Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

koszt przejazdu

 • 16.12.2008Rozliczenie delegacji zagranicznej - bez wyżywienia
  Wysłałem na kilka dni pracownika do Niemiec. Pracownik wyjechał samochodem należącym do firmy (służbowy), żywił się we własnym zakresie. Otrzymał zaliczkę, aby wykupić sobie noclegi, w wysokości 150 EUR. Na miejscu kupował paliwo oraz kilka niezbędnych rzeczy (m.in. narzędzia), których zapomniał zabrać z firmy. W jaki sposób rozliczyć delegację?
  • 14.12.2008Jak rozliczyć delegację krajową, w której środkiem transportu pracownika jest kolej
   Pracownik wrócił z trzydniowej delegacji. Podróżował koleją. W okresie trwania delegacji nie miał zapewnionego noclegu (nocleg na "własną rękę") ani wyżywienia. Otrzymał zaliczkę w wysokości 100 zł Jaką kwotę mam mu wypłacić?
   • 12.12.2008Jak rozliczyć delegację krajową, w której środkiem transportu jest  samochód pracownika
    Wybieram się na czterodniową delegację. Chcę odwiedzić współpracujące z naszą firmą punkty sprzedaży. Będę nocował w hotelach - każdorazowo biorąc rachunek za nocleg. Chciałbym przygotować polecenie wyjazdu (warunek konieczny w mojej firmie). W jaki sposób sporządzić polecenie wyjazdu, jak po powrocie rozliczyć delegację?
    • 26.11.2008Ryczałt za nocleg kierowcy
     Zapewnienie przez pracodawcę bezpłatnego noclegu, które zwalnia go z konieczności wypłaty pracownikowi ryczałtu za noclegi w trakcie delegacji nie może oznaczać zapewnienia jedynie miejsca do spania, lecz możliwość noclegu w miejscu, w którym jest dostępna chociażby podstawowa infrastruktura sanitarna.
     • 07.11.2008Opodatkowanie kwot otrzymanych ze środków pomocy społecznej i z ZFŚS
      Kwoty otrzymane ze środków pomocy społecznej i z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, mimo iż nie pochodzą bezpośrednio z działalności zarobkowej, podlegają regulacji ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. nr 14, poz. 176, z późn. zm.; dalej: updof) jako dochód uzyskiwany przez podatnika. Zgodnie z art. 9 ust. 1 tej ustawy opodatkowaniu podlegają bowiem wszelkiego rodzaju dochody, poza tymi, które zostały zwolnione od podatku, oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Szczególny charakter świadczeń z tych dwóch źródeł zadecydował jednak o szerokim uregulowaniu przez ustawodawcę obejmujących je zwolnień podatkowych.
      • 03.09.2008Orzecznictwo podatkowe: Opodatkowanie usług turystyki
       Usługa turystyki, o której mowa w art. 119 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) również przypadku gdy w jej ramach świadczone są "usługi własne", o których mowa w art. 119 ust. 5 u.p.t.u., na podstawie art. 41 ust. 1 u.p.t.u. podlega - jako jedna usługa o charakterze kompleksowym - opodatkowaniu stawką 22 %, za wyjątkiem przypadków gdy jest świadczona poza terytorium Wspólnoty lub na terytorium Wspólnoty i poza nim.
       • 27.08.2008Finansowanie pracownikowi paliwa na wyjazd na wakacje z ZFŚS
        Pytanie podatnika: W stosunku do ryczałtu na paliwo przyznanego na rodzinę (w tym dzieci) korzystającą z wypoczynku zorganizowanego pojawiła się wątpliwość, czy należy dzielić ryczałt na osoby i część przypadającą na dorosłych opodatkować, a część dotycząca dzieci i młodzieży do lat 18 wolna jest od podatku, gdyż korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 78 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czy ryczałt jest w całości opodatkowany bez względu na to, czy przewożone są dzieci i zwolnienie z cytowanego wyżej artykułu go nie dotyczy?
        • 25.08.2008Polska zniesie wymóg uzyskiwania pozwoleń na pracę przez Gruzinów?
         Konfederacja Pracodawców Polskich chwali projekt Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej dotyczący umożliwienia Gruzinom i Mołdawianom pracy w Polsce bez zezwolenia nawet przez 12 miesięcy.  Rozwiązanie to miałoby wejść w życie od połowy przyszłego roku, jednak – zdaniem KPP – nie zlikwiduje problemu niedoboru pracowników.
         • 24.07.2008Szkolenia finansowane przez pracodawcę nie stanowią przychodu pracownika
          Zaskarżoną decyzją, wydaną na podstawie art. 14b § 5, art. 233 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm. powoływanej w dalszej części jako „O.p.”), w związku z art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 ze zm.– powoływanej jako „u.p.d.o.f.”), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, odmówił zmiany postanowienia Naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie z dnia 5 czerwca 2007 r., którym uznano za nieprawidłowe stanowisko P. sp. z o.o. (dalej zwanej „skarżącą”) przedstawione we wniosku o udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Z przesłanych do Sądu akt sprawy wynika, iż skarżąca złożyła wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji prawa podatkowego. W opisanym przez siebie stanie faktycznym wskazała, że podnosi kwalifikacje swoich pracowników poprzez:
          • 04.07.2008Dokumentowanie podróży służbowej
           Interpelacja nr 2471 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie uproszczenia zasad zwrotu pracownikom sfery budżetowej kosztów podróży bez konieczności dokumentowania jej biletami
           • 27.06.2008Dokumenty traktowane jak faktury
            Co do zasady prawo odliczenia podatku VAT przysługuje podatnikowi jedynie wtedy gdy posiada on oryginał faktury VAT lub dokumentu celnego. Na mocy przepisów rozporządzenia Minister Finansów określił jednak dokumenty, które można traktować na równi z fakturami VAT.
            • 19.06.2008Wzrost opłat za przejazd przez Niemcy uderzy w polskie firmy
             W 2009 roku Niemcy zamierzają podwyższyć opłaty za przejazd autostradami. Według Federalnego Ministerstwa Transportu dotychczasowe wpływy nie pokrywają kosztów utrzymania infrastruktury i budowy nowych odcinków dróg. Wzrost opłat w Niemczech uderzy także w polskie firmy transportowe – ostrzega Konfederacja Pracodawców Polskich.
             • 24.04.2008Szkolenie za granicą również w kosztach uzyskania
              Rozstrzygając zagadnienie, które z wydatków poniesionych na szkolenie pracowników będziemy mogli zaliczyć w koszty uzyskania przychodu musimy na wstępie odwołać się do ogólnych zasad zaliczania poszczególnych wydatków w koszty uzyskania przychody. Zasady te wynikają z przepisów art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, z późn. zm.; dalej: CIT) oraz odpowiednio z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm., dalej: PIT).
              • 25.03.2008Rząd rozważy uproszczenie zasad rozliczania kosztów podróży służbowej
               Interpelacja nr 638 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie rozliczania kosztów podróży służbowej na terenie kraju przez pracowników zatrudnionych w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej i obowiązku załączania rachunków potwierdzających poszczególne wydatki
               • 29.02.2008Dokształcanie pracowników i podatek dochodowy
                Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 90 wolna od podatku dochodowego jest wartość świadczeń przyznanych zgodnie z odrębnymi przepisami przez pracodawcę na podnoszenie kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego pracownika, z wyjątkiem wynagrodzeń otrzymywanych za czas urlopu szkoleniowego oraz za czas zwolnień z części dnia pracy, podejmującym naukę w szkołach lub podnoszącym kwalifikacje zawodowe w formach pozaszkolnych.
                • 17.12.2007Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników
                 Pytanie podatnika: Czy świadczenia przyznane przez pracodawcę w związku z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracowników zarówno w formach szkolnych, jak i pozaszkolnych korzystają ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
                 • 14.11.2007Opodatkowanie marży przy usługach turystycznych
                  Opodatkowanie marży od świadczenia usług turystyki jest wyjątkiem od zasad ogólnych i ma stanowić udogodnienie dla podmiotów świadczących usługi turystyczne (organizatorów turystyki), spełniających łącznie warunki zawarte w art. 119 ustawy o VAT — orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.
                  • 07.09.2007Podróż służbowa czy odesłanie do pracy za granicą?
                   Pytanie: W związku z zamówieniem od belgijskiego kontrahenta zamierzam wysłać kilku pracowników do pracy za granicą. Jakie świadczenia im przysługują i w jaki sposób należy opłacać zaliczki na podatek?
                   • 21.08.2007Finansowanie pracownikom biletów komunikacji miejskiej
                    Pytanie podatnika: Czy częściowe sfinansowanie pracownikom okresowych biletów komunikacji miejskiej powoduje powstanie u nich przychodu?
                    • 09.08.2007Prawie wszystko o ewidencji przebiegu pojazdu
                     W razie braku ewidencji przebiegu pojazdu wydatki ponoszone przez podatnika – z tytułu używania samochodów osobowych, które nie są środkami trwałymi ani nie są użytkowane na podstawie umowy leasingu – nie stanowią kosztu uzyskania przychodów.
                     • 26.07.2007Wybór środka transportu w delegacji
                      Pytanie: Czy pracownik może sam wybrać środek transportu w delegacji (pociąg, samochód prywatny)?
                      • 12.07.2007Koszty przejazdów miejscowych
                       Pytanie: Kiedy trzeba pokryć pracownikowi koszty przejazdów miejscowych w delegacji krajowej?
                       • 10.07.2007Zwrot za używanie samochodu prywatnego w delegacji
                        Pytanie: Czy w przypadku przejazdu w delegacji samochodem prywatnym pracownika może mu zostać wypłacona niższa kwota za użytkowanie samochodu niż wynikająca z przepisów?
                        • 27.06.2007Dokumentowanie wydatków w pytaniach i odpowiedziach - część II
                         Pytanie: Jak dokumentować wydatki sfinansowane funduszami unijnymi?
                         • 19.06.2007Dokumentowanie kosztu noclegu w delegacji zagranicznej
                          Pytanie: Czy pracownik musi udokumentować wysokość poniesionych kosztów noclegów w delegacji zagranicznej?
                          • 28.05.2007Nocleg u rodziny i ryczałt noclegowy
                           Pytanie: Czy pracownikowi nocującemu u rodziny, w miejscowości, do której został delegowany, należą się od pracodawcy jakieś pieniądze za nocleg?
                           • 28.05.2007Koszty egzekucyjne z ulgą
                            Prowadzenie postępowania egzekucyjnego wiąże się z powstaniem kosztów egzekucyjnych. Składają się na nie opłaty za dokonane czynności egzekucyjne (np.: za pobranie pieniędzy od zobowiązanego, za zajęcie rachunku bankowego, wynagrodzenia za pracę czy nieruchomości, za przeprowadzenie licytacji), stanowiące swego rodzaju wynagrodzenie organu egzekucyjnego i wydatki ponoszone przez ten organ w trakcie postępowania egzekucyjnego (koszty przejazdu egzekutora, transportu odebranych ruchomości czy ogłoszenia w prasie itp.).
                            • 24.05.2007Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracownika
                             Pytanie podatnika: Czy wydatek poniesiony przez pracodawcę na opłacenie studiów podyplomowych pracownika korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych?
                             • 10.05.2007Impreza integracyjna finansowana ze środków obrotowych
                              Pytanie podatnika: Czy wartość wynikających z udziału w imprezie świadczeń dla pracowników jest zwolniona z opodatkowania?
                              • 19.03.2007Koszty egzekucyjne w postępowaniu egzekucyjnym w administracji
                               Zagadnienie kosztów egzekucyjnych uregulowane zostało w art. 64-66 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2005 r. nr 229, poz. 1954 ze zm.). Składają się na nie opłaty, pobierane za dokonanie czynności egzekucyjnych, będące formą zryczałtowanego wynagrodzenia dla organu egzekucyjnego oraz wydatki egzekucyjne faktycznie poniesione przez organ egzekucyjny w związku z prowadzeniem egzekucji.
                               • 20.02.2007Poradnik ZUS. Świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa dla osób prowadzących działalność pozarolniczą.
                                Prawo do świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, ich wysokość, zasady obliczania i wypłaty regulują przepisy ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. 2005 nr 31, poz. 267). Świadczenia te przysługują wszystkim osobom objętym ubezpieczeniem chorobowym, określonym przepisami ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. nr 137, poz. 887 z późn. zm.). Do kręgu tych osób zalicza się m. in. osoby, które są objęte ubezpieczeniem chorobowym jako prowadzące działalność pozarolniczą oraz osoby z nimi współpracujące.
                                • 14.02.2007Wycieczka z ZFŚS bez podatku
                                 Pytanie podatnika: Czy koszt wycieczki zorganizowanej dla pracowników, finansowany z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
                                 • 07.02.2007Potrącenia z wynagrodzeń sędziów zawodów sportowych
                                  Interpelacja nr 5592 do ministra finansów w sprawie opodatkowania wynagrodzeń z tytułu prowadzenia przez sędziów zawodów sportowych, w tym podstawy i zasadności potrącania składek na ubezpieczenie zdrowotne
                                  • 31.01.2007Informacje urzędów pracy dotyczących ofert pracy również w Internecie
                                   Na posiedzeniu w dniu 30 stycznia br. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra pracy i polityki społecznej. Projekt nowelizacji ustawy zakłada usprawnienie funkcjonowania publicznych służb zatrudnienia oraz zwiększenie dostępu do usług rynku pracy świadczonych na rzecz bezrobotnych, poszukujących pracy oraz pracodawców.
                                   • 08.01.2007Odwołanie z urlopu wypoczynkowego
                                    Pytanie: Czy pracodawca może przerwać pracownikowi urlop wypoczynkowy i zażądać jego powrotu do pracy?
                                    • 18.12.2006Zwrot kosztów przejazdów i dojazdów środkami komunikacji miejscowej w czasie podróży służbowej pracownika
                                     Pytanie podatnika: Czy zwrot kosztów związanych z przejazdem w podróży służbowej dokonany na podstawie oświadczenia o zagubieniu biletu stanowi podstawę do zaliczenia tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów?
                                     • 03.12.2006Gdy komornik sądowy naliczył zbyt dużo
                                      Po zakończeniu czynności egzekucyjnych komornik wydaje postanowienie, w którym ustala wysokość kosztów związanych z prowadzeniem egzekucji i przyznaje koszty zastępstwa adwokackiego bądź radcowskiego w tym postępowaniu. Kwoty te obciążają zobowiązanego i ściągane są od niego wraz z egzekwowanym roszczeniem. Jeśli dłużnik stwierdzi, że suma zawarta w postanowieniu jest zbyt wysoka i wykracza poza kwoty określone przez ustawodawcę, może złożyć skargę na czynności komornika. Jak jednak sprawdzić, ile w rzeczywistości powinien naliczyć komornik? Przeanalizujmy poszczególne składniki tych kosztów.
                                      • 04.10.2006Refundacja pracownikom kosztów studiów podyplomowych
                                       Pytanie: Skierowałem pracownika na studia podyplomowe. Na podstawie umowy zawartej z pracownikiem będę refundował jemu koszty studiów podyplomowych w zakresie czesnego, opłaty wpisowej oraz ewentualnie innych opłat i kosztów nauki. Refundacja będzie następować po przedłożeniu dowodu uiszczenia przez pracownika określonej należności na rzecz uczelni. Czy mam obowiązek naliczyć i odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy od przyznanego świadczenia dotyczącego refundacji kosztów tych studiów?
                                       • 01.06.2006Wycieczka zakupiona przez pracodawcę z ZFŚS jako przychód pracownika
                                        Pytanie: Czy pracodawca organizując ognisko dla pracowników wraz z zapewnieniem przejazdu autokarem na tą imprezę firmową oraz wycieczki za pośrednictwem biura podróży, których koszty pokryto w całości z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, ma obowiązek doliczyć te świadczenia do pozostałych przychodów pracowników i jako płatnik pobrać i odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych?
                                        • 23.05.2006VAT marża w turystyce
                                         Ustawa o podatku od towarów i usług1) oraz VI Dyrektywa2) przewiduje szereg odstępstw od zasad ogólnych, rządzących opodatkowaniem tym podatkiem. Jednym z tych wyjątków są szczególne zasady dotyczące opodatkowania tym podatkiem usług turystyki. Jak wskazuje się w literaturze przedmiotu, specjalne zasady opodatkowania usług turystycznych zostały wprowadzone z uwagi na okoliczność, iż podmioty świadczące usługi turystyczne wytwarzają stosunkowo niewielką wartość dodaną, a ich usługa polega przede wszystkim na zespoleniu w spójną całość towarów lub usług nabytych od innych podmiotów3).
                                         • 15.01.2006Pracownik i samochód osobowy
                                          Samochód nie jest już tak luksusowym dobrem jak kiedyś – i znaczna część pracowników dysponuje lepszym lub gorszym pojazdem. Pracodawca może z pracownikiem umówić się, że ten będzie wykorzystywał swój samochód na jego potrzeby, w zamian za zwrot kosztów eksploatacji.
                                          • 14.01.2006Urząd Skarbowy w Świdnicy – sygnatura PDII-415/28/04 – odpowiedź z dnia 29.10.2004 r.
                                           1) Czy małżonek może pobierać na samochód zakupiony na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej przez drugiego z małżonków ryczałt i rozliczać delegacje w jednostce państwowej i samorządowej? 2) Czy dojazd do pracy własnym samochodem w jednostce państwowej bądź samorządowej może być traktowany jako używanie samochodu do potrzeb zakładu pracy? 3) Czy samochód zakupiony na potrzeby działalności gospodarczej prowadzonej przez jednego z małżonków stanowi współwłasność obu małżonków, jeżeli między małżonkami istnieje wspólność majątkowa? 4) W jaki sposób należy rozliczać koszty związane z używaniem samochodu, który jest wykorzystany zarówno na cele działalności gospodarczej jak i na cele prywatne?
                                           • 26.10.2005Więcej wydatków kwalifikowanych - targi i wystawy
                                            W biuletynie codziennym z 24.10.2005 r. wspomnieliśmy o nowelizacji rozporządzenia w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006. Jak poinformowało MGiP nowelizacja ta między innymi rozszerza kategorie wydatków kwalifikowanych, które mogą być refundowane za udział w targach i wystawach oraz wyjazdowych misjach gospodarczych.
                                            • 14.09.2005Kształcenie pracowników w formach pozaszkolnych
                                             Podstawowymi formami kształcenia, dokształcania, a także doskonalenia w formach pozaszkolnych są studia podyplomowe, kursy, seminaria. W miarę potrzeby mogą być również organizowane inne formy np. staże zawodowe, staże specjalizacyjne, praktyki zawodowe, samokształcenie kierowane itp. Tak jak przy kształceniu w formach szkolnych zasadnicze znaczenia dla określenia uprawnień pracownika ma fakt, czy został przez zakład pracy skierowany.
                                             • 29.08.2005Obowiązki pracodawcy wynikające z kodeksu pracy
                                              Pracodawca ma niezliczone obowiązki. Tutaj wymienimy jedynie te, o których mowa w kodeksie pracy, w kolejności ich pojawiania się w kodeksie. Pracodawca jest obowiązany szanować godność i inne dobra osobiste pracownika. Jakakolwiek dyskryminacja w zatrudnieniu, bezpośrednia lub pośrednia, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także ze względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy - jest niedopuszczalna.
                                              • 18.08.2005Kształcenie pracowników w formach szkolnych
                                               Kwestie związane z kształceniem osób dorosłych (w tym pracowników) uregulowane zostały w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 12 października 1993 r. w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych, opublikowanym w Dz. U. Nr 103 z 1993 r., poz. 472 Kształcenie dorosłych w formach szkolnych odbywa się w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych i szkołach wyższych.
                                               • 08.06.2005Delegacje zagraniczne
                                                Pracownikowi wyjeżdżającemu za granicę na polecenie pracodawcy przysługuje zwrot wydatków w postaci diety, zwrotu kosztów przejazdu i noclegów oraz innych wydatków, określonych przez pracodawcę odpowiednio do uzasadnionych potrzeb. Dieta, przeznaczona na pokrycie kosztów wyżywienia i inne drobne wydatki różni się wysokością w zależności od państwa docelowego. Wysokości diet dla poszczególnych krajów znajdują się w tabeli będącej załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju.

                                               « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ]