Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

kadrowe

 • 28.07.2020Tarcza antykryzysowa: Zwolnienie od podatku od spadków i darowizn i inne preferencje - objanienia MF
  Dzisiaj publikujemy ostatni fragment objanie podatkowych z 21 lipca 2020 r. MF wyjania w nim nowe preferencje stosowane w zwizku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 dotyczce podatku od spadków i darowizn, podatku od nieruchomoci. Omawia take m.in: zaniechanie podobru odsetek od zalegoci w PIT, czy od niewpaconej w terminie daniny solidarnociowej, zawieszenie terminów na przekazania informacji o schematach podatkowych.
  • 27.07.2020Tarcza antykryzysowa: Preferencje podatkowe w PIT i CIT (cz. I) - objanienia MF
   Odliczanie darowizn przekazanych na przeciwdziaanie COVID-19 czy darowizn na wsparcie owiaty, nowe zwolnienia w PIT, podwyszenie limitów niektórych zwolnie przedmiotowych, wyduenie terminu na przekazanie do US zaliczek i podatku zryczatowanego od wynagrodze pracowników, a take moliwo zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków i wiadcze "okooepidemicznych"- o tym m.in. moemy przeczyta w objanieniach podatkowych MF z 21 lipca 2020 r.
   • 27.07.2020Tarcza antykryzysowa: Zwolnienie od podatku od spadków i darowizn i inne preferencje - objanienia MF
    Dzisiaj publikujemy ostatni fragment objanie podatkowych z 21 lipca 2020 r. MF wyjania w nim nowe preferencje stosowane w zwizku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 dotyczce podatku od spadków i darowizn, podatku od nieruchomoci. Omawia take m.in: zaniechanie podobru odsetek od zalegoci w PIT, czy od niewpaconej w terminie daniny solidarnociowej, zawieszenie terminów na przekazania informacji o schematach podatkowych.
    • 24.07.2020Zalegy urlop w czasie pandemii COVID-19
     W ostatnim czasie, ze wzgldu na pandemi COVID-19, wiele zakadów pracy boryka si z problemami kadrowymi. Nie dadz one rady zaplanowa nalenych urlopów. Nie mog przyj nowych pracowników, bo proces wdroenia, szkole jest dugotrway i niezwykle kosztowny, co w tych czasach, na przykad w sektorze bankowym, stanowi niemay problem. Czy planowane s zmiany w przepisach prawa pracy, zwizane z koniecznoci wykorzystania przez pracownika zalegego urlopu do koca wrzenia w dobie pandemii? - pyta posanka w zapytaniu do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej.
     • 24.07.2020Tarcza antykryzysowa: Preferencje podatkowe w PIT i CIT (cz. I) - objanienia MF
      Odliczanie darowizn przekazanych na przeciwdziaanie COVID-19 czy darowizn na wsparcie owiaty, nowe zwolnienia w PIT, podwyszenie limitów niektórych zwolnie przedmiotowych, wyduenie terminu na przekazanie do US zaliczek i podatku zryczatowanego od wynagrodze pracowników, a take moliwo zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków i wiadcze "okooepidemicznych"- o tym m.in. moemy przeczyta w objanieniach podatkowych MF z 21 lipca 2020 r.
      • 23.07.2020Zalegy urlop w czasie pandemii COVID-19
       W ostatnim czasie, ze wzgldu na pandemi COVID-19, wiele zakadów pracy boryka si z problemami kadrowymi. Nie dadz one rady zaplanowa nalenych urlopów. Nie mog przyj nowych pracowników, bo proces wdroenia, szkole jest dugotrway i niezwykle kosztowny, co w tych czasach, na przykad w sektorze bankowym, stanowi niemay problem. Czy planowane s zmiany w przepisach prawa pracy, zwizane z koniecznoci wykorzystania przez pracownika zalegego urlopu do koca wrzenia w dobie pandemii? - pyta posanka w zapytaniu do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej.
       • 20.05.2020Tarcza antykryzysowa 3.0: Bezpieczne przywracanie normalnej pracy sdów
        W Dzienniku Ustaw z 15 maja br. zostay opublikowane podpisane przez Prezydenta RP przepisy Tarczy antykryzysowej 3.0. Zaczyna si bezpieczne „odmraanie” pracy sdów, czemu su przygotowane w Ministerstwie Sprawiedliwoci rozwizania. Przywróc one stronom postpowa dostp do wymiaru sprawiedliwoci jako jednego z fundamentów funkcjonowania pastwa.
        • 06.04.2020Tarcza antykryzysowa - pytania i odpowiedzi
         Twoja firma ma trudnoci w zwizku z epidemi koronawirusa? Chcesz otrzyma wsparcie, które zagodzi jej negatywne skutki? Poznaj odpowiedzi na najczciej zadawane pytania o pomoc, jaka zostaa skierowana do przedsibiorców, pracowników, organizacji spoecznych i instytucji oraz samorzdów.
         • 03.04.2020Tarcza antykryzysowa - pytania i odpowiedzi
          Twoja firma ma trudnoci w zwizku z epidemi koronawirusa? Chcesz otrzyma wsparcie, które zagodzi jej negatywne skutki? Poznaj odpowiedzi na najczciej zadawane pytania o pomoc, jaka zostaa skierowana do przedsibiorców, pracowników, organizacji spoecznych i instytucji oraz samorzdów.
          • 30.03.2020Przepisy o rozbienociach hybrydowych jeszcze w tym roku?
           Przepisy implementujce Dyrektyw Rady UE 2017/952 z 29 maja 2017 r. (dalej: ATAD 2) wejd w ycie 1 lipca 2020 r. i znajd zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych w roku podatkowym rozpoczynajcym si po 30 czerwca 2020 r. Oznacza to, e przepisy ustawy o CIT dot. struktur hybrydowych nie zaczn obowizywa w trakcie roku podatkowego. Proponowana regulacja skierowana jest do najwikszych korporacji midzynarodowych, posiadajcych odpowiednie zasoby kapitaowe i kadrowe w celu przygotowania si do zapowiadanych zmian - wyjanio Ministerstwo Finansów.
           • 23.03.2020Due problemy z badaniami medycznymi pracowników i kandydatów
            Powinnimy da pracowa tym, którzy tego chc i mog pracowa, a badania medyczne wymagaj obecnie cakiem innego podejcia – twierdzi Konfederacja Lewiatan. Zrzeszajca dziaajcych w Polsce przedsibiorców organizacja ocenia, e obecnie kluczowe jest utrzymanie zatrudnienia w kady moliwy sposób. Aktualnie istniej jednak bardzo due problemy w przeprowadzaniu bada medycznych kandydatów do pracy oraz pracowników.
            • 20.03.2020Due problemy z badaniami medycznymi pracowników i kandydatów
             Powinnimy da pracowa tym, którzy tego chc i mog pracowa, a badania medyczne wymagaj obecnie cakiem innego podejcia – twierdzi Konfederacja Lewiatan. Zrzeszajca dziaajcych w Polsce przedsibiorców organizacja ocenia, e obecnie kluczowe jest utrzymanie zatrudnienia w kady moliwy sposób. Aktualnie istniej jednak bardzo due problemy w przeprowadzaniu bada medycznych kandydatów do pracy oraz pracowników.
             • 20.02.2020Przedsibiorcy maj coraz bardziej pod górk
              Wzrost wydatków na opaty sdowe, wyduenie si czasu trwania spraw w sdzie, trwajce latami kontrole i sprawdzenia oraz postpowania administracyjne, karuzela podatkowych zmian, brak ulg na ksztacenie zawodowe - z tymi wszystkim problemami musz boryka si mikro i mae firmy (cho nie tylko one). Odpowied na interpelacj poselsk zawiera omówienie znanych ju zmian w procedurach, i przedstawia wiele planów, zamierze i koncepcji. Trudno jednak nie odnie wraenia, e niezadowoleni s tylko przedsibiorcy - w ministerstwach panuj duo lepsze nastroje.
              • 07.02.2020Trudny powrót do pracy po urlopie macierzyskim i wychowawczym
               Podmiotom, zatrudniajcym pracowników powracajcych na rynek pracy po przerwie zwizanej z urlopem macierzyskim, urlopem rodzicielskim lub urlopem wychowawczym przysuguje ulga, zgodnie z któr pracodawcy s czasowo zwolnieni z obowizku opacania za te osoby skadek na Fundusz Pracy. Analogiczne przepisy obowizuj równie w zakresie zwolnienia z obowizku opacania skadek na Fundusz Gwarantowanych wiadcze Pracowniczych. Inne formy pomocy matkom, wracajcym do pracy po przerwie zwizanej z macierzystwem omawia prezentowana odpowied na interpelacj poselsk.
               • 08.01.2020Postpowanie gospodarcze zakoczone w pó roku – realne uatwienie czy yczeniowe mylenie?
                W myl najnowszej nowelizacji przepisów Kodeksu postpowania cywilnego postpowania sdowe w sprawach gospodarczych maj trwa maksymalnie 6 miesicy. Czy rzeczywicie tak bd wyglday nowe realia? Czy sdy s gotowe na nowe zasady?
                • 28.11.2019Aktywne formularze i wzory dokumentów w podatki.biz
                 Z przyjemnoci informujemy, e rozpoczlimy wspóprac z dostawc systemu aktywnych formularzy i wzorów dokumentów - firm Signform.pl. System obejmuje tysice formularzy i wzorów stosowanych w obrocie gospodarczym oraz administracji. Od dzisiaj na naszych stronach znajdziecie je zarówno w wersjach aktualnie obowizujcych, jak i archiwalnych. Formularze, dostpne przy uyciu mikropatnoci, podzielone s na nastpujce dziay (kliknicie w link przenosi na stron szczegóowego spisu):
                 • 15.11.2019Gwatownie maleje liczba firm w akademickich inkubatorach przedsibiorczoci
                  Liczba firm (startupów), które rozpoczy dziaalno w ramach akademickich inkubatorów przedsibiorczoci wyniosa w roku 2015 – 1 530, w roku 2016 – 1 481, w roku 2017 – 1 209 a w roku 2018 ju tylko 611, poinformowao Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyszego odpowiadajc na inpterpelacj poselsk.
                  • 21.10.2019Bezrobocie wci spada. Co z urzdami pracy?
                   W ostatnich latach stopa bezrobocia rejestrowanego systematycznie spada. W lipcu biecego roku wynosia 5,2%. Jest to najniszy poziom od 1990 roku. Zmiana realiów na rynku pracy, w szczególnoci rekordowo niski poziom bezrobocia oraz niedobór pracowników w niektórych branach, powinna mie wpyw na funkcjonowanie urzdów pracy. Urzdy te powinny dostosowa swoje funkcjonowanie do obecnych potrzeb poszukujcych zatrudnienia, a take pogbi wspóprac z pracodawcami i szkoami.
                   • 06.09.2019Bezrobocie nieco w dó
                    Sierpie by kolejnym miesicem, w którym odnotowano spadek liczby bezrobotnych zarejestrowanych w urzdach pracy – wynika z nowych danych, które opublikowao Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej. Stopa bezrobocia pozostaa jednak na poziomie 5,2 proc. Eksperci apeluj do rzdu o podjcie nowych dziaa zwizanych z aktywizacj osób bdcych poza rynkiem pracy.
                    • 12.08.2019Przecitne wynagrodzenie w gór. Presja pacowa nie maleje
                     W II kwartale br. przecitne wynagrodzenie wynioso w Polsce 4839,24 z brutto miesicznie – poda Gówny Urzd Statystyczny. Kwota ta spada o 2 proc. wzgldem poprzedniego kwartau, ale w skali rocznej odnotowano wzrost o 7 proc. Eksperci przewiduj, e wynikajca z braków kadrowych presja pacowa bdzie widoczna równie w kolejnych miesicach.
                     • 07.08.2019Administracja nie daje sobie rady z obsug cudzoziemców – twierdzi NIK
                      Administracja publiczna ma due problemy z obsug wyranie rosncej liczby cudzoziemców przyjedajcych do Polski – wynika z nowego raportu Najwyszej Izby Kontroli. Odnotowano m.in. wyduenie do 206 dni redniego czasu legalizacji pobytu cudzoziemców. Jak wskazuje NIK, w efekcie problemy tego rodzaju mog niekorzystnie wpywa na zatrudnianie w Polsce obcokrajowców.
                      • 18.03.2019WSA. Opodatkowanie VAT menedera bdcego czonkiem zarzdu
                       Z uzasadnienia: Dziaalnoci czonka zarzdu-menedera nie mona przypisa spenienia warunku samodzielnoci oraz ryzyka gospodarczego, które stanowi immanentn cech dziaalnoci gospodarczej w rozumieniu ustawy VAT. Czonek zarzdu-menader dziaa w ramach struktury organizacyjnej zarzdzanej Spóki, nie ponosi kosztów swej dziaalnoci a wynagrodzenie zasadnicze nie jest uzalenione od ekonomicznego ryzyka - nie dziaa on w warunkach ryzyka, niepewnoci, np. co do popytu, konkurencji, czy ostatecznego rezultatu przedsibiorstwa.
                       • 21.12.2018Wicej uprawnie dla Krajowej Administracji Skarbowej
                        12 grudnia 2018 roku Prezydent RP podpisa ustaw z 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz niektórych innych ustaw, która ma pomóc fiskusowi zwalcza szar stref i zapobiega wyudzeniom VAT. To ju kolejna nowelizacja poszerzajca kompetencje organów podatkowych. Tym razem pomysodawca przekonuje, e zmiana ma zapewni szerszy dostp do niezbdnych informacji oraz wyposay fiskusa w narzdzia umoliwiajce skuteczniejsze wykonywanie kontroli celno-skarbowej.
                        • 29.11.2018Wpis do KRS - opónienia s, ale maj si zmniejsza
                         Zasad jest, e wniosek o wpis do rejestru sd rozpoznaje nie póniej ni w terminie 7 dni od daty jego wpywu do sdu. Szczególn sytuacj jest zoenie drog elektroniczn wniosku o wpis do rejestru spóki, której umowa zostaa zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy udostpnionego w systemie teleinformatycznym. Wówczas sd rejestrowy rozpoznaje wniosek w terminie jednego dnia od daty jego wpywu. Jeeli jednak rozpoznanie wniosku (take zoonego drog elektroniczn) wymaga wezwania do usunicia przeszkody do dokonania wpisu, wniosek powinien by rozpoznany w terminie 7 dni od usunicia przeszkody przez wnioskodawc, co nie uchybia terminom okrelonym w przepisach szczególnych.
                         • 26.10.2018Problematyczne zasady ustalania skadników minimalnego wynagrodzenia
                          W zwizku ze zgaszanymi do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej postulatami dotyczcymi rozpoczcia prac legislacyjnych nad zmian zakresu skadnikowego minimalnego wynagrodzenia za prac (tj. wyczenia dodatku za wieloletni prac, jak równie przyjcia innej konstrukcji tego wynagrodzenia w postaci minimalnego wynagrodzenia zasadniczego) podjto dziaania majce na celu wstpne szacowanie skutków wprowadzenia postulowanych zmian - poinformowao ministerstwo w odpowiedzi na interpelacj poselsk.
                          • 25.10.2018Zatrudnianie cudzoziemców: Rzd pracuje nad zwikszeniem liczby imigrantów
                           Wikszo migrantów zarobkowych w Polsce to pracownicy krótkoterminowi, wiemy jednak, e rynek pracy w coraz wikszym stopniu potrzebuje pracowników na duszy okres. Std bardzo wane jest wypracowanie zacht do tego by migranci – w szczególnoci ci najbardziej podani na rynku pracy – zostawali w Polsce na duej. Coraz wyraniej wida take, e zaspokojenie potrzeb polskiego rynku pracy bdzie wymagao otwarcia si na inne ni do tej pory kierunki migracji. Obecnie trwaj w rzdzie intensywne prace nad stworzeniem koncepcji polityki migracyjnej, która odpowie na powysze wyzwania uwzgldniajc take m.in. kwestie bezpieczestwa - odpowiedziao MRPiPS w odpowiedzi na interpelacj.
                           • 12.10.2018Jak uzyska skierowanie na bezpatn rehabilitacj lecznicz
                            Zakad Ubezpiecze Spoecznych zajmuje si sprawami zwizanymi z rehabilitacj lecznicz dla osób, które z powodu choroby lub urazu mog utraci zdolno do pracy, ale jest szansa, e j odzyskaj po rehabilitacji. Z rehabilitacji mona skorzysta, jeli jest zagroenie utraty zdolnoci do pracy. Musi jednak by szansa, e zdolno t bdzie mona odzyska po rehabilitacji. Konieczne jest spenienie jednego z poniszych warunków:
                            • 11.10.2018Jak uzyska skierowanie na bezpatn rehabilitacj lecznicz
                             Zakad Ubezpiecze Spoecznych zajmuje si sprawami zwizanymi z rehabilitacj lecznicz dla osób, które z powodu choroby lub urazu mog utraci zdolno do pracy, ale jest szansa, e j odzyskaj po rehabilitacji. Z rehabilitacji mona skorzysta, jeli jest zagroenie utraty zdolnoci do pracy. Musi jednak by szansa, e zdolno t bdzie mona odzyska po rehabilitacji. Konieczne jest spenienie jednego z poniszych warunków:
                             • 23.07.2018ZUS: Kontrola zwolnienia lekarskiego i skutki wystpienia nieprawidowoci
                              Przepisy ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o wiadczeniach pieninych z ubezpieczenia spoecznego w razie choroby i macierzystwa (dalej: ustawa z 25 czerwca 1999 r.), przewiduj przeprowadzanie kontroli prawidowoci wykorzystywania zwolnie od pracy ubezpieczonych, którzy s niezdolni do pracy z powodu choroby oraz koniecznoci sprawowania opieki. Kontrola ta polega na ustaleniu, czy ubezpieczony w okresie orzeczonej niezdolnoci do pracy nie wykonuje pracy zarobkowej albo czy nie wykorzystuje zwolnienia od pracy w sposób niezgodny z jego celem. W przypadku sprawowania opieki, dodatkowo jest ustalane, czy w okresie orzeczonej niezdolnoci do pracy s poza ubezpieczonym inni czonkowie rodziny mogcy zapewni opiek dziecku lub choremu czonkowi rodziny.
                              • 20.07.2018ZUS: Kontrola zwolnienia lekarskiego i skutki wystpienia nieprawidowoci
                               Przepisy ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o wiadczeniach pieninych z ubezpieczenia spoecznego w razie choroby i macierzystwa (dalej: ustawa z 25 czerwca 1999 r.), przewiduj przeprowadzanie kontroli prawidowoci wykorzystywania zwolnie od pracy ubezpieczonych, którzy s niezdolni do pracy z powodu choroby oraz koniecznoci sprawowania opieki. Kontrola ta polega na ustaleniu, czy ubezpieczony w okresie orzeczonej niezdolnoci do pracy nie wykonuje pracy zarobkowej albo czy nie wykorzystuje zwolnienia od pracy w sposób niezgodny z jego celem. W przypadku sprawowania opieki, dodatkowo jest ustalane, czy w okresie orzeczonej niezdolnoci do pracy s poza ubezpieczonym inni czonkowie rodziny mogcy zapewni opiek dziecku lub choremu czonkowi rodziny.
                               • 22.05.2018Elektroniczna ewidencja przebiegu pojazdu a podpis pracownika - fiskus zmienia zdanie
                                Jeli podpis skadany w formie elektronicznej, zoony z imienia i nazwiska upowanionego pracownika spóki (podatnika), umieszczany automatycznie na ewidencji po uprzednim uyciu stosownego, zindywidualizowanego hasa/loginu umoliwia jednoznaczne wskazanie jego autora, to mona uzna go za „podpis podatnika”, o którym mowa w art. 16 ust. 5 ustawy o CIT.
                                • 18.01.2018Infolinia ZUS - redni czas oczekiwania na poczenie to niecae 4 minuty
                                 Wg informacji MRPiPS po uruchomieniu nowych lokalizacji Centrów Obsugi Telefonicznej w Jale i Nowym Sczu redni czas oczekiwania na poczenie spad do 3,5 minuty. Od lipca zwikszono liczb stanowisk konsultantów obsugujcych patników z 85 do 138, co pozwolio zmniejszy maksymalny czas oczekiwania z ponad godziny do 15 min.
                                 • 02.01.2018Rynek pracy z kolejnymi problemami
                                  W 2018 r. przedsibiorstwa bd mie nadal due problemy kadrowe, a wprowadzane zmiany prawne mog pogorszy sytuacj na rynku pracy – twierdzi Konfederacja Lewiatan. Zrzeszajca przedsibiorców organizacja wskazuje, e polski rynek mona ju nazywa tzw. rynkiem pracownika. Krytycznie oceniane s zmiany w prawie, które dotycz m.in. pracy tymczasowej.
                                  • 15.12.2017NSA: Przedsibiorstwo bez gotówki to nadal przedsibiorstwo
                                   Z uzasadnienia: ...strony nie musz w umowie wylicza skadników przedsibiorstwa, chyba e chc wyczy z zakresu czynnoci niektóre jego skadniki wówczas albo mog w sposób pozytywny wyliczy te skadniki, które wchodz w skad przedsibiorstwa albo w sposób negatywny ograniczy si do wyliczenia tych, wskazanych w art. 551 k.c., które do przedsibiorstwa nie wchodz.
                                   • 27.11.2017Studia podyplomowe w kosztach dziaalnoci
                                    Pytanie: Czy opata za usug ksztacenia w ramach studiów podyplomowych w zakresie coachingu bdzie stanowia koszty uzyskania przychodu w rozumieniu art. 22 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
                                    • 01.09.2017MF wyjania wtpliwoci ws. blokowania stron internetowych
                                     Nowe regulacje dotyczce moliwoci blokowania dostpu do nielegalnych stron hazardowych s oparte na dobrych przykadach z innych krajów – zapewnia Ministerstwo Finansów. Resort odniós si w tym tygodniu do wtpliwoci, które zgasza m.in. rzecznik praw obywatelskich.
                                     • 04.07.2017Coraz skuteczniejsza walka z szar stref na rynku paliwowym
                                      Wprowadzenie w III kwartale 2016 r. pakietu paliwowego i pakietu energetycznego wpyno bardzo pozytywnie na wyniki legalnej sprzeday paliw ciekych – wskazuje Najwysza Izba Kontroli. W raporcie pokontrolnym wskazano równoczenie, e poprzednie dziaania byy nieskuteczne.
                                      • 23.05.2017NSA. Wydatki na promocj produktu w kosztach dziaalnoci
                                       Z uzasadnienia: Wydatki poniesione na organizacj wystpów artystycznych lub inne atrakcje towarzyszce niezwizane bezporednio z kampani promocyjn i prezentacj produktu, a take wydatki poniesione na osoby towarzyszce (rodziny) kontrahentów lub przedstawicieli kontrahentów nie stanowi kosztów uzyskania przychodów.
                                       • 18.05.2017Organy podatkowe nie chc wydawa interpretacji?
                                        Interpelacja nr 11902 do ministra finansów w sprawie odmów wydania indywidualnych interpretacji podatkowych
                                        • 05.04.2017Nabici w garnki, czyli seniorzy na pokazach nadal nie s bezpieczni
                                         Interpelacja nr 10258 do prezesa Rady Ministrów w sprawie rozszerzenia ochrony praw konsumentów
                                         • 01.03.2017Przychody pracownika: Zabezpieczenie przed gryp z PIT
                                          Pytanie podatnika: Czy pokrywane przez spók koszty szczepie na gryp dla pracowników stanowi dla nich przychód w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
                                          • 17.02.2017Zatrudnianie cudzoziemców bdzie atwiejsze?
                                           Interpelacja nr 9057 do ministra rodziny, pracy i polityki spoecznej w sprawie przyspieszenia procedury uzyskania zezwolenia na prac przez cudzoziemców
                                           • 10.01.2017WSA. Interpretacje indywidualne: Osoba zainteresowana, czyli kto?
                                            Z uzasadnienia: Pojcie osoby zainteresowanej naley rozpatrywa przede wszystkim przez pryzmat kwestii prawnej poddanej do rozwaenia organom podatkowym. Przesdza ona bowiem o moliwoci skorzystania z udzielonej interpretacji. Wniosek moe zoy tylko taka osoba, która po wydaniu interpretacji mogaby skorzysta z gwarancji, e zastosowanie si do uzyskanej interpretacji nie moe jej szkodzi. Zatem, do uzyskania interpretacji indywidualnej legitymowany jest podmiot, dla którego okrelony stan faktyczny lub zdarzenie przysze moe rodzi konsekwencje w sferze stosunków prawno-podatkowych.
                                            • 02.11.2016Infolinia ZUS, czyli cierpliwo wystawiona na prób
                                             Interpelacja nr 6334 do ministra rodziny, pracy i polityki spoecznej w sprawie funkcjonowania infolinii Zakadu Ubezpiecze Spoecznych
                                             • 29.09.2016Rejestracja podatnika dla celw VAT. Wany wyrok NSA
                                              Teza: Po zarejestrowaniu podatnika podatku od towarw i usug w nastpstwie zoenia przez niego zgoszenia rejestracyjnego VAT-R w formie czynnoci materialno-technicznej, organ nie moe ponownie tego samego zgoszenia rozpozna negatywnie przez wydanie decyzji o odmowie rejestracji. Uznanie przez organ, e doszo do bdnego zarejestrowania jako podatnika podmiotu, ktry nie spenia warunkw przewidzianych w art. 15 ust 1 ustawy o VAT powinno skutkowa wydaniem decyzji o wykreleniu takiego podmiotu z rejestru na podstawie art. 96 ust 9 ustawy o VAT.