Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Facebook

21.11.2014

Podatki 2015/2016: Zwolnienia z obowiązku stosowania kas fiskalnych

W latach 2015-2016 będzie obowiązywało nowe rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2014 r. poz. 1544). Rozporządzenie to zawęża zakres stosowanych dotychczas zwolnień. O tym, kto w przyszłym roku będzie musiał liczyć się z zakupem kas pisaliśmy tydzień temu (Kasy fiskalne 2015/2016: Mniej zwolnień dla przedsiębiorców). Sprawdźmy zatem, kto nadal będzie zwolniony z kas i na jakich warunkach.

Zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług do ewidencji przy zastosowaniu kas zobowiązani zostali wszyscy podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub rolników ryczałtowych.

Jednocześnie na podstawie delegacji ustawowej zawartej w art. 111 ust. 8 ustawy o VAT Minister Finansów został upoważniony do zwolnienia, w drodze rozporządzenia, na czas określony, niektórych grup podatników oraz niektórych czynności z obowiązku stosowania kas przy ewidencjonowaniu obrotu i kwot podatku należnego.

W latach 2013-2014 zakres zwolnień od ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas wyznacza rozporządzenie Ministra Finansów z 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. poz. 1382; dalej: rozporządzenie 2013-2014). Natomiast, w latach 2015-2016, jak już wspomnieliśmy na wstępie, będzie obowiązywało nowe rozporządzenie z 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. poz. 1544).

I. Zwolnienia przedmiotowe

Zgodnie z § 2 nowego rozporządzenia, zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2016 r., czynności wymienione w załączniku do tego rozporządzenia. Katalog czynności wymienionych w załączniku nie uległ zasadniczo zmianom.

Zwolnienie z tytułu liczby świadczonych usług i liczby odbiorców

Wśród czynności wymienionych w załączniku nowego rozporządzenia nie znalazła się jednak poz. 34 załącznika do rozporządzenia 2013-2014, a mianowicie:

„Świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, o ile łącznie są spełnione następujące warunki:

 1. każde świadczenie usługi dokonane przez podatnika jest dokumentowane fakturą, w której są zawarte dane identyfikujące odbiorcę;
 2. liczba świadczonych usług, o których mowa w pkt 1, w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyła 50, przy czym liczba odbiorców tych usług w tym okresie była mniejsza niż 20”.

Zdaniem Ministerstwa Finansów, zwolnienie określone w pozycji 34 przy spełnieniu warunku fakturowania każdej usługi oraz warunku dotyczącego liczby świadczonych usług i liczby odbiorców, powodowało niejednokrotnie ukrywanie przez podatników rzeczywistych obrotów z działalności. MF uznało zatem, że w tym zakresie za wystarczający tytuł zwolnieni owy wynikający z limitu obrotów (§ 3 ust. 1 pkt 1 i 2). Jeżeli bowiem podatnik realizuje w niewielkim zakresie działalność określoną w art. 111 ust. 1 ustawy o VAT (sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub rolników ryczałtowych), to jest objęty zwolnieniem z tytułu limitu obrotów. Jeżeli natomiast skala jego ww. działalności jest realizowana na szerszą skalę (nie mieści się w limicie) brak jest uzasadnienia dla stosowania zwolnienia, chociażby liczba transakcji była nieduża.

Sprzedaż biletów i rezerwacja miejsc przy przewozach pasażerskich

Ponadto w załączniku nie znalazła się pozycja 43 załącznika do rozporządzenia 2013-2014 (sprzedaż biletów i rezerwacja miejsc przy przewozach rozkładowych pasażerskich).Przewozy rozkładowe pasażerskie stanowią świadczenie usług, zatem zdaniem MF, brak jest uzasadnienia dla utrzymania tej pozycji załącznika. Usługi te mogą korzystać ze zwolnienia określonego w § 2 nowego rozporządzenia, w związku z pozycją 38 załącznika do rozporządzenia, tj.:

„Świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła”.

Ceny już nie urzędowe

W związku z utratą mocy ustawy z 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. z 2013 r. poz. 385) i przeniesieniem zapisów art. 8 tej ustawy, w zmienionym brzmieniu, do ustawy z 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13, z późn. zm.), zaistniała konieczność zmiany zapisów w poz. 14-16 załącznika do rozporządzenia 2013-2014. Zmiana polega na wykreśleniu wyrazu „urzędowe” po wyrazie „ceny”.

Usługi telekomunikacyjne, nadawcze i elektroniczne

Mając na uwadze wprowadzone ustawą z 25 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Ordynacja podatkowa (Dz. U. poz. 1171) zmiany dotyczące usług telekomunikacyjnych, usług nadawczych i usług elektronicznych wprowadzono dla podmiotów świadczących takie usługi dodatkowe tytuły zwolnieniowe (dodano poz. 23 i 24). Jednocześnie mając na uwadze to, że ww. ustawa wprowadza do słownika definicję usług telekomunikacyjnych, zdecydowano się na odwołanie w załączniku do tej pozycji (zamiast PKWiU jak dotychczas). Ponadto, mając na uwadze to, że podatnicy świadczący usługi telekomunikacyjne korzystali na mocy rozporządzenia 2013-2014 ze zwolnienia dla tych usług (i będą nadal korzystali na mocy nowego rozporządzenia), MF zdecydowało się na objęcie zakresem zwolnienia świadczonych przez nich - podobnych ze względu na specyfikę - usług, o których mowa w poz. 23 i 24 załącznika do nowego rozporządzenia.

Czynności notarialne

Zmieniono brzmienie poz. 28 załącznika rozporządzenia 2015-2016:

z

„PKWiU ex 69.10.1
Usługi prawne
- dotyczy wyłącznie usług notariuszy w zakresie objętym wpisem do repertorium A i P”

na

„bez względu na symbol PKWiU
Czynności notarialne”

mając na względzie to, że czynności notarialnych mogą dokonywać również zastępca notarialny lub aplikant notarialny, zgodnie z art. 1 § 2 ustawy z 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 164 i 993).

Zapłata za pośrednictwem poczty, banku lub SKOK-u

Zmieniono zapis poz. 37 i 38 załącznika do nowego rozporządzenia w celu uwzględnienia możliwości wystąpienia różnych form płatności z tytułu świadczenia usług lub dostawy towarów w systemie wysyłkowym i objęcia ich zwolnieniem pod warunkiem, że świadczący usługę lub dokonujący dostawy towaru otrzyma zapłatę za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej.

Sprzedaż biletów w pociągu

Doprecyzowano zapis 42 załącznika rozporządzenia 2015-2016, ponieważ pierwotnie zwolnienie określone w tym przepisie miało dotyczyć drużyn konduktorskich (czyli osób zatrudnionych przez przewoźników na konkretnych stanowiskach) sprzedających bilety kolejowe w pociągach, natomiast proces sprzedaży biletów (pobierania należności) może być realizowany przez inne osoby działające na rzecz przewoźników kolejowych (nie tylko drużyny konduktorskie).

Sprzedaż środka trwałego

W nowym rozporządzeniu wprowadzono ponadto dodatkowe zwolnienie. Dotyczy ono dostawy towarów i świadczenia usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, pod warunkiem wystawienia faktury (pozycja 49 załącznika). Wprowadzenie tej regulacji będzie stanowiło ułatwienie dla podatników w prowadzonej działalności, u których działalność określona w art. 111 ust. 1 ustawy o VAT (sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub rolników ryczałtowych) stanowi marginalną część ich działalności.

CZYNNOŚCI ZWOLNIONE Z OBOWIĄZKU EWIDENCJONOWANIA

(porównanie załączników rozporządzeń ws. zwolnień kas)

Załącznik do
rozporządzenia 2013-2014

(Poz. / Symbol PKWiU / Czynności zwolnione z obowiązku ewidencjonowania)

Załącznik do
rozporządzenia 2015-2016

(Poz. / Symbol PKWiU / Czynności zwolnione z obowiązku ewidencjonowania)

 

I. Dostawa towarów lub świadczenie usług, których przedmiotem są następujące towary lub usługi:

 

1

ex 01.6

Usługi związane z rolnictwem oraz chowem i hodowlą zwierząt, z wyłączeniem usług weterynaryjnych - z wyjątkiem usług podkuwania koni (PKWiU ex 01.62.10.0)

2

35

Energia elektryczna, paliwa gazowe, para wodna, gorąca woda i powietrze do układów klimatyzacyjnych

3

36

Woda w postaci naturalnej; usługi związane z uzdatnianiem i dostarczaniem wody

4

37

Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków; osady ze ścieków kanalizacyjnych

5

38.11.1

Usługi związane ze zbieraniem odpadów innych niż niebezpieczne nadających się do recyklingu

6

38.11.2

Usługi związane ze zbieraniem odpadów innych niż niebezpieczne nienadających się do recyklingu

7

38.11.6

Usługi związane z infrastrukturą przeznaczoną do przemieszczania odpadów innych niż niebezpieczne

8

38.12.1

Usługi związane ze zbieraniem odpadów niebezpiecznych

9

38.12.30.0

Usługi związane z infrastrukturą przeznaczoną do przemieszczania odpadów niebezpiecznych nadających się do recyklingu

10

38.21.10.0

Usługi związane z obróbką odpadów innych niż niebezpieczne w celu ich ostatecznego usunięcia

11

38.22.19.0

Usługi związane z przetwarzaniem pozostałych odpadów niebezpiecznych

12

ex 38.22.2

Usługi związane z unieszkodliwianiem odpadów promieniotwórczych i pozostałych odpadów niebezpiecznych z wyłączeniem:
- usług zagospodarowania odpadów promieniotwórczych (ponownego przetwarzania paliw i odpadów) (PKWiU ex 38.22.21.0)

13

39

Usługi związane z rekultywacją i pozostałe usługi związane z gospodarką odpadami

14

ex 49.31.10.0

Transport kolejowy pasażerski, miejski i podmiejski
- dotyczy wyłącznie przewozów metrem rozkładowych pasażerskich, za które są pobierane ceny urzędowe ustalone przez gminę (Radę m.st. Warszawy) lub związek komunalny

14

ex 49.31.10.0

Transport kolejowy pasażerski, miejski i podmiejski
- dotyczy wyłącznie przewozów metrem rozkładowych pasażerskich, za które są pobierane ceny ustalone przez gminę (Radę m.st. Warszawy) lub związek komunalny

15

ex 49.31.2

Pozostały transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski
- dotyczy wyłącznie przewozów miejskich rozkładowych pasażerskich, innych niż kolejowe, za które są pobierane ceny urzędowe ustalone przez gminę (Radę m.st. Warszawy) lub związek komunalny

15

ex 49.31.2

Pozostały transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski
- dotyczy wyłącznie przewozów miejskich rozkładowych pasażerskich, innych niż kolejowe, za które są pobierane ceny ustalone przez gminę (Radę m.st. Warszawy) lub związek komunalny

16

ex 49.39.1

Transport lądowy pasażerski, rozkładowy: międzymiastowy i specjalizowany
- dotyczy wyłącznie przewozów miejskich rozkładowych pasażerskich, innych niż kolejowe, za które są pobierane ceny urzędowe ustalone przez gminę (Radę m.st. Warszawy) lub związek komunalny

16

ex 49.39.1

Transport lądowy pasażerski, rozkładowy: międzymiastowy i specjalizowany
- dotyczy wyłącznie przewozów miejskich rozkładowych pasażerskich, innych niż kolejowe, za które są pobierane ceny ustalone przez gminę (Radę m.st. Warszawy) lub związek komunalny

17

49.39.35.0

Transport drogowy pasażerski pojazdami napędzanymi siłą mięśni ludzkich lub ciągnionymi przez zwierzęta

18

ex 53

Usługi pocztowe i kurierskie - z wyłączeniem usług w zakresie przygotowania oraz dostawy towarów na zamówienie

19

ex 55.10.10.0

Usługi w zakresie noclegów i usługi towarzyszące świadczone przez hotele, motele, pensjonaty i inne obiekty hotelowe
- dotyczy wyłącznie usług świadczonych przez obozowiska dla dzieci

20

ex 55.20.19.0

Pozostałe usługi obiektów noclegowych turystycznych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania bez obsługi
- dotyczy wyłącznie usług świadczonych przez obozowiska dla dzieci

21

ex 55.90.1

Pozostałe usługi związane z zakwaterowaniem z wyłączeniem PKWiU 55.90.13.0
- dotyczy wyłącznie: usług krótkotrwałego zakwaterowania pozostałych, gdzie indziej niesklasyfikowanych (z wyłączeniem usług hotelarskich i turystycznych)

22

61

Usługi telekomunikacyjne

22

bez względu na symbol PKWiU

Usługi telekomunikacyjne, o których mowa w art. 2 pkt 25a ustawy

___

23

bez względu na symbol PKWiU

Usługi nadawcze, o których mowa w art. 2 pkt 25b ustawy, pod warunkiem że podatnik świadczy usługi, o których mowa w poz. 22

___

24

bez względu na symbol PKWiU

Usługi elektroniczne, o których mowa w art. 2 pkt 26 ustawy, pod warunkiem że podatnik świadczy usługi, o których mowa w poz. 22

23/25

64-66

Usługi finansowe i ubezpieczeniowe

24/26

ex 68.20.1

Wynajem i usługi zarządzania nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

25/27

ex 68.3

Usługi związane z obsługą rynku nieruchomości

26

ex 69.10.1

Usługi prawne
- dotyczy wyłącznie usług notariuszy w zakresie objętym wpisem do repertorium A i P

28

bez względu na symbol PKWiU

Czynności notarialne

27/29

ex 81

Usługi związane z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowywaniem terenów zieleni
z wyłączeniem usług związanych z zagospodarowywaniem terenów zieleni (PKWiU 81.30.10.0)

28/30

84

Usługi administracji publicznej i obrony narodowej; usługi w zakresie obowiązkowych zabezpieczeń społecznych

29/31

ex 85

Usługi w zakresie edukacji - z wyłączeniem:
- usług w zakresie pozaszkolnych form edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (PKWiU 85.51.10.0),
- usług świadczonych przez szkoły tańca i instruktorów tańca (PKWiU 85.52.11.0),
- usług świadczonych przez szkoły nauki jazdy (PKWiU 85.53.11)

30/32

ex 91.01.12.0

Usługi archiwów, wyłącznie usługi administracji publicznej
pomocnicze ogólne

31/33

94

Usługi świadczone przez organizacje członkowskie

32/34

99

Usługi świadczone przez organizacje i zespoły eksterytorialne

 

II. Sprzedaż dotycząca szczególnych czynności

 

33/35

Dostawa towarów i świadczenie usług przez podatnika na rzecz jego pracowników oraz przez spółdzielnie mieszkaniowe na rzecz członków lub innych osób, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub które są właścicielami lokali położonych w budynkach administrowanych przez spółdzielnie mieszkaniowe, jak również przez wspólnoty mieszkaniowe na rzecz właścicieli lokali

34

Świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, o ile łącznie są spełnione następujące warunki:

1) każde świadczenie usługi dokonane przez podatnika jest dokumentowane fakturą, w której są zawarte dane identyfikujące odbiorcę;
2) liczba świadczonych usług, o których mowa w pkt 1, w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyła 50, przy czym liczba odbiorców tych usług w tym okresie była mniejsza niż 20

___

35/36

Dostawa nieruchomości

36

Dostawa towarów w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi), pod warunkiem że zapłaty za wykonaną czynność dokonano w całości za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres)

37

Dostawa towarów w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi), jeżeli dostawca towaru otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres)

37

Świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli zapłaty za wykonaną czynność dokonano w całości za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła

38

Świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła

38/39

Dzierżawa gruntów oraz oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste

39/40

Dostawa produktów (rzeczy) - dokonywana przy użyciu urządzeń służących do automatycznej sprzedaży, które w systemie bezobsługowym przyjmują należność i wydają towar

40/41

Usługi świadczone przy użyciu urządzeń, w tym wydających bilety, obsługiwanych przez klienta, które również w systemie bezobsługowym przyjmują należność:

1) w bilonie lub banknotach, lub
2) innej formie (bezgotówkowej), jeżeli z ewidencji i dowodów dokumentujących transakcję jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie transakcji zapłata dotyczyła

41

Przyjmowanie przez rewizorów, w przypadku braku odpowiedniego dokumentu przewozu albo dokumentu uprawniającego do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego, należności związanych z wykonywaniem usług przewozu osób oraz przewożonych przez nie rzeczy i zwierząt, a w przypadkach tego wymagających również opłat dodatkowych (w transporcie kolejowym dotyczy to również należności pobieranych przez drużyny konduktorskie)

42

Przyjmowanie przez rewizorów, w przypadku braku odpowiedniego dokumentu przewozu albo dokumentu uprawniającego do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego, należności związanych z wykonywaniem usług przewozu osób oraz przewożonych przez nie rzeczy i zwierząt, a w przypadkach tego wymagających - również opłat dodatkowych (w transporcie kolejowym dotyczy to również należności pobieranych na pokładzie pociągu przez osoby uprawnione do ich poboru na rzecz przewoźnika kolejowego, a w szczególności przez drużyny konduktorskie)

42/43

Sprzedaż biletów komunikacji lotniczej oraz posiłków i towarów na pokładach samolotów

43

Sprzedaż biletów i rezerwacja miejsc przy przewozach rozkładowych pasażerskich, pod warunkiem że zapłaty za wykonaną czynność dokonano w całości za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła

___

44

Czynności wymienione w art. 7 ust. 1 pkt 5 i ust. 2 oraz w art. 8 ust. 2 ustawy

45

Usługi stołówek w placówkach wymienionych w art. 43 ust. 9 ustawy, prowadzonych przez te placówki, udostępnianych wyłącznie dla uczniów, studentów i innych podopiecznych oraz nauczycieli i personelu

46

Dostawa towarów i świadczenie usług, do których ma zastosowanie zwolnienie od podatku wymienione w art. 43 ust. 1 pkt 15 ustawy

47

Usługi w zakresie transportu osób na rzece Dunajec przez flisaków pienińskich

48

Dokonywane przez rolników ryczałtowych dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej lub świadczących usługi rolnicze, korzystających ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy

___

49

Dostawa towarów i świadczenie usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji

Objaśnienie:

ex - dotyczy wyłącznie danej usługi z danego grupowania.

II. Zwolnienia podmiotowe (§ 3 ust. 1 pkt 1 i 2)

Utrzymano na dotychczasowym poziomie kryterium wysokości obrotu, tj. 20 000 zł dla podmiotów kontynuujących, jak i dla rozpoczynających działalność gospodarczą (dla tych ostatnich liczone w proporcji do okresu wykonywania czynności dostawy towarów lub świadczenia usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych w danym roku podatkowym).

Uwaga! Ww. zwolnienia z kas nie stosuje się do podatników kontynuujących działalność, którzy w poprzednim roku podatkowym byli obowiązani do ewidencjonowania lub przestali spełniać warunki do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania.

III. Zwolnienia podmiotowo-przedmiotowe (§ 3 ust. 1 pkt 3 i 4)

Utrzymano system zwolnień u podatników, u których udział wartości dostaw towarów i świadczonych usług wymienionych w części I załącznika w obrotach z działalności określonej w art. 111 ust. 1 ustawy o VAT (sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub rolników ryczałtowych) jest większy niż 80%. I tak, zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2016 r.:

 • podatników, którzy dokonują dostawy towarów lub świadczą usługi zwolnione z obowiązku ewidencjonowania, wymienione w części I załącznika do rozporządzenia, w przypadku gdy udział obrotu z tytułu czynności zwolnionych z obowiązku ewidencjonowania, wymienionych w części I załącznika do rozporządzenia, w całkowitym obrocie podatnika realizowanym na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych był w poprzednim roku podatkowym wyższy niż 80%;

  Uwaga! Zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania nie stosuje się do podatników, którzy w pierwszym lub drugim półroczu poprzedniego roku podatkowego osiągnęli udział procentowy obrotu równy 80% albo niższy niż 80%.
 • podatników rozpoczynających po dniu 31 grudnia 2014 r. dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli przewidywany przez podatnika udział procentowy obrotu:
  1. za okres pierwszych sześciu miesięcy wykonywania tych czynności,
  2. za okres do końca roku, w przypadku gdy okres wykonywania tych czynności w roku podatkowym jest krótszy niż sześć miesięcy
 • - będzie wyższy niż 80%.

Ważne! Na potrzeby stosowania zwolnienia, o którym mowa w § 3 ust. 1 (dotyczy do zarówno zwolnień przedmiotowych, jaki podmiotowo-przedmiotowych), nie uwzględnia się zrealizowanego lub przewidywanego obrotu z tytułu czynności, o których mowa w poz. 36 i 49 załącznika do rozporządzenia, a mianowicie obrotu z tytułu:

 • dostawy nieruchomości;
 • dostawy towarów i świadczenie usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji.

Powyższe ma na celu wyeliminowanie obrotu, który niejako zaburza obraz (co do skali realizowanej działalności określonej w art. 111 ust. 1 ustawy o VAT, tj. sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub rolników ryczałtowych). W przeciwnym razie podatnik dokonujący jednorazowo zbycia np. nieruchomości „skonsumowałby” cały obrót uprawniający go do korzystania ze zwolnienia.

Zwolnienia nie dla wszystkich

Nie wszyscy przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z opisanych wyżej zwolnień z kas. W § 4 nowego rozporządzenia zawarto katalog czynności w stosunku do których nie mają zastosowania zwolnienia określone w § 2 i § 3 rozporządzenia. Wykonanie tych czynności rodzi bowiem konieczność ich ewidencjonowania.

Szczegółowo o wyłączeniach ze zwolnień z kas pisaliśmy tydzień temu w artykule: „Kasy fiskalne 2015/2016: Mniej zwolnień dla przedsiębiorców”. Dodajmy jedynie, że w porównaniu z rozporządzeniem obowiązującym w 2013 i 2014 r., w nowym rozporządzeniu ww. katalog został znacznie rozszerzony. Od przyszłego roku kolejni podatnicy będą musieli liczyć się więc z zakupem kas. I tak, obowiązkiem stosowania kas, bez względu na wysokość osiąganych obrotów, będą objęci przedsiębiorcy świadczący m.in. usługi prawnicze, lekarskie, fryzjerskie, kosmetyczne oraz napraw pojazdów silnikowych oraz motorowerów.

Ewa Iwan

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz