Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

akty międzynarodowe

 • 13.03.2017Dochody zagraniczne. Ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy
  Pytanie podatnika: Czy w świetle przedstawionego stanu faktycznego Wnioskodawca podlegał ograniczonemu, czy też nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce?
  • 16.02.2017Oddelegowanie pracowników tymczasowych a obowiązki płatnika PIT
   Pytanie podatnika: Czy na Wnioskodawcy ciąży obowiązek obliczenia, poboru i odprowadzenia zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych do organu podatkowego w Polsce od wynagrodzeń wypłacanych pracownikom z tytułu pracy najemnej wykonywanej we Francji u francuskiego pracodawcy użytkownika w stosunku do wszystkich pracowników delegowanych, bez względu na to czy przekroczą, czy nie przekroczą okres 183 dni pobytu na terenie Francji?
   • 07.02.2017Skutki podatkowe podziału spółki przez wydzielenie
    Pytanie podatnika: Czy w konsekwencji planowanego podziału przez wydzielenie i nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej przez Wnioskodawcę w wyniku podziału, Wnioskodawca nie będzie ponosił jakiejkolwiek odpowiedzialności za zobowiązania z tytułu rozliczeń podatkowych Spółki Dzielonej powstałe przed Dniem Wydzielenia (zarówno w związku ze składnikami majątku, które zostały przydzielone do Wnioskodawcy w Planie Podziału, jak i tymi, które nie zostały przydzielone do Wnioskodawcy w Planie Podziału)?
    • 14.12.2016Biznes przeciwko nowelizacji ustawy o związkach zawodowych
     Zaproponowane w projekcie nowelizacji ustawy o związkach zawodowych zmiany idą za daleko, a ich wprowadzenie będzie oznaczać dodatkowe koszty dla przedsiębiorców – oceniają cztery organizacje zrzeszające pracodawców. Biznes zapowiada, że złoży w tej sprawie skargę do Międzynarodowej Organizacji Pracy.
     • 08.11.2016Podatki 2016: Korekta faktury w walucie obcej
      Pytanie podatnika: Czy w przypadku, gdy zgodnie z obowiązującym od dnia 1 stycznia 2016 r. stanem prawnym, Spółka dokona stosownych korekt przychodów na bieżąco na podstawie wystawionych not księgowych/faktur korygujących, to wówczas dla celów rozliczenia CIT powinna zastosować do przeliczenia waluty obcej na złotówki kurs EUR z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wystawienia faktury/noty korygującej?
      • 28.10.2016WSA. Kontrola podatkowa nie może utrudniać funkcjonowania przedsiębiorstwa
       Zagwarantowanie podatnikowi możliwości normalnego funkcjonowania przedsiębiorstwa w trakcie kontroli i postępowania podatkowego związane jest między innymi z czasem trwania tych procedur. Prowadzenie kontroli podatkowej przez ponad dwa lata, przy dalszym braku możliwości określenia terminu jej zakończenia, nie może być uznane za nieprzewlekłe niezależnie od przyczyn takiego stanu. Taki czas trwania kontroli w nie mieści w terminach określonych w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej, narusza też wymóg zakończenia kontroli bez zbędnej zwłoki przewidziany w art. 284b § 1 Ordynacji podatkowej - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku.
       • 24.10.2016Dochód i opodatkowanie zagranicznych spółek kontrolowanych
        Pytanie podatnika: Czy dla celów ustalenia podstawy opodatkowania w rozumieniu art. 24a ust. 4 ustawy o CIT, Spółek Zagranicznych uznanych za zagraniczne spółki kontrolowane, Wnioskodawca powinien dokonać przeliczenia wartości podstawy opodatkowania obliczonej w walucie funkcjonalnej Spółek Zagranicznych na polskie złote z zastosowaniem kursu średniego waluty funkcjonalnej ogłoszonego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego ostatni dzień roku podatkowego danej Spółki Zagranicznej?
        • 13.10.2016Bezpieczeństwo pracy to tylko fikcja?
         Interpelacja nr 6050 w sprawie przestrzegania zasad bezpieczeństwa pracy
         • 01.08.2016Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania będą zmienione?
          Interpelacja nr 4497 w sprawie umów międzynarodowych o unikaniu podwójnego opodatkowania.
          • 14.07.2016Podatki 2016: Nowa umowa podatkowa z Monako
           We wtorek kraje Unii Europejskiej zatwierdziły nową umowę podatkową pomiędzy UE a Monako. Nowe rozwiązania ws. wymiany informacji, które zostaną wprowadzone z początkiem 2018 r., mają znacznie utrudnić mieszkańcom wspólnoty ukrywanie dochodów oraz unikanie opodatkowania za pośrednictwem banków monakijskich.
           • 12.07.2016Obowiązek informowania ZUS przez instytucję finansową o emeryturze z zagranicy
            W myśl art. 97 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 887, zwanej dalej ustawą emerytalną), osobom uprawnionym do emerytury lub renty oraz do świadczeń o charakterze rentowym z instytucji zagranicznych świadczenia przysługujące na podstawie ustawy wypłaca się w wysokości w niej określonej, jeżeli umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej.
            • 16.06.2016Półkolonie i kolonie dla dzieci a opodatkowanie VAT
             Pytanie podatnika: Czy opisane usługi organizowania półkolonii oraz kolonii dla dzieci na podstawie przepisów o systemie oświaty, mogą korzystać ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 lit. a ustawy o VAT?
             • 18.05.2016Podatek bankowy łatwo obejść?
              Interpelacja nr 2731 do ministra finansów w sprawie możliwości obejścia płacenia podatku bankowego
              • 10.05.2016Podatki na świecie: 300 ekonomistów wzywa do reform podatkowych  
               Ponad 300 ekonomistów z różnych krajów świata wezwało światowych liderów do zreformowania globalnego systemu podatkowego. Jak twierdzą w liście powstałym z inicjatywy organizacji humanitarnej Oxfam, systemy podatkowe potrzebują zdecydowanie większej przejrzystości, a działanie tzw. rajów podatkowych nie ma uzasadnienia ekonomicznego.
               • 29.02.2016Usługi niematerialne. Opodatkowanie dochodów zagranicznych
                Tezy: 1. Gdy mowa jest o świadczeniu usług niematerialnych przez zagranicznego usługodawcę (nierezydenta) poza terytorium Polski, to źródłem przychodu (dochodu) jest działalność gospodarcza i kluczowym jest miejsce wykonywania usług, ale tylko (…) poprzez stały zakład. Jeżeli nierezydent nie ma stałego zakładu w Polsce, to nie ma podstaw, aby go opodatkować w Polsce.
                • 28.01.2016Jakie zmiany w prawie pracy?
                 Interpelacja nr 251 w sprawie założeń i kierunków planowanych działań Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w VIII kadencji Sejmu.
                 • 25.01.2016Plany Ministerstwa Finansów na najbliższe lata
                  Interpelacja nr 253 w sprawie założeń i kierunków planowanych działań Ministerstwa Finansów w VIII kadencji Sejmu.
                  • 05.11.2015Rodzaje restrukturyzacji działalności podmiotów powiązanych
                   Transakcje restrukturyzacji podmiotów powiązanych podlegają przepisom o cenach transferowych od lipca 2013 r. Rodzi się jednak wiele wątpliwości związanych z tym, co należy rozumieć jako restrukturyzacja działalności przedsiębiorstw. Próbę zdefiniowania restrukturyzacji podjęto w pkt 2 § 23 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sposobu i trybu określania dochodów osób prawnych w drodze oszacowania oraz sposobu i trybu eliminowania podwójnego opodatkowania osób prawnych w przypadku korekty zysków podmiotów powiązanych (dalej: rozporządzenie). Zgodnie z tym przepisem przez restrukturyzację działalności rozumie się (...) przeniesienie pomiędzy podmiotami powiązanymi istotnych ekonomicznie funkcji, aktywów lub ryzyk.
                   • 28.09.2015Świadczenia rodzinne do zmiany?
                    Interpelacja nr 33907 w sprawie świadczeń rodzinnych.
                    • 18.09.2015Płacowa równość płci to fikcja
                     Interpelacja nr 34350 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie różnej pensji ze względu na płeć za wykonywanie tej samej pracy
                     • 17.09.2015Polska na 21. miejscu w rankingu najdynamiczniejszych gospodarek
                      Polska awansowała z 24. na 21. miejsce w rankingu najdynamiczniejszych gospodarek świata – wynika z nowego badania pn. „Global Dynamism Index”, opublikowanego przez Grant Thornton. Najlepiej wypadły Singapur, Izrael oraz Australia.
                      • 15.09.2015NSA. Nocleg w hotelu nie jest przychodem pracownika
                       Z uzasadnienia: Ponoszenie przez pracodawcę wydatków w celu zapewnienia noclegów pracownikowi jest świadczeniem poniesionym w interesie pracodawcy, ponieważ to jemu przynosi konkretną i wymierną korzyść w postaci prawidłowo i efektywnie wykonanej przez pracownika pracy. Zwrotu wydatków poniesionych przez pracowników w związku z wykonywaniem wynikających z umowy o pracę obowiązków służbowych nie należy traktować jako przychodu ze stosunku pracy i tym samym pobierać i odprowadzać z tego tytułu zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.
                       • 07.09.2015Jaka pomoc dla cudzoziemców w Polsce?
                        Interpelacja nr 33807 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie programu integracji cudzoziemców w Polsce.
                        • 31.08.2015Kwalifikacja samochodu a podatek akcyzowy
                         Z uzasadnienia: Dowód rejestracyjny jest bowiem zasadniczo dokumentem stwierdzającym dopuszczenie pojazdu do ruchu. Organ podatkowy nie jest więc związany zawartym w dowodzie rejestracyjnym ustaleniem typu pojazdu jako samochodu osobowego, czy pojazdu ciężarowego, bowiem z punktu widzenia przepisów ustaw o podatku akcyzowym istotne jest dokonanie jego prawidłowej klasyfikacji do odpowiedniego kodu CN, co potwierdza orzecznictwo sądowe.
                         • 17.08.2015Zagraniczne szkolenie a przychód podlegający PIT
                          Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do skorzystania ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w związku z otrzymaniem nieodpłatnych świadczeń opisanych w stanie faktycznym niniejszego wniosku?
                          • 05.08.2015Wydatki na zakup części zamiennych do magazynu w kosztach podatkowych
                           Pytanie podatnika: Czy wydatki związane z zakupem części zamiennych do magazynu, mogą być przez Spółkę zaliczone do kosztów uzyskania przychodów dla celów podatku dochodowego od osób prawnych z chwilą zaksięgowania ich jako koszty dla potrzeb rachunkowych, czyli w opisanym stanie faktycznym na zakończenie każdego okresu rozliczeniowego (miesiąca)?
                           • 05.06.2015Będzie nowa pomoc dla przedsiębiorców?
                            Interpelacja nr 32430 do ministra gospodarki w sprawie rządowej pomocy dla przedsiębiorstw rozwijających działalność za granicą.
                            • 30.04.2015Ciągłe zapowiedzi ulg napędzają emigrację polskich firm
                             Znikome w najbliższym czasie są szanse na zwiększenie kwoty wolnej od podatku dochodowego, a o jego likwidacji w ogóle nie ma mowy. Dodatkowo Polskę w ostatnich latach dotknął wciąż rozpędzający się proces emigracji, nie tylko indywidualnej, lecz także biznesowej.
                             • 30.04.2015Wydanie decyzji po dobrowolnych zeznaniach podatnika
                              Z uzasadnienia: Złożenie zeznania przez Skarżącego, w sytuacji braku obowiązku prawnego, jest oczywiście dopuszczalne i co więcej, co do zasady, przyczynia się do szybszego ustalenia wszystkich istotnych okoliczności mających wpływ na wysokość podatku, nie może jednak pociągać negatywnych, z punktu interesów podatnika, konsekwencji prawnych, a mianowicie powodować przedłużenie trwania kompetencji organu podatkowego do ustalenia wysokości zobowiązania poprzez doręczenie stosownej decyzji.
                              • 21.01.2015Wycofanie samochodu ze spółki na cele prywatne wspólników a VAT
                               Pytanie podatnika: Czy wycofanie samochodu osobowego ze spółki cywilnej (czynny podatnik VAT) na cele osobiste wspólników (będących małżonkami) w sytuacji, gdy spółce nie przysługiwało prawo do obniżenia (częściowo lub w całości) podatku VAT należnego o VAT naliczony w związku z zakupem, gdyż prawo to przysługiwało wcześniej wspólnikowi (który wniósł całe swoje przedsiębiorstwo do spółki wraz z tym samochodem), będzie traktowane jako dostawa towarów i podlega opodatkowaniu na podstawie artykułu 7 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług?
                               • 24.09.2014Kontrola zasadności zwrotu VAT
                                Kontrola zasadności VAT jest z założenia kontrolą doraźną za pomocą, której w sposób szybki powinno się zweryfikować zaistniałe wątpliwości w przedmiocie zasadności zwrotu VAT. Szybkość ma tutaj aspekt kluczowy albowiem z jednej strony pozwala na skuteczne zidentyfikowanie potencjalnych oszustów w zakresie VAT i zastosowanie adekwatnych środków wobec tych podmiotów, jak też ochronę rzetelnych podatników, którzy funkcjonują w systemie VAT przed narażeniem ich na straty ekonomiczne. Procedura ta jednak nie powinna wykraczać poza to co jest konieczne dla takiej weryfikacji i powodować, że uzyskanie takiego zwrotu jest nadmiernie utrudnione lub w praktyce wręcz niemożliwe.
                                • 24.07.2014Prawo pracy. Czy będzie pomoc dla przedsiębiorców?
                                 Interpelacja nr 26546 w sprawie niekorzystnych przepisów prawa pracy.
                                 • 11.06.2014Związki zawodowe dbają już tylko o własny interes?
                                  Interpelacja nr 25650 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie działalności związków zawodowych
                                  • 02.06.2014Unikanie opodatkowania. Rząd podejmie działania?
                                   Interpelacja nr 25559 do ministra finansów w sprawie strat dla budżetu z powodu unikania opodatkowania.
                                   • 25.04.2014PIT: Korzystanie przez pracowników mobilnych z noclegów sfinansowanych przez pracodawcę
                                    Pytanie podatnika: Czy korzystanie z noclegów „w terenie” przez pracowników mobilnych na koszt pracodawcy będzie stanowić dla nich przychód ze stosunku pracy podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych? W przypadku odpowiedzi twierdzącej, czy przychód ten będzie zwolniony od opodatkowania PIT, a w konsekwencji Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do naliczenia i odprowadzenia zaliczki na podatek w zakresie wydatków poniesionych na pokrycie noclegu pracownika mobilnego „w terenie”?
                                    • 22.04.2014Wydatki na zakup materiałów reklamowych w kosztach podatkowych
                                     Pytanie podatnika: Czy dokonywane w związku z prowadzonymi akcjami marketingowymi, wydatki na zakup materiałów reklamowych mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów?
                                     • 17.03.2014Wartość masy spadkowej a podatek od spadków i darowizn
                                      Teza: Tylko przyjęcie przez spadkobiercę całego przysługującego mu prawa do rzeczy i praw majątkowych stanowi o powstaniu obowiązku podatkowego w podatku od spadków i darowizn. Nie ma żadnej podstawy normatywnej do przyjęcia, że nabycie części spadku jest tożsame z przyjęciem spadku.
                                      • 10.03.2014Krajowe Standardy Rachunkowości dostosowane do znowelizowanych MSR
                                       Komitet Standardów Rachunkowości 4 marca podjął uchwałę o przyjęciu nowelizacji Krajowego Standardu Rachunkowości (KSR) nr 6 „Rezerwy, bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów, zobowiązania warunkowe" – poinformowało Ministerstwo Finansów. Nowelizacja dostosowuje standard do zmienionych zapisów Międzynarodowego Standardu Rachunkowości (MSR) nr 19.
                                       • 05.03.2014Akcyza: Samochód osobowy czy ciężarowy. To zależy od kraju?
                                        Interpelacja nr 23349 do ministra finansów w sprawie różnic w kwalifikowaniu pojazdów jako ciężarowe w Polsce i Unii Europejskiej
                                        • 24.10.2013Podatki dochodowe: Korekta przychodu po udzieleniu premii
                                         Pytanie podatnika: Do jakich okresów powinna być odnoszona korekta przychodów Spółki w związku z udzielanymi kontrahentom premiami od obrotu?
                                         • 17.07.2013Ulgi w spłacie podatku: Rozłożenie zaległości podatkowej na raty
                                          Interpelacja nr 17659 do ministra finansów w sprawie podejścia organów skarbowych do próśb o rozłożenie na raty orzeczonych, zaległych należności skarbowych
                                          • 03.07.2013Zmiany w Ordynacji podatkowej: Rachunki bankowe pod dokładniejszą lupą fiskusa
                                           Interpelacja nr 17286 do ministra finansów w sprawie projektu nowelizacji Ordynacji podatkowej
                                           • 09.05.2013Podatki 2014: Powstanie Rada ds. Unikania Opodatkowania
                                            W drugiej połowie 2014 r. działalność rozpocznie Rada ds. Unikania Opodatkowania – utworzenie organu przewidują założenia do projektu nowelizacji Ordynacji podatkowej i niektórych innych ustaw. Jej zadaniem będzie wydawanie opinii w sprawach indywidualnych, w których zastosowano klauzulę przeciwko unikaniu opodatkowania. Ma to zapewnić większą obiektywność organów podatkowych w stosowaniu nowych regulacji.
                                            • 02.04.2013Wymiana akcji na certyfikat a przychód w PIT
                                             Dokonywanie wpłat na certyfikaty inwestycyjne papierami wartościowymi lub udziałami w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością nie podlega opodatkowaniu na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) w związku z art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ponieważ uzyskanie (objęcie) z tytułu tych wpłat certyfikatów inwestycyjnych nie stanowi przychodu podatkowego, o którym w wymienionych przepisach mowa - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
                                             • 23.11.2012MF: Nie będzie zmiany harmonogramu obowiązywania stawek VAT
                                              Interpelacja nr 9366 do ministra finansów w sprawie wysokości stawek podatku VAT
                                              • 10.10.2012Remont środka trwałego w kosztach uzyskania przychodów
                                               Pytanie podatnika: Czy Spółka może zaliczyć wydatki na remont środka trwałego, rozliczane w czasie dla celów rachunkowych, do podatkowych kosztów uzyskania przychodów, jednorazowo w dacie poniesienia tzn. na dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych (zaksięgowano) na podstawie otrzymanej faktury, tj. na bieżąco w okresie, w którym koszt remontu został ujęty na koncie zobowiązań?
                                               • 28.03.2012Ile zarabiają specjaliści i menedżerowie?
                                                Ponad połowa specjalistów i menedżerów w Polsce zarabia powyżej 8 tys. zł brutto miesięcznie – wynika z badania wynagrodzeń, przeprowadzonego przez Antal International.
                                                • 09.01.2012Polskie rezerwy na rekordowo wysokim poziomie
                                                 W grudniu 2011 r. rezerwy dewizowe Polski – w przeliczeniu na walutę unijną – osiągnęły poziom przeszło 75,7 mld euro. To najwyższy poziom w historii – poinformował Narodowy Bank Polski. Stało się tak mimo podejmowanych w grudniu przez NPB interwencji, mających na celu wzmocnienie kursu złotówki.
                                                 • 17.11.2011Kobiety dźwignią biznesu?
                                                  Co trzecia firma w Polsce prowadzona jest przez kobietę. W ostatnich latach własna działalność gospodarcza stała się dla kobiet szansą na odnalezienie się na rynku pracy, awans oraz satysfakcjonujące zarobki. O tym, jak pomagać kobietom rozwijać biznes, rozmawiali uczestnicy międzynarodowej konferencji poświęconej kobiecej przedsiębiorczości - European Network of Mentors for Women Entrepreneurs.
                                                  • 10.10.2011PIT od zagranicznej renty inwalidzkiej
                                                   Interpelacja nr 24249 do ministra finansów w sprawie stosowania przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w sposób naruszający konstytucyjną zasadę równości zawartą w art. 32 ust. 1 Konstytucji RP

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] następna strona »