Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Facebook

10.06.2016

Program komputerowy dla firmy. Amortyzacja i wartość początkowa

Kosztem uzyskania przychodu są wydatki poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Niektórych zakupów nie można jednak odliczać od razu. Konieczne jest ustalenie ich wartości początkowej i dokonanie odpisów amortyzacyjnych. Sprawdźmy zatem, w jaki sposób rozliczyć wydatek na zakup oprogramowania do firmy.

Wyjaśnił to Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji z 3 czerwca 2016 r., nr IBPB-1-2/4510-496/16/MW.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynikało, że w celu poprawy funkcjonowania organizacyjnego w spółce został wdrożony zintegrowany system informatyczny. Kupione zostały specjalne programy komputerowe wraz z obsługą techniczną. Prace wdrożeniowe dotyczyły: analizy wstępnej, instalacji wersji testowej oprogramowania na serwerze, konwersji danych i parametryzacji systemu, przygotowania prototypu i odbioru scenariuszy testowych systemu oraz szkolenia użytkowników. Do ceny usług wdrożeniowych i szkoleniowych doliczone zostały koszty dojazdów oraz koszty noclegów. Proces implementacji oprogramowania był złożony i długotrwały.

Spółka nie była pewna, w jaki sposób powinna ustalić wartość początkową oprogramowania dla potrzeb amortyzacji oraz w oparciu o którą metodę dokonywać odpisów amortyzacyjnych.

Amortyzacja jako koszt uzyskania przychodów

Dyrektor Izby Skarbowej zaznaczył w pierwszej kolejności, że zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 851, z późn. zm., dalej: ustawa o CIT) kosztem uzyskania przychodów są m.in. odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane wyłącznie zgodnie z przepisami art. 16a–16m, z uwzględnieniem art. 16. Wskazał, że w myśl art. 16b ust. 1 ustawy o CIT amortyzacji podlegają co do zasady nabyte nadające się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania:

 1. spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego,
 2. spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego,
 3. prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 4. autorskie lub pokrewne prawa majątkowe,
 5. licencje,
 6. prawa określone w ustawie z 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2013 r., poz.1410),
 7. wartość stanowiąca równowartość uzyskanych informacji związanych z wiedzą w dziedzinie przemysłowej, handlowej, naukowej lub organizacyjnej (know-how)

– o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane przez niego do używania na podstawie umowy licencyjnej (sublicencji), umowy najmu, dzierżawy lub umowy leasingu, zwane wartościami niematerialnymi i prawnymi.

Pojęcie licencji dla potrzeb podatkowych

Organ podatkowy zaznaczył, że definicję pojęcia licencja zawiera ustawa z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz.U. z 2006 r., nr 90, poz. 631, z późn. zm.), zgodnie z którą przez licencję należy rozumieć umowę o przeniesienie autorskich praw majątkowych lub umowę o korzystanie z utworu, która obejmuje pola eksploatacji wyraźnie w niej wymienione.

Amortyzacja licencji

Zgodnie z art. 16b ust. 1 pkt 5 ustawy o CIT licencje podlegają amortyzacji, jako wartości niematerialne i prawne, jeżeli spełniają łącznie następujące warunki:

 • zostały nabyte przez podatnika,
 • nadają się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania,
 • przewidywany okres ich używania jest dłuższy niż rok,
 • są wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą,
 • wartość początkowa przekracza 3500 zł.

Stosownie do art. 16m ust. 1 ustawy o CIT co do zasady okres dokonywania odpisów amortyzacyjnych od wartości niematerialnych i prawnych nie może być krótszy niż:

 1. od licencji (sublicencji) na programy komputerowe oraz od praw autorskich – 24 miesiące,
 2. od licencji na wyświetlanie filmów oraz na emisję programów radiowych i telewizyjnych – 24 miesiące,
 3. od poniesionych kosztów zakończonych prac rozwojowych – 12 miesięcy,
 4. od pozostałych wartości niematerialnych i prawnych – 60 miesięcy.

Wartość początkowa niezbędna do amortyzacji

Zgodnie z art. 16h ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym ten środek lub wartość wprowadzono do ewidencji, do końca tego miesiąca, w którym następuje zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych z ich wartością początkową lub w którym postawiono je w stan likwidacji, zbyto lub stwierdzono ich niedobór.

Dyrektor Izby Skarbowej podkreślił, że podatnik, by móc dokonywać odpisów amortyzacyjnych od nabytej wartości niematerialnej i prawnej w postaci licencji na oprogramowanie komputerowe, musi ustalić jej wartość początkową. Wskazał, że stosownie do art. 16g ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych uważa się w razie odpłatnego nabycia cenę ich nabycia. Za cenę nabycia zaś uważa się kwotę należną zbywcy, powiększoną o koszty związane z zakupem naliczone do dnia przekazania środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania, a w szczególności o koszty transportu, załadunku i wyładunku, ubezpieczenia w drodze, montażu, instalacji i uruchomienia programów oraz systemów komputerowych, opłat notarialnych, skarbowych i innych, odsetek, prowizji oraz pomniejszoną o podatek od towarów i usług, z wyjątkiem przypadków gdy zgodnie z odrębnymi przepisami podatek od towarów i usług nie stanowi podatku naliczonego albo podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty należnego podatku o podatek naliczony albo zwrot różnicy podatku w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług. W przypadku importu cena nabycia obejmuje cło i podatek akcyzowy od importu składników majątku.

Podsumowanie

Organ podatkowy potwierdził stanowisko podatnika i uznał, że wydatki na zakup licencji na programy komputerowe można zaliczyć do wartości niematerialnych i prawnych firmy, które w myśl art. 16m ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT powinny być amortyzowane nie krócej niż 24 miesiące, przy czym stawka amortyzacyjna nie może być wyższa niż 50%.

Krzysztof Koślicki

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz