Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

licencje

 • 13.01.2014Podatki 2014: Trzy nowe umowy podatkowe
  W ostatni piątek prezydent Bronisław Komorowski podpisał trzy ustawy o ratyfikacji umów podatkowych, podpisanych przez Polskę jeszcze w 2013 r. ze Słowacją, Belize oraz Bahamami.
  • 15.10.2013Korekta nazwy firmy na fakturze
   Pytanie podatnika: Czy noty korygujące mogą być dokumentem korygującym błędny podmiot wskazany na fakturze, aby można było ująć te dokumenty w rejestrze prowadzonym dla potrzeb podatku VAT? Noty korygujące wystawione będą ze wskazaniem przyczyny korekty - wniesienie przedsiębiorstwa na nowopowstały podmiot wstępujący w prawa i obowiązki Przedsiębiorstwa „A”.
   • 03.10.2013Ulga na nowe technologie. Rozliczenie wydatków na zakup programów komputerowych
    Pytanie podatnika: Czy wydatki na zakup oprogramowania stanowią wydatki na nabycie nowych technologii? Czy wydatki na zakup, instalację i wdrożenie komputerowego systemu mogą zostać odliczone od podstawy opodatkowania? Czy pomimo odliczenia 50% kwoty wydatków na nabycie nowej technologii Spółka może dokonywać odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej tej nowej technologii?
    • 19.08.2013Przyspieszony zwrot VAT
     Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca będzie uprawniony do przyspieszonego zwrotu nadwyżki podatku VAT naliczonego związanego z nabyciem Działek w terminie 25 dni?
     • 07.08.2013Stawka VAT na usługi przewozu osób
      Pytanie podatnika: Czy wykonywane przez Spółkę usługi przewozu osób TAXI, samochodami będącymi własnością 100%, ale też współwłasnością ułamkową oraz samochodami leasingowanymi, którymi to samochodami realizowane będą w ramach umów gospodarczych, przez kierowców mających stosowne uprawnienia do kierowania samochodami TAXI będą mogły być opodatkowane przez Spółkę na rzecz Klientów jednolitą stawką 8%?
      • 18.07.2013Licencja na program a podatek u źródła
       Z uzasadnienia: Skoro w treści umowy w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu w artykułach definiującym należności licencyjne nie wymieniono należności z tytułu licencji do korzystania z praw do programów komputerowych, a mając na uwadze obowiązującą w Polsce ustawę o prawie autorskim nie można programów komputerowych przyporządkować do żadnej z wymienionych w/w ustawie grup utworów, to nie można uznać, iż opłaty za użytkowanie lub prawo do użytkowania praw autorskich do programów komputerowych stanowią należności licencyjne w rozumieniu konwencji.
       • 09.07.2013Kontrole u przedsiębiorcy
        Interpelacja nr 17184 do ministra gospodarki w sprawie liczby kontroli w przedsiębiorstwach i praw przedsiębiorców wobec organów przeprowadzających kontrole
        • 05.07.2013Moment ujęcia w kosztach opłaty rezerwacyjnej
         Pytanie podatnika: Wnioskodawca zawarł umowę najmu lokalu użytkowego w mającym dopiero powstać budynku na okres 10 lat, który jest podstawowym okresem umowy. Wnioskodawca zobowiązał się w umowie do wniesienia na rzecz Wynajmującego opłaty zwanej „opłatą rezerwacyjną” tytułem wykupu prawa do korzystania z lokalu do dnia ... (czyli przez okres 10 lat) w tym prawa przedłużenia czasu trwania umowy. Czy Wnioskodawca ma prawo do jednorazowego zaliczenia w koszty opłaty rezerwacyjnej w momencie poniesienia kosztu?
         • 14.06.2013VAT: Ulga na złe długi w przypadku dłużnika w upadłości
          Interpelacja nr 16409 do ministra gospodarki w sprawie ustawy o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce
          • 13.05.2013Udzielenie licencji na program komputerowy a PIT
           Pytanie podatnika: Czy przychody uzyskiwane z tytułu odpłatnego udzielania licencji na używanie programu, są przychodami z tytułu działalności gospodarczej, czy też są opodatkowane na zasadach ogólnych? Czy Wnioskodawca powinien odprowadzać zaliczki na PIT w każdym miesiącu, czy może rozliczyć podatek dochodowy w rozliczeniu rocznym?
           • 19.04.2013Certyfikat ISO jako koszt uzyskania przychodów
            Certyfikat ISO nie mieści się w żadnej z kategorii praw wymienionych w art. 22b ustawy o PIT, wśród wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji. Zatem, w takiej sytuacji nie ma podstaw uznania tego certyfikatu jako wartości niematerialnej i prawnej, która podlega odpisom amortyzacyjnym. Jeżeli jednak wydatki poniesione na wdrożenie systemu zarządzania jakością ISO mają na celu podniesienie jakości oferowanych usług, są uzasadnione i mają na celu zwiększenie przychodów z działalności gospodarczej, nie ma przeszkód aby zaliczyć je do kosztów w dacie ich poniesienia - jako koszty pośrednio związane z przychodami.
            • 08.03.2013Rozliczenie zakupu programu komputerowego i jego aktualizacji
             Problematyka rozliczania kosztu zakupu programu komputerowego oraz jego aktualizacji dotyczy praktycznie każdego przedsiębiorcy. Zagadnienia te nie są szczególnie skomplikowane, jeśli cena nabycia programu nie przekracza 3500 zł, gdyż wówczas możliwe jest ujęcie wydatku jednorazowo w kosztach uzyskania przychodów.
             • 14.02.2013Jednorazowa amortyzacja licencji na program komputerowy
              Jedyną możliwością zgodnego z przepisami prawa podatkowego rozliczenia kosztu nabycia licencji na program komputerowy jest uwzględnienie tego kosztu w rachunku podatkowym poprzez sukcesywne (przez minimum 24 miesiące) dokonywanie odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej zakupionej wartości niematerialnej i prawnej, gdyż przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie przewidują możliwości jednorazowej amortyzacji tego rodzaju składników majątkowych - wyjaśnił Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji z dnia 14.11.2012 r. (sygn. ITPB3/423-456/12/AM).
              • 31.01.2013Leasing operacyjny a finansowy – podstawowe różnice
               Umowy leasingu funkcjonują zarówno na gruncie prawa cywilnego, jak i prawa podatkowego. Przepisy te wzajemnie się uzupełniają. Kodeks cywilny określa zasady zawierania umów leasingu, ustawy o podatku dochodowym oraz podatku VAT – podatkowe skutki takich umów.
               • 16.01.2013Wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z praw autorskich jako koszt uzyskania przychodów
                Pytanie podatnika: Część z posiadanych przez spółkę programów okazała się być użytkowana bez właściwej do użytku korporacyjnego licencji, w związku z czym właściciel praw autorskich zażądał wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z rzeczy na mocy art. 79 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i w celu uniknięcia kosztownego postępowania sądowego spółka zawarła z właścicielem ugodę. Czy wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z praw autorskich, które na mocy art. 79 ust. 1 ww. ustawy wraz z niewielkimi kosztami zawarcia ugody ma zapłacić spółka, stanowi dla niej koszt uzyskania przychodu?
                • 31.12.2012Podatki na świecie: Facebook korzysta ze sztuczek księgowych
                 Zarejestrowane poza USA spółki Facebooka zarobiły w 2011 r. przeszło 840 mln funtów. Internetowy gigant, zgodnie z irlandzkim prawem, powinien zapłacić ok. 105 mln GBP podatku CIT. Odprowadził jednak tylko 2,9 mln podatku – stało się to możliwe dzięki trickowi księgowemu, tzw. podwójnej irlandzkiej („double irish”).
                 • 06.11.2012Zakup koncesji a koszty uzyskania przychodu
                  Podatnicy pragnący podjąć działalność na polu reglamentowanym przez państwo muszą częstokroć ponosić wydatki związane z uzyskaniem koncesji. Należy przy tym rozróżnić wydatki bezpośrednio ponoszone na pozyskanie koncesji oraz wydatki dodatkowe – niezbędne w procesie pozyskiwania koncesji (analizy, plany działania, raporty, dokumentacja projektowa itp.).
                  • 18.10.2012Powtórna faktura korygująca
                   Pytanie podatnika: Czy zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi poprawną czynnością jest wystawienie drugiej i kolejnych korekt do tej samej faktury VAT, a jeżeli tak, to wystawiając kolejne dokumenty korygujące, do jakich danych należy się odnosić - tj. tylko do dokumentu pierwotnego czy też należy uwzględnić również uprzednio wystawione korekty?
                   • 30.08.2012Skutki nieodpłatnego przekazania przedsiębiorstwa na rzecz małżonka
                    Przekazanie towaru między małżonkami, w sytuacji gdy przekazujący jest podatnikiem VAT, co do zasady, będzie podlegać przepisom ustawy o VAT na zasadach ogólnych. Inaczej będzie jednak w przypadku przekazania zbycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części. Do tej czynności przepisów o VAT bowiem nie stosuje się.
                    • 02.08.2012Sprzedaż części przedsiębiorstwa a PCC
                     Pytanie podatnika: Wnioskodawca (spółka cywilna) jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług i posiada NIP, zamierza dokonać transakcji zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa, obejmującej zbycie wszystkich składników majątkowych po stronie aktywów, a mianowicie środków trwałych, znaku firmowego, zapasów towarów, należności, a po stronie pasywów na wartość zobowiązań. Czy sprzedaż przedsiębiorstwa, zwolniona z VAT, podlega zwolnieniu z podatku od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 2 pkt 4 ustawy o PCC?
                     • 24.07.2012Nabycie prawa do wykorzystania wizerunku na fotografii a PIT
                      Wykorzystywanie wizerunku osoby dla potrzeb związanych z działalnością gospodarczą, np. w kampanii reklamowej, wiąże się zwykle z koniecznością uiszczenia wynagrodzenia. O ile w umowie nie zawarto postanowień odmiennych, w zamian za otrzymaną zapłatę model wyraża zgodę na rozpowszechnianie swego wizerunku.
                      • 17.07.2012Przekazanie firmy żonie a remanent likwidacyjny
                       Pytanie podatnika: W związku z podjęciem pracy jako dyrektor jednostki budżetowej Wnioskodawca zobowiązany do rezygnacji z działalności gospodarczej. Żona Wnioskodawcy zamierza zarejestrować działalność na własne nazwisko i złożyć deklarację VAT-R w urzędzie skarbowym. Następnie Wnioskodawca po dokonaniu spisu z natury, dokona przesunięcia majątku służącego prowadzeniu działalności pod swoim nazwiskiem na rzecz majątku służącego prowadzeniu działalności żony. Czy w związku z przekazaniem żonie firmy remanent likwidacyjny można uznać za zerowy, a co za tym idzie nie odprowadzać wcześniej odliczonego podatku VAT? Czy w sensie podatkowym nastąpi likwidacja działalności gospodarczej bez obowiązku zapłaty podatku VAT likwidacyjnego?
                       • 25.05.2012Import usług a rozliczenie i stawka VAT
                        Pytanie podatnika: Czy faktycznie nabycie licencji można traktować jako import usług? Czy naliczenie tantiem autorskich można traktować jako import usług?
                        • 07.05.2012Amortyzacja: Rozszerzenie zakresu licencji na program komputerowy
                         Pytanie podatnika: Czy rozszerzenie zakresu licencji na użytkowanie programu komputerowego na nowe moduły oraz zwiększenie dopuszczalnej liczby użytkowników programu komputerowego z 20 do maksymalnie 50 stanowi udzielenie nowej licencji, a w konsekwencji stanowi nabycie nowej wartości niematerialnej i prawnej, która podlega amortyzacji? Czy poza opłatą jednorazową z tytułu zwiększenia maksymalnej liczby użytkowników oraz udzielenia prawa do użytkowania nowych modułów programu komputerowego do wartości początkowej tej nowej licencji Wnioskodawca obowiązany jest wliczyć wszystkie koszty wdrożenia nowych modułów?
                         • 17.04.2012Amortyzacja wynajmowanego mieszkania
                          Pytanie podatnika: Czy można zastosować 10-letni okres amortyzacji dla używanego mieszkania, które jest wynajmowane?
                          • 17.04.2012Ulga technologiczna przy nabyciu środka trwałego
                           Z uzasadnienia: Premiując, poprzez zmniejszenie obciążenia podatkiem dochodowym, wprowadzanie przez przedsiębiorców nowych technologii, ustawodawca objął ulgą specyficzną kategorię wydatków ponoszonych w celu zapewnienia sobie możliwości skorzystania z tych technologii, a mianowicie te wydatki, które - najogólniej rzecz ujmując - wiążą się z uzyskaniem dostępu oraz praw do wiedzy i rezultatów badań. Zatem, nie jest możliwe zaliczenie do kategorii wydatków na nowe technologie kosztów nabycia urządzeń umożliwiających wykorzystanie wiedzy technologicznej.
                           • 07.02.2012Darowizna przedsiębiorstwa a rozliczenie i korekta VAT
                            Pytanie podatnika: Czy opisana darowizna przedsiębiorstwa nie podlega ustawie o podatku od towarów i usług na mocy art. 6 pkt 1 ustawy o VAT? Czy w związku ze zbyciem przedsiębiorstwa na Wnioskodawczyni ciąży obowiązek korekty naliczonego podatku VAT?
                            • 06.02.2012Amortyzacja znaku towarowego nabytego w darowiźnie
                             Pytanie: Czy można dokonywać odpisów amortyzacyjnych od znaku towarowego nabytego w drodze darowizny, który wykorzystuje się gospodarczo dla potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej? Czy ww. odpisy amortyzacyjne będą stanowić koszt uzyskania przychodu w podatku dochodowym od osób fizycznych?
                             • 25.11.2011Konsekwencje podatkowe aportu przedsiębiorstwa
                              Pytanie podatnika: Czy utworzenie nowej spółki komandytowej i wniesienie do niej przedsiębiorstwa spółki z o.o. sp. k. wiązać się będzie z powstaniem po stronie Wnioskodawcy przychodu w podatku dochodowym od osób fizycznych?
                              • 18.11.2011Nowe obciążenia dla branży transportowej
                               Wkrótce w życie wejdzie unijny pakiet rozporządzeń transportowych – ok. 30 tys. przewoźników międzynarodowych zarejestrowanych w Polsce może zostać zobowiązanych do uzyskania licencji krajowych, mimo że wcześniej zdobyli już uprawnienia do świadczenia usług transportowych (licencje wspólnotowe). Wchodzące 4 grudnia w życie przepisy oznaczają również zwiększenie kosztów małych przedsiębiorstw działających w branży transportowej – nawet do kilkunastu tysięcy złotych w skali roku.
                               • 17.10.2011Sprzedaż przedsiębiorstwa w postępowaniu upadłościowym a PCC
                                Niestety czasy kryzysu są dość ciężką próbą dla wielu przedsiębiorców. Zdarza się, iż przedsiębiorcy nie będąc w stanie przeczekać tego trudnego okresu zmuszeni są rozpocząć postępowanie upadłościowe próbując sprzedać swoje przedsiębiorstwo i uregulować zaległe zobowiązania. W tym opracowaniu postaramy się odpowiedzieć na pytanie jak sprzedaż przedsiębiorstwa w skład którego wchodzą zarówno składniki materialne (nieruchomości, maszyny) jak i niematerialne (prawa majątkowe) powinna zostać opodatkowana podatkiem od czynności cywilnoprawnych.
                                • 30.08.2011Wynagrodzenia pracowników jako koszty prac rozwojowych
                                 Pytanie podatnika: Czy koszty wynagrodzeń pracowników zajmujących się tworzeniem danego Projektu Produktu związane z jego konstrukcją a także z przygotowaniem oprogramowania do niego prawidłowo zostały uznane przez Spółkę, jako koszty prac rozwojowych, rozliczane dla celów podatkowych poprzez odpisy amortyzacyjne w okresie nie krótszym niż 12 miesięcy od dnia stworzenia Projektu Produktu i wdrożenia go do produkcji?
                                 • 29.07.2011Przekazanie firmy dziecku nie jest opodatkowane VAT
                                  Pytanie podatnika: Czy przekazanie synowi w formie darowizny całego przedsiębiorstwa włącznie ze wszystkimi środkami trwałymi, zobowiązaniami i należnościami jest opodatkowane podatkiem od towarów i usług?
                                  • 15.07.2011KE pomoże w rozszerzeniu działalności gospodarczej
                                   Komisja Europejska uruchomiła nowy program pilotażowy SPOCS, mający pomóc przedsiębiorcom w rozszerzaniu działalności gospodarczej na pozostałe kraje Unii Europejskiej. Z rozwiązań oferowanych przez SPOCS mogą skorzystać (od 1 lipca) firmy z Polski, Austrii, Grecji, Niemiec i Włoch.
                                   • 31.05.2011Sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa a VAT
                                    Jeśli przeznaczony do sprzedaży zakład będzie stanowił zorganizowaną część przedsiębiorstwa, to czynność zbycia tego zakładu nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług – stwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji z 18 maja 2011 r. IPTPP2/443-30/11-3/BM.
                                    • 25.05.2011Niezarejestrowany znak towarowy nie podlega amortyzacji
                                     Jeśli podatnik zamierza wnieść aport do spółki komandytowej w postaci używanego przez niego od lat znaku towarowego, a jest on niezarejestrowany, znak ten nie może być amortyzowany przez spółkę komandytową. Dopiero z chwilą wydania decyzji przez Urząd Patentowy będzie można mówić, że prawo ochronne na znak towarowy uzyska spółka komandytowa. Nie można do wartości niematerialnych i prawnych zaliczyć niematerialnych składników majątkowych nabytych pierwotnie („wytworzonych") przez podatnika we własnym zakresie - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku.
                                     • 31.03.2011Opodatkowanie podatkiem VAT aportu przedsiębiorstwa
                                      Pytanie podatnika: Wnioskodawca jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością. Wraz z 3 osobami fizycznymi (będącymi jednocześnie udziałowcami spółki) zamierza założyć spółkę komandytową. Czy wniesienie swojego przedsiębiorstwa do nowej spółki podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
                                      • 17.02.2011Darowizna na rzecz OPP nie podlega VAT
                                       Pytanie podatnika: Czy przekazanie darowizny na rzecz organizacji pożytku publicznego podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w rozumieniu art. 8 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług?
                                       • 14.02.2011Należności licencyjne wypłacane zagranicznym kontrahentom – zasady opodatkowania
                                        Podatnicy coraz częściej korzystają z technologii zakupionych od podmiotów zagranicznych. W większości przypadków jest ona wykorzystywana na podstawie licencji. Jednym z popularniejszych krajów, z których pochodzą licencje jest Japonia.
                                        • 01.02.2011Rynek paliw: Ropa i gaz podstawą energetyki na następne ćwierć wieku
                                         Światowe zasoby energii przez kolejne 25 lat będą oparte na ropie naftowej i gazie – przewiduje  firma doradcza Deloitte. Analitycy spodziewają się, że w sektorze wydobywczym decydującą rolę będą odgrywać koncerny azjatyckie, nastąpią też przetasowania między importerami a eksporterami podstawowych surowców energetycznych i znacząco zwiększy się rola gazu niekonwencjonalnego.  
                                         • 24.11.2010Kredyt  technologiczny bardziej dostępny
                                          Rząd chce zachęcić przedsiębiorców, by chętniej i odważniej korzystali z kredytu technologicznego. Mają temu służyć zaakceptowane zmiany w ustawie o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej.
                                          • 19.10.2010Czym różni się majątek trwały od obrotowego?
                                           Podmioty gospodarcze, bez względu na to, jaki rodzaj działalności wykonują, muszą dysponować pewnymi zasobami. Obejmują one różnorodne składniki, które można podzielić na dwie grupy. Pierwsza to majątek trwały, druga – majątek obrotowy.
                                           • 22.06.2010Koszty uzyskania przychodów: Sprzedaż udziałów objętych w zamian za przedsiębiorstwo
                                            Pytanie podatnika: Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż zgodnie z art. 22 ust. 1f pkt 2 w związku z art. 5a pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób określając wartość przedsiębiorstwa wniesionego aportem do Spółki na podstawie ksiąg przedsiębiorstwa, w celu obliczenia kosztu uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia udziałów w Spółce objętych w zamian za wkład pieniężny w postaci tego przedsiębiorstwa, nie powinno się uwzględnić wartości zobowiązań związanych z przedsiębiorstwem, przejętych przez Spółkę?
                                            • 15.02.2010MG dofinansuje uczelniane inkubatory przedsiębiorczości
                                             Ministerstwo Gospodarki ogłosiło konkurs na dofinansowanie inkubatorów przedsiębiorczości działających przy wyższych uczelniach. Celem projektu jest wyłonienie najlepszych koncepcji zorganizowania nowych oraz wsparcie już istniejących instytucji tego typu. Wnioski można składać do 15 marca tego roku.
                                             • 10.02.2010Aport przedsiębiorstwa a korekta podatku VAT
                                              Pytanie podatnika: Czy w świetle opisanego stanu faktycznego, Spółka z o.o. prowadząca wyłącznie sprzedaż opodatkowaną, do której wniesiony zostanie przez Wnioskodawcę aport w formie przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego, ma obowiązek dokonania korekty podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 91 ust. 9 ustawy o podatku od towarów i usług?
                                              • 10.02.2010Uznanie aportu przedsiębiorstwa za zorganizowaną część przedsiębiorstwa
                                               Pytanie podatnika: Czy prawidłowe jest stanowisko, iż w świetle art. 5a pkt 4 ustawy o PIT oraz art. 2 pkt 27e ustawy o VAT, iż Przedsiębiorstwo może być uznane co najmniej za „zorganizowaną część przedsiębiorstwa”?
                                               • 03.02.2010Modernizacja składnika majątku o wartości nie przekraczającej 3500 zł
                                                Pytanie podatnika: Czy nakłady o wartości przewyższającej 10 000 zł poniesione przez Spółkę na modernizację, ulepszenie składnika majątku, który w momencie nabycia został spisany bezpośrednio w koszty uzyskania przychodów z uwagi na niską wartość (poniżej 3500 zł) można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w momencie ich poniesienia?
                                                • 13.01.2010Orzecznictwo WSA: Sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa a VAT
                                                 Z uzasadnienia: Zakład nie posiada podmiotowości prawnej, jest wewnętrzną jednostką, której zasady i kryteria wyodrębnienia określa odpowiednio umowa czy statut przedsiębiorcy. Wydaje się, że również w tym przypadku dochodzi do wyodrębnienia majątkowego, personalnego i organizacyjnego. Jednakże w odróżnieniu od oddziału, zakład nie podlega wpisowi do rejestru, brak w przepisach prawa wskazania na jego odrębną siedzibę i adres, a także regulacji dotyczącej firmy. Kryterium wyodrębnienia zakładu jest rodzaj wykonywanej tam działalności czy realizowanych zadań gospodarczych. Zakład realizuje bowiem najczęściej tylko część procesu gospodarczego przebiegającego u przedsiębiorcy. Z tych też względów nie zawsze możliwe będzie na gruncie podatku od towarów i usług pełne utożsamienie pojęć zakładu czy oddziału z pojęciem wydzielonej części przedsiębiorstwa.