Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

podpis elektroniczny

 • 20.03.2008BCC: Niech rząd się włączy w rozwój informatyzacji
  Brak koordynacji między instytucjami państwowymi odpowiedzialnymi za budowę społeczeństwa informacyjnego i informatyzację to – zdaniem Business Centre Club – powód, dla którego Polska zajmuje jedno z ostatnich miejsc w najnowszym unijnym rankingu, obrazującym dostęp do Sieci w poszczególnych państwach członkowskich.
  • 07.03.20081000 pytań o podatki - Dokumentowanie czynności kontrolnych w trakcie kontroli podatkowej
   Pytanie: W jaki sposób powinny być dokumentowane czynności kontrolne podczas kontroli podatkowej?
   • 14.02.2008Wystawianie e-faktur przez pełnomocnika
    Pytanie podatnika: Czy faktury elektroniczne wystawiane w imieniu Spółki i na Jej rachunek przez pełnomocnika a opatrywane bezpiecznym podpisem elektronicznym przez dalszego pełnomocnika spełniają prawne wymogi formalne poprawnej faktury?
    • 07.02.2008Czy czekają nas kolejne wydatki w związku z deklaracjami ZUS?
     Interpelacja nr 66 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie bezpiecznego podpisu elektronicznego
     • 04.02.2008Informacje podatkowe dla pracowników
      Rozpoczął się rok 2008 r. Część czytelników zdążyła oddać już Bogu co boskie – pozostało nam wszystkim oddać cesarzowi co cesarskie, czyli podatnicy podatku powinni złożyć zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu lub poniesionej straty za rok podatkowy 2007 r.
      • 23.01.2008Mniej ograniczeń w stosowaniu zastawu rejestrowego
       Możliwość zaspokojenia roszczeń zastawem rejestrowym przez wszystkich wierzycieli, zawężenie zakresu sądowego badania wniosków o wpis do rejestru zastawów i zniesienie terminu dokonania wpisu – to niektóre z rozwiązań zawartych w nowelizacji ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów, przygotowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości.
       • 07.01.2008Nowa wersja programu PŁATNIK
        Na stronach internetowych ZUS została opublikowana nowa wersja programu PŁATNIK. Zmiany umożliwiają m.in. naliczenie składki rentowej w nowej wysokości.
        • 04.01.2008Prawo nie dopuszcza przesyłania faktur kontrahentom w pliku PDF
         Obecnie obowiązujące przepisy rozporządzeń wykonawczych do ustawy o VAT, jak też przepisy Unii Europejskiej nie przewidują możliwości przesyłania faktur VAT w formie pliku PDF, jak również pobierania ich z serwera firmy, a potem drukowania — orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.
         • 02.01.2008Ruszył system e-Deklaracje
          1 stycznia zaczął działać system e-Deklaracje, który umożliwia składanie deklaracji podatkowych drogą elektroniczną każdemu podatnikowi i płatnikowi. Dotychczas z tej możliwości korzystali podatnicy o przychodach powyżej 5 mln euro rocznie. Od wczoraj system dostępny jest dla każdego, kto posiada bezpieczny podpis elektroniczny i zgłosił do urzędu skarbowego zamiar składania deklaracji w tej formie.
          • 28.12.2007Jak wnieść podanie zgodnie z wymogami Ordynacji podatkowej?
           Podaniem w rozumieniu przepisów Ordynacji podatkowej (dalej Ordynacji) są wszelkiego rodzaju żądania, wyjaśnienia, odwołania, a także zażalenia. W wyroku z dnia 18.06.2001 r. V SA 246/00, Lex nr 51312 NSA w Warszawie stwierdził, że pod pojęciem podania, zgodnie z art. 168 § 1 Ordynacji, należy rozumieć żądania, wyjaśnienia, odwołania i zażalenia. Bez wątpienia – o tym, czy pismo wniesione przez stronę jest odwołaniem, decyduje nie nagłówek, lecz treść pisma.
           • 16.11.2007Sposób dokumentowania przekazania środków pieniężnych tytułem darowizny
            W odpowiedzi na pismo z dnia 19 czerwca 2007 r. nr (...) w sprawie sposobu dokumentowania przekazania środków pieniężnych tytułem darowizny, w celu skorzystania ze zwolnienia od podatku od spadków i darowizn, Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje:
            • 07.11.2007Bilet elektroniczny nie jest wystarczającym dowodem poniesienia wydatku
             Pytanie podatnika: Czy wydatki na podróże służbowe pracowników Spółki, poniesione na podstawie wydrukowanych ze strony internetowej rezerwacji biletów kolejowych, mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów?
             • 19.10.2007Dokumenty uprawniające do zastosowania stawki 0% w eksporcie towarów
              Pytanie podatnika: Podatnik zapytuje o dokumenty potwierdzające wywóz towarów poza terutorium Wspólnoty w rozumieniu art.41 ust.6, ustawy o podatku od towarów i usług oraz o organ celny właściwy do dokonania potwierdzenia wywozu towarów poza terytorium UE.
              • 09.10.2007Będą kody źródłowe mechanizmu e-Poltax
               Interpelacja nr 8447 do ministra finansów w sprawie dostępu do informacji i narzędzi w ramach serwisu internetowego e-Poltax
               • 07.09.2007Faktura elektroniczna a moment powstania obowiązku podatkowego
                Pytanie podatnika: W złożonym wniosku podatnik pyta o moment powstania obowiązku podatkowego w związku z wystawioną fakturą elektroniczną.
                • 05.09.2007Informacja MF dot. potwierdzania wywozu towarów poza terytorium Wspólnoty dla potrzeb VAT
                 Kwestia dokonywania zgłoszeń celnych została uregulowana rozporządzeniem Komisji (EWG) Nr 2454 z dnia 2 lipca 1993 r. ustanawiającym przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny. Zgodnie z pkt. 14 preambuły rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1875/2006 z dnia 18 grudnia 2006 r. zmieniającego rozporządzenie (EWG) Nr 2454/93 ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) Nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny organy celne zostały zobowiązane do zastąpienia w procedurze wywozu, uszlachetniania biernego oraz powrotnego wywozu, obecnej procedury z zastosowaniem dokumentów w formie papierowej procedurą elektronicznej wymiany danych.
                 • 03.09.2007Uruchomiono System Kontroli Eksportu
                  Usprawnienie i przyspieszenie formalności celnych, możliwość śledzenia operacji wywozowej przez eksportera oraz większe bezpieczeństwo przewozu towarów — to najistotniejsze korzyści, jakie przyniesie eksporterom uruchomiony 31 sierpnia 2007 r. przez administrację celną System Kontroli Eksportu (ECS).
                  • 17.07.2007Faktury wysyłane za pośrednictwem poczty elektronicznej
                   Pytanie podatnika: Spółka wniosła o potwierdzenie, że na gruncie obowiązujących przepisów prawa umożliwienie pobrania przez nabywcę towarów i usług oryginału faktury VAT (w postaci pliku PDF) z serwera Spółki i jego wydrukowanie lub wysłanie nabywcy pocztą elektroniczną oryginału faktury VAT, jej pobranie z serwera pocztowego a następnie wydrukowanie czyni zadość wymogowi wystawienia faktury VAT, określonego w art. 106 ustawy o VAT.
                   • 25.06.2007Dokumentowanie wydatków w pytaniach i odpowiedziach – część I
                    Dokumentowanie wydatków w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej. Rodzaj poniesionego wydatku ma znaczenie dla powinności jego udokumentowania w sensie odzwierciedlenia zaistniałych zdarzeń, skutkujących określonym rodzajem wydatku. Jednak nie wystarczy samo przedstawienie dowodu poniesienia wydatku, lecz konieczne jest, aby wydatek mieścił się w definicji kosztów uzyskania przychodów zapisanej w art. 22 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.), z uwzględnieniem art. 23 ustawy.
                    • 12.06.2007Stanowisko PKPP Lewiatan ws. Pakietu Kluski
                     5 czerwca br. Rada Ministrów przyjęła tzw. Pakiet Kluski czyli projekt ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Według komunikatu Rady Ministrów projekt ma zapewnić większą swobodę działalności gospodarczej oraz ułatwić przedsiębiorcom zakładanie i prowadzenie firm. Analizy ekspertów PKPP Lewiatan wskazują jednak na wiele niejasności i nieścisłości.
                     • 11.06.2007Informacja ZUS o certyfikatach podpisu elektronicznego wykorzystywanych do przekazywania elektronicznych dokumentów ubezpieczeniowych do ZUS
                      Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, że zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne do 20 lipca 2008 r. będą generowane i obsługiwane na dotychczasowych zasadach certyfikaty niekwalifikowanego podpisu elektronicznego ZUS wystawiane w punktach rejestracji. Do tego czasu — bez zmian — będą przyjmowane elektroniczne dokumenty ubezpieczeniowe z programu Płatnik opatrzone tymi podpisami.
                      • 25.05.2007Elektroniczny Urząd Podawczy - nowa elektroniczna usługa ZUS
                       Zakład Ubezpieczeń Społecznych uruchomił Elektroniczny Urząd Podawczy. Dzięki niemu klienci ZUS mogą już załatwić niektóre sprawy wyłącznie przez Internet - bez konieczności wychodzenia z domu.
                       • 18.04.2007Doręczanie pism przez organy administracji publicznej
                        „Pozornie wydawać się może, iż doręczenie jest czynnością tak prostą i zrozumiałą, że ujmowanie jej w normy prawne jest zbędną kazuistyką, obciążającą niepotrzebnie przepisy prawne. Takie zapatrywanie byłoby jednak powierzchownym ustosunkowaniem się do istotnej i doniosłej w skutkach części postępowania administracyjnego.”1) Powyższe słowa Bronisława Graczyka winny nam przyświecać jako motto poniższych rozważań. Pomimo tego, że doręczenie stanowi jedynie czynność materialno-techniczną organu administracji publicznej2), to jednak od prawidłowego dokonania tej czynności przepisy prawa uzależniają skuteczność dokonania przez organ administracji publicznej szeregu czynności procesowych. Data dokonania prawidłowego doręczenia wyznacza m.in. termin wszczęcia postępowania z urzędu3), moment związania organu administracji publicznej wydaną decyzją4).
                        • 18.04.2007Zmiana w kompetencjach Ministra Gospodarki
                         Doprecyzowanie zadań Ministra Gospodarki w związku z unowocześnianiem gospodarki polskiej oraz prowadzeniem spraw dotyczących stosunków gospodarczych z zagranicą, w tym szczególnie w odniesieniu do kwestii wynikających z członkostwa RP w UE, to główne założenia nowelizacji przyjętej przez Radę Ministrów 17 kwietnia br.
                         • 21.03.2007Wydruk z komputera nie stanowi dowodu księgowego
                          Pytanie podatnika: Czy istnieje możliwość zaliczenia poniesionego wydatku na zakup towaru w ciężar kosztów uzyskania przychodów na podstawie wydruków z Internetu?
                          • 10.01.2007Być może wkrótce będzie można zlikwidować magazyny paragonów
                           Interpelacja nr 5120 do ministra finansów w sprawie wprowadzenia systemu elektronicznego przechowywania przez podatników paragonów fiskalnych
                           • 09.01.2007RM przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów
                            Rada Ministrów przyjęła, na posiedzeniu w dniu 9 stycznia 2007 r., projekt ustawy o zmianie ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów, przedłożony przez ministra sprawiedliwości. Nowe przepisy mają spowodować usunięcie barier, uniemożliwiających wykorzystanie w praktyce wprowadzonej w 1998 r. nowej instytucji prawnej, jaką jest zastaw rejestrowy. Rząd proponuje zniesienie ograniczeń podmiotowych po stronie wierzycieli zabezpieczonych oraz uproszczenie zasad określania wierzytelności zabezpieczonej.
                            • 07.11.2006e-faktury - czyli jak wystawiać i przechowywać faktury w formie elektronicznej
                             Bezustannie postępujący proces globalizacji, a więc i zwiększenie geograficznej odległości dzielących kontrahentów, oraz rozwój technologii umożliwiających komunikację na odległość (Internet) sprawił, iż powstała konieczność umożliwienia podatnikom podatku od wartości dodanej wystawiania i przechowywania faktur w formie elektronicznej. Widząc tę potrzebę ustawodawca europejski wydał dyrektywę określającą zasady wystawiania faktur w drodze elektronicznej.1)
                             • 07.11.2006Przesyłanie faktur w formie elektronicznej
                              Pytanie podatnika: Czy wydrukowanie przez kontrahenta Spółki obrazu wystawionej faktury VAT poprzez stronę internetową Spółki, dostępne jedynie po zalogowaniu, przy użyciu klucza i hasła, jest przesyłaniem faktur drogą elektroniczną w rozumieniu rozporządzenia z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie wystawiania oraz przechowywania faktur w formie elektronicznej i wymaga kwalifikowanej formy zabezpieczenia w rozumieniu tego rozporządzenia?
                              • 11.10.2006Pełnomocnik w jednoosobowej działalności gospodarczej
                               Pełnomocnictwo to upoważnienie drugiej osoby do dokonania czynności prawnej, indywidualnie oznaczonej albo czynności określonych rodzajowo w imieniu lub na rzecz mocodawcy. Źródłem umocowania pełnomocnika jako przedstawiciela udzielającego pełnomocnictwa jest oświadczenie reprezentowanego.
                               • 08.10.2006Zapewnienie organom podatkowym dostępu drogą elektroniczną do faktur wystawianych w formie elektronicznej
                                Pytanie podatnika: Czy należy zapewnić organom podatkowym dostęp drogą elektroniczną do faktur wystawionych w formie elektronicznej?
                                • 28.09.2006Przechowywanie faktur w postaci elektronicznej
                                 Pytanie: Moja firma dysponuje systemem informatycznym, który zapewnia przechowywanie kopii faktur w postaci elektronicznej zapewniającej ich identyfikację i wyszukanie. Zamiast drukować i przechowywać dokumenty w formie papierowej, chciałbym archiwizować je i przechowywać na nośniku cyfrowym. Czy w świetle obowiązujących przepisów mogę zaniechać przechowywania kopii faktur w formie papierowej?
                                 • 19.09.2006Paragony przez pięć lat
                                  Interpelacja nr 3337 do ministra finansów w sprawie przepisów nakładających na przedsiębiorców prowadzących sprzedaż detaliczną produktów osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej i rolnikom ryczałtowym obowiązek przechowywania wydruków z kas fiskalnych przez okres pięciu lat
                                  • 17.08.2006Ordynacja podatkowa po zmianach
                                   16.08.2006 r. weszła w życie nowelizacja Ordynacji Podatkowej i zmiany kilku innych ustaw, wynikające z ustawy z dnia 30.06.2005 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Ustawa zmieniająca również bardzo niedawno została znowelizowana (Dz. U. Nr 143. poz. 1031 – z 10 sierpnia 2006 r.).
                                   • 05.07.2006Udostępnianie informacji i dokumentów dotyczących spółek wpisanych do KRS także drogą elektroniczną
                                    Na posiedzeniu w dniu 4 lipca 2006 r. Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra sprawiedliwości. Nowelizacja dotyczy rozszerzenia zakresu zadań Centralnej Informacji (CI), która dotychczas prowadziła zbiór informacji wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) i wydawała odpisy, wyciągi i zaświadczenia oraz udzielała informacji w postaci papierowej. Obecnie będzie zobowiązana także do prowadzenia elektronicznego katalogu dokumentów spółek, ich przechowywania i udostępniania kopii zainteresowanym.
                                    • 29.06.2006Projekt z dnia 19 czerwca 2006 r. rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sposobu zapłaty, poboru i zwrotu podatku od czynności cywilnoprawnych
                                     Na stronach internetowych Ministerstwa Finansów można znaleźc projekt z dnia 19 czerwca 2006 r. rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sposobu zapłaty, poboru i zwrotu podatku od czynności cywilnoprawnych.
                                     • 21.06.2006Interpelacja nr 538 do ministra gospodarki w sprawie zasadności wprowadzenia do obrotu taksometrów elektronicznych uniemożliwiających przedsiębiorcom zmiany cen usług bez konieczności dokonania ponownej legalizacji urządzenia pomiarowego
                                      Szanowny Panie Ministrze! Prowadzący działalność gospodarczą przy użyciu taksometru elektronicznego dokonuje zmiany ceny poprzez zmianę układu taryf. § 49.2 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać taksometry elektroniczne (Dz. U. Nr 108 poz. 1014 z 2003 r.) określa, że świadectwo legalizacji ponownej taksometru jest ważne przez 25 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca, w którym została dokonana legalizacja taksometru zainstalowanego w taksówce, jeżeli spełnia on wymagania metrologiczne określone w rozporządzeniu i posiada nieuszkodzone cechy zabezpieczające. Natomiast §11 tego rozporządzenia stwierdza, że każdorazowa zmiana układu taryf wymaga potwierdzenia w świadectwie legalizacji ponownej.
                                      • 20.06.2006Tworzenie mechanizmów i struktur rozwoju handlu elektronicznego w Polsce
                                       20 czerwca br. Rada Ministrów zaakceptowała raport o stanie realizacji programu „Tworzenie mechanizmów i struktur rozwoju handlu elektronicznego w Polsce (Elektroniczna Platforma Wspomagania Handlu – eHandel) na lata 2003-2006.
                                       • 30.05.2006Przychody z tytułu najmu lokalu i obowiązek rejestracji jako czynny podatnik VAT
                                        Pytanie podatnika: Czy z tytułu uzyskiwania czynszu najmu, gdy przedmiotem najmu jest lokal, który nabyłem, może zostać zarejestrowana moja żona w roku podatkowym 2006 jako podatnik podatku od towarów i usług czynny z uwagi na fakt istnienia współwłasności ustawowej pomiędzy małżonkami, czy tez nadal podatnikiem podatku od towarów i usług czynnym mogę być wyłącznie ja?
                                        • 07.05.2006Aspekty prawno – podatkowe udziału w partnerskich programach reklamowych
                                         Z badań rynkowych wynika, iż Internet od kilku lat jest najszybciej rozwijającym się kanałem marketingowym w Polsce. Z roku na rok ma miejsce wzrost wydatków na reklamę internetową. Przykładowo Polski rynek reklamy on-line osiągnął w 2004 r. wartość mierzoną wydatkami netto na poziomie 87 mln zł (bez barterów) i wzrósł z poziomu około 50 mln w 2003 roku (źródło: Raport strategiczny IAB Polska. Internet 2004. Polska, Europa i świat). Reklama w Internecie może przybierać różne formy i jest związana ze stopniem narzucania internaucie kontaktu z przekazem reklamowym. Jedną z wielu form reklamy jest umieszczenie na stronie internetowej tzw. płatnych linków. Ta forma reklamy jest nazywana czasami Partnerskim Programem Reklamowym. Żeby zarabiać w ramach partnerskich programów reklamowych nie trzeba sprzedawać własnych produktów. Wystarczy posiadać własną stronę internetową i na niej polecać produkty internetowe sprzedawców.
                                         • 29.03.2006Interpelacja nr 536 do ministra finansów w sprawie zasadności składania podpisu na paragonie przez świadczeniobiorców usług taksówkarskich
                                          Szanowna Pani Premier! Przepis § 5.2 pkt 1b ww. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 lipca 2002 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników (Dz. U. Nr 108 poz. 948 z późn. zm.) stwierdza, iż podatnicy w zakresie świadczonych przez nich usług przewozu osób i ładunków taksówkami są obowiązani (jeżeli wykonują te usługi również w zakresie, w jakim odrębne przepisy nie określają obowiązku rozliczania się według wskazań taksometru) do stosowania kasy wyposażonej również w funkcję związaną ze stosowaniem cen umownych indywidualnie negocjowanych i do wydawania paragonu.
                                          • 12.02.2006Czekają nas zmiany w systemie podatkowym
                                           W sobotę na konferencji prasowej urzędnicy ministerstwa finansów przedstawili kilkadziesiąt propozycji zmian i ułatwień, które mają zostać wprowadzone jeszcze w tym roku lub od pierwszego stycznia roku 2007. Zmiany można podzielić na dwie grupy – ułatwiające życie podatnika, ale nie mające wpływu na wysokość obciążeń podatkowych oraz na zmiany, które będą miały wpływ na wysokość podatków płaconych przez podatników (niektóre proponowane zmiany mogą zwiększyć obciążenia podatkowe).
                                           • 23.01.200631 stycznia 2006 r. – termin przesłania do ZUS informacji ZUS IWA za 2005 r.
                                            Płatnicy składek mają obowiązek przesłać do ZUS informację o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe w terminie do 31 stycznia danego roku za poprzedni rok kalendarzowy, a mianowicie za 2005 r. do 31 stycznia 2006 r. Poniżej prezentujemy krótki poradnik jak wypełnić formularz ZUS IWA opracowany na podstawie materiałów ZUS.
                                            • 03.08.2005Elektroniczne faktury papierowym przebojem
                                             Od dawna zapowiadane rozporządzenie Ministra Finansów miało uprościć przekazywanie faktur i znacznie zmniejszyć koszty przedsiębiorców. Zapewne u niektórych podatników to nastąpi – ale u bardzo nielicznych.
                                             • 09.07.2005Deklaracje składane drogą elektroniczną
                                              16 sierpnia 2006 r. wejdą w życie przepisy Ordynacji pozwalające na składanie deklaracji drogą elektroniczną. Zmienione przepisy nie dotyczą niestety wszystkich podatników. Deklaracje elektroniczne będą mogły składać:

                                             « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] . [ 11 ] . [ 12 ] . [ 13 ]