Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

podpis elektroniczny

 • 18.01.2011Broszura informacyjna do zeznania PIT-36 o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w 2010 roku
  FORMULARZ PIT-36 JEST PRZEZNACZONY dla podatników, do których ma zastosowanie art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą", i którzy niezależnie od liczby źródeł przychodów:
  • 14.01.2011Rejestracja działalności tylko w urzędzie skarbowym?
   Ministerstwo Finansów planuje przeniesienie rejestracji działalności gospodarczej z gmin do urzędów skarbowych – alarmuje Krajowa Izba Gospodarcza. Zdaniem KIG, skarbówki mogą być dobrym uzupełnieniem istniejącej już i działającej bazy miejsc, gdzie można rejestrować działalność gospodarczą, ale oddanie spraw związanych z rejestracją działalności w ich wyłączną gestię nie jest dobrym pomysłem.  
   • 07.01.2011VAT: E-faktury ułatwią prowadzenie działalności
    4 stycznia br. skierowano do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o podpisie elektronicznym, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy – Kodeks cywilny oraz ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych. Dzięki zawartym w projekcie zmianom ustawodawca zamierza zwiększyć wykorzystanie e-podpisu zarówno przez przedsiębiorców, jak również przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, tzw. osobisty podpis elektroniczny ma z założenia służyć ułatwieniu komunikacji obywateli z podmiotami realizującymi zadania publiczne. Celem proponowanych zmian do ustawy VAT jest uproszczenie obrotu e-fakturami, tak aby faktury w tej formie stały się realną alternatywą dla faktur papierowych, co z całą pewnością przyczyni się do ograniczenia kosztów działalności firm. Ustawa ma wejść w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.
    • 04.01.2011Podatek VAT 2011: Miejsce świadczenia usług w 2011 r. – poradnik Ministerstwa Finansów
     Wczoraj (3.01.2011 r.) w dziale Firma i podatki opublikowaliśmy obszerny poradnik MF dotyczący omówienia zmian w podatku VAT na 2011 rok. Dzisiaj prezentujemy kolejne opracowanie pochodzące z Ministerstwa Finansów - tym razem dotyczące sposobu określenia miejsca świadczenia usług według stanu prawnego obowiązującego w 2011 roku. Wszyscy, którzy spotykają się praktycznie z rozliczeniem podatku VAT wiedzą, że prawidłowe określenie miejsca świadczenia usług jest w wielu przypadkach decydujące w kwestii sposobu naliczania podatku – dlatego też zapraszamy do uważnej lektury. Na końcu artykułu umieszczamy link do pliku pdf zawierającego treść poradnika udostępnioną przez MF.
     • 03.01.2011Podatek VAT 2011: Zmiany upraszczające system rozliczeń podatku VAT
      Od 1 stycznia 2011 r. wprowadzone zostały rozwiązania zmierzające przede wszystkim do uproszczenia rozliczeń w zakresie podatku od towarów i usług, przy jednoczesnym umożliwieniu podatnikom wyboru takich rozwiązań, które byłyby dla prowadzonej przez nich działalności optymalne. Zmiany te mogą przyczynić się do zmniejszenia kosztów związanych z wypełnianiem obowiązków podatkowych w tym podatku.
      • 28.12.2010Od nowego roku ułatwienia w obrocie towarami akcyzowymi
       Od 1 stycznia 2011 r. rusza elektroniczny system EMCS PL (System Przemieszczania oraz Nadzoru Wyrobów Akcyzowych – Excise Movement and Control System). Dzięki natychmiastowemu potwierdzeniu odbioru wyrobów i rezygnacji z dokumentacji papierowej spadną koszty przemieszczenia wyrobów akcyzowych.
       • 27.12.2010E-faktury od 1 stycznia 2011
        Już od Nowego Roku przedsiębiorcy będą mogli wysyłać faktury drogą elektroniczną bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, czy drukowania. 17 grudnia 2010 r. minister finansów w porozumieniu z ministrem spraw wewnętrznych i administracji podpisał stosowne rozporządzenie.
        • 14.12.2010Zeznania roczne bez stosowania bezpiecznego e-podpisu – nowe rozporządzenie MF
         Ministerstwo Finansów opublikowało projekt rozporządzenia w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone. Umożliwi ono rozliczanie się z fiskusem przez Internet bez użycia bezpiecznego podpisu elektronicznego, mimo zmiany przepisów ordynacji podatkowej, które stanowiły podstawę dotychczas obowiązującego rozporządzenia w tej sprawie.  
         • 10.12.2010Innowacyjna Gospodarka: W 2011 r. ostatnie nabory wniosków
          Minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska zapowiedziała, że przyszły rok będzie ostatnim, w którym firmy będą mogły starać się o dotacje z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Powodem zamknięcia programu przed upływem bieżącej perspektywy finansowej UE jest fakt, że osiągnięto w nim najwyższy poziom kontraktacji spośród wszystkich krajowych programów – 63 proc. alokacji.  
          • 09.12.2010Księgowa nie zawsze skorzysta ze zwolnienia podmiotowego w VAT
           Pytanie podatnika: Wnioskodawca jest uprawniony do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Z dniem 13 lipca 2010 r. rozpoczął działalność gospodarczą - biuro rachunkowe. Usługi, które świadczy obejmują przede wszystkim prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów, ewidencji przychodów i ksiąg rachunkowych na zlecenie/rzecz klientów odpowiednio osób fizycznych prowadzących działalność oraz osób prawnych. W ramach wykonywanych czynności związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, Wnioskodawca nie świadczy usług w zakresie doradztwa podatkowego. Czy prawidłowym będzie korzystanie ze zwolnienia podmiotowego, w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 113 ust. 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, sprzedaży usług świadczonych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym?
           • 23.11.2010Do czasu wprowadzenia nowych przepisów MF nieprzejednane w sprawie faktur przesyłanych mailem
            Interpelacja nr 18184 do ministra finansów w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej
            • 23.11.2010Nowe zasady składania deklaracji INTRASTAT
             W Dzienniku Ustaw nr 216 opublikowane zostało rozporządzenie ministra finansów z 3 listopada 2010 r. w sprawie zgłoszeń INTRASTAT. Nowe przepisy wejdą w życie 1 lutego 2011 r.
             • 04.11.2010Będzie nowy wzór pełnomocnictwa do składania deklaracji elektronicznych
              Na stronie Ministerstwa Finansów został opublikowany projekt rozporządzenia w sprawie wzoru pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz wzoru zawiadomienia o odwołaniu tego pełnomocnictwa.
              • 02.11.2010KIG: Będą ułatwienia w prowadzeniu działalności gospodarczej
               Już niedługo skróci się czas oczekiwania na urzędowe informacje dotyczące działalności gospodarczej. Przedsiębiorcy nie będą musieli składać zaświadczenia o wpisie do rejestru REGON, a ich pełnomocnicy będą mogli reprezentować firmę również drogą elektroniczną.
               • 02.11.2010Refakturowanie kosztów zakupu paliwa
                Pytanie podatnika: Wnioskodawca, prowadzący kancelarię prawniczą, zleca innym podmiotom (radcom, adwokatom) w ramach prowadzonej działalność część obsługi, w związku z czym osoby te przedstawiają do rozliczenia koszty dojazdów w postaci kosztów zakupionego paliwa. Czy koszty zakupu paliwa, jakie ponoszą zleceniobiorcy Kancelarii można refakturować na klientów Kancelarii, z którymi ma ona podpisane umowy o obsługę prawną?
                • 28.10.2010Publikacja przepisów – od 2012 r. tylko w wersji elektronicznej
                 Rząd wprowadza kolejny etap informatyzacji procesu ogłaszania aktów prawnych, który ma ułatwić dostęp do przepisów ogłaszanych w dziennikach urzędowych. Od 2012 r. nowe regulacje nie będą publikowane – jak obecnie – w wersji papierowej i, dodatkowo, elektronicznej, dostępnej na internetowej stronie Rządowego Centrum Legislacji. Niemal jedyną formą publikacji będzie wersja elektroniczna. W tym celu Rada Ministrów przyjęła projekt zmian w ustawie o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
                 • 26.10.2010Jeden przedsiębiorca, jeden wniosek
                  Interpelacja nr 17859 do ministra rozwoju regionalnego w sprawie trybu składania wniosków o dofinansowanie działalności prowadzonej przy wykorzystaniu Internetu
                  • 11.10.2010Liberalizacja przepisów dotyczących e-faktur – projekt zmian kolejnego rozporządzenia
                   Informowaliśmy już dzisiaj o projekcie Ministerstwa Finansów liberalizacji przepisów dotyczących e-faktur. Oprócz zmian w tzw. rozporządzeniu fakturowym MF proponuje również zmiany, których należy dokonać w rozporządzeniu w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.
                   • 11.10.2010E-faktury – liberalizacja od 1 stycznia 2011 r.
                    Minister Finansów opublikował w Biuletynie Informacji Publicznej projekt z dnia 7 października 2010 r. Rozporządzenia Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług. Projekt został opracowany w związku ze zmianami wprowadzonymi dyrektywą Rady 2010/45/UE z dnia 13 lipca 2010 r. zmieniającą dyrektywę 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej w odniesieniu do przepisów dotyczących fakturowania (Dz. Urz. UE L 44, s. 11), która ma na celu m.in. liberalizację obecnych standardów przesyłania i przechowywania faktur elektronicznych tak, aby faktury papierowe i faktury były traktowane w ten sam sposób.
                    • 04.10.2010Dokument elektroniczny IE599 jako potwierdzenie wywozu
                     Z uzasadnienia: Jeśli celem ECS jest m.in. zapewnienie przejrzystości i weryfikowalności przeprowadzanych operacji celnych, to organ, mający jakiekolwiek wątpliwości co do treści otrzymanych dokumentów, czy też podejrzeń co do fikcyjności transakcji ma narzędzia służące do weryfikacji uzyskanych od podatnika danych. Tym samym może w łatwy sposób zbadać, czy nadesłany wydruk, kserokopia, czy nadesłany plik jest kopią oryginalnego komunikatu IE599. W tych warunkach nakładanie na podatnika obowiązku niejako "ponownego" potwierdzenia autentyczności wydawanych dokumentów nie znajduje oparcia w treści przepisów ustawy VAT i stoi w sprzeczności z założeniami ECS.
                     • 01.10.2010Bliżej e-faktury?
                      Sejmowa komisja finansów publicznych poparła projekt zmian w ustawach: o podpisie elektronicznym, podatku od towarów i usług, ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz Kodeks cywilny. Jedna ze zmian dotyczy wymagań związanych z korzystaniem z faktur w formie elektronicznej.
                      • 23.09.2010Szybka rejestracja spółki z o.o.?
                       Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało projekt nowelizacji ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, którego celem jest ułatwienie i przyspieszenie procedury zakładania spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, a także uproszczenie zasad wpisywania takich spółek do Krajowego Rejestru Sądowego.
                       • 21.09.2010ZUS-owski e-urząd coraz popularniejszy
                        Dotychczas za pośrednictwem Elektronicznego Urzędu Podawczego wpłynęło do ZUS ponad 112 tys. wniosków. Tylko w ciągu ostatnich trzech miesięcy liczba dokumentów złożonych w Zakładzie za pośrednictwem Internetu wzrosła o 20 tys. W najbliższych tygodniach Zakład poszerzy listę spraw, które można załatwić dzięki EUP.
                        • 08.09.2010Faktury wysyłane mailem – będzie liberalizacja
                         Interpelacja nr 17021 do ministra finansów w sprawie faktur VAT
                         • 12.08.2010Spółka z o.o. – rejestracja przez Internet?
                          Ministerstwo Sprawiedliwości pracuje nad projektem nowelizacji kodeksu spółek handlowych, którego uchwalenie umożliwi zakładanie przez Internet spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Pomysł popiera Krajowa Izba Gospodarcza, której zdaniem byłby to kolejny krok, po obniżeniu w 2009 r. z 50 tys. do 5 tys. minimalnego kapitału zakładowego, ułatwiający rozpoczęcie działalności gospodarczej z wykorzystaniem tej formy prawnej.
                          • 12.08.2010Ministerstwo Finansów rozważa złagodzenie przepisów w sprawie faktur elektronicznych
                           Interpelacja nr 16721 do ministra finansów w sprawie rozporządzenia ministra finansów z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur
                           • 29.07.2010Faktura elektroniczna dokumentująca wydatek objęty ulgą
                            Interpelacja nr 15784 do ministra finansów w sprawie faktur elektronicznych dokumentujących poniesienie wydatków internetowych
                            • 26.07.2010Faktury za pośrednictwem e-maila już wkrótce
                             Podczas spotkania z przedstawicielami Rady Podatkowej PKPP Lewiatan wiceminister finansów Maciej Grabowski zapowiedział, że wyda rozporządzenie w sprawie e-faktur zgodnie z postulatami Lewiatana. Za integralność oraz źródło pochodzenia ma odpowiadać podatnik, przepisy nie będą jednak wskazywały żadnej określonej formy e-faktury. Celem proponowanej zmiany do ustawy o VAT jest uproszczenie zasad stosowania faktur w obrocie gospodarczym poprzez umożliwienie powszechnego stosowania faktur VAT w formie elektronicznej.
                             • 21.07.2010Faktury wysyłane e-mailem – jest poparcie MG
                              Zgłaszany przez przedsiębiorców postulat dopuszczenia do gospodarczego obrotu faktur VAT drukowanych po ich otrzymaniu drogą elektroniczną i nieopatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym, znalazł poparcie wicepremiera, ministra gospodarki Waldemara Pawlaka.
                              • 19.07.2010Nie każda sprzedaż połączona z montażem stanowi dostawę towarów
                               Z uzasadnienia: Nie można zgodzić się z poglądem, zgodnie z którym czynność wykonana przez producenta zawsze będzie stanowić dostawę towarów. Z pewnością bowiem wskazać można na wiele takich sytuacji, w których sprzedaż danego wyrobu własnej produkcji wymaga dokonania tylu czynności dodatkowych, że to one decydują o usługowym charakterze danej czynności. Z pewnością nie można z góry zakładać, że każda sprzedaż połączona z montażem (innymi czynnościami), która dokonana jest przez producenta, stanowi zawsze dostawę towarów. Nie bez znaczenia jest także fakt, że wedle klasyfikacji statystycznej dana czynność może być klasyfikowana jako sprzedaż, gdy tymczasem w obecnym stanie prawnym opodatkowaniu podlega dostawa (a nie sprzedaż) towaru. Nie są to zaś pojęcia jednoznaczne.
                               • 16.07.2010BCC: Konieczne zmiany w e-fakturach
                                Fiskus konsekwentnie utrudnia życie przedsiębiorcom i uniemożliwia im wysyłanie faktur za pomocą e-maila – uważa Mirosław Barszcz, ekspert Business Centre Club. Jego zdaniem możliwość wysyłania faktur elektronicznych jest tylko teoretyczna, ponieważ dokumenty te muszą być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym, a jego koszt jest nie do udźwignięcia przez większość małych i mikro firm.
                                • 05.07.2010PO Innowacyjna Gospodarka: Nowe zasady naboru w działaniu 8.1
                                 Od 30 lipca do końca września tego roku będzie można składać wnioski o dofinansowanie projektów w ramach działania 8.1 - „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Zmienił się system oceny wniosków o dofinansowanie. Tym razem nie będzie brana pod uwagę kolejność złożenia wniosku, a liczba uzyskanych punktów. Przedsiębiorcy będą składać wnioski o dofinansowanie w formie elektronicznej.
                                 • 17.06.2010Przełomowy wyrok w sprawie e-faktur
                                  Naczelny Sąd Administracyjny wydał 20 maja 2010 r. wyrok (syng. akt I FSK 1444/09), który może w sposób znaczący ułatwić procedurę przekazywania faktur. Być może jest to pierwszy krok do otwarcia możliwości przesyłania faktur „papierowych” drogą e-mailową lub faxem. W dniu 15 czerwca 2010 r. ukazało się uzasadnienie do niniejszego wyroku, które w sposób jednoznaczny wskazuje, że zdaniem Sądu przesyłanie faktur papierowych e-mailem lub faksem, jest w świetle polskiego prawa, przy wsparciu przepisów unijnych jak najbardziej dopuszczalne. Ponadto, takie faktury należy uznać za prawidłowo wystawione i dostarczone, mogą więc być dokumentem uprawniającym firmę do odliczenia od podatku należnego wynikającego z nich podatku naliczonego. Sąd dostrzegł różnicę między fakturą wystawioną w formie elektronicznej, a fakturą jedynie za pomocą środków komunikacji elektronicznej przesłaną. W rozstrzygnięciu sprawy dużą rolę odegrały przepisy UE.
                                  • 17.06.2010NSA: Odliczysz VAT z faktury przesłanej e-mailem
                                   Z uzasadnienia: Zasadny jest zarzut dotyczący błędnej wykładni art. 106 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, przepis ten w ogóle nie odnosi się bowiem do kwestii formy, w jakiej powinny być wystawiane faktury. Zasadne są również zarzuty błędnego zastosowania w sprawie § 1, § 2, § 4 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej. Przepisy te bowiem regulują te sytuacje występujące w obrocie gospodarczym, w których zarówno sporządzenie, jak i przesłanie oraz przechowywanie faktur występuje w formie elektronicznej, tymczasem w nie budzącym wątpliwości stanie faktycznym wskazanym przez Stronę dochodzi do sytuacji, gdy faktury sporządzone i przesłane w formie elektronicznej są następnie drukowane i przechowywane w formie papierowej przez obie strony transakcji.
                                   • 16.06.2010Pieczątka nie jest już wiarygodnym potwierdzeniem tożsamości
                                    Zapytanie nr 6750 do ministra finansów w sprawie zasadności stosowania w Polsce pieczątek na różnego rodzaju dokumentach, w tym fakturach
                                    • 09.06.2010Przepisy barierą dla e-faktur
                                     Zapytanie nr 6751 do ministra finansów w sprawie innych możliwych sposobów przesyłania faktur elektronicznych
                                     • 01.06.2010Ubezpieczenia społeczne: Kontakty z ZUS coraz częściej przez Internet
                                      W ciągu ostatnich 12 miesięcy liczba wniosków przesłanych za pośrednictwem Elektronicznego Urzędu Podawczego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wzrosła o ponad 70 tys. i łącznie wynosi już ponad 92 tys. W ciągu tygodnia liczba elektronicznych wniosków wzrasta o 2-3 tys., dlatego rzecznik ZUS przewiduje, że już w czerwcu do Zakładu wpłynie stutysięczny wniosek.
                                      • 31.05.2010Tygodniowy przegląd wydarzeń www.podatki.biz
                                       Abonamenty medyczne – niekorzystna dla podatników uchwała NSA; Faktury wysyłane e-mailem; Doradcy podatkowi – więcej uprawnień; Preferencje podatkowe dla powodzian; Charytatywne SMS – VAT na zwalczanie skutków powodzi; Więcej czasu na odzyskanie od ZUS nienależnie pobranych składek; Polski sukces w Trybunale, który nie ucieszy podatników; ZUS i powódź
                                       • 07.05.2010UOKiK: Telekomy naruszają prawa konsumentów
                                        W związku z sygnałami napływającymi od abonentów UOKiK skontrolował operatorów telefonii komórkowej sprzedających swoje produkty i usługi za pośrednictwem telefonu oraz Internetu. Przeanalizowano dziesiątki umów, regulaminów, warunków świadczenia usług oraz skryptów – scenariuszy prowadzenia rozmów telemarketerów z klientami. Urząd miał zastrzeżenia do warunków stosowanych przez wszystkich skontrolowanych operatorów – PTK Centertel, PTC, Polkomtel, P4.
                                        • 06.05.2010Zeznania podatkowe za 2009 rok: Setki tysięcy deklaracji złożonych przez Internet
                                         Do końca kwietnia Polacy złożyli przez Internet 320 tys. deklaracji podatkowych za 2009 r. - poinformowało Ministerstwo Finansów. Jak podkreśla resort, elektroniczna forma komunikacji z urzędem skarbowym z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością. Najwięcej e-PIT-ów przesłali mieszkańcy Mazowsza – 69 tys. Oprócz nich z tej możliwości najchętniej korzystali podatnicy z województw: śląskiego (38,5 tys.), małopolskiego (30 tys.) i dolnośląskiego (27 tys.).
                                         • 28.04.2010Podpis elektroniczny: rząd przyjął projekt ustawy
                                          Wprowadzenie trzech rodzajów podpisów elektronicznych: zwykłego, zaawansowanego i kwalifikowanego – przewiduje projekt ustawy przyjęty przez rząd. Nowa ustawa ma zastąpić dotychczas obowiązujące przepisy zawarte w akcie prawnym z września 2001 r. o podpisie elektronicznym. Projekt zachowuje znaczną część przepisów dotychczas obowiązujących, wprowadzając rozwiązania, które mają ułatwić stosowanie podpisu elektronicznego zarówno w administracji publicznej, jak i przez przedsiębiorców. Projektowane regulacje uwzględniają przepisy obowiązujące w Unii Europejskiej.
                                          • 09.04.2010Ulga na internet bez faktury VAT?
                                           Konfederacja Pracodawców Polskich w pełni popiera propozycje Komisji „Przyjazne Państwo” dotyczące rezygnacji z dokumentowania wydatków poniesionych na Internet fakturą VAT.
                                           • 31.03.2010Orzecznictwo: Częściowo odpłatne pełnienie funkcji członka zarządu może generować przychód
                                            Z uzasadnienia: Świadczenie otrzymane przez podatnika - spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, w postaci pełnienia przez wspólnika tejże spółki funkcji prezesa lub członka zarządu bez wynagrodzenia - w sytuacji, gdy spełniający uzyska lub ma uzyskać w przyszłości wzajemnie pewną korzyść majątkową (w szczególności tzw. dywidendę) - nie jest "nieodpłatnym świadczeniem" w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 2 u.p.d.o.p. Nie ma przy tym znaczenia, czy to świadczenie wzajemne ma taką samą, czy też zbliżoną wartość ekonomiczną. A zatem jedynie w przypadku, gdy funkcję członka zarządu spółki pełni nieodpłatnie (lub częściowo odpłatnie) jej wspólnik, po stronie spółki nie powstaje przychód z nieodpłatnego (częściowo odpłatnego) świadczenia.
                                            • 31.03.2010Przechowywanie kopii faktur: Jednak nie ma przełomu
                                             Pytanie podatnika: Czy w przypadku wystawiania faktur VAT, możliwe jest przechowywanie kopii faktur w systemie księgowym (komputerowym), w którym dokumenty te zostały wystawione?
                                             • 17.03.2010E-dowody od stycznia 2011 r.
                                              Wprowadzenie elektronicznego dokumentu tożsamości przewiduje projekt ustawy o dowodach osobistych zaakceptowany we wtorek przez rząd na wniosek ministra spraw wewnętrznych i administracji. Dowód elektroniczny będzie miał taki sam status prawny jak tradycyjny dowód osobisty, a zostanie wprowadzony w celu zapewnienia bezpieczeństwa obrotu prawnego oraz usprawnienia kontaktów obywateli z administracją publiczną. Nowe przepisy zaczną obowiązywać od stycznia 2011 r.
                                              • 12.03.2010Polska e-administracja ciągle w powijakach
                                               Kulejąca infrastruktura telekomunikacyjna i ciągle ograniczony dostęp do szerokopasmowego Internetu to – zdaniem Konfederacji Pracodawców Polskich jedne z głównych przyczyn opóźnienia Polski we wdrażaniu rozwiązań z zakresu szeroko rozumianego e-państwa. W siedzibie KPP odbyła się debata zatytułowana „Polska jako e-państwo - główne wyzwania w zakresie e-faktur, podpisów elektronicznych i e-administracji".
                                               • 05.03.2010E-nabór projektów na dofinansowanie e-usług
                                                W drugiej połowie kwietnia zostanie uruchomiony elektroniczny system naboru wniosków o unijne fundusze na rozwój e-usług – poinformowała Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Tym samym nowy system naboru zacznie funkcjonować od pierwszej w tym roku rundy aplikacyjnej, której ogłoszenie planowane jest na koniec marca.
                                                • 03.03.2010Deloitte: Łatwiejsze rozliczanie PIT-ów za 2009 r.
                                                 Zdaniem ekspertów firmy doradczej Deloitte, rozliczenia podatkowe będą w tym roku łatwiejsze niż w poprzednich latach dzięki obowiązywaniu dwóch stawek podatku dochodowego, zmianom w rozliczaniu ulgi na dzieci oraz otwarciu podatnikom drogi do rozliczenia straty z udziału w funduszach kapitałowych z innymi dochodami kapitałowymi. Do ważnych zmian Deloitte zalicza także rosnące zainteresowanie elektronicznymi rozliczeniami z fiskusem i odliczaniem 1% podatku na cele dobroczynne.
                                                 • 26.02.2010MF: Milion PIT-ów złożonych przez Internet
                                                  Według danych z 25 lutego, od początku bieżącego roku w systemie e-Deklaracje złożono już ponad 1 mln 51 tys. wszystkich rodzajów zeznań podatkowych – poinformowało Ministerstwo Finansów. Dla porównania, rok wcześniej wpłynęło 760 tys. deklaracji, a w 2008 r. – niespełna 104 tys.
                                                  • 24.02.2010Elektroniczny protokół za cztery miesiące
                                                   40 mln zł z budżetu resortu sprawiedliwości przeznaczy rząd w 2010 r. na wprowadzenie w życie zmian w kodeksie postępowania cywilnego przewidujących zapisywanie przebiegu rozprawy sądowej w wersji audio lub audio-wideo, czyli sporządzanie w sądach tzw. protokołu elektronicznego. Nowe przepisy będą obowiązywały od 1 lipca 2010 r. Wyposażanie sal sądowych w sprzęt audio lub audio-wideo ma się odbywać sukcesywnie i zakończyć do 2012 r.

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] . [ 11 ] . [ 12 ] . [ 13 ] . [ 14 ] następna strona »