Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

koszt przejazdu

 • 06.08.2010Ulgi dla osób niepełnosprawnych: Odliczenie kosztu korzystania z samochodu osoby trzeciej
  Interpelacja nr 16362 do ministra finansów w sprawie korzystania przez osoby niepełnosprawne z odliczeń wydatków na cele rehabilitacyjne oraz wydatków związanych z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych, poniesionych w danym roku podatkowym
  • 03.08.2010ZUS: Więcej osób korzysta z programu rehabilitacji
   Z rehabilitacji leczniczej prowadzonej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w ramach prewencji rentowej skorzystało w tym roku blisko 36 tys. osób. Wykorzystanych zostało już ponad 50 proc. dostępnych miejsc. Prawo do skorzystania z rehabilitacji mają ubezpieczeni zagrożeni częściową lub całkowitą niezdolnością do pracy, osoby uprawnione do zasiłku chorobowego i świadczenia rehabilitacyjnego po ustaniu tytułu do ubezpieczenia chorobowego lub wypadkowego oraz osoby pobierające rentę okresową z tytułu niezdolności do pracy.
   • 29.07.2010Orzecznictwo: Leasing samochodu – w trakcie kontroli urząd będzie dokładny
    Tezy informacyjne: I. Art. 123 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.) zawiera obowiązek organów podatkowych do określonego zachowania się, z którym skorelowane jest uprawnienie stron do czynnego udziału w postępowaniu podatkowym. Podatnik w ramach tych uprawnień winien wskazać źródła dowodowe, czy choćby okoliczności, które wymagają dowodu dla wyjaśnienia sprawy ze względu na wątpliwości jakie w jego ocenie zebrane dowody wzbudzają lub zaistniałych zdarzeń gospodarczych nie potwierdzają.
    • 23.06.2010Zobowiązania pracodawcy wobec pracownika oddelegowanego
     Zapytanie nr 6877 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie zobowiązań pracodawcy wobec pracownika zatrudnionego na pełen etat w Polsce, wysyłanego do pracy we Francji
     • 12.05.2010Projektowane zmiany w przepisach dotyczących rozliczania delegacji
      Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przygotowało projekt nowego rozporządzenia w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju. Nowe rozporządzenie – jeśli zostanie wprowadzone w brzmieniu wynikającym z projektu – przyniesie liczne zmiany w dotychczasowych sposobach rozliczeń, uszczegółowi wiele zagadnień i wyjaśni kontrowersje rodzące się na tle obecnego stanu prawnego. W ogólnym zarysie przedstawiamy najważniejsze planowane zmiany.
      • 26.04.2010MF: Opłaty za autostrady i parkingi w kosztach firmy
       Pytanie podatnika: Czy dokonywany przez Spółkę zwrot pracownikom kosztów opłat za przejazd autostradą oraz opłat parkingowych poniesionych przez pracowników podczas podróży służbowej można uznać za koszt uzyskania przychodu Spółki?
       • 12.04.2010Opodatkowanie świadczeń na rzecz zleceniobiorców
        Pytania podatnika: 1. Czy wartość poniesionych przez Wnioskodawcę kosztów szkoleń zleceniobiorców oraz kosztów noclegów będzie przychodem stanowiącym przychód opodatkowany zleceniobiorcy w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? 2. Czy do wartości zwrotów kosztów podróży oraz diet wypłacanych zleceniobiorcy w opisanym stanie faktycznym będzie miało zastosowanie zwolnienie określone w art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b ustawy?
        • 24.02.2010Prewencja rentowa ZUS w 2009 r.
         Jak poinformował rzecznik prasowy ZUS Przemysław Przybylski, w ubiegłym roku ponad 70 tys. osób skorzystało z oferowanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych rehabilitacji leczniczej. To znacznie więcej niż zakładał plan na 2009 r. Rehabilitacja lecznicza odbywa się w ramach prowadzonej przez ZUS prewencji rentowej. Skorzystać z niej mogą ubezpieczeni zagrożeni częściową lub całkowitą niezdolnością do pracy, osoby uprawnione do zasiłku chorobowego i świadczenia rehabilitacyjnego po ustaniu tytułu do ubezpieczenia chorobowego lub wypadkowego oraz osoby pobierające rentę okresową z tytułu niezdolności do pracy.
         • 05.02.2010Wysokość diety w przypadku przejazdu przez kilka państw
          Pytanie podatnika: Czy mogę zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wartość diet z tytułu podróży służbowych osób fizycznych i jaką brać wysokość diet, jeżeli przejazd jest przez dwa kraje?
          • 04.02.2010Wypłata dodatku za rozłąkę nie podlega PIT
           Pytania podatnika: 1. Czy dodatek za rozłąkę w wysokości diety za czas podróży służbowej na obszarze kraju za każdy dzień dla osób oddelegowanych, którym pracodawca finansuje koszt zakwaterowania i którzy nie mają możliwości codziennego powrotu do miejsca zamieszkania, korzysta na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ze zwolnienia opodatkowaniem podatkiem dochodowym od osób fizycznych? 2. Czy zwrot kosztów przejazdu w dniu wolnym od pracy, środkiem transportu, określonym przez pracodawcę, do miejscowości pobytu stałego lub czasowego i z powrotem będzie zwolniona z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16? 3. Czy przedłużenie okresu trwania czasowego przeniesienia spowoduje utratę zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 18?
           • 06.01.2010Orzecznictwo WSA: Darmowy transport do/z pracy nie jest przychodem pracownika
            Z uzasadnienia: Gdy pracodawca ponosi koszty zakupu paliwa związane z dojazdem pracowników do pracy, przy czym koszt ten nie jest zależny od liczby pracowników mogących skorzystać ze świadczenia, jak też nie jest możliwe ustalenie, którzy konkretnie pracownicy z tego dojazdu i w jakim zakresie skorzystali, to brak jest podstaw do ustalenia przychodu z tego tytułu po stronie pracownika.
            • 28.12.2009Pracownik otrzyma prawo do płatnych zwolnień z pracy na czas zajęć
             Na 44. posiedzeniu, które odbyło się 19 listopada 2009 r., Senat podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk nr 2584). Projektowana ustawa stanowi wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 31 marca 2009 r. (sygn. akt K 28/08), stwierdzającego niezgodność art. 103 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy z art. 92 ust. 1 Konstytucji, w zakresie ustawowego uregulowania wzajemnych praw i obowiązków pracownika i pracodawcy związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracownika.
             • 10.12.2009Zwrot kosztów przejazdu samochodem zleceniobiorcy
              Pytanie: Czy kwoty wypłacone zleceniobiorcy stanowiące zwrot kosztów przejazdu wykonanego na terenie kraju w celu realizacji zlecenia należy opodatkować czy też objęte są zwolnieniem od podatku?
              • 04.12.2009Treść polecenia wyjazdu służbowego
               Polecenie wyjazdu w podróż służbową nie musi dla swojej ważności, wynikającej z pracowniczego podporządkowania pracodawcy, mieć formy pisemnej. Powinno jednak przybrać taką formę, gdyż będzie stanowić dokument potwierdzający m.in. związek wyjazdu z pracą, kwalifikowanie danego wyjazdu jako delegacji. Informacje zawarte w poleceniu wyjazdu służą zarówno pracownikowi (cel wyjazdu, środki komunikacji itp.), jak i pracodawcy (do celów rozliczeniowych).
               • 25.11.2009Polacy bez odszkodowań za opóźnienia w ruchu kolejowym
                Rząd zwolnił polskich przewoźników z obowiązku stosowania przepisów rozporządzenia Wspólnot Europejskich, które nakładają wymóg wypłaty pasażerom odszkodowań za opóźnienia pociągów. Dzięki tej decyzji linie kolejowe nie będą narażone na wypłatę sporych sum w sytuacji, gdy trwa modernizacja infrastruktury - przekonuje rząd.
                • 23.11.2009Samochodem prywatnym służbowo
                 Pytania podatnika: 1. Czy wydatki poniesione przez pracownika z tytułu opłat za autostrady oraz parkingi stanowią koszt uzyskania przychodów dla Spółki? 2. Czy powyższe wydatki są uznawane za koszty używania przez pracownika samochodu na potrzeby podatnika w rozumieniu art. 16 ust. 1 pkt 30 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i konsekwentnie czy uznanie takich wydatków za koszt uzyskania przychodu jest limitowane do wysokości limitu wynikającego z „kilometrówki”?
                 • 29.10.2009PKPiR krok po kroku – odcinek 2
                  Czy zastanawialiście się kiedyś, jaka jest rola ewidencji księgowych? Czemu i komu służą, dlaczego dokonywanie zapisów jest ściśle sformalizowane, a dokumenty, na podstawie których dokonujemy wpisów, muszą spełniać określone warunki? Pierwsza odpowiedź, jaka się nasuwa, to funkcja fiskalna ewidencji. Poprzez ścisłe regulowanie techniki dokonywania wpisów, cech, jakie muszą mieć dokumenty księgowe, sposobu oznaczania dokumentów i ich wzajemnych powiązań fiskus uzyskuje zbiór danych, dzięki któremu może dokonać kontroli poprawności rozliczeń podatkowych i ustalenia wyniku finansowego.
                  • 16.10.2009Orzecznictwo podatkowe: Dowody w postępowaniu podatkowym
                   Z uzasadnienia: Czym innym jest rzetelne prowadzenie ksiąg podatkowych w oparciu o dokumenty spełniające określone wymagania formalne wymienione w rozporządzeniu w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, a czym innym dokumentowanie poniesienia kosztów uzyskania przychodów na etapie postępowania podatkowego. To, że określony dokument nie mógł stanowić podstawy do dokonania zapisu w księdze podatkowej (np. paragon) nie może automatycznie oznaczać, iż nie może on stanowić dowodu dokumentującego poniesienie wydatku w rozumieniu przepisów Ordynacji podatkowej w trakcie prowadzonego postępowania podatkowego.
                   • 25.09.2009Opodatkowanie VAT usług biegłych sądowych
                    Pytanie podatnika: Czy w trybie obowiązujących przepisów finansowych (ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług), jak również postanowienia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 czerwca 2008 r. sygn. akt S 3/08 w zw. ze sprawą sygn. akt K 50/05, zasadne jest powstanie należności opodatkowanej VAT (22%) od przedstawionych w zestawieniu kosztów w celu sporządzenia opinii, w tym za udokumentowane użytkowanie swojego samochodu?
                    • 25.08.2009Zagraniczne podróże służbowe – rozliczanie wydatków
                     Zasadą jest, że środek transportu właściwy do odbycia podróży określa pracodawca. To pracodawca ma ponosić ciężar kosztów podróży, a zatem ma prawo wybrać środek lokomocji, który w danym wypadku uzna za stosowny. Jeżeli podróż odbywała się środkami komunikacji publicznej, wówczas pracodawca zwraca pracownikowi koszt biletu. Zwrot kosztów przejazdu obejmuje cenę biletu określonego środka transportu, wraz z opłatami dodatkowymi, z zastosowaniem przysługującej pracownikowi ulgi, bez względu na to, z jakiego tytułu ulga na dany środek transportu przysługuje.
                     • 17.08.2009Krajowe podróże służbowe – przejazd, noclegi, inne wydatki w kosztach uzyskania
                      Środek transportu właściwy do odbycia podróży służbowej określa pracodawca. Zwrot kosztów przejazdu obejmuje cenę biletu określonego środka transportu, z zastosowaniem przysługującej pracownikowi ulgi na dany środek transportu, bez względu na to, z jakiego tytułu ulga ta przysługuje. Na wniosek pracownika pracodawca może wyrazić zgodę na przejazd w podróży samochodem osobowym, motocyklem lub motorowerem niebędącym własnością pracodawcy.
                      • 10.08.2009Wyjazdy służbowe kierowców i handlowców
                       Zgodnie z art. 77 (5) § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t. jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) pracownikowi, który wykonuje na polecenie pracodawcy zadanie służbowe poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy, lub poza stałym miejscem pracy, przysługują należności na pokrycie kosztów związanych z podróżą służbową.
                       • 29.07.2009Faktyczne koszty dojazdu do pracy w rozliczeniu rocznym
                        Pytanie podatnika: Czy na podstawie art. 22 ust. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w rocznym rozliczeniu podatku można odliczyć koszty na dojazd do zakładu pracy w wysokości faktycznie poniesionych wydatków, udokumentowanych opisaną poniżej Kartą Przejazdu wraz z zaświadczeniem?
                        • 09.07.2009Dodatek za rozłąkę bez podatku tylko dla pracownikom czasowo przeniesionych
                         Pytanie podatnika: Czy dodatek za rozłąkę, wypłacany pracownikom na podstawie umowy czasowego przeniesienia w wysokości 23,00 zł za każdy dzień pobytu w miejscu czasowego przeniesienia stanowi przychód pracownika zwolniony z opodatkowania?
                         • 03.07.2009Czas pracy pracowników zatrudnionych na pewnym obszarze
                          Pracownicy, którzy w ramach obowiązków przemieszczają się po pewnym obszarze, muszą mieć także w specyficzny sposób rozliczany czas pracy. Nie można przyjąć tutaj w każdej sytuacji założenia, zgodnie z którym czas dojazdu do miejsca pracy (czyli po prostu – czas dojazdu do pracy) nie jest wliczany do czasu pracy.
                          • 30.06.2009Możliwość dokumentowania usług turystyki fakturami VAT marża
                           Pytanie podatnika: Czy Spółce w przedstawionych sytuacjach przysługuje prawo do udokumentowania czynności poprzez wystawienie faktury VAT marża?
                           • 20.05.2009Opłaty za parking i autostrady mogą być kosztem
                            Pytanie: Pracownicy mojego przedsiębiorstwa odbywają, za moją zgodą, podróże służbowe na terenie kraju swoimi prywatnymi samochodami osobowymi i ponoszą przy tym szereg kosztów, takich jak: koszty zakupu paliwa, koszty opłat za przejazdy autostradami czy też koszty opłat parkingowych. Do chwili obecnej rozliczałem pracowników korzystających z prywatnego samochodu do celów służbowych tylko według tzw. kilometrówki. Postanowiłem jednak, że obecnie będę zwracać pracownikom również pozostałe poniesione przez nich wydatki w podróży służbowej. Czy dokonywany pracownikom zwrot kosztów opłat za przejazd autostradą oraz opłat parkingowych będę mógł uznać za koszt uzyskania przychodu firmy?
                            • 11.05.2009Brak definicji „stałego miejsca pracy” prowadzi do nadużyć
                             Interpelacja nr 8042 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie zmian w ustawie Kodeks pracy
                             • 24.04.2009Orzecznictwo podatkowe: Rekompensaty dla ławników a PIT
                              Rekompensata pieniężna wypłacana ławnikom sądowym (art. 173 par. 3 i 4 u.s.p.) nie jest dietą w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 17 u.p.d.o.f. i z tego względu nie jest objęta zwolnieniem z opodatkowania podatkiem dochodowym.
                              • 03.04.2009Podleganie ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu oraz zasady opłacania i rozliczania składek za obywateli polskich zatrudnionych za granicą
                               1. Ubezpieczenia społeczne obywateli polskich zatrudnionych za granicą. Krąg osób objętych ubezpieczeniami społecznymi. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2007 r. nr 11, poz. 74 z późn. zm.) obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym podlegają osoby fizyczne, które na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej są m.in.:
                               • 23.03.2009Zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego
                                Pytanie podatnika: Czy podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych zwrot częściowych kosztów za dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły przez rodziców?
                                • 18.03.2009Kilometrówka zleceniobiorcy
                                 Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca prawidłowo postępuje wliczając należności za przejechane kilometry do dochodu zleceniobiorcy podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych potrącając zaliczkę na podatek z uwzględnieniem kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% po odliczeniu składek na ubezpieczenie społeczne?
                                 • 12.03.2009Ryczałt na jazdy lokalne w delegacji krajowej
                                  Jednym ze świadczeń przysługujących w związku z delegacją krajową jest ryczałt na przejazd środkami komunikacji miejscowej. Przysługuje on w wysokości 20% aktualnej kwoty diety (obecnie 23 zł, zatem ryczałt wynosi 4,60 zł) za każdą rozpoczętą dobę podróży.
                                  • 06.03.2009Ryczałt za nocleg nie przysługuje za czas przejazdu
                                   Pytanie podatnika: Czy pracownikom przeprawiającym się promem, przysługuje ryczałt za nocleg odbyty na promie w trakcie rejsu ze Ś... do Y... i czy korzysta on ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
                                   • 26.02.2009Dofinansowanie przez pracodawcę pracownikom studiów podyplomowych
                                    Pytanie podatnika: Czy na tle przedstawionego stanu faktycznego, wartość świadczeń jakie pracownik otrzyma od pracodawcy na naukę na studiach podyplomowych (tj. na pokrycie kosztów czesnego, kosztów przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia na zasadach obowiązujących przy podróżach służbowych na obszarze kraju), będzie zwolniona z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w sytuacji gdy organizatorem studiów podyplomowych będzie: a. szkoła wyższa (uczelnia), akademia medyczna, uniwersytet, politechnika utworzone w sposób określony w ustawie z dnia 27.07.2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym lub b. podmiot inny niż szkoła wyższa (uczelnia), np. Polska Akademia Nauk zważywszy, że w żadnym z ww. przypadków, pracownik nie będzie posiadał skierowania na naukę na studiach podyplomowych?
                                    • 11.02.2009Dowóz do pracy jest przychodem pracownika
                                     Pytanie podatnika: Czy pracownicy korzystający ze środków transportu nie będą obciążani podatkiem dochodowym od osób fizycznych zgodnie z art. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
                                     • 10.02.2009Prawo jazdy przedsiębiorcy
                                      Pytanie podatnika: Czy wydatki związane z realizacją kursu na prawo jazdy (opłata za kurs i egzamin) będą stanowiły koszt uzyskania przychodów dla wspólników spółki cywilnej?
                                      • 09.02.2009Zwrot kosztów wyżywienia oraz przejazdów taxi a zwolnienie z PIT
                                       Pytanie podatnika: Czy musi być pisemna zgoda pracodawcy na poniesienie wyższych kosztów delegacji? Czy możliwe jest rozliczenie delegacji na podstawie dokumentów, czy też należy rozliczyć delegacje na podstawie limitów, a to co zostało zwrócone ponad limit opodatkować podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
                                       • 06.02.2009Dodatek za rozłąkę
                                        Pracodawcy wysyłający pracowników za granicę często wypłacają im dodatkowe świadczenia, które mają na celu zrekompensowanie choćby wyższych kosztów utrzymania w drugim kraju. Jednym z takich świadczeń jest dodatek za rozłąkę. Zgodnie z art. 21 ust 1 pkt 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolny od podatku dochodowego jest dodatek za rozłąkę wypłacany pracownikom czasowo przeniesionym – do wysokości diet za czas podróży służbowej na obszarze kraju, określonych w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju.
                                        • 06.02.2009Mediatorzy kosztują zbyt dużo
                                         Interpelacja nr 6300 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie kosztów pracy mediatorów rozwiązujących konflikty w przedsiębiorstwach
                                         • 22.01.2009Zwrot wydatków za nocleg nie jest przychodem pracownika
                                          Pytania podatnika: 1. Czy ponoszone przez pracodawcę koszty noclegu w hotelu na podstawie zbiorczej faktury czy też ryczałty zwracane pracownikom, zatrudnionym na podstawie umowy o pracę i pracownikom zatrudnionym na umowę zlecenia, stanowią dla nich przychód? 2. Czy będzie to przychód stanowiące podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne?
                                          • 20.12.2008Rozliczenie delegacji zagranicznej - całodzienne wyżywienie
                                           Przygotowuję rozliczenie delegacji zagranicznej. Pracownik przebywał przez kilka dni w delegacji (Francja). W trakcie trwania delegacji miał zapewnione całkowite wyżywienie (nocleg wraz z całkowitym wyżywieniem w hotelu). Podróżował własnym samochodem. Jaką kwotę mam wypłacić pracownikowi tytułem delegacji - otrzymał już 600 zł tytułem zaliczki?
                                           • 16.12.2008Rozliczenie delegacji zagranicznej - bez wyżywienia
                                            Wysłałem na kilka dni pracownika do Niemiec. Pracownik wyjechał samochodem należącym do firmy (służbowy), żywił się we własnym zakresie. Otrzymał zaliczkę, aby wykupić sobie noclegi, w wysokości 150 EUR. Na miejscu kupował paliwo oraz kilka niezbędnych rzeczy (m.in. narzędzia), których zapomniał zabrać z firmy. W jaki sposób rozliczyć delegację?
                                            • 14.12.2008Jak rozliczyć delegację krajową, w której środkiem transportu pracownika jest kolej
                                             Pracownik wrócił z trzydniowej delegacji. Podróżował koleją. W okresie trwania delegacji nie miał zapewnionego noclegu (nocleg na "własną rękę") ani wyżywienia. Otrzymał zaliczkę w wysokości 100 zł Jaką kwotę mam mu wypłacić?
                                             • 12.12.2008Jak rozliczyć delegację krajową, w której środkiem transportu jest  samochód pracownika
                                              Wybieram się na czterodniową delegację. Chcę odwiedzić współpracujące z naszą firmą punkty sprzedaży. Będę nocował w hotelach - każdorazowo biorąc rachunek za nocleg. Chciałbym przygotować polecenie wyjazdu (warunek konieczny w mojej firmie). W jaki sposób sporządzić polecenie wyjazdu, jak po powrocie rozliczyć delegację?
                                              • 26.11.2008Ryczałt za nocleg kierowcy
                                               Zapewnienie przez pracodawcę bezpłatnego noclegu, które zwalnia go z konieczności wypłaty pracownikowi ryczałtu za noclegi w trakcie delegacji nie może oznaczać zapewnienia jedynie miejsca do spania, lecz możliwość noclegu w miejscu, w którym jest dostępna chociażby podstawowa infrastruktura sanitarna.
                                               • 07.11.2008Opodatkowanie kwot otrzymanych ze środków pomocy społecznej i z ZFŚS
                                                Kwoty otrzymane ze środków pomocy społecznej i z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, mimo iż nie pochodzą bezpośrednio z działalności zarobkowej, podlegają regulacji ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. nr 14, poz. 176, z późn. zm.; dalej: updof) jako dochód uzyskiwany przez podatnika. Zgodnie z art. 9 ust. 1 tej ustawy opodatkowaniu podlegają bowiem wszelkiego rodzaju dochody, poza tymi, które zostały zwolnione od podatku, oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Szczególny charakter świadczeń z tych dwóch źródeł zadecydował jednak o szerokim uregulowaniu przez ustawodawcę obejmujących je zwolnień podatkowych.
                                                • 03.09.2008Orzecznictwo podatkowe: Opodatkowanie usług turystyki
                                                 Usługa turystyki, o której mowa w art. 119 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) również przypadku gdy w jej ramach świadczone są "usługi własne", o których mowa w art. 119 ust. 5 u.p.t.u., na podstawie art. 41 ust. 1 u.p.t.u. podlega - jako jedna usługa o charakterze kompleksowym - opodatkowaniu stawką 22 %, za wyjątkiem przypadków gdy jest świadczona poza terytorium Wspólnoty lub na terytorium Wspólnoty i poza nim.
                                                 • 27.08.2008Finansowanie pracownikowi paliwa na wyjazd na wakacje z ZFŚS
                                                  Pytanie podatnika: W stosunku do ryczałtu na paliwo przyznanego na rodzinę (w tym dzieci) korzystającą z wypoczynku zorganizowanego pojawiła się wątpliwość, czy należy dzielić ryczałt na osoby i część przypadającą na dorosłych opodatkować, a część dotycząca dzieci i młodzieży do lat 18 wolna jest od podatku, gdyż korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 78 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czy ryczałt jest w całości opodatkowany bez względu na to, czy przewożone są dzieci i zwolnienie z cytowanego wyżej artykułu go nie dotyczy?
                                                  • 25.08.2008Polska zniesie wymóg uzyskiwania pozwoleń na pracę przez Gruzinów?
                                                   Konfederacja Pracodawców Polskich chwali projekt Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej dotyczący umożliwienia Gruzinom i Mołdawianom pracy w Polsce bez zezwolenia nawet przez 12 miesięcy.  Rozwiązanie to miałoby wejść w życie od połowy przyszłego roku, jednak – zdaniem KPP – nie zlikwiduje problemu niedoboru pracowników.

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] następna strona »