Nowe funkcje mikrorachunku podatkowego

  • Od 1 stycznia 2024 r. podatnicy będą wpłacać podatek od gier (POG), dopłaty do gier (GHD) oraz podatek VAT z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych (VAT-14) na swój indywidualny mikrorachunek podatkowy.
  • Dotychczas wpłacali te należności na wyznaczone rachunki Urzędu Skarbowego w Nowym Targu.
  • Ministerstwo Finansów planuje, by kolejne należności (m.in. cło i akcyza) trafiały na mikrorachunki podatkowe.

 

Dotychczas podatnicy korzystali z indywidualnego rachunku podatkowego, tzw. mikrorachunku podatkowego wpłacając PIT, CIT i VAT. Poszerzenie katalogu wpłat realizowanych przy użyciu mikrorachunku podatkowego wynika ze zmiany rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 października 2022 r. w sprawie określenia rodzajów podatków, opłat lub niepodatkowych należności budżetowych, których wpłata jest realizowana przy użyciu mikrorachunku podatkowego. Zmiany weszły w życie 1 stycznia 2024 r.

W przyszłości mikrorachunek obsłuży kolejne należności

Wprowadzone rozwiązania są pierwszym etapem zmian dotyczących wdrożenia obsługi należności scentralizowanych przy użyciu mikrorachunku podatkowego. Docelowo podatnicy będą wpłacali na swój mikrorachunek PIT, CIT, VAT, podatek od wydobycia niektórych kopalin, podatek od gier, podatek akcyzowy, cło, opłatę emisyjną, opłatę paliwową, dopłaty w grach liczbowych, loteriach pieniężnych i grze telebingo, podatek od towarów i usług w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych.

Mikrorachunek – jeden, stały, indywidualny rachunek podatnika

Numer swojego mikrorachunku podatkowego można sprawdzić w dowolnym momencie w ciągu roku, korzystając z generatora dostępnego na stronie podatki.gov.pl lub w każdym urzędzie skarbowym. Wygenerowanie i korzystanie z mikrorachunku nie wiąże się z żadnymi opłatami. Wystarczy go sprawdzić w generatorze i wykorzystać podczas przelewu.

 

źródło: www.podatki.gov.pl

 

Więcej o mikrorachunku:

 

WYKAZ RODZAJÓW PODATKÓW, OPŁAT LUB NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH, KTÓRYCH WPŁATA JEST REALIZOWANA PRZY UŻYCIU MIKRORACHUNKU PODATKOWEGO

 

(załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie rodzajów podatków, opłat lub niepodatkowych należności budżetowych, których wpłata jest realizowana przy użyciu mikrorachunku podatkowego, Dz.U. z 2023 r. poz. 2802)

 

Rodzaje podatków, opłat lub niepodatkowych należności budżetowych 

I. Podatek dochodowy od osób prawnych

Lp.

Symbol formularza /
tytuł płatności

Opis

1

CIT

wynikający z obowiązku zapłaty podatku dochodowego od osób prawnych (w tym zapłaty zaliczki miesięcznej w wysokości różnicy pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku podatkowego a sumą zaliczek należnych za poprzednie miesiące)

2

CIT-6AR

wynikający z deklaracji o wysokości podatku dochodowego od dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych

3

CIT-6R

wynikający z deklaracji o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, od dochodów (przychodów) osiągniętych przez podatnika mającego siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

4

CIT-8

wynikający z zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) i należnego podatku dochodowego od osób prawnych

5

CIT-8A

wynikający z zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatkową grupę kapitałową – podatnika podatku dochodowego od osób prawnych

6

CIT-8AB

wynikający z zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatkową grupę kapitałową i należnego podatku dochodowego od osób prawnych

7

CIT-8B

wynikający z zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatkową grupę kapitałową – podatnika podatku dochodowego od osób prawnych

8

CIT-8E

wynikający z obowiązku zapłaty ryczałtu od dochodów spółek

9

CIT-8FR

wynikający z deklaracji o wysokości osiągniętego dochodu (przychodu) i należnego podatku od przychodów fundacji rodzinnej

10

CIT-9R

wynikający z deklaracji o wysokości przychodu za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w porcie polskim, uzyskanego przez zagraniczne przedsiębiorstwo żeglugi handlowej od zagranicznych zleceniodawców

11

CIT-10Z

wynikający z deklaracji o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, od dochodów (przychodów) osiągniętych przez podatników niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

12

CIT-11R

wynikający z deklaracji o wysokości podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, wydatkowanych na inne cele niż wymienione w oświadczeniu CIT-5 lub deklaracji CIT-6AR

13

CIT-14

wynikający z deklaracji o wysokości zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych od wypłat odsetek i dyskonta zrealizowanych w ramach emisji danej serii obligacji

14

CIT-CFC 

wynikający z zeznania o wysokości osiągniętego dochodu z zagranicznej jednostki kontrolowanej i należnego podatku dochodowego od osób prawnych

15

CIT-ISN 

wynikający z obowiązku zapłaty przez płatnika zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych od dochodu ze zbycia praw do spółki nieruchomościowej 

16

CIT-NZ 

wynikający z deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków i należnego podatku dochodowego od osób prawnych

17

TWPOD 

wynikający z płatności organu egzekucyjnego za zadłużenia zobowiązanego objęte tytułem wykonawczym

II. Podatek dochodowy od osób fizycznych

Lp.

Symbol formularza /
tytuł płatności

Opis

1

PIT 

wynikający z obowiązku zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych (w tym zapłaty zaliczki miesięcznej w wysokości różnicy pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku podatkowego a sumą zaliczek należnych za poprzednie miesiące)

2

PIT-4R

wynikający z obowiązku zapłaty zaliczek na podatek dochodowy dokonywanej przez płatnika

3

PIT-7 

wynikający z obowiązku zapłaty podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej

4

PIT-8AR 

wynikający z deklaracji rocznej o zryczałtowanym podatku dochodowym

5

PIT-28 

wynikający z zeznania o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

6

PIT-28S 

wynikający z zeznania o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

7

PIT-36 

wynikający z zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty)

8

PIT-36L 

wynikający z zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty)

9

PIT-36LS 

wynikający z zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty)

10

PIT-36S 

wynikający z zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty)

11

PIT-37 

wynikający z zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty)

12

PIT-38 

wynikający z zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty)

13

PIT-39 

wynikający z zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty)

14

PIT-CFC 

wynikający z zeznania o wysokości osiągniętego dochodu z zagranicznej jednostki kontrolowanej i należnego podatku dochodowego od osób fizycznych

15

PIT-ISN 

wynikający z obowiązku zapłaty przez płatnika zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od dochodu ze zbycia praw do spółki nieruchomościowej  

16

PIT-NZ 

wynikający z deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków i należnego podatku dochodowego od osób fizycznych

17

PIT-NZS 

wynikający z deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków osiągniętego przez przedsiębiorstwo w spadku i należnego podatku dochodowego od osób fizycznych

18

PIT-PZ

wynikający z obowiązku zapłaty ryczałtu od przychodów zagranicznych osób fizycznych przenoszących miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

19

PIT-STD

wynikający z obowiązku zapłaty podatku potrąconego od dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek osób fizycznych w ramach dyrektywy Rady UE 2014/107/UE oraz stosownych umów o opodatkowaniu dochodów z oszczędności

20

PPD 

wynikający z obowiązku zapłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób duchownych

21

PPE 

wynikający z obowiązku zapłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych

22

PPL 

wynikający z obowiązku zapłaty podatku dochodowego według stawki 19% od dochodów osób fizycznych prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej

23

PPW 

wynikający z obowiązku zapłaty podatku z odpłatnego zbycia papierów wartościowych i pochodnych instrumentów finansowych

24

TWPOD 

wynikający z płatności organu egzekucyjnego za zadłużenia zobowiązanego objęte tytułem wykonawczym

III. Podatek od towarów i usług 

Lp.

Symbol formularza /
tytuł płatności

Opis

1

JPK_V7K

wynikający z deklaracji kwartalnej o podatku od towarów i usług

2

JPK_V7M

wynikający z deklaracji miesięcznej o podatku od towarów i usług

3

VAT-7 

wynikający z deklaracji miesięcznej dla podatku od towarów i usług

4

VAT-7D 

wynikający z deklaracji kwartalnej dla podatku od towarów i usług

5

VAT-7K

wynikający z deklaracji kwartalnej dla podatku od towarów i usług

6

VAT-8 

wynikający z deklaracji o podatku od towarów i usług dla osób zwolnionych z podatku, zarejestrowanych jako podatnicy VAT UE  

7

VAT-9M 

wynikający z deklaracji o podatku od towarów i usług od importu usług lub nabycia towarów oraz usług, dla których podatnikiem jest nabywca

8

VAT-10 

wynikający z deklaracji o podatku od towarów i usług od wewnątrzwspólnotowego nabycia nowych środków transportu

9

VAT-12 

wynikający ze skróconej deklaracji dla podatku od towarów i usług w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych w formie ryczałtu

10

VAT-14

wynikający z obowiązku zapłaty podatku od towarów i usług w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o którym mowa w art. 103 ust. 5a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2023 r. poz. 1570, z późn. zm.)

11

VAT-In

wynikający z innych rozliczeń w podatku od towarów i usług

12

VAT-Z 

wynikający ze zwrotów dokonanych przez podatników VAT kwot odliczonych przez nich lub zwróconych im z tytułu wydatków poniesionych przez nich na zakup kas rejestrujących

13

TWPOD 

wynikający z płatności organu egzekucyjnego za zadłużenia zobowiązanego objęte tytułem wykonawczym

IV. Podatek od sprzedaży detalicznej

Lp.

Symbol formularza /
tytuł płatności 

Opis

1

PSD-1

wynikający z deklaracji o wysokości podatku od sprzedaży detalicznej

2

TWPOD

wynikający z płatności organu egzekucyjnego za zadłużenia zobowiązanego objęte tytułem wykonawczym

V. Podatek od wydobycia niektórych kopalin

Lp.

Symbol formularza /
tytuł płatności 

Opis

1

KOP-MS

wynikający z deklaracji w sprawie podatku od wydobycia niektórych kopalin w zakresie miedzi i srebra

2

KOP-RG 

wynikający z deklaracji w sprawie podatku od wydobycia niektórych kopalin w zakresie ropy naftowej i gazu ziemnego

3

P-KOP/MS

wynikający z deklaracji dla podatku od wydobycia niektórych kopalin w zakresie miedzi i srebra

4

P-KOP/RG

wynikający z deklaracji dla podatku od wydobycia niektórych kopalin w zakresie ropy naftowej lub gazu ziemnego

5

TWPOD

wynikający z płatności organu egzekucyjnego za zadłużenia zobowiązanego objęte tytułem wykonawczym

VI. Podatek od gier hazardowych

Lp.

Symbol formularza /
tytuł płatności 

Opis

1

POG-4

wynikający z deklaracji dla podatku od gier

2

POG-5

wynikający z deklaracji dla podatku od gier oraz wpłat dziennych

3

POG-P

wynikający z deklaracji dla podatku od gier

4

TWPOD

wynikający z płatności organu egzekucyjnego za zadłużenia zobowiązanego objęte tytułem wykonawczym

VII. Dopłata w grach liczbowych, loteriach pieniężnych i grze telebingo

Lp.

Symbol formularza /
tytuł płatności 

Opis

1

GHD-1

wynikająca z informacji o dopłatach w grach liczbowych, loteriach pieniężnych i grze telebingo

2

TWPOD

wynikająca z płatności organu egzekucyjnego za zadłużenia zobowiązanego objęte tytułem wykonawczym

VIII. Danina solidarnościowa

Lp.

Symbol formularza /
tytuł płatności

Opis

1

DSF-1 

wynikająca z obowiązku zapłaty daniny solidarnościowej

2

TWPOD

wynikająca z płatności organu egzekucyjnego za zadłużenia zobowiązanego objęte tytułem wykonawczym

IX. Opłata od napojów alkoholowych w opakowaniach do 300 ml

Lp.

Symbol formularza /
tytuł płatności

Opis

1

ALK-1 

wynikająca z obowiązku zapłaty opłaty za zezwolenie na obrót hurtowy napojami alkoholowymi w opakowaniach do 300 ml, opłaty za zezwolenie na wyprzedaż posiadanych zapasów napojów alkoholowych w takich opakowaniach oraz z ustalonej dodatkowej opłaty

2

TWPOD

wynikająca z płatności organu egzekucyjnego za zadłużenia zobowiązanego objęte tytułem wykonawczym

X. Opłata od środków spożywczych

Lp.

Symbol formularza /
tytuł płatności

Opis

1

CUK-1 

wynikająca z obowiązku zapłaty opłaty od środków spożywczych oraz z ustalonej dodatkowej opłaty

2

TWPOD

wynikająca z płatności organu egzekucyjnego za zadłużenia zobowiązanego objęte tytułem wykonawczym

XI. Opłata wnoszona przez podmioty świadczące usługę będącą reklamą napojów alkoholowych

Lp.

Symbol formularza /
tytuł płatności

Opis

1

DRA-2 

wynikająca ze zbiorczej deklaracji miesięcznej dotyczącej opłaty wnoszonej przez podmioty świadczące usługę będącą reklamą napojów alkoholowych

2

TWPOD

wynikająca z płatności organu egzekucyjnego za zadłużenia zobowiązanego objęte tytułem wykonawczym

XII. Opłata za udzielenie informacji komornikom sądowym

Lp.

Symbol formularza /
tytuł płatności

Opis

1

WRO

wynikająca z obowiązku zapłaty opłaty za udzielenie informacji

2

TWPOD

wynikająca z płatności organu egzekucyjnego za zadłużenia zobowiązanego objęte tytułem wykonawczym

XIII. Opłata za wydanie wypisu z rejestru zastawów skarbowych lub zaświadczenia, o którym mowa w art. 46c § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2023 r. poz. 2383, z późn. zm.)

Lp.

Symbol formularza /
tytuł płatności

Opis

1

WRO

wynikająca z obowiązku zapłaty opłaty za wydanie wypisu z rejestru zastawów  lub zaświadczenia, o którym mowa w art. 46c § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa 

 

 

(Photo by Olga Shevchenko from freeimages.com)

 

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...