Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

kadrowe

 • 06.09.2019Bezrobocie nieco w dół
  Sierpień był kolejnym miesiącem, w którym odnotowano spadek liczby bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy – wynika z nowych danych, które opublikowało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Stopa bezrobocia pozostała jednak na poziomie 5,2 proc. Eksperci apelują do rządu o podjęcie nowych działań związanych z aktywizacją osób będących poza rynkiem pracy.
  • 12.08.2019Przeciętne wynagrodzenie w górę. Presja płacowa nie maleje
   W II kwartale br. przeciętne wynagrodzenie wyniosło w Polsce 4839,24 zł brutto miesięcznie – podał Główny Urząd Statystyczny. Kwota ta spadła o 2 proc. względem poprzedniego kwartału, ale w skali rocznej odnotowano wzrost o 7 proc. Eksperci przewidują, że wynikająca z braków kadrowych presja płacowa będzie widoczna również w kolejnych miesiącach.
   • 07.08.2019Administracja nie daje sobie rady z obsługą cudzoziemców – twierdzi NIK
    Administracja publiczna ma duże problemy z obsługą wyraźnie rosnącej liczby cudzoziemców przyjeżdżających do Polski – wynika z nowego raportu Najwyższej Izby Kontroli. Odnotowano m.in. wydłużenie do 206 dni średniego czasu legalizacji pobytu cudzoziemców. Jak wskazuje NIK, w efekcie problemy tego rodzaju mogą niekorzystnie wpływać na zatrudnianie w Polsce obcokrajowców.
    • 18.03.2019WSA. Opodatkowanie VAT menedżera będącego członkiem zarządu
     Z uzasadnienia: Działalności członka zarządu-menedżera nie można przypisać spełnienia warunku samodzielności oraz ryzyka gospodarczego, które stanowią immanentną cechę działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy VAT. Członek zarządu-menadżer działa w ramach struktury organizacyjnej zarządzanej Spółki, nie ponosi kosztów swej działalności a wynagrodzenie zasadnicze nie jest uzależnione od ekonomicznego ryzyka - nie działa on w warunkach ryzyka, niepewności, np. co do popytu, konkurencji, czy ostatecznego rezultatu przedsiębiorstwa.
     • 21.12.2018Więcej uprawnień dla Krajowej Administracji Skarbowej
      12 grudnia 2018 roku Prezydent RP podpisał ustawę z 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz niektórych innych ustaw, która ma pomóc fiskusowi zwalczać szarą strefę i zapobiegać wyłudzeniom VAT. To już kolejna nowelizacja poszerzająca kompetencje organów podatkowych. Tym razem pomysłodawca przekonuje, że zmiana ma zapewnić szerszy dostęp do niezbędnych informacji oraz wyposażyć fiskusa w narzędzia umożliwiające skuteczniejsze wykonywanie kontroli celno-skarbowej.
      • 29.11.2018Wpis do KRS - opóźnienia są, ale mają się zmniejszać
       Zasadą jest, że wniosek o wpis do rejestru sąd rozpoznaje nie później niż w terminie 7 dni od daty jego wpływu do sądu. Szczególną sytuacją jest złożenie drogą elektroniczną wniosku o wpis do rejestru spółki, której umowa została zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy udostępnionego w systemie teleinformatycznym. Wówczas sąd rejestrowy rozpoznaje wniosek w terminie jednego dnia od daty jego wpływu. Jeżeli jednak rozpoznanie wniosku (także złożonego drogą elektroniczną) wymaga wezwania do usunięcia przeszkody do dokonania wpisu, wniosek powinien być rozpoznany w terminie 7 dni od usunięcia przeszkody przez wnioskodawcę, co nie uchybia terminom określonym w przepisach szczególnych.
       • 26.10.2018Problematyczne zasady ustalania składników minimalnego wynagrodzenia
        W związku ze zgłaszanymi do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej postulatami dotyczącymi rozpoczęcia prac legislacyjnych nad zmianą zakresu składnikowego minimalnego wynagrodzenia za pracę (tj. wyłączenia dodatku za wieloletnią pracę, jak również przyjęcia innej konstrukcji tego wynagrodzenia w postaci minimalnego wynagrodzenia zasadniczego) podjęto działania mające na celu wstępne szacowanie skutków wprowadzenia postulowanych zmian - poinformowało ministerstwo w odpowiedzi na interpelację poselską.
        • 25.10.2018Zatrudnianie cudzoziemców: Rząd pracuje nad zwiększeniem liczby imigrantów
         Większość migrantów zarobkowych w Polsce to pracownicy krótkoterminowi, wiemy jednak, że rynek pracy w coraz większym stopniu potrzebuje pracowników na dłuższy okres. Stąd bardzo ważne jest wypracowanie zachęt do tego by migranci – w szczególności ci najbardziej pożądani na rynku pracy – zostawali w Polsce na dłużej. Coraz wyraźniej widać także, że zaspokojenie potrzeb polskiego rynku pracy będzie wymagało otwarcia się na inne niż do tej pory kierunki migracji. Obecnie trwają w rządzie intensywne prace nad stworzeniem koncepcji polityki migracyjnej, która odpowie na powyższe wyzwania uwzględniając także m.in. kwestie bezpieczeństwa - odpowiedziało MRPiPS w odpowiedzi na interpelację.
         • 12.10.2018Jak uzyskać skierowanie na bezpłatną rehabilitację leczniczą
          Zakład Ubezpieczeń Społecznych zajmuje się sprawami związanymi z rehabilitacją leczniczą dla osób, które z powodu choroby lub urazu mogą utracić zdolność do pracy, ale jest szansa, że ją odzyskają po rehabilitacji. Z rehabilitacji można skorzystać, jeśli jest zagrożenie utraty zdolności do pracy. Musi jednak być szansa, że zdolność tę będzie można odzyskać po rehabilitacji. Konieczne jest spełnienie jednego z poniższych warunków:
          • 11.10.2018Jak uzyskać skierowanie na bezpłatną rehabilitację leczniczą
           Zakład Ubezpieczeń Społecznych zajmuje się sprawami związanymi z rehabilitacją leczniczą dla osób, które z powodu choroby lub urazu mogą utracić zdolność do pracy, ale jest szansa, że ją odzyskają po rehabilitacji. Z rehabilitacji można skorzystać, jeśli jest zagrożenie utraty zdolności do pracy. Musi jednak być szansa, że zdolność tę będzie można odzyskać po rehabilitacji. Konieczne jest spełnienie jednego z poniższych warunków:
           • 23.07.2018ZUS: Kontrola zwolnienia lekarskiego i skutki wystąpienia nieprawidłowości
            Przepisy ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (dalej: ustawa z 25 czerwca 1999 r.), przewidują przeprowadzanie kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień od pracy ubezpieczonych, którzy są niezdolni do pracy z powodu choroby oraz konieczności sprawowania opieki. Kontrola ta polega na ustaleniu, czy ubezpieczony w okresie orzeczonej niezdolności do pracy nie wykonuje pracy zarobkowej albo czy nie wykorzystuje zwolnienia od pracy w sposób niezgodny z jego celem. W przypadku sprawowania opieki, dodatkowo jest ustalane, czy w okresie orzeczonej niezdolności do pracy są poza ubezpieczonym inni członkowie rodziny mogący zapewnić opiekę dziecku lub choremu członkowi rodziny.
            • 20.07.2018ZUS: Kontrola zwolnienia lekarskiego i skutki wystąpienia nieprawidłowości
             Przepisy ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (dalej: ustawa z 25 czerwca 1999 r.), przewidują przeprowadzanie kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień od pracy ubezpieczonych, którzy są niezdolni do pracy z powodu choroby oraz konieczności sprawowania opieki. Kontrola ta polega na ustaleniu, czy ubezpieczony w okresie orzeczonej niezdolności do pracy nie wykonuje pracy zarobkowej albo czy nie wykorzystuje zwolnienia od pracy w sposób niezgodny z jego celem. W przypadku sprawowania opieki, dodatkowo jest ustalane, czy w okresie orzeczonej niezdolności do pracy są poza ubezpieczonym inni członkowie rodziny mogący zapewnić opiekę dziecku lub choremu członkowi rodziny.
             • 22.05.2018Elektroniczna ewidencja przebiegu pojazdu a podpis pracownika - fiskus zmienia zdanie
              Jeśli podpis składany w formie elektronicznej, złożony z imienia i nazwiska upoważnionego pracownika spółki (podatnika), umieszczany automatycznie na ewidencji po uprzednim użyciu stosownego, zindywidualizowanego hasła/loginu umożliwia jednoznaczne wskazanie jego autora, to można uznać go za „podpis podatnika”, o którym mowa w art. 16 ust. 5 ustawy o CIT.
              • 18.01.2018Infolinia ZUS - średni czas oczekiwania na połączenie to niecałe 4 minuty
               Wg informacji MRPiPS po uruchomieniu nowych lokalizacji Centrów Obsługi Telefonicznej w Jaśle i Nowym Sączu średni czas oczekiwania na połączenie spadł do 3,5 minuty. Od lipca zwiększono liczbę stanowisk konsultantów obsługujących płatników z 85 do 138, co pozwoliło zmniejszyć maksymalny czas oczekiwania z ponad godziny do 15 min.
               • 02.01.2018Rynek pracy z kolejnymi problemami
                W 2018 r. przedsiębiorstwa będą mieć nadal duże problemy kadrowe, a wprowadzane zmiany prawne mogą pogorszyć sytuację na rynku pracy – twierdzi Konfederacja Lewiatan. Zrzeszająca przedsiębiorców organizacja wskazuje, że polski rynek można już nazywać tzw. rynkiem pracownika. Krytycznie oceniane są zmiany w prawie, które dotyczą m.in. pracy tymczasowej.
                • 15.12.2017NSA: Przedsiębiorstwo bez gotówki to nadal przedsiębiorstwo
                 Z uzasadnienia: ...strony nie muszą w umowie wyliczać składników przedsiębiorstwa, chyba że chcą wyłączyć z zakresu czynności niektóre jego składniki wówczas albo mogą w sposób pozytywny wyliczyć te składniki, które wchodzą w skład przedsiębiorstwa albo w sposób negatywny ograniczyć się do wyliczenia tych, wskazanych w art. 551 k.c., które do przedsiębiorstwa nie wchodzą.
                 • 27.11.2017Studia podyplomowe w kosztach działalności
                  Pytanie: Czy opłata za usługę kształcenia w ramach studiów podyplomowych w zakresie coachingu będzie stanowiła koszty uzyskania przychodu w rozumieniu art. 22 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
                  • 01.09.2017MF wyjaśnia wątpliwości ws. blokowania stron internetowych
                   Nowe regulacje dotyczące możliwości blokowania dostępu do nielegalnych stron hazardowych są oparte na dobrych przykładach z innych krajów – zapewnia Ministerstwo Finansów. Resort odniósł się w tym tygodniu do wątpliwości, które zgłaszał m.in. rzecznik praw obywatelskich.
                   • 04.07.2017Coraz skuteczniejsza walka z szarą strefą na rynku paliwowym
                    Wprowadzenie w III kwartale 2016 r. pakietu paliwowego i pakietu energetycznego wpłynęło bardzo pozytywnie na wyniki legalnej sprzedaży paliw ciekłych – wskazuje Najwyższa Izba Kontroli. W raporcie pokontrolnym wskazano równocześnie, że poprzednie działania były nieskuteczne.
                    • 23.05.2017NSA. Wydatki na promocję produktu w kosztach działalności
                     Z uzasadnienia: Wydatki poniesione na organizację występów artystycznych lub inne atrakcje towarzyszące niezwiązane bezpośrednio z kampanią promocyjną i prezentacją produktu, a także wydatki poniesione na osoby towarzyszące (rodziny) kontrahentów lub przedstawicieli kontrahentów nie stanowią kosztów uzyskania przychodów.
                     • 18.05.2017Organy podatkowe nie chcą wydawać interpretacji?
                      Interpelacja nr 11902 do ministra finansów w sprawie odmów wydania indywidualnych interpretacji podatkowych
                      • 05.04.2017Nabici w garnki, czyli seniorzy na pokazach nadal nie są bezpieczni
                       Interpelacja nr 10258 do prezesa Rady Ministrów w sprawie rozszerzenia ochrony praw konsumentów
                       • 01.03.2017Przychody pracownika: Zabezpieczenie przed grypą z PIT
                        Pytanie podatnika: Czy pokrywane przez spółkę koszty szczepień na grypę dla pracowników stanowią dla nich przychód w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
                        • 17.02.2017Zatrudnianie cudzoziemców będzie łatwiejsze?
                         Interpelacja nr 9057 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie przyspieszenia procedury uzyskania zezwolenia na pracę przez cudzoziemców
                         • 10.01.2017WSA. Interpretacje indywidualne: Osoba zainteresowana, czyli kto?
                          Z uzasadnienia: Pojęcie osoby zainteresowanej należy rozpatrywać przede wszystkim przez pryzmat kwestii prawnej poddanej do rozważenia organom podatkowym. Przesądza ona bowiem o możliwości skorzystania z udzielonej interpretacji. Wniosek może złożyć tylko taka osoba, która po wydaniu interpretacji mogłaby skorzystać z gwarancji, że zastosowanie się do uzyskanej interpretacji nie może jej szkodzić. Zatem, do uzyskania interpretacji indywidualnej legitymowany jest podmiot, dla którego określony stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe może rodzić konsekwencje w sferze stosunków prawno-podatkowych.
                          • 02.11.2016Infolinia ZUS, czyli cierpliwość wystawiona na próbę
                           Interpelacja nr 6334 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie funkcjonowania infolinii Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
                           • 29.09.2016Rejestracja podatnika dla celów VAT. Ważny wyrok NSA
                            Teza: Po zarejestrowaniu podatnika podatku od towarów i usług w następstwie złożenia przez niego zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R w formie czynności materialno-technicznej, organ nie może ponownie tego samego zgłoszenia rozpoznać negatywnie przez wydanie decyzji o odmowie rejestracji. Uznanie przez organ, że doszło do błędnego zarejestrowania jako podatnika podmiotu, który nie spełnia warunków przewidzianych w art. 15 ust 1 ustawy o VAT powinno skutkować wydaniem decyzji o wykreśleniu takiego podmiotu z rejestru na podstawie art. 96 ust 9 ustawy o VAT.
                            • 01.08.2016Kodeks pracy 2017: Nowe regulacje ws. niekaralności pracowników
                             W przyszłym roku rozszerzony zostanie krąg pracodawców, którzy mają prawo żądać od osób ubiegających się o pracę podania danych dotyczących niekaralności – wynika z projektu przygotowanego przez Ministerstwo Rozwoju. Nowe regulacje będą mieć znaczenie dla branży finansowej.
                             • 01.07.2016Podatki 2016: Nowa klauzula realnie zagrozi podatnikom?
                              Wprowadzenie nowej klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania stanowić będzie znaczące zagrożenie dla funkcjonujących w Polsce przedsiębiorstw – twierdzą eksperci Business Centre Club. Organizacja krytycznie ocenia też m.in. planowaną ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (KAS).
                              • 12.05.2016Zmiany w działaniu regionalnych izb obrachunkowych?
                               Interpelacja nr 1702 w sprawie możliwości kontrolnych regionalnych izb obrachunkowych
                               • 14.04.2016Urlopy wypoczynkowe do zmiany?
                                Interpelacja nr 1780 w sprawie urlopów wypoczynkowych.
                                • 23.03.2016Fiskus na tropie oszustw. Lepszy wróbel w garści?
                                 Interpelacja nr 1253 do ministra finansów w sprawie przypadków znęcania się organów podatkowych nad obywatelami
                                 • 05.01.2016Podwyższone koszty uzyskania przychodów pracownika
                                  Pytanie podatnika: Czy w przypadku, gdy pracownik, któremu w umowie o pracę określono miejsce wykonywania pracy jako obszar województwa, złoży pracodawcy oświadczenie o tym, że jego miejsce zamieszkania jest inne niż miejscowość, w której znajduje się zakład pracy pracodawcy i że w związku z tym spełnia ten pracownik przesłanki do zastosowania podwyższonych kosztów uzyskania przychodów, prawidłowym będzie zastosowanie przez pracodawcę tych podwyższonych kosztów w sytuacji, gdy miejsce wykonywania pracy pracownika obejmuje swoim zasięgiem obszar województwa, w tym miejscowość będącą miejscem zamieszkania pracownika, oraz inne miejscowości na terytorium tego województwa?
                                  • 28.09.2015Podatki 2015: Ceny transferowe kosztują polski budżet 10 mld zł rocznie
                                   Przerzucanie dochodów do obcych jurysdykcji podatkowych, które realizowane jest za pośrednictwem cen transferowych, kosztuje budżet Polski rocznie minimum 10 mld zł – wynika z raportu pn. „Znikające miliardy. Jak transfer dochodów za granicę drenuje polski budżet?”, przygotowanego przez Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego.
                                   • 28.09.2015Rozliczenie pracy własnej w formie noty obciążeniowej
                                    Pytanie podatnika: Czy przepisy ustaw podatkowych w tym Ordynacji podatkowej, stoją na przeszkodzie temu, aby transfer wynagrodzenia w zakresie rozliczenia kosztów pracy własnej Wnioskodawcy, dokonany z rachunku bankowego beneficjenta (P.) na rachunek prywatny Wnioskodawcy, został udokumentowany za pomocą noty księgowej lub noty obciążeniowej?
                                    • 26.08.2015Kontrola zwolnień lekarskich pracowników - analiza wyników
                                     Stosowanie przepisów o kontroli prawidłowości wykorzystania zwolnień lekarskich od pracy budzi w praktyce wiele wątpliwości. Jedna z tych wątpliwości dotyczy sposobu oceny postępowania ubezpieczonego, który jest niezdolny do pracy z powodu choroby, gdy w zaświadczeniu lekarskim w polu „Wskazania lekarskie" wystawionym na druku ZUS ZLA lekarz leczący wpisze cyfrę 2 oznaczającą, że „Chory może chodzić".
                                     • 09.07.2015Postępowanie podatkowe. Dowodów w sprawie nie można pomijać
                                      Teza: Norma art. 188 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) sprzeciwia się temu, aby odmawiać żądaniu przeprowadzenia dowodu na okoliczności istotne dla wyniku sprawy z tego tylko względu, że organ już uznał, że „okoliczności mające znaczenie dla rozstrzygnięcia niniejszej sprawy zostały ustalone innymi dowodami zebranymi w toku postępowania”, lecz w sposób sprzeczny z tezą, którą zamierza dowodzić strona postępowania.
                                      • 23.06.2015Odliczenie VAT ze skanu faktury papierowej
                                       Pytanie podatnika: Czy w przypadku gdy Spółka, będzie dysponowała tylko elektronicznymi obrazami faktur otrzymanych pierwotnie w formie papierowej, które to faktury będą dokumentowały wydatki na nabycie towarów i usług dających prawo do odliczenia zgodnie z art. 86 ustawy o podatku od towarów i usług, Spółka zachowa prawo do odliczenia podatku naliczonego wskazanego w takich fakturach w przypadku zniszczenia postaci papierowej faktur pierwotnie ujętych w przyjętych okresach rozliczeniowych?
                                       • 18.05.2015ZUS nie honoruje dokumentacji kadrowo-płacowej?
                                        Interpelacja nr 32057w sprawie zasad honorowania dokumentacji kadrowo-płacowej.
                                        • 02.04.2015Podatki 2015: Jedno okienko rozliczeniowe od 1 kwietnia
                                         Od 1 kwietnia obowiązują przepisy dotyczące tzw. jednego okienka rozliczeniowego w sprawach podatkowych i celnych. Zmiany wprowadziła nowela ustawy o Służbie Celnie, ustawy o urzędach i izbach skarbowych oraz niektórych innych ustaw. W efekcie tylko jedna z 16 izb celnych rozliczać będzie np. należności celne.
                                         • 25.03.2015Biura rachunkowe a zwolnienie z VAT - będzie interpretacja ogólna
                                          10 sierpnia 2014 r. weszła zmiana przepisów ustawy o doradztwie podatkowym. Ustawa deregulacyjna miała jedynie ułatwić dostęp do zawodu księgowego, a wprowadziła szereg wątpliwości w zakresie możliwości zastosowania zwolnienia z VAT przez podmioty prowadzące biura rachunkowe. W odpowiedzi na interpelacje poselską w tej sprawie MF wyjaśniło, że  w resorcie finansów prowadzone są prace nad wydaniem interpretacji ogólnej w sprawie zastosowania zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT wobec podmiotów wykonujących usługi związane z obsługą rachunkowo-księgową.
                                          • 24.03.2015Biura rachunkowe a zwolnienie z VAT - będzie interpretacja ogólna
                                           Interpelacja nr 31300 do ministra finansów w sprawie rozwiania wszelkich wątpliwości w zakresie możliwości zastosowania zwolnienia podmiotowego z VAT przez podmioty prowadzące biura rachunkowe nieświadczące usług doradczych
                                           • 31.12.2014MF zapowiada zmiany w Krajowej Informacji Podatkowej
                                            Krajowa Informacja Podatkowa (KIP) stanie się ogólnokrajowym punktem informacji podatkowej i równocześnie głównym centrum informacji dla podatników oraz pracowników administracji podatkowej – zapowiada Ministerstwo Finansów. Resort zapewnia, że zmiany pozwolą m.in. na przyspieszenie procesu wydawania interpretacji podatkowych.
                                            • 30.12.2014MF zapowiada zmiany w Krajowej Informacji Podatkowej
                                             Krajowa Informacja Podatkowa (KIP) stanie się ogólnokrajowym punktem informacji podatkowej i równocześnie głównym centrum informacji dla podatników oraz pracowników administracji podatkowej – zapowiada Ministerstwo Finansów. Resort zapewnia, że zmiany pozwolą m.in. na przyspieszenie procesu wydawania interpretacji podatkowych.
                                             • 23.09.2014Podatki 2016: MF utworzy specjalną komórkę organizacyjną ds. klauzuli
                                              Z początkiem 2016 r. mają zacząć obowiązywać przepisy dotyczące klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania. Z tego powodu w resorcie finansów utworzona zostanie nowa komórka organizacyjna, która będzie zajmować się kwestiami związanymi ze stosowaniem nowego mechanizmu. Koszty jej utrzymania wyniosą rocznie ok. 1,5 mln zł.
                                              • 22.09.2014Podatki 2016: MF utworzy specjalną komórkę organizacyjną ds. klauzuli
                                               Z początkiem 2016 r. mają zacząć obowiązywać przepisy dotyczące klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania. Z tego powodu w resorcie finansów utworzona zostanie nowa komórka organizacyjna, która będzie zajmować się kwestiami związanymi ze stosowaniem nowego mechanizmu. Koszty jej utrzymania wyniosą rocznie ok. 1,5 mln zł.
                                               • 04.09.2014Rząd przyjął projekt zmian w ustawie o urzędach i izbach skarbowych
                                                Rada Ministrów przyjęła we wtorek projekt nowelizacji ustawy o Służbie Celnej oraz ustawy o urzędach i izbach skarbowych. Celem noweli ma być m.in. zwiększenie efektywności administracji podatkowej i usprawnienie poboru podatków. Nowe regulacje wejdą w życie z początkiem 2015 r.
                                                • 03.09.2014Rząd przyjął projekt zmian w ustawie o urzędach i izbach skarbowych
                                                 Rada Ministrów przyjęła we wtorek projekt nowelizacji ustawy o Służbie Celnej oraz ustawy o urzędach i izbach skarbowych. Celem noweli ma być m.in. zwiększenie efektywności administracji podatkowej i usprawnienie poboru podatków. Nowe regulacje wejdą w życie z początkiem 2015 r.
                                                 • 18.07.2014Miejsce najmu jako miejsce prowadzenia działalności gospodarczej
                                                  Pytanie podatnika: Wnioskodawca wynajmuje dla swoich pracowników mieszkania. Czynsz, który płaci jest refakturowany na podnajemców - pracowników. Czy miejsce najmu należy wpisać w zgłoszeniu identyfikacyjnym NIP-2 jako miejsce prowadzenia działalności?
                                                  • 16.07.2014System wydawania interpretacji podatkowych wymaga zmian
                                                   Resort finansów powinien podjąć działania w celu poprawy jednolitości i prawidłowości wydawanych interpretacji indywidualnych – to jedno z najważniejszych zaleceń Najwyższej Izby Kontroli, która zbadała pracę wybranych urzędów i izb skarbowych między 2011 a połową 2013 r.

                                                  [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] następna strona »