Świąteczny wystrój firmy w kosztach podatkowych firmy

Świąteczny wystrój firm wywołuje w klientach pozytywne wrażenie i przekłada się na większą skłonność do zakupów. Wprowadzenie klienta w taki stan jest zatem w interesie sprzedawcy. Wymaga to jednak poniesienia kosztów na działania marketingowe. Najczęściej przedsiębiorcy ponoszą wydatki na zakup dekoracji świątecznych: choinek, ozdób, oświetlenia, bombek, kwiatów np. gwiazdy betlejemskiej, stroików bożonarodzeniowych, girland, itp.

 

Ważne wyroki sądów

W wyrokach NSA z 28 listopada 1997 r., sygn. akt I SA/Gd 513/96 oraz WSA w Warszawie z 23 lipca 2004 r., sygn. akt III SA 949/03, podkreślone zostało, iż o tym co jest celowe, przydatne i racjonalne w prowadzonej działalności i może mieć wpływ na uzyskanie przychodu decyduje podatnik. Organ podatkowy nie jest upoważniony do oceny ekonomicznej zasadności działań, które podejmuje podatnik. Zatem, katalog wydatków bożonarodzeniowych wydaje się nieograniczony.

Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodu

Wydatki na świąteczny wystrój firmy mogą być ujęte w kosztach podatkowych. Warunkiem jest spełnienie przesłanek z art. 22 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: ustawa o PIT) oraz art. 15 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: ustawa o CIT).

Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych odpowiednio w art. 23 ustawy o PIT i 16 ustawy o CIT. Kosztem podatkowym może być zatem, każdy wydatek, który zgodnie z wiedzą i zamiarem podatnika powinien z dużym prawdopodobieństwem wygenerować przychód z prowadzonej działalności gospodarczej. W przypadku zakupu artykułów dekoracyjnych – wydatki na ich nabycie będą mogły być zaksięgowane w kosztach firmy, o ile przedsiębiorca poniesie je z zamiarem uzyskania przychodu. W publikacji PIT. Komentarz LEX, A. Bartosiewicz, R. Kubacki, Wolters Kluwer SA, Warszawa 2015 s. 602 czytamy: koszty poniesione w celu uzyskania przychodów to te, które zostały poniesione z zamiarem uzyskania przychodu. Ten zamiar, cel musi być, po pierwsze, obiektywnie możliwy (realny), a po drugie - istniejące okoliczności faktyczne muszą wskazywać na to, że dany wydatek w istocie mógł podatnikowi pozwolić na przewidywanie osiągnięcia przychodów. W wyroku NSA z 22 marca 2001 r., sygn. akt SA/Sz 43/00, sąd podkreśla: ustawodawca wyraźnie wiąże koszty uzyskania przychodów z celem ich poniesienia, jakim jest osiągnięcie przychodów. Cel ten zatem, musi być wyraźnie widoczny, a poniesione wydatki winny go bezpośrednio realizować lub co najmniej powinny go zakładać jako realny. Podatnik (…) winien wykazać bezpośredni związek tego wydatku nie tylko z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą, ale przede wszystkim to, że jego poniesienie miało lub mogło mieć wpływ na wielkość osiągniętego przychodu.

 

 

Świąteczne dekoracje kosztem?

Wydatki, na świąteczne dekoracje nie są wydatkami o charakterze reprezentacyjnym. W negatywnym katalogu kosztów w art. 23 ust. 1 pkt 23 ustawy o PIT i art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o CIT wymienione są koszty reprezentacji.

Z interpretacji ogólnej Ministra Finansów z 25 listopada 2013 r., nr DD6/033/127/SOH/2013/RD-120521, wynika, iż nie ma jednolitej definicji pojęcia reprezentacji. Każdy przypadek powinien być przedmiotem odrębnej oceny pod kątem okoliczności w jakich doszło do poniesienia wydatków. Co istotne, Minister podkreślił, iż cechy tj. wystawność, wytworność, okazałość nie powinny być brane pod uwagę. Nie ma bowiem możliwości skonstruowania miernika dla określenia poziomu wystawności, wytworności, okazałości czy przepychu jednakowego dla wszystkich podmiotów gospodarczych. Z interpretacji należy wnioskować, iż wydatkami o charakterze reprezentacyjnym są te, których wyłącznym bądź dominującym celem jest stworzenie pewnego wizerunku podatnika, stworzenie dobrego obrazu jego firmy, czy działalności, wykreowanie pozytywnych relacji z kontrahentami.

Wydatki na świąteczny wystrój firmy nie mają takiego charakteru. Zakup różnego rodzaju gadżetów świątecznych, dekoracji, itp. to typowe działania marketingowe mające na celu wywołanie specyficznego stanu emocjonalnego u klienta, który zwiększa skłonność do robienia zakupów. Poza tym, bożonarodzeniowe dekorowanie ulic, firm, sklepów jest już zwyczajowo przyjętą normą w naszej rzeczywistości gospodarczej, zakorzenione jest w naszej tradycji. Świąteczne dekoracje wpływają też na lepsze relacje wśród zatrudnionych pracowników i mogą zwiększać efektywność pracy.  

Stanowiska organów podatkowych

Organy podatkowe nie kwestionują wydatków na bożonarodzeniowe dekoracje.

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji z 2 kwietnia 2014 r., nr IBPBI/1/415-39/14/ESZ, uznał za zasadne ujęcie w kosztach wydatków poniesionych na dekoracje nawiązujące do symboliki Świąt Bożego Narodzenia tj. stroiki świąteczne, choinki, kwiaty itp. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji z 13 lutego 2008 r., nr ILPB3/423-235/07-2/MC, wskazał, iż wydatki na dekoracje w postaci choinek, lampek, stroików, bombek oraz zakupu usług dekoratorskich w celu udekorowania firmy z okazji świąt nie stanowią działań o charakterze wyjątkowym czy specjalnym. Organ zauważył, iż wystrój świąteczny jest w obecnych warunkach rynkowych wymogiem stawianym przez klientów. Wydatki na dekoracje firmy należy traktować jak koszty związane z funkcjonowaniem firmy i zaliczyć w całości do kosztów uzyskania przychodów, o ile są racjonalne i wykazują związek przyczynowo-skutkowy z przychodami.

W kosztach podatkowych nie mogą być ujmowane wydatki poniesione w celach prywatnych, a także te nabyte owszem, z zamiarem ekspozycji w firmie, ale w sytuacji gdy przedsiębiorca prowadzi działalność np. we własnym domu gdzie nie podejmuje kontrahentów, ani też nie zatrudnia pracowników. W takim przypadku, trudno będzie udowodnić związek pomiędzy poniesionym wydatkiem a uzyskaniem przychodu.

A co z odliczeniem VAT?

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 8 maja 2020 r., sygn. 0114-KDIP4-2.4012.41.2020.3.MC, stwierdził, że spółce przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od zakupu towarów i usług w związku z nabyciem artykułów dekoracyjnych i elementów wystroju (m.in. choinki i innych zwyczajowych dekoracji świątecznych), wykorzystywanych w miejscach prowadzenia działalności (w siedzibie, biurach, centrach logistycznych i magazynach).

 

Redakcja podatki.biz

 

(Image by DCStudio on Freepik.com)

 

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...