Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

podatki 2014

 • 14.08.2020Zwolnienie z kas: Karta patnicza to gotówka?
  Spóka prowadzi sprzeda produktów za porednictwem sieci Internet oraz telefonicznie - we wasnym sklepie internetowym (platformie do zamówie). Sklep internetowy przeznaczony jest wycznie dla klientów, z którymi spóka ma podpisane umowy. Patnoci za zakupione produkty dokonywane s: przelewem na rachunek bankowy spóki, szybkim przelewem on-line, a take kart patnicz za pomoc terminalu patniczego. Czy spóka nie bdzie mie obowizku ewidencjonowania sprzeday przy zastosowaniu kasy rejestrujcej?
  • 13.08.2020Sposób wystawiania kolejnych korekt do tej samej faktury pierwotnej
   Zdarza si, e np. w przypadku przyjcia zwróconego towaru, na który ju wczeniej udzielono rabatu, wystawiamy kolejn faktur korygujc do skorygowanej ju wczeniej faktury pierwotnej. Czy w treci wystawionej faktury korygujcej powinnimy odwoa si do poprzedniej faktury korygujcej, czy do dokumentu pierwotnego?
   • 12.08.2020Sposób wystawiania kolejnych korekt do tej samej faktury pierwotnej
    Zdarza si, e np. w przypadku przyjcia zwróconego towaru, na który ju wczeniej udzielono rabatu, wystawiamy kolejn faktur korygujc do skorygowanej ju wczeniej faktury pierwotnej. Czy w treci wystawionej faktury korygujcej powinnimy odwoa si do poprzedniej faktury korygujcej, czy do dokumentu pierwotnego?
    • 24.07.2020Nowe preferencje w VAT w zwizku z koronawirusem - objanienia podatkowe MF
     Na swojej stronie internetowej Ministerstwo Finansów opublikowao objanienia podatkowe ws. nowych preferencji stosowanych w zwizku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. MF wyjania w nich wtpliwoci, jakie powstay przy stosowaniu przepisów tzw. Tarcz antykryzysowych, a dotyczcych preferencji w podatkach dochodowych, podatku od towarów i usug, podatku od nieruchomoci, czy innych zawartych w tych ustawach. Z uwagi na obszerno tych wyjanie bdziemy je publikowa we fragmentach. Dzisiaj cz dotyczca podatku VAT.
     • 23.07.2020Nowe preferencje w VAT w zwizku z koronawirusem - objanienia podatkowe MF
      Na swojej stronie internetowej Ministerstwo Finansów opublikowao objanienia podatkowe ws. nowych preferencji stosowanych w zwizku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. MF wyjania w nich wtpliwoci, jakie powstay przy stosowaniu przepisów tzw. Tarcz antykryzysowych, a dotyczcych preferencji w podatkach dochodowych, podatku od towarów i usug, podatku od nieruchomoci, czy innych zawartych w tych ustawach. Z uwagi na obszerno tych wyjanie bdziemy je publikowa we fragmentach. Dzisiaj cz dotyczca podatku VAT.
      • 21.07.2020Podzia majtku wspólnego maonków po rozwodzie a podatek PIT
       Czy podatniczka jest zobowizana do zapacenia podatku dochodowego od wartoci caego majtku uzyskanego w wyniku ugodowego podziau majtku dorobkowego lub od wartoci caej nadwyki lub od wartoci poowy tej nadwyki (w wyniku podziau otrzymaa jedynie poow udziaów jej byego ma, bo pozostaa poowa przed podziaem i tak bya prawnie jej wasnoci) i czy w tej sytuacji ma znaczenie fakt, e rozwód nastpi w 2014 r., a podzia majtku w ramach ugody sdowej nastpi w 2020 r.?
       • 20.07.2020Kiedy bilet miesiczny jest przychodem pracownika?
        Przedsibiorca rozwaa zakup bd dofinansowanie do biletów miesicznych dla swoich pracowników. W tym chce zakupi karty miejskie, które przekae pracownikom. Bd to karty imienne, na których znajdzie si ju naadowany bilet, a kolejne bilety bd adowane we wasnym zakresie przez pracownika. Czy sfinansowanie w caoci lub w czci ww. biletów stanowi przychód pracownika? Czy pracodawca ma obowizek dokonywania wpat zaliczki na podatek jeli z powodów od niego niezalenych nie by w stanie wczeniej pobra kwoty zaliczki z wynagrodzenia pracownika?
        • 20.07.2020Podzia majtku wspólnego maonków po rozwodzie a podatek PIT
         Czy podatniczka jest zobowizana do zapacenia podatku dochodowego od wartoci caego majtku uzyskanego w wyniku ugodowego podziau majtku dorobkowego lub od wartoci caej nadwyki lub od wartoci poowy tej nadwyki (w wyniku podziau otrzymaa jedynie poow udziaów jej byego ma, bo pozostaa poowa przed podziaem i tak bya prawnie jej wasnoci) i czy w tej sytuacji ma znaczenie fakt, e rozwód nastpi w 2014 r., a podzia majtku w ramach ugody sdowej nastpi w 2020 r.?
         • 17.07.2020Kiedy bilet miesiczny jest przychodem pracownika?
          Przedsibiorca rozwaa zakup bd dofinansowanie do biletów miesicznych dla swoich pracowników. W tym chce zakupi karty miejskie, które przekae pracownikom. Bd to karty imienne, na których znajdzie si ju naadowany bilet, a kolejne bilety bd adowane we wasnym zakresie przez pracownika. Czy sfinansowanie w caoci lub w czci ww. biletów stanowi przychód pracownika? Czy pracodawca ma obowizek dokonywania wpat zaliczki na podatek jeli z powodów od niego niezalenych nie by w stanie wczeniej pobra kwoty zaliczki z wynagrodzenia pracownika?
          • 16.07.2020PIT. Amortyzacja wynajmowanego mieszkania lepsza ni ryczat
           Powszechnie uwaa si, e opodatkowanie najmu ryczatem od przychodów jest korzystniejsze ni rozliczenie dochodów wedug zasad ogólnych. Najmu mieszka starszych ni 5-letnie moe jednak nie opaca si opodatkowywa ryczatem. Dziki zasadom ogólnym i amortyzacji mona bowiem w ogóle nie paci podatku.
           • 16.07.2020NSA. Zbycie nieruchomoci za zwolnienie z dugu bez PIT
            Przeniesienie prawa wasnoci nieruchomoci w zamian za zwolnienie z dugu nie ma odpatnego charakteru, gdy przenoszcy to prawo nie uzyskuje przysporzenia majtkowego - nie powikszaj si jego aktywa majtkowe, a jedynie zmienia si ich struktura - a tym samym nie stanowi róda przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
            • 15.07.2020PIT. Amortyzacja wynajmowanego mieszkania lepsza ni ryczat
             Powszechnie uwaa si, e opodatkowanie najmu ryczatem od przychodów jest korzystniejsze ni rozliczenie dochodów wedug zasad ogólnych. Najmu mieszka starszych ni 5-letnie moe jednak nie opaca si opodatkowywa ryczatem. Dziki zasadom ogólnym i amortyzacji mona bowiem w ogóle nie paci podatku.
             • 13.07.2020Rozliczenie wydatków na zakup roweru
              To, jakie wydatki nie s uznane przez ustawodawc za koszt uzyskania przychodu, jest enumeratywnie wymienione w art. 23 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: ustawa o PIT) oraz w art. 16 ust. 1 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: ustawa o CIT). W katalogu tym nie ma wydatków poniesionych na zakup roweru.
              • 10.07.2020Rozliczenie wydatków na zakup roweru
               To, jakie wydatki nie s uznane przez ustawodawc za koszt uzyskania przychodu, jest enumeratywnie wymienione w art. 23 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: ustawa o PIT) oraz w art. 16 ust. 1 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: ustawa o CIT). W katalogu tym nie ma wydatków poniesionych na zakup roweru.
               • 09.07.2020Najem prywatny nieruchomoci a VAT
                W wietle ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug (dalej: ustawa VAT) najem stanowi dziaalno gospodarcz. Zgodnie bowiem z art. 15 ust. 2 ustawy VAT, dziaalno gospodarcza obejmuje wszelk dziaalno producentów, handlowców lub usugodawców, w tym podmiotów pozyskujcych zasoby naturalne oraz rolników, a take dziaalno osób wykonujcych wolne zawody.
                • 08.07.2020Najem prywatny nieruchomoci a VAT
                 W wietle ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug (dalej: ustawa VAT) najem stanowi dziaalno gospodarcz. Zgodnie bowiem z art. 15 ust. 2 ustawy VAT, dziaalno gospodarcza obejmuje wszelk dziaalno producentów, handlowców lub usugodawców, w tym podmiotów pozyskujcych zasoby naturalne oraz rolników, a take dziaalno osób wykonujcych wolne zawody.
                 • 06.07.2020VAT od sprzeday domu wykorzystywanego w czci do dziaalnoci
                  Sprzeda czci budynku wykorzystywanej do wasnych potrzeb mieszkaniowych nie bdzie podlegaa opodatkowaniu podatkiem od towarów i usug. W konsekwencji równie dostawa udziau w gruncie przypadajcego na ww. cz budynku nie bdzie podlega opodatkowaniu VAT jako sprzeda realizowana z majtku prywatnego. Natomiast w przypadku sprzeday budynku w czci w jakiej jest on wykorzystywany wycznie do dziaalnoci kluczowym jest ustalenie, kiedy nastpio pierwsze zasiedlenie i jaki upyn okres od tego momentu.
                  • 03.07.2020NSA. Zawyenie stawki VAT w obrocie konsumenckim
                   Podatek VAT zostaje przeniesiony na nabywców, gdy jego ide jest cakowita neutralno dla przedsibiorcy (system naliczenie/odliczenie). Jeeli jednak w realiach ycia spoeczno-gospodarczego strony w ramach przeprowadzanej transakcji umawiaj si na okrelony obrót, to generalnie bez dostatecznej ku temu podstawy i ich odmiennej woli nie moe on zosta zmieniony oraz specjalnie dostosowany do stawki podatkowej, pozwalajc na zachowanie ceny brutto na tosamym poziomie - uzna Naczelny Sd Administracyjny. 
                   • 02.07.2020Rkojmia jako przychód
                    Podatniczka nabya nieruchomo od dewelopera. Na terenie przynalenym do domu znajdowa si sup elektroenergetyczny, o którego usuniciu zostaa zapewniona przez dewelopera. Mimo zapewnie napowietrzna linia elektroenergetyczna nie zostaa zmodernizowana przed sfinalizowaniem zakupu. W zwizku z tym sprzedajcy dokona wypaty 10 000 z z tytuu rkojmi za wady fizyczne nieruchomoci, zgodnie z art. 560 § 1 Kodeksu cywilnego. Wypata nie stanowia odszkodowania, a zmniejszenie ceny zakupu posiadajcej wad fizyczn. Czy wypata ta podlega zwolnieniu z podatku dochodowego?
                    • 22.06.2020Bloger rozliczy wydatki na ubrania i kosmetyki - fiskus musia zmieni zdanie
                     Podatniczka, jako osoba fizyczna, planuje rozpocz prowadzenie dziaalnoci na zasadzie wpisu do CEiDG, poprzez zaoenie internetowego bloga o szeroko rozumianej tematyce kosmetycznej i modowej, który docelowo bdzie ródem przychodów. Czy Wnioskodawczyni bdzie uprawniona do zaliczenia wydatków zwizanych z prowadzeniem bloga i tworzeniem artykuów w nim publikowanych na zakup odziey, butów, biuterii, kosmetyków, perfum oraz wykonanie fotografii, filmów i innych treci multimedialnych do kosztów uzyskania przychodów?
                     • 18.06.2020Sprzeda towarów po cenie promocyjnej 1 z a prawo do odliczenia VAT
                      Jeeli zakupy dotyczce materiaów do produkcji produktów objtych akcj promocyjn s wykorzystywane do czynnoci opodatkowanych podatkiem VAT to przedsibiorca bdzie mie prawo do odliczenia w caoci kwoty podatku VAT z faktur dokumentujcych nabycie próbników przeznaczonych nastpnie do sprzeday promocyjnej po cenie odbiegajcej od ceny rynkowej. Tak uzna Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej.
                      • 17.06.2020VAT. Zwrot zaliczki bez korekty faktury
                       Skoro podatnik dokona odliczenia podatku naliczonego, jest obowizany do dokonania jego korekty w przypadku odstpienia od umowy kontrahenta. Brak faktury korygujcej, w zaistniaej sytuacji, nie warunkuje dokonania korekty podatku naliczonego. Jeli po zerwaniu umowy nie zostaa wystawiona faktura korygujca skorygowanie odliczenia kwoty podatku naliczonego winno by dokonane w rozliczeniu za okres, w którym nastpio zerwanie umowy. Tak uzna Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej.
                       • 16.06.2020VAT od czynnoci wykonywanych przez jednostki samorzdu terytorialnego - interpretacja ogólna MF
                        Niezalenie od posiadanego przez jednostk samorzdu terytorialnego formalnego statusu podatnika podatku od towarów i usug, zarówno w przypadku braku uznania wykonywanych przez ni czynnoci za dziaalno gospodarcz lub te wystpienia przesanek przewidzianych w art. 15 ust. 6 ustawy o VAT, czynnoci te nie bd podlegay opodatkowaniu VAT. W odniesieniu do okrelonych czynnoci zwizanych z realizacj zada w zakresie edukacji publicznej oraz pomocy spoecznej, jednostki samorzdu terytorialnego nie wystpuj w roli podatników VAT i tym samym ich wykonywanie nie podlega opodatkowaniu VAT.
                        • 08.06.2020NSA. Dopóki jest dug, dopóty nie ma PIT od przychodu
                         Owiadczenie wierzyciela, e uznaje zarzut przedawnienia, cofa pozew i nie bdzie dochodzi przedawnionego zobowizania cywilnoprawnego nie tworzy po stronie dunika stanu otrzymania przychodu w postaci wartoci nieodpatnego wiadczenia, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tak wynika z wyroku Naczelnego Sdu Administracyjnego.
                         • 05.06.2020PIT. Firmowy samochód do celów prywatnych pracownika
                          Przedsibiorca przewidzia dla wybranych pracowników prawo do korzystania z samochodu subowego do celów prywatnych. Czy po stronie pracownika powstanie przychód ju przez sam fakt zawarcia umowy dot. korzystania z pojazdu? Czy powstanie nieodpatnego przychodu naley wiza dopiero z rzeczywistym faktem skorzystania z samochodu subowego? Czy brak danych niezbdnych do rozliczenia eliminuje obowizek pracodawcy naliczenia i pobrania zaliczki na podatek? Czy pracodawca (patnik) ma obowizek ustalenia przychodu i pobrania zaliczki na PIT od wartoci paliwa? Czy koszty rat leasingu stanowi element kwot ryczatu?
                          • 04.06.2020Zgoda na otrzymywanie faktur w postaci elektronicznej - potrzebna czy nie?
                           Odpowied na pytanie postawione w tytule jest twierdzca - to wymóg wynikajcy wprost z przepisów prawa. Ale sposób realizacji obowizku uzyskania zgody jest ju praktycznie dowolny (cho nie zawsze tak byo, o czym za chwil). Zacznijmy jednak od pocztku.
                           • 03.06.2020Zgoda na otrzymywanie faktur w postaci elektronicznej - potrzebna czy nie?
                            Odpowied na pytanie postawione w tytule jest twierdzca - to wymóg wynikajcy wprost z przepisów prawa. Ale sposób realizacji obowizku uzyskania zgody jest ju praktycznie dowolny (cho nie zawsze tak byo, o czym za chwil). Zacznijmy jednak od pocztku.
                            • 02.06.2020Dziaalno nierejestrowa - poradnik praktyczny dla pocztkujcych (7)
                             Publikujemy dzisiaj ostatni odcinek cyklu, kierowanego do osób, rozwaajcych rozpoczcie dziaalnoci nierejestrowej. W poprzednich czciach staralimy si zwróci Wasz uwag na fakt, e dziaalno nierejestrowa mimo swego znaczcego odformalizowania zakresem obowizków i praw nie róni si znaczco od „prawdziwej” jednoosobowej dziaalnoci gospodarczej. Dzi, przy okazji omawiania zagadnie zwizanych z kontrolami i obowizkami wobec konsumentów nie bdzie inaczej.
                             • 29.05.2020Patno kart patnicz wyklucza zwolnienie z kas?
                              Spóka prowadzi sprzeda produktów za porednictwem sieci Internet oraz telefonicznie - we wasnym sklepie internetowym (platformie do zamówie). Sklep internetowy przeznaczony jest wycznie dla klientów, z którymi spóka ma podpisane umowy. Patnoci za zakupione produkty dokonywane s: przelewem na rachunek bankowy spóki, szybkim przelewem on-line, a take kart patnicz za pomoc terminalu patniczego. Czy spóka nie bdzie mie obowizku ewidencjonowania sprzeday przy zastosowaniu kasy rejestrujcej?
                              • 21.05.2020Zapata kart a stosowanie kasy rejestrujcej
                               Zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug, sprzeda na rzecz osób fizycznych nieprowadzcych dziaalnoci gospodarczej oraz rolników ryczatowych dokonywana przez vatowca musi by dokumentowana przy uyciu kasy rejestrujcej. Rozporzdzenie Ministra Finansów z 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnie z obowizku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujcych w § 2 ust. 1 przewiduje czasowe – do 31 grudnia 2021 r. – nieobejmowanie tym obowizkiem szeregu czynnoci. Ich katalog zawarty jest w zaczniku do rozporzdzenia.
                               • 12.05.2020Jak udokumentowa usugi wykonane na wasne potrzeby?
                                Generaln zasad VAT jest podleganie opodatkowaniu tym podatkiem odpatnego wiadczenia usug. Od zasady tej istniej jednak wyjtki. Zgodnie z art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug za odpatne wiadczenie usug uznaje si take nieodpatne wiadczenie usug na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byych pracowników, wspólników, udziaowców, akcjonariuszy, czonków spódzielni i ich domowników, czonków organów stanowicych osób prawnych, czonków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpatne wiadczenie usug do celów innych ni dziaalno gospodarcza podatnika. 
                                • 29.04.2020Handlujcy w internecie sprztem elektrycznym bez prawa do zwolnienia z VAT
                                 Przedsibiorca prowadzi jednoosobow dziaalno - handel przez Internet, za porednictwem kilku platform internetowych, przedmiotami uywanymi. Chciaby rozszerzy sprzedawany asortyment o artykuy elektryczne i artykuy gospodarstwa domowego. Z uwagi na zwolnienie podmiotowe z VAT sprzeda wysykowa nie jest moliwa. Czy zatem jeli przedsibiorca rozpocznie sprzeda przez Internet z odbiorem osobistym ww. artykuów to bdzie przysugiwa mu nadal zwolnienie podmiotowe z VAT?
                                 • 24.04.2020Dziaalno nierejestrowa - poradnik praktyczny dla pocztkujcych (3)
                                  Co oznacza pojcie - w sposób zorganizowany i cigy? Odpowied na to z pozoru banalne pytanie jest istotna dla osób, które planuj spróbowa, jak funkcjonuje dziaalno nierejestrowa. To, czy prowadz dziaalno zarobkow w sposób zorganizowany i cigy bdzie bowiem miao istotne znaczenie przy przekroczeniu limitu przychodów przewidzianego dla tej formy aktywnoci. Czy zaczn wtedy od razu uzyskiwa przychody z dziaalnoci gospodarczej, nawet o tym nie wiedzc? Powicony dziaalnoci nierejestrowej poradnik praktyczny dla pocztkujcych pokazuje problemy i wtpliwoci, rozwizujc przynajmniej cz z nich. Dzisiaj kolejna cz.
                                  • 23.04.2020Zwrot dofinansowania a korekta przychodów
                                   Przedsibiorca otrzyma wezwanie PFRON do zapaty zwrotu nienalenie pobranego dofinansowania pod rygorem wszczcia egzekucji administracyjnej. Przedsibiorca uici zalego. Czy jest on uprawniony do dokonania korekty przychodu? Czy korekty naley dokona na bieco w okresie rozliczeniowym w którym otrzymano dokument potwierdzajcy przyczyn korekty (wezwanie przedsdowe w oparciu o które dokonano zwrotu dofinansowania)?
                                   • 17.04.2020Telefon subowy do celów prywatnych prywatnych. Jak rozliczy PIT?
                                    Spóka ponosi miesiczn, sta opat za abonament, pozostajc bez zalenoci od iloci wykonanych przez pracownika pocze, wysanych sms-ów lub mms-ów, a take uytych danych sieci komórkowej. Zasady korzystania z telefonów zostay okrelone w umowach o prac zawartych z pracownikami - . telefon subowy moe by wykorzystywany wycznie do celów subowych. Czy incydentalne korzystanie z telefonu dla celów prywatnych powoduje powstanie po stronie pracownika przychodu ze stosunku pracy?
                                    • 15.04.2020Zasady wystawiania faktur zaliczkowych i kocowych
                                     W myl art. 106b ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku od towarów i usug (dalej: ustawa o VAT), podatnik jest obowizany wystawi faktur dokumentujc otrzymanie przez niego caoci lub czci zapaty przed dokonaniem dostawy towarów i wiadczenia usug. Taki obowizek nie powstaje jedynie w sytuacji, gdy zaliczka zostaa wpacona na poczet: wewntrzwspólnotowej dostawy towarów lub czynnoci, dla których obowizek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 4 ustawy o VAT (czyli m.in. wiadczenia usug najmu czy staej obsugi prawnej i biurowej).
                                     • 14.04.2020Zasady wystawiania faktur zaliczkowych i kocowych
                                      W myl art. 106b ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku od towarów i usug (dalej: ustawa o VAT), podatnik jest obowizany wystawi faktur dokumentujc otrzymanie przez niego caoci lub czci zapaty przed dokonaniem dostawy towarów i wiadczenia usug. Taki obowizek nie powstaje jedynie w sytuacji, gdy zaliczka zostaa wpacona na poczet: wewntrzwspólnotowej dostawy towarów lub czynnoci, dla których obowizek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 4 ustawy o VAT (czyli m.in. wiadczenia usug najmu czy staej obsugi prawnej i biurowej).
                                      • 10.04.2020Wielkanocna pomoc dla pracowników z ZFS. Z PIT czy bez?
                                       W zwizku ze zbliajcymi si witami Wielkanocnymi podjta zostaa decyzja o wypacie dla pracowników bezzwrotnej pomocy finansowej z zakadowego funduszu wiadcze socjalnych. Kady pracownik, który zoy wniosek o przyznanie pomocy finansowej i owiadczenie o dochodach, otrzyma pienidze. Kwota zapomogi uzaleniona bdzie od wysokoci dochodu przypadajcego na czonka rodziny. Czy kwoty ww. zapomóg mog korzysta ze zwolnienia przedmiotowego okrelonego w art. 21 ust. 1 pkt 26 lub art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
                                       • 10.04.2020Wielkanocna pomoc dla pracowników z ZFS. Z PIT czy bez?
                                        W zwizku ze zbliajcymi si witami Wielkanocnymi podjta zostaa decyzja o wypacie dla pracowników bezzwrotnej pomocy finansowej z zakadowego funduszu wiadcze socjalnych. Kady pracownik, który zoy wniosek o przyznanie pomocy finansowej i owiadczenie o dochodach, otrzyma pienidze. Kwota zapomogi uzaleniona bdzie od wysokoci dochodu przypadajcego na czonka rodziny. Czy kwoty ww. zapomóg mog korzysta ze zwolnienia przedmiotowego okrelonego w art. 21 ust. 1 pkt 26 lub art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
                                        • 30.03.2020NSA. Zaliczenie odpisu aktualizujcego do kosztów podatkowych
                                         Prawidowa wykadnia przepisów art. 23 ust. 1 pkt 21 oraz art. 23 ust. 3 pkt 1 ustawy o PIT wymaga przyjcia, e data dokonania odpisu aktualizujcego nie moe przesdza o moliwoci zarachowania w ciar kosztów podatkowych odpisu aktualizujcego nalenoci niecigalnych jedynie w roku podatkowym, w którym faktycznie zosta dokonany, skoro podatnik decyduje si na jego utworzenie i wprowadzenie do ksig podatkowych za rok podatkowy, w którym pozostae przesanki podatkowe konieczne dla zaliczenia odpisu w ciar kosztów zostay spenione - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                                         • 27.03.2020NSA. Nieodpatny nocleg i transport dla zleceniobiorcy z PIT
                                          Obok wynagrodzenia z umowy zlecenia, zleceniobiorcy mog otrzymywa innego jeszcze rodzaju wiadczenia od zlecajcych, takie jak np. przychody w naturze (bony towarowe), czy pokrycie kosztów zakwaterowania oraz dowozu do miejsca wykonywania pracy (nieodpatne wiadczenia). Przychody te równie stanowi bd przychody z dziaalnoci wykonywanej osobicie. Zatem, warto ponoszonych przez zleceniodawc kosztów zakwaterowania oraz dowozu do miejsca wykonywania pracy dla zleceniobiorców bdzie stanowia dla tych osób przychód podlegajcy opodatkowaniu. Tak uzna Naczelny Sd Administracyjny.
                                          • 26.03.2020VAT przy sprzeday firmowego samochodu osobowego 
                                           Prowadzcy dziaalno gospodarcz, bdcy zarejestrowanym patnikiem podatku VAT, przy zakupie samochodu osobowego wykorzystywanego zarówno do prowadzenia dziaalnoci gospodarczej, jak i do celów prywatnych ma prawo do odliczenia 50% VAT wykazanego na fakturze zakupu. Natomiast 50% nieodliczonego podatku VAT zwiksza warto pocztkow samochodu do celów amortyzacji. Z kolei przy sprzeday takiego pojazdu naley odprowadzi nie tak jak przy zakupie 50% VAT a 100% VAT od jego wartoci. Stanowi to niespójno i brak konsekwencji prawodawcy?
                                           • 24.03.2020Miejsce wykonywania pracy a koszty pracownika
                                            Pracownik mieszkajcy w miejscowoci X w umowie o prac jako miejsce wiadczenia pracy ma wpisane dwa adresy: miejscowo X i miejscowo Y. Czy, jeeli w jednym miesicu pracownik bdzie wiadczy prac tylko w miejscowoci X a w drugim miesicu cztery dni w tygodniu w miejscowoci X i jeden dzie w tygodniu w miejscowoci Y, koszty uzyskania przychodu naley zmienia zgodnie do stanu faktycznego i czy pracownik za kadym razem musi skada stosowne owiadczenie, e spenia warunki okrelone w art. 22 ust. 2 pkt 3 ustawy o PIT?
                                            • 23.03.2020Miejsce wykonywania pracy a koszty pracownika
                                             Pytanie: Pracownik mieszkajcy w miejscowoci X w umowie o prac jako miejsce wiadczenia pracy ma wpisane dwa adresy: miejscowo X i miejscowo Y. Czy, jeeli w jednym miesicu pracownik bdzie wiadczy prac tylko w miejscowoci X a w drugim miesicu cztery dni w tygodniu w miejscowoci X i jeden dzie w tygodniu w miejscowoci Y, koszty uzyskania przychodu naley zmienia zgodnie do stanu faktycznego i czy pracownik za kadym razem musi skada stosowne owiadczenie, e spenia warunki okrelone w art. 22 ust. 2 pkt 3 ustawy o PIT?
                                             • 18.03.2020Podatnik ma prawo do przeprowadzenia dowodu przeciwnego
                                              Organy podatkowe nie mog opiera niekorzystnych dla podatników decyzji jedynie na urzdowych dokumentach, jednoczenie nie dopuszczajc dowodów przeciwnych. Wyrokiem z 8 listopada 2019 r. Wojewódzki Sd Administracyjny w Krakowie uchyli decyzj organu podatkowego, okrelajc podatnikowi wysoko zobowizania akcyzowego, bo organ ten nie uwzgldni przy jej wydawaniu dowodów przedstawionych przez podatnika (sygn. akt I SA/Kr 1000/19).
                                              • 18.03.2020Wicej ni jeden nabywca na fakturze a odliczenie VAT
                                               W yciu gospodarczym zdarzaj si sytuacje, gdy róni podatnicy VAT czynni decyduj si na wspólny zakup rzeczy, która w przyszoci bdzie suya im wszystkim. Nie bdzie to raczej kupno towarów handlowych (cho i tego nie mona wykluczy) lecz powana inwestycja. Na taki wspólny zakup mog zdecydowa si szczególnie rolnicy, którzy wspólnie nabywaj kosztown, ale niezbdn przy nowoczesnym prowadzeniu gospodarstwa maszyn. Przy wspólnym zakupie bdzie moga ona suy wszystkim, którzy zakup taki sfinansuj.
                                               • 17.03.2020Faktura w walucie obcej pomidzy polskimi podatnikami VAT
                                                Jaki czas temu na podstawie art. 358 § 1 Kodeksu cywilnego obowizywaa w obrocie gospodarczym zasada walutowoci. Zgodnie z ni zobowizania pienine na obszarze Polski mogy by wyraone wycznie w zotych polskich. Z dniem 24 stycznia 2009 r. wesza w ycie ustawa o zmianie ustawy Kodeks cywilny i ustawy - Prawo dewizowe. Tym samym uchylona zostaa zasada walutowoci, stao si wic dopuszczalne dokonywanie rozlicze pomidzy polskimi podmiotami w obcej walucie. Tego rodzaju zobowizanie umowne moe jednak zosta spenione w polskich zotych. Ustawodawca przewiduje tu wyjtek dla sytuacji gdy ustawa, orzeczenie sdowe stanowice ródo zobowizania bd czynno prawna zastrzega spenienie wiadczenia w obcej walucie.
                                                • 17.03.2020NSA. Ulga na dzieci i fiskus: Kto daje i odbiera...
                                                 Jeeli organy podatkowe utwierdzaj podatnika w przekonaniu, e przysuguje mu ulga prorodzinna w podatku dochodowym od osób fizycznych, nie kwestionujc tego prawa w toku czynnoci sprawdzajcych za poprzedni rok podatkowy, a take zwracajc nadpat podatku wynikajc z deklaracji za kolejny, sporny rok podatkowy, w której w takim samym stanie faktycznym i prawnym ulg t podatnik uwzgldni, to art. 121 § 1 Ordynacji podatkowej, sprzeciwia si póniejszemu wszczciu postpowania i okreleniu w drodze decyzji zobowizania podatkowego za ten rok bez uwzgldnienia ulgi - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                                                 • 17.03.2020Podstawa opodatkowania w VAT przy aporcie samochodu do spóki
                                                  Spóka obja 49 udziaów o wartoci nominalnej 1000 z kady i cznej wartoci nominalnej 49 000 z i pokrya je m.in aportem o wartoci netto w kwocie 162 849 z w postaci dwóch samochodów ciarowych, za który obja 4 udziay o cznej wartoci nominalnej 4000 z. Nadwyka ceny nabycia udziaów w zamian za aport ponad ich cen nominaln przelana zostaa na kapita zapasowy spóki. Czy podstaw opodatkowania VAT przy wniesieniu samochodów stanowi bdzie kwota 4000 z pomniejszona o kwot nalenego podatku VAT?
                                                  • 13.03.2020Nieprawidowa nazwa towaru lub usugi na fakturze a prawo do odliczenia VAT
                                                   Zarówno w interesie sprzedawcy, jak i nabywcy jest szczegóowe i wyczerpujce okrelenie nazwy (rodzaju) towaru lub usugi. Dla sprzedawcy wadliwe wystawienie faktury to ryzyko grzywny za przestpstwo lub wykroczenie skarbowe. Nabywca ryzykuje natomiast utrat prawa do odliczenia podatku naliczonego.

                                                  [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] ... [ 70 ] nastpna strona »