Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

bezrobotnemu

 • 15.09.2020Świadectwo pracy bez informacji o sposobie rozwiązania umowy?
  Biorąc pod uwagę przepisy Kodeksu pracy związane z wystawianiem świadectwa pracy, należy zwrócić uwagę na informacje udzielane w zakresie trybu i formy rozwiązania umowy o pracę. Informacja ta ma wpływ na postrzeganie pracownika poszukującego na rynku pracy nowego miejsca zatrudnienia. Podanie informacji może mieć w tym wypadku nawet aspekt piętnujący. Pracownik zwolniony jest inaczej traktowany w procesie rekrutacji. Czy możliwe jest ukształtowanie przepisów w tym zakresie, które w sposób maksymalny będą zabezpieczać pracownika przed udzielaniem tych informacji? - pytają posłowie w interpelacji do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
  • 28.08.2020Wyposażenie firmy z dotacji z UP w kosztach podatkowych
   Podatniczka, jako osoba bezrobotna, na podstawie umowy zawartej z Powiatowym Urzędem Pracy, otrzymała jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej. Przyznane środki zostały przekazane na jej rachunek bankowy w celu dokonania zakupów związanych z rozpoczęciem działalności gospodarczej. Czy składniki majątku firmowego nienależące do środków trwałych, nabyte ze ww. środków, podatniczka może zaliczyć do kosztów prowadzonej działalności?
   • 20.07.2020Tryb i forma rozwiązania umowy w świadectwie pracy
    Biorąc pod uwagę przepisy Kodeksu pracy związane z wystawianiem świadectwa pracy, należy zwrócić uwagę na informacje udzielane w zakresie trybu i formy rozwiązania umowy o pracę. Informacja ta ma wpływ na postrzeganie pracownika poszukującego na rynku pracy nowego miejsca zatrudnienia. Podanie informacji może mieć w tym wypadku nawet aspekt piętnujący. Pracownik zwolniony jest inaczej traktowany w procesie rekrutacji. Czy możliwe jest ukształtowanie przepisów w tym zakresie, które w sposób maksymalny będą zabezpieczać pracownika przed udzielaniem tych informacji? - pytają posłowie w interpelacji do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
    • 05.05.2020Nie każdy przedsiębiorca otrzyma zasiłek dla bezrobotnych
     Przedsiębiorca spełniający warunki do opłacania składek na ubezpieczenia społeczne na preferencyjnych warunkach może zadeklarować jako podstawę wymiaru składek na te ubezpieczenia kwotę wyższą niż 30% minimalnego wynagrodzenia. Jeżeli kwota ta odpowiadałaby co najmniej minimalnemu wynagrodzeniu, to wówczas przedsiębiorca będzie zobowiązany opłacać za siebie składkę na Fundusz Pracy. W takim przypadku okres prowadzenia działalności podlegałby zaliczeniu do okresu uprawniającego do zasiłku dla bezrobotnych - wyjaśniło Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
     • 04.05.2020Nie każdy przedsiębiorca otrzyma zasiłek dla bezrobotnych
      Przedsiębiorca spełniający warunki do opłacania składek na ubezpieczenia społeczne na preferencyjnych warunkach może zadeklarować jako podstawę wymiaru składek na te ubezpieczenia kwotę wyższą niż 30% minimalnego wynagrodzenia. Jeżeli kwota ta odpowiadałaby co najmniej minimalnemu wynagrodzeniu, to wówczas przedsiębiorca będzie zobowiązany opłacać za siebie składkę na Fundusz Pracy. W takim przypadku okres prowadzenia działalności podlegałby zaliczeniu do okresu uprawniającego do zasiłku dla bezrobotnych - wyjaśniło Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
      • 24.03.2020Wydatki na sprzęt kupiony za dotację z urzędu pracy mogą być kosztem
       Przedsiębiorca, umową z listopada 2019 r. w sprawie przyznania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, otrzymał z Urzędu Pracy dotację o wartości 18.000 zł brutto. W ramach przyznanego dofinansowania zakupił urządzenia niezbędne do prowadzenia działalności, których wartość nabycia była niższa niż kwota 10.000 zł. Czy wydatki te można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu pomimo, iż środki te pochodzą z projektów unijnych którymi zasilany jest Fundusz Pracy?
       • 09.09.2019KUP: Wyposażenie sfinansowane z dotacji z UP dla rozpoczynających działalność
        Bezrobotni lub poszukujący pracy, planujący rozpoczęcie działalności gospodarczej, mogą starać się o dotację z Urzędu Pracy. Na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, starosta może przyznać jednorazowo środki (pochodzą z Funduszu Pracy) na podjęcie działalności gospodarczej, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanych z podjęciem tej działalności, w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia (art. 46 ust. 2 ustawy).
        • 06.09.2019KUP: Wyposażenie sfinansowane z dotacji z UP dla rozpoczynających działalność
         Bezrobotni lub poszukujący pracy, planujący rozpoczęcie działalności gospodarczej, mogą starać się o dotację z Urzędu Pracy. Na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, starosta może przyznać jednorazowo środki (pochodzą z Funduszu Pracy) na podjęcie działalności gospodarczej, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanych z podjęciem tej działalności, w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia (art. 46 ust. 2 ustawy).
         • 07.06.2018Starosta decyduje, na co można wydać środki na rozpoczęcie działalności
          Przepisy dotyczące sposobu przyznawania dotacji z urzędu pracy na podjęcie przez bezrobotnego działalności gospodarczejnie nie określają procentowego podziału środków w odniesieniu do wydatków w ramach przyznanego dofinansowania. Decyzja dotycząca akceptacji wydatków i ich wysokości na towary, usługi czy też na reklamę/promocję w ramach podejmowanej działalności gospodarczej leży wyłącznie w gestii starosty. To on decyduje o ich racjonalności i zasadności w kontekście wydatkowania środków publicznych.
          • 08.12.2017Dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej - nie wszystkie wydatki są dopuszczalne
           Opłata za wynajem może zostać uznana za wydatek związany z podjęciem działalności gospodarczej, pod warunkiem, że wydatek powstanie między dniem założenia działalności gospodarczej a dniem złożenia rozliczenia otrzymanych środków, które następuje zgodnie z rozporządzeniem – w okresie 2 miesięcy od dnia założenia działalności gospodarczej.
           • 20.11.2017Wyposażenie biura sfinansowane dotacją może być kosztem podatkowym
            Pytanie: W związku z faktem, iż przed założeniem działalności Wnioskodawczyni była zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy jako bezrobotna, wystąpiła o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej. Z otrzymanych środków nabyła m.in. urządzenia i wyposażenie biura. Czy nabyte przez Wnioskodawczynię składniki majątku sfinansowane z dofinansowania, mogą stanowić koszty uzyskania przychodu w prowadzonej działalności gospodarczej?
            • 02.02.2017Bezrobotny musi powiadomić urząd pracy
             Czy osoba zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna może podjąć zatrudnienie, np. na podstawie kilkudniowej umowy zlecenia? Jaki obowiązek powinna w związku z tym spełnić?
             • 04.01.2017Działalność gospodarcza, czyli "czarna dziura" w życiorysie pracownika
              Interpelacja nr 8341 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie stażu pracy przedsiębiorców
              • 25.05.2016Dotacja na rozpoczęcie działalności. Zakup towarów i usług w kosztach podatkowych
               Pytanie podatnika: Czy wydatki poniesione na zakup towarów i usług (wyposażenia i usług niestanowiących środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych), które sfinansowane zostały bezpośrednio środkami z przyznanej jednorazowej dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej stanowią koszty uzyskania przychodów prowadzonej przeze mnie działalności gospodarczej?
               • 25.03.2016Dotacja z urzędu pracy na rozpoczęcie działalności a odsetki od zwrotu VAT
                Zapytanie nr 197 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie rozliczenia jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej
                • 04.03.2016Wydatki sfinansowane z dofinansowania z Urzędu Pracy w kosztach podatkowych
                 Pytanie podatnika: Czy wydatki na zakup wyposażenia i materiałów biurowych (notebook, drukarka, meble, wyposażenie, programy) można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu działalności gospodarczej, sfinansowanych z otrzymanego dofinansowania z Urzędu Pracy?
                 • 25.02.2016Studia a utrata statusu bezrobotnego
                  Interpelacja nr 615 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie rozwiązań legislacyjnych uderzających w osoby poszukujące pracy
                  • 16.12.2015Dotacja na rozpoczęcie działalności a zwrot VAT
                   Zapytanie nr 7 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie przepisów dotyczących jednorazowego przyznania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej
                   • 11.09.2015Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Dotacja z urzędu pracy jako przychód podatkowy
                    Pytanie podatnika: Wnioskodawca, na podstawie umowy zawartej z Powiatowym Urzędem Pracy, otrzymał jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej, za które zakupił potrzebny w działalności sprzęt. Prowadzona przez Wnioskodawcę działalność gospodarcza jest opodatkowana formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Czy ww. dotacja stanowi przychód podatkowy z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej?
                    • 03.09.2015Zasiłek dla bezrobotnych będzie wyższy?
                     Interpelacja nr 34037 w sprawie podwyższenia zasiłku dla bezrobotnych.
                     • 23.06.2015Staż dla bezrobotnego jako praktyka zawodowa
                      Interpelacja nr 32918 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie zmiany przepisów prawnych, które uniemożliwiają zaliczenie stażu odbywanego przez bezrobotnych do doświadczenia zawodowego
                      • 19.05.2015Skutki w PIT otrzymania dotacji przez bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
                       Pytanie podatnika: Wnioskodawca otrzymał jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej, z których zakupił notebook (uznany za środek trwały), program komputerowy (uznany za wartość niematerialną i prawną) oraz podnośnik płyt gipsowych, wyrzynarkę, szlifierkę, krzesło biurowe, biurko, młotowiertarkę, agregat malarski, szafkę, przecinarkę do glazury. Ze środków tych sfinansował także, projekt i wykonanie strony internetowej. Prowadzona działalność gospodarcza jest opodatkowana w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Czy zatem dotacja dla bezrobotnego opodatkowana jest ryczałem?
                       • 14.05.2015Wynagrodzenie stażysty a składki na Fundusz Pracy
                        Tezy: 1. Stażysta uzyskujący stypendium w wysokości co najmniej równej minimalnemu wynagrodzeniu za pracę, stanowiące podstawę do ustalenia składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe, podlega również obowiązkowi uiszczenia składki na Fundusz Pracy.
                        • 13.03.2015Skutki podatkowe otrzymania dotacji na podjęcie własnej działalności gospodarczej
                         Pytanie podatnika: Czy otrzymana z urzędu pracy dotacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej na rozpoczęcie działalności gospodarczej, nieprzeznaczona na nabycie środków trwałych, stanowi przychód zwolniony od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 121 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czy na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 137 tej ustawy? Czy poniesione wydatki sfinansowane z ww. dotacji stanowią koszty nawet jeśli dane zakupy zostały sfinansowane dotacją? Czy zakupione materiały, wyposażenie oraz pozostałe koszty zostały prawidłowo zakwalifikowane i wprowadzone w PKPiR?
                         • 30.12.2014Podatkowe skutki otrzymania dotacji
                          Przedsiębiorcy, którzy otrzymali dotację, subwencję, dopłatę itp. pomoc finansową, mają obowiązek rozliczenia jej nie tylko wobec instytucji, która tego wsparcia udzieliła, ale również muszą mieć na uwadze związane z tym skutki podatkowe. Ważne przy tym jest przede wszystkim to, z jakiego tytułu (z jakiego programu pomocowego) wsparcie to zostało otrzymane. Prawidłowe rozliczenie pod względem podatkowym wiąże się z koniecznością ewentualnego rozpoznania przychodu oraz dopuszczalnością ujęcia poniesionych wydatków w kosztach uzyskania przychodów.
                          • 29.12.2014Podatkowe skutki otrzymania dotacji
                           Przedsiębiorcy, którzy otrzymali dotację, subwencję, dopłatę itp. pomoc finansową, mają obowiązek rozliczenia jej nie tylko wobec instytucji, która tego wsparcia udzieliła, ale również muszą mieć na uwadze związane z tym skutki podatkowe. Ważne przy tym jest przede wszystkim to, z jakiego tytułu (z jakiego programu pomocowego) wsparcie to zostało otrzymane. Prawidłowe rozliczenie pod względem podatkowym wiąże się z koniecznością ewentualnego rozpoznania przychodu oraz dopuszczalnością ujęcia poniesionych wydatków w kosztach uzyskania przychodów.
                           • 08.07.2014Źródło otrzymania dotacji a rozliczenie podatkowe
                            Przedsiębiorcy, którzy otrzymali dotację, subwencję, dopłatę itp. pomoc finansową, mają obowiązek rozliczenia jej nie tylko wobec instytucji, która tego wsparcia udzieliła, ale również muszą mieć na uwadze związane z tym skutki podatkowe. Ważne przy tym jest przede wszystkim to, z jakiego tytułu (z jakiego programu pomocowego) wsparcie to zostało otrzymane. Prawidłowe rozliczenie pod względem podatkowym wiąże się z koniecznością ewentualnego rozpoznania przychodu oraz dopuszczalnością ujęcia poniesionych wydatków w kosztach uzyskania przychodów.
                            • 08.07.2014Źródło otrzymania dotacji a rozliczenie podatkowe
                             Przedsiębiorcy, którzy otrzymali dotację, subwencję, dopłatę i tym podobną pomoc finansową, nie tylko mają obowiązek rozliczenia jej wobec instytucji, która tego wsparcia udzieliła, ale również muszą mieć na uwadze związane z tym skutki podatkowe. Ważne przy tym jest głównie to, z jakiego tytułu (z jakiego programu pomocowego) wsparcie zostało otrzymane. Prawidłowe rozliczenie pod względem podatkowym wiąże się z koniecznością ewentualnego rozpoznania przychodu oraz dopuszczalnością ujęcia poniesionych wydatków w kosztach uzyskania przychodów.
                             • 25.06.2014Dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Potrzebne są zmiany?
                              Interpelacja nr 25939 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie wprowadzenia zmian w rozporządzeniu ministra pracy i polityki społecznej z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej
                              • 17.04.2014Dotacja z urzędu pracy a podatek dochodowy
                               Pytanie podatnika: Czy dofinansowanie otrzymane z Powiatowego Urzędu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej przez bezrobotnego jest zwolnione z opodatkowania PIT? Czy wydatki poniesione na zakup wyposażenia, sfinansowane z przyznanej dotacji, można było zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów z prowadzonej działalności?
                               • 31.10.2013Zasiłki dla bezrobotnych. Czy system może być skuteczniejszy?
                                Polski system zasiłków dla bezrobotnych mógłby w większym stopniu premiować aktywność, a w mniejszym nagradzać za zachowania oportunistyczne – wynika z analizy opublikowanej przez fundację Forum Obywatelskiego Rozwoju. Eksperci organizacji proponują cały szereg zmian.
                                • 07.10.2013Skutki otrzymania dofinansowania z urzędu pracy
                                 Pytanie podatnika: Czy otrzymana refundacja na wyposażenie stanowiska pracy będzie stanowić przychód zwolniony na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 21 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
                                 • 07.08.2013Wsparcie dla bezrobotnych do 30. roku życia - od 2014 r. nowe projekty
                                  W 2014 r. uruchomionych zostanie kilka nowych instrumentów wsparcia dla bezrobotnych osób w wieku do 30 lat, w tym bony stażowe, szkoleniowe, zatrudnieniowe oraz na zasiedlenie. Budżet programów to w sumie 110 mln zł. Pieniądze będą pochodzić z Funduszu Pracy. Z pomocy skorzystać ma kilka tysięcy osób.
                                  • 06.08.2013Dotacje z powiatowego urzędu pracy
                                   Oprócz dotacji z funduszy unijnych źródłem finansowania działalności gospodarczej mogą być środki z funduszy krajowych, np. dotacje z Funduszu Pracy na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
                                   • 11.07.2013Dotacja na założenie firmy: Wystarczy umowa przedwstępna najmu lokalu
                                    Interpelacja nr 17694 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie warunków przyznania dofinansowania dla osób bezrobotnych na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej
                                    • 23.01.2013Kiedy można liczyć na zasiłek socjalny w UE?
                                     Prawo unijne nie gwarantuje każdemu bezrobotnemu prawa do zasiłku w dowolnym państwie UE i EOG – przypomina resort pracy i polityki społecznej. Uzyskanie zasiłku obwarowane jest zazwyczaj kilkoma warunkami.
                                     • 23.10.2012Zakup wyposażenia z dotacji PUP w kosztach podatkowych
                                      Pytanie: Otrzymałam jako osoba bezrobotna dotację z urzędu pracy na podjęcie działalności gospodarczej. Z środków tych kupiłam m.in. aparat fotograficzny o wartości 7900 zł, obiektyw o wartości 4500 zł i drugi o wartości 4380 zł, program graficzny do obróbki zdjęć o wartości 1130 zł, tablet o wartości 1345 zł. Poniesione wydatki zaliczone zostały do kosztów uzyskania przychodu. Wyjątek stanowią aparat fotograficzny i obiektywy, które zostały zaliczone do środków trwałych (odpisy amortyzacyjne nie są kosztem uzyskania przychodu). Czy wydatki o wartości poniżej 3500 zł sfinansowane dotacją stanowią koszty uzyskania przychodu?
                                      • 24.09.2012Dotacja z urzędu pracy a zwrot podatku VAT
                                       Interpelacja nr 7249 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie sprecyzowania podstaw prawnych dotyczących obowiązku zwrotu równowartości odliczonego lub zwróconego podatku naliczonego dotyczącego zakupionych towarów i usług w ramach przyznanej refundacji przeznaczonej na założenie nowej działalności gospodarczej lub doposażenie już działających firm
                                       • 27.02.2012Urlop wychowawczy a dotacja z urzędu pracy
                                        Zapytanie nr 303 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie zasad postępowania powiatowych urzędów pracy względem osób zatrudnionych i korzystających z refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy lub przyznanych środków finansowych na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej i przebywających na urlopie wychowawczym
                                        • 20.02.2012Dotacja na rozpoczęcie działalności: Bezrobotny nie musi posiadać lokalu
                                         Interpelacja nr 786 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie warunków przyznania dotacji na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej dla bezrobotnych przez urząd pracy
                                         • 01.09.2011Prywatne agencje wspomogą urzędy pracy?
                                          Urzędy pracy nie radzą sobie z zadaniem aktywizacji bezrobotnych, przede wszystkim z powodu niedoboru środków oraz rozdętej przesadnie biurokracji – twierdzą Pracodawcy RP, organizacja zrzeszająca ponad 7000 polskich przedsiębiorców. – Przeciętnie jednemu bezrobotnemu poświęca się 15 minut uwagi, a w tak krótkim czasie znalezienie odpowiedniej pracy nie jest możliwe – mówi Wioletta Żukowska, ekspert Pracodawców RP.
                                          • 23.05.2011Szykują się zmiany przepisów ws. refundacji kosztów wyposażenia stanowisk pracy
                                           Refundacja udzielana niepublicznym przedszkolom i niepublicznym szkołom ma stanowić pomoc de minimis; o refundację kosztów wyposażenia stanowisk pracy będą mogli ubiegać się również producenci rolni – wynika z projektu rozporządzenia MPiPS ws. dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej z dnia 16 maja 2011 r.
                                           • 07.04.2011Zwolnienie pracownika odbiera prawo do refundacji
                                            Zapytanie nr 8612 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie przepisów dotyczących dokonywania refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej
                                            • 04.04.2011Stażyści są tylko tanią siłą roboczą
                                             Interpelacja nr 20594 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie zatrudniania stażystów
                                             • 14.03.2011Praca na pół etatu a prawo do zasiłku dla bezrobotnych
                                              Interpelacja nr 20108 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie zasad przydzielania świadczeń osobom bezrobotnym, które pracowały na 1/2 etatu
                                              • 24.02.2011Prawa i obowiązki bezrobotnych
                                               Osoba bezrobotna ma obowiązek zgłaszania się do urzędu pracy w wyznaczonym terminie w celu przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy proponowanej przez urząd lub w innym celu wynikającym z ustawy i określonym przez urząd pracy, w tym potwierdzenia gotowości do podjęcia pracy.
                                               • 27.12.2010Pracodawcy nie boją się kar
                                                Interpelacja nr 19254 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie zatrudniania pracowników bez jakiejkolwiek umowy, na czarno, wykazywania w umowie o pracę niższego od faktycznego wynagrodzenia za pracę oraz podawania w umowie niezgodnego z prawdą wymiaru czasu pracy wykonywanej przez pracownika
                                                • 04.11.2010Refundacja nie dla każdego
                                                 Zapytanie nr 7750 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie możliwości udzielenia refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w przypadku podmiotów prowadzących przedszkola niepubliczne
                                                 • 03.09.2010Informacja MPiPS na temat pomocy dla pracowników i przedsiębiorców dotkniętych skutkami powodzi w 2010 r.
                                                  Publikujemy opracowany w Departamencie Funduszy MPiPS poradnik, informujący o pomocy dla pracowników i przedsiębiorców, dotkniętych skutkami powodzi w 2010 r. Środki finansowe przeznaczone na ten cel pochodzą z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Funduszu Pracy. Z poradnika można dowiedzieć się m.in.: • Jakie środki Minister Pracy i Polityki Społecznej przeznaczył na realizację zadań określonych w ustawie powodziowej? • Na co mogą liczyć pracodawcy i pracownicy? • Jak ubiegać się o nieoprocentowaną pożyczkę? • Na co pracodawca może ją przeznaczyć? • Czy może ona zostać umożona i kiedy? • Jakie dokumenty i gdzie trzeba złożyć? • Jaka pomoc przysługuje bezrobotnym? • Na podstawie jakich aktów prawnych jest udzielana pomoc? • Gdzie mieszczą się Krajowe Biuro i Biura Terenowe Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych?
                                                 • [ 1 ] . [ 2 ] następna strona »