. Czy w świetle obowiązujących przepisów mogę zaniechać przechowywania kopii faktur w formie papierowej?
    • 19.09.2006Paragony przez pięć lat
     Interpelacja nr 3337 do ministra finansów w sprawie przepisów nakładających na przedsiębiorców prowadzących sprzedaż detaliczną produktów osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej i rolnikom ryczałtowym obowiązek przechowywania wydruków z kas fiskalnych przez okres pięciu lat
     • 17.08.2006Ordynacja podatkowa po zmianach
      16.08.2006 r. weszła w życie nowelizacja Ordynacji Podatkowej i zmiany kilku innych ustaw, wynikające z ustawy z dnia 30.06.2005 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Ustawa zmieniająca również bardzo niedawno została znowelizowana (Dz. U. Nr 143. poz. 1031 – z 10 sierpnia 2006 r.).
      • 05.07.2006Udostępnianie informacji i dokumentów dotyczących spółek wpisanych do KRS także drogą elektroniczną
       Na posiedzeniu w dniu 4 lipca 2006 r. Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra sprawiedliwości. Nowelizacja dotyczy rozszerzenia zakresu zadań Centralnej Informacji (CI), która dotychczas prowadziła zbiór informacji wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) i wydawała odpisy, wyciągi i zaświadczenia oraz udzielała informacji w postaci papierowej. Obecnie będzie zobowiązana także do prowadzenia elektronicznego katalogu dokumentów spółek, ich przechowywania i udostępniania kopii zainteresowanym.
       • 29.06.2006Projekt z dnia 19 czerwca 2006 r. rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sposobu zapłaty, poboru i zwrotu podatku od czynności cywilnoprawnych
        Na stronach internetowych Ministerstwa Finansów można znaleźc projekt z dnia 19 czerwca 2006 r. rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sposobu zapłaty, poboru i zwrotu podatku od czynności cywilnoprawnych.
        • 21.06.2006Interpelacja nr 538 do ministra gospodarki w sprawie zasadności wprowadzenia do obrotu taksometrów elektronicznych uniemożliwiających przedsiębiorcom zmiany cen usług bez konieczności dokonania ponownej legalizacji urządzenia pomiarowego
         Szanowny Panie Ministrze! Prowadzący działalność gospodarczą przy użyciu taksometru elektronicznego dokonuje zmiany ceny poprzez zmianę układu taryf. § 49.2 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać taksometry elektroniczne (Dz. U. Nr 108 poz. 1014 z 2003 r.) określa, że świadectwo legalizacji ponownej taksometru jest ważne przez 25 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca, w którym została dokonana legalizacja taksometru zainstalowanego w taksówce, jeżeli spełnia on wymagania metrologiczne określone w rozporządzeniu i posiada nieuszkodzone cechy zabezpieczające. Natomiast §11 tego rozporządzenia stwierdza, że każdorazowa zmiana układu taryf wymaga potwierdzenia w świadectwie legalizacji ponownej.
         • 20.06.2006Tworzenie mechanizmów i struktur rozwoju handlu elektronicznego w Polsce
          20 czerwca br. Rada Ministrów zaakceptowała raport o stanie realizacji programu „Tworzenie mechanizmów i struktur rozwoju handlu elektronicznego w Polsce (Elektroniczna Platforma Wspomagania Handlu – eHandel) na lata 2003-2006.
          • 30.05.2006Przychody z tytułu najmu lokalu i obowiązek rejestracji jako czynny podatnik VAT
           Pytanie podatnika: Czy z tytułu uzyskiwania czynszu najmu, gdy przedmiotem najmu jest lokal, który nabyłem, może zostać zarejestrowana moja żona w roku podatkowym 2006 jako podatnik podatku od towarów i usług czynny z uwagi na fakt istnienia współwłasności ustawowej pomiędzy małżonkami, czy tez nadal podatnikiem podatku od towarów i usług czynnym mogę być wyłącznie ja?
           • 07.05.2006Aspekty prawno – podatkowe udziału w partnerskich programach reklamowych
            Z badań rynkowych wynika, iż Internet od kilku lat jest najszybciej rozwijającym się kanałem marketingowym w Polsce. Z roku na rok ma miejsce wzrost wydatków na reklamę internetową. Przykładowo Polski rynek reklamy on-line osiągnął w 2004 r. wartość mierzoną wydatkami netto na poziomie 87 mln zł (bez barterów) i wzrósł z poziomu około 50 mln w 2003 roku (źródło: Raport strategiczny IAB Polska. Internet 2004. Polska, Europa i świat). Reklama w Internecie może przybierać różne formy i jest związana ze stopniem narzucania internaucie kontaktu z przekazem reklamowym. Jedną z wielu form reklamy jest umieszczenie na stronie internetowej tzw. płatnych linków. Ta forma reklamy jest nazywana czasami Partnerskim Programem Reklamowym. Żeby zarabiać w ramach partnerskich programów reklamowych nie trzeba sprzedawać własnych produktów. Wystarczy posiadać własną stronę internetową i na niej polecać produkty internetowe sprzedawców.
            • 29.03.2006Interpelacja nr 536 do ministra finansów w sprawie zasadności składania podpisu na paragonie przez świadczeniobiorców usług taksówkarskich
             Szanowna Pani Premier! Przepis § 5.2 pkt 1b ww. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 lipca 2002 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników (Dz. U. Nr 108 poz. 948 z późn. zm.) stwierdza, iż podatnicy w zakresie świadczonych przez nich usług przewozu osób i ładunków taksówkami są obowiązani (jeżeli wykonują te usługi również w zakresie, w jakim odrębne przepisy nie określają obowiązku rozliczania się według wskazań taksometru) do stosowania kasy wyposażonej również w funkcję związaną ze stosowaniem cen umownych indywidualnie negocjowanych i do wydawania paragonu.
             • 12.02.2006Czekają nas zmiany w systemie podatkowym
              W sobotę na konferencji prasowej urzędnicy ministerstwa finansów przedstawili kilkadziesiąt propozycji zmian i ułatwień, które mają zostać wprowadzone jeszcze w tym roku lub od pierwszego stycznia roku 2007. Zmiany można podzielić na dwie grupy – ułatwiające życie podatnika, ale nie mające wpływu na wysokość obciążeń podatkowych oraz na zmiany, które będą miały wpływ na wysokość podatków płaconych przez podatników (niektóre proponowane zmiany mogą zwiększyć obciążenia podatkowe).
              • 23.01.200631 stycznia 2006 r. – termin przesłania do ZUS informacji ZUS IWA za 2005 r.
               Płatnicy składek mają obowiązek przesłać do ZUS informację o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe w terminie do 31 stycznia danego roku za poprzedni rok kalendarzowy, a mianowicie za 2005 r. do 31 stycznia 2006 r. Poniżej prezentujemy krótki poradnik jak wypełnić formularz ZUS IWA opracowany na podstawie materiałów ZUS.
               • 03.08.2005Elektroniczne faktury papierowym przebojem
                Od dawna zapowiadane rozporządzenie Ministra Finansów miało uprościć przekazywanie faktur i znacznie zmniejszyć koszty przedsiębiorców. Zapewne u niektórych podatników to nastąpi – ale u bardzo nielicznych.
                • 09.07.2005Deklaracje składane drogą elektroniczną
                 16 sierpnia 2006 r. wejdą w życie przepisy Ordynacji pozwalające na składanie deklaracji drogą elektroniczną. Zmienione przepisy nie dotyczą niestety wszystkich podatników. Deklaracje elektroniczne będą mogły składać:

                « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] . [ 11 ] . [ 12 ] . [ 13 ]