Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

akty międzynarodowe

 • 04.10.2011SIMFO: Jednolity rynek siłą unijnej gospodarki
  Zidentyfikowaliśmy 20 najdotkliwszych dla przedsiębiorców i pracowników barier regulacyjnych, które utrudniają funkcjonowanie na jednolitym rynku. W najbliższym czasie chcemy je wyeliminować – powiedział wicepremier Waldemar Pawlak podczas Forum Jednolitego Rynku.
  • 06.09.2011Opodatkowanie dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej
   Pytanie podatnika: Czy osoba fizyczna nieposiadająca obywatelstwa polskiego, obywatel kraju Unii Europejskiej prowadzący w Polsce dział specjalny produkcji rolnej w formie spółki cywilnej ma prawo wyboru zasad opodatkowania na takich samych warunkach jak obywatel polski i w związku z tym jeśli ma taką wolę ma prawo nie zgłaszać zamiaru i nie prowadzić ksiąg wykazujących przychody zgodnie z art. 15 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i wobec tego korzystać z prawa wyboru formy opodatkowania według norm szacunkowych?
   • 28.07.2011Wydatki na poszukiwanie najemców są kosztem pośrednim
    Pytanie podatnika: Czy Spółka ma prawo zaliczyć wydatek związany z nabyciem usługi poszukiwania najemców powierzchni w centrum handlowym jednorazowo w momencie poniesienia do kosztów uzyskania przychodów tj. w całości jednorazowo w okresie (roku) w którym otrzyma fakturę za usługę poszukiwania najemcy?
    • 05.07.2011MF o najważniejszych zmianach w VAT od dnia 1 lipca 2011 r.
     W dniu 9 czerwca 2011 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz ustawy o transporcie drogowym. Ww. ustawa została opublikowana w dniu 29 czerwca 2011 r. w Dzienniku Ustaw Nr 134, pod poz. 780. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. weszła w życie, co do zasady, z dniem 1 lipca 2011 r., z tym że przepisy dotyczące szczególnej procedury w zakresie rejestracji i rozliczania podatku przez podmioty zagraniczne świadczące usługi międzynarodowego okazjonalnego przewozu drogowego osób wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.
     • 27.06.2011Co czwarty pracownik szuka nowej pracy
      Sytuacja na rynkach pracy staje się po kryzysie coraz bardziej niepokojąca. Co czwarta osoba jest gotowa na przeprowadzkę do innego kraju w celu znalezienia lepszej pracy; 27% polskich pracowników aktywnie szuka nowego miejsca zatrudnienia – wynika z międzynarodowego badania GfK International Employee Study.
      • 22.06.2011NSA: Abolicja nie obejmuje wszystkich przychodów zagranicznych
       Ustawa z dnia 25 lipca 2008 r. o szczególnych rozwiązaniach dla podatników uzyskujących niektóre przychody poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (tzw. ustawa abolicyjna) nie obejmuje dochodów wyłączonych z polskiego systemu podatkowego na mocy umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, bowiem art. 27 ust. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, do którego odwołuje się art. 1 ust. 1 ustawy abolicyjnej, nie można zastosować do przychodu nie należącego do źródeł objętych obowiązkiem podatkowym w polskim systemie podatkowym.
       • 16.05.2011Emerytury pomostowe
        Od 1 stycznia 2009 r. osoby urodzone po 1948 r., które wykonywały prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, mogą ubiegać się o przyznanie emerytury pomostowej. Ustalenie prawa do tego świadczenia uzależnione jest od spełnienia określonych warunków, m.in. ukończenia odpowiedniego wieku oraz udowodnienia wymaganego stażu ubezpieczeniowego, w tym pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Emerytura pomostowa – w odróżnieniu od wcześniejszych emerytur przyznawanych według dotychczasowych przepisów – obliczana jest całkowicie na nowych zasadach, a więc na podstawie odpowiednio zwaloryzowanych składek emerytalnych zgromadzonych na koncie w ZUS oraz zwaloryzowanego kapitału początkowego.
        • 27.04.2011WSA: Zakup mieszkania w Polsce nie wpływa na rozliczenie PIT
         Z uzasadnienia: Wykupienie mieszkania w Polsce na preferencyjnych zasadach przysługujących lokatorom, nie dowodzi jeszcze, że podatniczka zamierza na stałe wrócić do Polski, zaś mieszkanie to docelowo przeznaczyła dla swoich dzieci. Podkreślić należy przy tym, że nawet gdyby podatniczka chciała to mieszkanie zatrzymać dla siebie, sam fakt, że jest właścicielką mieszkania w innym kraju, nie przesądza automatycznie o miejscu zamieszkania. Nie ma decydującego znaczenia zatem, że dwa razy w roku zatrzymuje się tam, gdy przyjeżdża na święta.
         • 17.03.2011Orzecznictwo: Pozycje denominowane a różnice kursowe
          Tezy: W ocenie Sądu pojęcie różnic kursowych użyte w Rozporządzeniu Komisji (WE) Nr 1126/2008 z dnia 3 listopada 2008 r. jest tożsame z pojęciem występującym na gruncie ustawy o podatku dochodowym i w ustawie o rachunkowości. Przez użyty w ustępie 20 zwrot, iż transakcja może być " wyrażona w walucie obcej" dotyczy przewidywanej płatności zobowiązania nie zaś klauzul denominacyjnych. Potwierdza to ust. 29 Rozporządzenia o treści: "Gdy zawarcie transakcji w walucie obcej prowadzi do powstania pozycji pieniężnych i gdy zachodzi zmiana kursu wymiany w okresie między dniem zawarcia transakcji, a dniem jej rozliczenia, powstają różnice kursowe. Jeżeli transakcja jest rozliczana w tym samym okresie obrotowym, w którym ją zawarto, to wszystkie związane z nią różnice kursowe ujmuje się w tym okresie. Jeżeli jednak transakcja jest rozliczana w kolejnym okresie obrotowym, różnice kursowe ujęte w każdym z następujących okresów, aż do czasu rozliczenia transakcji, ustala się na podstawie zmian kursów wymiany, które miały miejsce w każdym kolejnym okresie."
          • 15.03.2011Zmiany w VAT nadal budzą wątpliwości
           Interpelacja nr 20100 do ministra finansóww sprawie zmian stawek podatku od towarów i usług obowiązujących od 1 stycznia 2011 r.
           • 02.02.2011Innowacyjność: UE wciąż za USA i Japonią
            W większości państw członkowskich UE, pomimo kryzysu gospodarczego, można zauważyć obiecujące tendencje w dziedzinie innowacji, jednak postępy te nie są dostatecznie szybkie – ocenia Komisja Europejska. Pod względem innowacyjności Unia wciąż pozostaje w tyle za swoimi głównymi rywalami – Stanami Zjednoczonymi i Japonią. Przewaga UE nad gospodarkami wschodzącymi takimi jak Indie i Rosja jest wciąż wyraźna, ale w przypadku Brazylii jest ona coraz mniejsza, a Chiny doganiają Unię w bardzo szybkim tempie.  
            • 25.01.2011Unijne dotacje na badania - szansa dla branży motoryzacyjnej
             Do 31 marca 2011 r. można składać wnioski o unijne dofinansowanie badań naukowych dostępne w ramach konkursu ELECTROMOBILITY +. O fundusze na działalność badawczo-rozwojową mogą się ubiegać firmy z branży motoryzacyjnej. Na zainteresowanych czeka budżet w wysokości 21,7 mln euro. – W dobie wyczerpujących się dotacji unijnych w perspektywie finansowej 2007-2013, korzystanie ze środków dostępnych w ramach inicjatyw Komisji Europejskiej, jest bardzo dobrym rozwiązaniem dla polskich przedsiębiorców z różnych sektorów – podkreślają eksperci firmy doradczej Deloitte.  
             • 31.12.2010Opodatkowanie VAT usług magazynowych
              Skoro świadczone przez podatnika usługi kompleksowej obsługi logistycznej (zwane „usługami magazynowania"), nie mogą zostać zakwalifikowane do żadnej z kategorii wynikających z art. 28e ustawy VAT, przewidującym miejsce opodatkowania usług związanych z nieruchomościami, usługi te powinny podlegać opodatkowaniu w miejscu, w którym podatnik ma siedzibę (stałe miejsce zamieszkania) albo stałe miejsce prowadzenia działalności. W przypadku świadczenia przez spółkę takich usług na rzecz klientów zagranicznych (tj. mających siedzibę albo stałe miejsce prowadzenia działalności w innym kraju niż Polska), usługi takie nie podlegają opodatkowaniu w Polsce – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu.
              • 20.12.2010Opinia PKPP Lewiatan dot. rozporządzenia ws. wykonania przepisów ustawy o VAT
               Przedstawiamy opinię Rady Podatkowej PKPP Lewiatan do projektu z dnia 9 grudnia 2010 r. rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.
               • 22.11.2010Inwestycje w nieruchomości handlowe – w Polsce transakcje za ponad 0,5 mld euro
                Od stycznia do września bieżącego roku na polskim rynku inwestycji w nieruchomości zawarto transakcje na ponad 524 mln euro, co stanowi najwyższy wynik od 2008 r. - wynika z analiz firmy Cushman & Wakefield, międzynarodowego doradca na rynku nieruchomości. Według jej ekspertów, nieruchomości handlowe ponownie stały się najbardziej atrakcyjną klasą aktywów.  
                • 06.10.2010Czym tak naprawdę jest rachunkowość?
                 Celem każdego rodzaju działalności gospodarczej jest osiąganie zysków. Zamierzone efekty można jednak osiągnąć jedynie w sytuacji, gdy jest ona oparta na dokładnych danych dotyczących wykorzystywanych zasobów, przebiegu procesów gospodarczych i osiąganych wyników. Niezbędne jest w tym przypadku stosowanie odpowiedniego systemu ewidencji gospodarczej. Jednym z nich jest właśnie rachunkowość.
                 • 06.10.2010Wydatki na wynajęcie samochodu za granicą są limitowane
                  Pytanie podatnika: Czy Spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki z tytułu wynajmu samochodów osobowych dla potrzeb działalności gospodarczej przez pracowników w trakcie zagranicznych podróży służbowych bez dokumentowania przebiegu pojazdu za pomocą ewidencji przebiegu pojazdu, wykazując koszt uzyskania przychodu na zasadach ogólnych, zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
                  • 21.09.2010Aktywizacja zawodowa niepełnosprawnych – wspólna kontrola europejskich NOK
                   Skuteczność programów wspierających wzrost zatrudnienia osób niepełnosprawnych sprawdza NIK i 12 europejskich najwyższych organów kontroli (NOK). W Warszawie odbyło się drugie spotkanie uczestników międzynarodowej kontroli. Wspólny raport z audytu zostanie przedstawiony podczas ósmego kongresu EUROSAI w Lizbonie.
                   • 25.05.2010Orzecznictwo: Faktury korygujące a odliczanie VAT metodą proporcji
                    Z uzasadnienia: W sytuacji, gdy nie została zrealizowana umowa przedwstępna, to wygasło zobowiązanie podatkowe wynikające z otrzymania zaliczki na poczet dostawy wynikającej z niezrealizowanej ostatecznie umowy. Opodatkowaniu VAT co do zasady podlegają bowiem dostawy towarów i świadczenie usług, a nie płatności dokonane z tytułu tych transakcji. Z dniem zamknięcia systemu konsorcjum wystąpił obowiązek skorygowania faktur zaliczkowych. Wygasła bowiem podstawa faktyczna do ich wystawienia. Obrót, o którym mowa w art. 29 ust. 2 ustawy o VAT, udokumentowany pierwotnymi fakturami zaliczkowymi, należało zatem skorygować.
                    • 25.05.2010Możliwość złożenia korekty zeznania podatkowego
                     Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca ma prawo do dokonania korekty zeznania podatkowego PIT-36L za rok 2006 polegającej na uwzględnieniu w kosztach uzyskania przychodów diet z tytułu podróży służbowych kierowców?
                     • 20.05.2010Deloitte: Uczelnie nie przygotowują do pracy
                      Studenci uważają, że polskie uczelnie wyższe nie przygotowują dobrze do przyszłych obowiązków zawodowych – wynika z raportu „Pierwsze kroki na rynku pracy. Ogólnopolskie badanie studentów i absolwentów” firmy doradczej Deloitte. Po ukończeniu studiów absolwentom uczelni brakuje wiedzy i narzędzi przygotowujących do wykonywania pracy. Uczelnie powinny rozważyć dostosowywanie programów edukacyjnych do zmieniających się potrzeb rynku. Chodzi głównie o merytoryczne przygotowanie do przyszłych zadań zawodowych.
                      • 14.04.2010Młodzi przedsiębiorcy wspierani przez MG
                       - Ministerstwo Gospodarki przeznaczyło ponad 25 mln złotych na wsparcie projektu Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości „Droga do Polski przedsiębiorczej”. Dzięki tym funduszom na najlepszych uczelniach w całej Polsce tworzone są warunki do rozwoju przedsiębiorczości środowiska akademickiego - powiedział wiceminister gospodarki Rafał Baniak podczas wizyty w warszawskich Akademickich Inkubatorach Przedsiębiorczości (AIP) 9 kwietnia br.
                       • 03.03.2010Europa 2020 – nowa strategia gospodarcza dla Unii
                        Komisja Europejska przedstawiła strategię Europa 2020 zmierzającą do wyjścia z kryzysu i mającą przygotować europejską gospodarkę na wyzwania następnego dziesięciolecia. Komisja określiła trzy najważniejsze czynniki wzrostu, których realizację zapewnią konkretne działania na szczeblu unijnym i krajowym: wzrost inteligentny (zwiększenie roli wiedzy, innowacji, edukacji i społeczeństwa cyfrowego), zrównoważony (produkcja efektywniej wykorzystująca zasoby przy jednoczesnym zwiększeniu konkurencyjności) oraz sprzyjający integracji społecznej (zwiększenie aktywności zawodowej, podnoszenie kwalifikacji i walka z ubóstwem).
                        • 26.02.2010Wsparcie dla innowacyjnych przedsiębiorców ze środowisk akademickich
                         Została uruchomiona Sieć Edukacyjna Innowacyjnej Przedsiębiorczości Akademickiej SEIPA, czyli kompleksowy program wsparcia i platforma wymiany doświadczeń wykładowców i szkoleniowców inicjujących programy edukacyjne i szkoleniowo-doradcze w zakresie innowacyjnej przedsiębiorczości studentów i kadry naukowej wyższych uczelni. Program jest adresowany do wszystkich typów uczelni, także kierunków nieekonomicznych, a jego cel to rozbudzenie aktywności przedsiębiorczej w środowisku akademickim.
                         • 22.01.2010Ponad ¾ Polaków ma konto bankowe
                          Stopień korzystania z usług bankowych w Polsce zbliżył się do średniej europejskiej – wynika z badania przeprowadzonego przez NBP w 2009 r. Zostało ono przeprowadzone w styczniu i lutym 2009 roku i objęło celowo dobraną próbę 1000 dorosłych osób. Aż 77 proc. spośród nich stwierdziło, że ma dostęp do konta bankowego lub rachunku w SKOK, z tego 14,5 proc. do konta wspólnego. Z dwóch kont korzysta 5,9 proc. badanych, a z trzech lub więcej – 2,3 proc.
                          • 11.12.2009Kobiety wciąż dyskryminowane na rynku pracy
                           Interpelacja nr 12246 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie dyskryminacji kobiet na etapie rekrutacji do pracy
                           • 18.11.2009Sprawozdanie finansowe
                            Sprawozdanie finansowe to podstawowy dokument, który przedstawia dane finansowe w sposób zagregowany i uporządkowany, pozwalający na ocenę jednostki i analizę danych tam prezentowanych. Istotną rolę w tym dokumencie odgrywa również informacja dodatkowa, która doprecyzowuje i objaśnia znaczenie poszczególnych pozycji – stąd tak ważne jest kompletne podanie dodatkowych informacji, które nierzadko wykraczają poza granice liczb dostępnych w księgach spółki.
                            • 17.11.2009Fikcyjne zatrudnienie pozwala uniknąć płacenia składek ZUS
                             Interpelacja nr 11761 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie zagrożenia bezpieczeństwa systemu świadczeń społecznych poprzez proceder polegający na rejestracji firmy za granicą w sytuacji wykonywania pracy w Polsce
                             • 27.10.2009UE ureguluje rynek finansowych instrumentów pochodnych
                              Komisja Europejska zapowiedziała objęcie uregulowaniami rynku derywatów – produktów finansowych uważanych za jedną z przyczyn kryzysu finansowego. W 2010 roku Komisja ma wprowadzić przepisy, które zmniejszą zagrożenie, jakie mogą stanowić dla gospodarki te instrumenty finansowe. To kolejna inicjatywa UE na rzecz wzmocnienia kontroli usług finansowych.
                              • 12.10.2009Konferencja: PODATKI 2009/2010 - już w najbliższą środę w Warszawie
                               W dniach 14-16.10.2009 r. w Warszawie, w Hotelu Sofitel Victoria odbędzie się konferencja organizowana wspólnie przez Akademię Biznesu MDDP oraz www.podatki.biz. Podczas dwóch dni konferencji zostaną wyczerpująco omówione bieżące problemy i zmiany, zarówno te dokonane jak i planowane w podatku VAT i podatku dochodowym od osób prawnych. Tematem przewodnim trzeciego, specjalnego dnia konferencji będzie MSR / MSSF. Konferencję poprowadzą znani praktycy stosowania prawa. Wśród prowadzących znajdują się:
                               • 01.10.2009Unikanie podwójnego opodatkowania - procedura wzajemnego porozumiewania
                                Zapytanie nr 4456 do ministra finansów w sprawie zasad obowiązywania umowy między Polską a Francją dotyczącej unikania podwójnego opodatkowania
                                • 07.09.2009Brazylia chce rozwijać gospodarczą współpracę z Polską
                                 Brazylijska Agencja Promocji Eksportu i Inwestycji (ApexBrasil) otworzyła w Warszawie nowe centrum biznesowe – poinformowała Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych. W ubiegłym roku PAIiIZ podpisała z ApexBrasil umowę o współpracy. Decyzję o promowaniu wzajemnych inwestycji rząd Brazylii podjął w związku z rosnącą z roku na rok wymianą handlową z Polską.
                                 • 18.08.2009Miejsce pracy pracownika firmy budowlanej
                                  Pytanie: Czy pracownicy firmy budowlanej, którzy mają wskazane jako miejsce pracy „Poznań i inne miejscowości, w których pracodawca będzie realizował inwestycje budowlane”, wyjeżdżając na budowy na terenie kraju, są w podróży służbowej?
                                  • 10.08.2009Wyjazdy służbowe kierowców i handlowców
                                   Zgodnie z art. 77 (5) § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t. jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) pracownikowi, który wykonuje na polecenie pracodawcy zadanie służbowe poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy, lub poza stałym miejscem pracy, przysługują należności na pokrycie kosztów związanych z podróżą służbową.
                                   • 10.07.2009Prowadzenie działalności w rajach podatkowych
                                    O rajach podatkowych zrobiło się ostatnio głośno. Najpierw Barack Obama ogłosił, że zamierza z nimi walczyć, zakazując amerykańskim przedsiębiorcom zakładania spółek zależnych w rajach. Jako przykład wskazał pewien budynek na Kajmanach, który jest siedzibą dla niemal 19 tys. firm, w większości amerykańskich. „To albo największy budynek na świecie, albo największy podatkowy przekręt” – komentował prezydent USA. Parę tygodni temu okazało się, że prawdopodobnie poseł Palikot także prowadzi jakieś interesy w rajach podatkowych. Takie informacje powodują, że wokół tematu „rajów podatkowych” tworzy się coraz więcej mitów, nieprawdziwych informacji, a firmom lokującym część swoich dochodów w rajach podatkowych przypisuje się etykietę „oszustów podatkowych”.
                                    • 19.06.2009Emerytury i renty przyznawane i wypłacane przez ZUS z zastosowaniem przepisów UE (1)
                                     Czego dotyczą regulacje unijne w zakresie emerytur i rent? W Unii Europejskiej nie ma jednego systemu emerytalno-rentowego. Prawo unijne nie ingeruje w to, na jakich zasadach państwa członkowskie przyznają świadczenia emerytalno-rentowe. Każde państwo członkowskie samo określa rodzaje świadczeń oraz warunki nabywania uprawnień do tych świadczeń, decyduje o wieku emerytalnym, stażu wymaganym do nabycia uprawnień do świadczeń oraz o wysokości świadczeń. Osoba, która pragnie uzyskać emeryturę lub rentę w danym państwie członkowskim Unii Europejskiej, musi spełnić warunki wymagane do nabycia uprawnień do świadczeń, określone przepisami prawnymi tego państwa.
                                     • 22.05.2009Czas trwania kontroli przedsiębiorcy
                                      Jak długo można prowadzić czynności kontrolne? Ile może trwać kontrola w firmie przedsiębiorcy? Czy postępowanie kontrolne można przerwać albo dodatkowo przedłużyć? To podstawowe pytania nurtujące każdego kontrolowanego przedsiębiorcę. Do chwili wprowadzenia ostatnich zmian czas trwania kontroli u jednego przedsiębiorcy nie mógł przekraczać 4 tygodni w przypadku mikro-, małych lub średnich przedsiębiorców oraz 8 tygodni u wszystkich pozostałych przedsiębiorców.
                                      • 20.05.2009Sposób na kryzys w budownictwie - hotel zamiast apartamentowca
                                       Jak donosi Cushman & Wakefield, globalna firma doradcza świadcząca usługi na rynku nieruchomości, polscy deweloperzy oraz inwestorzy coraz częściej rozpatrują możliwość zmiany funkcji planowanych bądź rozpoczętych inwestycji z mieszkaniowej lub biurowej na hotelową. Wpływ na to ma fakt, że rynek nieruchomości hotelowych w Polsce pozostaje wciąż niedoinwestowany i dobry projekt hotelowy w odpowiedniej lokalizacji może być w dłuższym okresie stabilną inwestycją.
                                       • 09.04.2009Pierwszy ranking polskich firm społecznie odpowiedzialnych
                                        Międzynarodowa firma doradcza Braun & Partners oraz Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan ogłosiły wyniki rankingu „CSR 24/7”, dotyczącego działań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR – Corporate Social Responsibility) prowadzonych przez największe firmy w Polsce reprezentujące 13 sektorów gospodarki. W sumie przeanalizowano 39 firm w siedmiu głównych obszarach odpowiedzialności społecznej.
                                        • 18.03.2009Orzecznictwo: Podróż służbowa musi mieć charakter incydentalny
                                         Kierowca transportu międzynarodowego odbywający podróże w ramach wykonywania umówionej pracy i na określonym w umowie obszarze jako miejsce świadczenia pracy nie jest w podróży służbowej w rozumieniu art. 775 § 1 k.p.
                                         • 30.01.2009MPiPS o podwyższeniu wysokości minimalnego wynagrodzenia
                                          Interpelacja nr 6120 o ministra pracy i polityki społecznej w sprawie nowelizacji ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę
                                          • 18.12.2008Orzecznictwo: Transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi
                                           W ocenie organu podatkowego, stosowanie preferencyjnych cen dla C... AB spowodowało przerzucenie części dochodu Spółki na ten podmiot. Dlatego zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. nr 54, poz. 654 ze zm.; w skrócie: updop), dochód Spółki określono bez uwzględniania obciążeń wynikających ze związku łączącego Spółkę z wymienioną firmą. Do wyliczenia dochodu Spółki w drodze oszacowania przyjęto przychody wynikające z ksiąg rachunkowych prowadzonych przez Spółkę powiększając je o utracony dochód z tytułu stosowania zaniżonych stawek. Również koszty uzyskania przychodów przyjęto na podstawie ksiąg Spółki. W rezultacie przychód ze sprzedaży mebli tapicerowanych do C... AB obliczono przyjmując, aktualne ceny wynikające z zawartego kontraktu, z pominięciem cen wynikających z zawartej umowy dostawy.
                                           • 18.12.2008Plany modernizacji Rail Baltica
                                            Do 2014 r. ma zostać ukończona budowa dwóch odcinków strategicznej trasy kolejowej łączącej państwa bałtyckie z Polską i Europą Zachodnią o łącznej długości blisko 100 km. O zaawansowaniu prac nad projektem Rail Baltica, a także o sposobach aktywizowania przewozów pasażerskich oraz towarowych na tej linii, dyskutowali członkowie Międzynarodowej Grupy Koordynującej złożonej z przedstawicieli Estonii, Łotwy, Litwy i Polski.
                                            • 10.12.2008Podstawowe zasady koordynacji ubezpieczeń społecznych w Unii Europejskiej
                                             Wraz z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej z dniem 1 maja 2004 r. pojawiły się nowe możliwości przemieszczania się w celu wykonywania aktywności zawodowej na terenie Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dotyczy to zarówno pracowników, którzy są delegowani przez polskie firmy w ramach realizacji kontraktów zawartych z zagranicznymi podmiotami, jak również osób samozatrudnionych, prowadzących swoją działalność tymczasowo za granicą. Dochody uzyskiwane za granicą z reguły tam będą podlegały opodatkowaniu, nierzadko też osoba uzyskująca takie dochody będzie podlegała obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym w kraju wykonywania pracy.
                                             • 31.10.2008Orzecznictwo podatkowe: Sposób wypłaty środków finansowych nie powinien decydować o zwolnieniu
                                              Sposób wypłaty środków finansowych pochodzących z bezzwrotnej pomocy Unii Europejskiej jest kwestią techniczną, która nie ma znaczenia w przypadku instytucji zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych. W tym przypadku kluczowe znaczenie ma bowiem ustalenie źródła środków składających się na bezzwrotną pomoc, czyli podmiotu który ostatecznie ponosi ekonomiczny ciężar bezzwrotnej pomocy.
                                              • 14.10.2008Orzecznictwo: Stypendium od instytucji zagranicznej
                                               W piśmie z dnia 14 marca 2007 r. M.C. zawarł wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji o zakresie stosowania art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm. - zwanej dalej "p.d.f."). We wniosku wskazał, że założona w USA A. jest międzynarodową organizacją pozarządową "non-profit", której celem jest promocja zjawiska przedsiębiorczości społecznej. A. inwestuje w społecznych przedsiębiorców, którzy wdrażają systemowe rozwiązania problemów społecznych. Osoby te są przyjmowane do organizacji i nazywane "członkami A.". Podatnik został członkiem A. od października 2006 roku i od tego momentu otrzymuje stypendium tej organizacji.
                                               • 03.10.2008GPW opublikowała listę uczestników Programu Wspierania Płynności
                                                Już 62 spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych przystąpiły do Programu Wspierania Płynności. Program jest adresowany nie tylko do spółek, które z uwagi na niewysoką płynność obrotu mogą trafić do Strefy Niższej Płynności, ale również do wszystkich emitentów, którzy wykazują zainteresowanie zwiększaniem aktywności związanej z obecnością na rynku regulowanym.
                                                • 31.07.2008Negocjacje WTO: Niedoszłe korzyści dla Polski
                                                 Wzrost eksportu wyrobów przemysłowych o niespełna 0,5 proc. oraz zwiększenie PKB o 1 proc. – takie miały być efekty porozumienia o liberalizacji międzynarodowego handlu dla Polski. Strony nie uzgodniły jednak warunków kolejnej obniżki barier celnych. Według polskiego Ministerstwa Gospodarki do przerwania negocjacji w ramach Rundy Rozwojowej WTO doszło z powodu braku kompromisu w rozmowach pomiędzy USA a Indiami oraz USA a Chinami w sprawie specjalnych mechanizmów ochronnych dla produktów rolnych.