Student na zleceniu. Moment otrzymania zaświadczenia a zwolnienie ze składek ZUS

Płatnik składek ma obowiązek zgłosić osobę zatrudnioną na podstawie umowy zlecenie do ubezpieczeń społecznych, jeśli nie ma wiedzy o okolicznościach wyłączających ten obowiązek, a o których wiedzę ma tylko ubezpieczony i nie przekazał jej płatnikowi. Jeżeli natomiast dana osoba, za którą były opłacane składki przedstawi zaświadczenie, że w tym okresie była studentem i jednocześnie w okresie wykonywania umowy zlecenia nie miała ukończonych 26 lat, płatnik na tej podstawie wyrejestruje ją z okresem wstecznym z ubezpieczeń społecznych.

 

We wniosku o interpretację przedsiębiorca wyjaśnił, że prowadzi swą działalność gospodarczą nieprzerwanie od października 2014 r. i na podstawie umowy o świadczeniu usług głównie (umowa zlecenie) angażuje zleceniobiorców. Wśród osób wykonujących umowę zlecenia są cudzoziemcy, którzy nie ukończyli 26 lat życia. Osoby te w przeważającej części są studentami zarówno polskich uczelni jak i zagranicznych. Osoby będące studentami na zagranicznych uczelniach studiują w trybie on-line, okazując potwierdzenie ze swej uczelni o powyższym fakcie przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego. Dodatkowo zdarzają się przypadki, iż takowe potwierdzenie o statucie studenta od zleceniobiorców przedsiębiorca dostaje z opóźnieniem. Przykładowo zleceniobiorca został zgłoszony do ubezpieczeń społecznych w październiku, a dopiero w miesiącu grudniu przedkłada zaświadczenie, iż studiuje od października.

Przedsiębiorca chciał wiedzieć, czy osoby będące zarówno studentami na polskich uczelniach jak i zagranicznych w trybie on-line, które nie ukończyły 26 lat nie podlegają pod obowiązek opłacania składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu zawartej z nimi umowy zlecenia oraz, czy otrzymując od zleceniobiorcy zaświadczenie powinien uznać bazując na powyższym przykładzie, że od października nie podlega ubezpieczeniom, gdyż jest studentem i nie ukończył 26 lat.

Zdaniem przedsiębiorcy w myśl art. 6 ustawy o ubezpieczeniach społecznych zasadnym jest uznać, iż zleceniobiorcy którzy, mają potwierdzony status studenta przez daną uczelnie oraz nie ukończyli 26 lat nie powinni podlegać pod obowiązek opłacania składek na ubezpieczenia społeczne.

W wydanej interpretacji Zakład Ubezpieczeń Społecznych wskazał:

Zagadnienia dotyczące podlegania ubezpieczeniom społecznym, obowiązku opłacania składek i ustalania podstawy wymiaru składek na te ubezpieczenia regulowane są za pośrednictwem ustawy z dnia 13 października 1988 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. W art. 6 ust 1 tej ustawy ustawodawca wskazał katalog podmiotów objętych obowiązkiem ubezpieczenia emerytalnego i ubezpieczeń rentowych. Wyliczenie zawarte we wskazanym przepisie jest wyczerpujące i ma charakter zamknięty.

Przepis art 6 ust. 1 pkt 4 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych stanowi, iż obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym podlegają osoby fizyczne, które na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej są osobami wykonującymi pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia oraz osobami z nimi współpracującymi. Stosownie do art. 6 ust. 4 ww. ustawy osoby określone w ust. 1 pkt 4 nie podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, jeżeli są uczniami szkół ponadpodstawowych lub studentami, do ukończenia 26 lat.

Osoba która nie ukończyła 26 roku życia i posiada status studenta nie podlega ubezpieczeniom społecznym z tytułu zawartej z przedsiębiorcą umowy zlecenia. Jednocześnie przy ustalaniu obowiązku ubezpieczeń społecznych studenta nie ma znaczenia jego obywatelstwo, ani też kraj odbywania przez niego studiów.

Odnosząc się do sytuacji, przedstawionej we wniosku, ZUS wskazał że płatnik składek ma obowiązek zgłosić osobę zatrudnioną na podstawie umowy zlecenie do ubezpieczeń społecznych, jeśli nie ma wiedzy o okolicznościach wyłączających ten obowiązek, a o których wiedzę ma tylko ubezpieczony i nie przekazał jej płatnikowi.

Jeżeli natomiast dana osoba, za którą były opłacane składki na ubezpieczenia społeczne przedstawi zaświadczenie, że w tym okresie była studentem i jednocześnie w okresie wykonywania umowy zlecenia nie miała ukończonych 26 lat, płatnik na tej podstawie wyrejestruje ją z okresem wstecznym z ubezpieczeń społecznych. Reasumując płatnik składek ma obowiązek wyrejestrować zleceniobiorcą (który nie ukończył 26 lat) z ubezpieczeń społecznych z dniem od którego rozpoczął studia (nauka), a nie od daty otrzymania zaświadczenia. Gdy zaświadczenie zostanie przedstawione z opóźnieniem płatnik składek ma obowiązek złożyć odpowiednią korektę dokumentów ubezpieczeniowych.

 

Interpretacja indywidualna z 1 lutego 2024 r., sygn. DI/200 000/43/89/2024 (decyzja nr 89/2024) - Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie

 

Redakcja podatki.biz

 

źródło: www.zus.pl

 

 

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...