Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

limity

 • 16.11.2009Orzecznictwo podatkowe: Podróże służbowe członków zarządu a PIT
  Z uzasadnienia: Członek zarządu otrzymujący świadczenie odnosi określoną korzyść, ponieważ ponoszone przez niego wydatki na pokrycie diet i innych należności za czas podróży są mu zwracane przez Spółkę. Gdyby Spółka nie finansowała tego rodzaju kosztów, to członkowie Zarządu sami ponosiliby ciężar tych wydatków. Tak więc członkowie Zarządu otrzymują materialną korzyść, którą w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy zaliczyć do przychodów.
  • 28.10.2009Wyższe podatki od gier hazardowych
   Rząd przyjął założenia do projektu ustawy o grach liczbowych i hazardowych. Zgodnie z nimi działalność tego typu zostanie obłożona wyższymi podatkami – w przypadku gier o niskich wygranych obciążenia zwiększą się o 166 proc. Przewiduje się także nałożenie większych ograniczeń na organizatorów hazardu.
   • 27.10.2009Z końcem roku wzrośnie odpowiedzialność przewoźników lotniczych
    Jak informuje Urząd Lotnictwa Cywilnego, 30 grudnia br. wejdą w życie nowe, wyższe limity odpowiedzialności przewoźników lotniczych z tytułu przewozu pasażerów, bagażu, towarów oraz opóźnień, określone w art. 22 Konwencji o ujednoliceniu niektórych zasad dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego (Konwencja montrealska).
    • 16.10.2009Enion ukarany za nieprawidłowości w sprawdzaniu liczników energii
     Prezes UOKiK uznała, że spółka Enion ograniczała konsumentom możliwość reklamowania wadliwie działających urządzeń wskazujących zużycie energii elektrycznej, i nałożyła na przedsiębiorcę karę w wysokości ponad 8 mln zł. Postępowanie w tej sprawie zostało wszczęte na podstawie skargi konsumenckiej. Wynikało z niej, że Zakład Energetyczny Enion odmówił korekty należności za dostarczoną energię elektryczną pomimo tego, że urządzenie pomiarowe zawyżało jej zużycie.
     • 14.10.2009Kolekcjonerskie monety do kupienia w internetowym serwisie aukcyjnym NBP
      Począwszy od 2010 r. NBP zmienia sposób dystrybucji monet i banknotów kolekcjonerskich - srebrne i złote monety oraz banknoty będą sprzedawane na internetowych aukcjach organizowanych przez NBP. W aukcjach będą mogli uczestniczyć wszyscy zainteresowani kupnem monet lub banknotów na rynku pierwotnym, w tym głównie kolekcjonerzy indywidualni i firmy numizmatyczne. Warunkiem udziału w aukcjach będzie wcześniejsze zarejestrowanie konta w serwisie Kolekcjoner.
      • 17.09.2009Renciści będą zarabiać bez ograniczeń
       Interpelacja nr 10888 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie zwiększenia limitów osiąganych przychodów z pracy zarobkowej, po przekroczeniu których świadczenie rentowe ulegnie ograniczeniu bądź zawieszeniu
       • 16.09.2009Fundusze innowacyjności w centrach badawczo-rozwojowych
        18 września br. wejdzie w życie rozporządzenie ministra gospodarki w sprawie funduszu innowacyjności. Reguluje ono zasady korzystania z ulg podatkowych na realizację zadań badawczych, wykonanie technicznych studiów wykonalności oraz pokrycie kosztów uzyskania praw własności przemysłowej. Rozporządzenie jest aktem wykonawczym do ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej.
        • 09.09.2009KE szuka alternatywy dla PKB
         UE poszukuje nowej metody pomiaru wyników gospodarczych, która uwzględniałaby w większym stopniu społeczny aspekt dobrobytu i wpływ na środowisko. Przez lata wyniki gospodarcze mierzono za pomocą takich wskaźników jak produkt krajowy brutto (PKB), obejmujący wszystkie dziedziny działalności gospodarczej, również te, które mają szkodliwy wpływ na środowisko i ludzi.
         • 07.09.2009Więcej pieniędzy na modernizację gospodarstw rolnych
          O blisko 280 mln euro - z 577,7 mln do 855,2 mln euro - minister rolnictwa i rozwoju wsi Marek Sawicki zwiększył pulę środków na program „Modernizacja gospodarstw rolnych” w 2009 roku. Dzięki zmianie rozporządzenia w tej sprawie, znacznie więcej rolników otrzyma pomoc na inwestycje w swoich gospodarstwach.
          • 01.09.2009ZUS: Niższe limity przychodów
           Od 1 września obowiązują nowe, niższe limity przychodów, których przekroczenie powoduje zawieszenie bądź zmniejszenie emerytury lub renty. Limity stanowiące 70 proc. i 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia zmniejszyły się odpowiednio o ponad 70 i 135 zł, natomiast limit 30 proc. - o przeszło 30 zł.
           • 20.08.2009Zagraniczne podróże służbowe – diety
            Dietę pracownik otrzymuje jako pokrycie kosztów wyżywienia w podróży służbowej oraz na inne drobne wydatki. Dieta w podróży zagranicznej, w przeciwieństwie do podróży krajowej, nie została określona w jednej stałej kwocie, lecz różni się w zależności od kraju, do którego udaje się pracownik. Wysokość diety za dobę podróży w poszczególnych państwach jest określona w załączniku do rozporządzenia. W celu rozwiania wątpliwości określono, że dieta przysługuje w wysokości obowiązującej dla docelowego państwa podróży. Należy jednak pamiętać, że rozporządzenie, a zatem i określone w nim limity, odnoszą się w sposób sztywny do pracowników sfery budżetowej. Pracodawca prywatny może sam określić zasady rozliczania podróży wewnątrzzakładowych przepisach płacowych, pilnując, by dieta w podróży zagranicznej nie była mniejsza niż dieta określona w rozporządzeniu ministra pracy i polityki społecznej z 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. z 2002 r. Nr 236, poz. 1990 z późn. zm.), czyli 23 zł.
            • 10.08.20092/3 województw nadal prowadzi nabór wniosków na inwestycje w działalność pozarolniczą
             W jedenastu województwach regionalne oddziały Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nadal przyjmują wnioski rolników o pomoc na rozwój działalności innej niż rolnicza. W pięciu województwach zakończono przyjmowanie wniosków na to działanie w ramach tegorocznego naboru, ponieważ zostały tam wyczerpane limity środków przewidziane na 2009 rok.
             • 08.07.2009Rząd zaoszczędzi na mianowaniach
              W związku z realizacją programu oszczędnościowego, dotyczącego ograniczenia wydatków budżetu państwa w 2009 r., Rada Ministrów wprowadziła zmiany w trzyletnim planie mianowań urzędników. Oszczędności będą efektem zmniejszenia liczby mianowań oraz przesunięcia ich w czasie.
              • 15.06.2009Pomoc na rozwój działalności nierolniczej nadal dostępna w 12 regionach
               Rolnicy w 12 województwach nadal mogą składać wnioski o pomoc na rozwój działalności innej niż rolnicza. Przyjmowanie takich wniosków zakończyły natomiast cztery regionalne oddziały Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z powodu wyczerpania limitu środków przewidzianych na to działanie w 2009 roku w Wielkopolsce, na Pomorzu, w Zachodniopomorskiem oraz na Warmii i Mazurach.
               • 02.06.2009Wyższe limity w ZUS
                Zakład Ubezpieczeń Społecznych ogłosił, w jakiej wysokości od czerwca tego roku obowiązuje limit podstawy wymiaru dla opłacających składkę z tytułu dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego, ile wynosi kwota stanowiąca 30 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, a także wysokość przychodu odpowiadająca 70 proc. i 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Od 1 czerwca wzrósł także zasiłek pogrzebowy
                • 29.05.2009Zatrudnienie i wynagrodzenia w urzędach wojewódzkich
                 Jak wynika z raportu Najwyższej Izby Kontroli, administracja rządowa nie opracowała jednolitych standardów zatrudniania i wynagradzania pracowników. W urzędach wojewódzkich pracuje mniej osób niż przewidują to limity, wojewodowie traktują nadwyżki z funduszu płac jako sposób na podniesienie zarobków osobom już pracującym, awanse i nagrody są przyznawane według niejasnych zasad.
                 • 14.05.2009Koncerny farmaceutyczne ograniczają konkurencję?
                  Z postępowania wyjaśniającego przeprowadzonego przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wynika, że producenci leków mogą ograniczać konkurencję na polskim rynku. Ze względu na europejski zasięg działania przedsiębiorców sprawa została przekazana Komisji Europejskiej.
                  • 15.04.2009Polska do Trybunału Sprawiedliwości za inwestycyjne ograniczenia dla OFE
                   Komisja Europejska pozwie Polskę do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Unijni komisarze uznali, że ograniczenia, jakim podlegają polskie otwarte fundusze emerytalne (OFE) przy dokonywaniu inwestycji w innych państwach członkowskich, są niezgodne z przepisami dotyczącymi swobodnego przepływu kapitału, a tym samym stanowią naruszenie art. 56 Traktatu Wspólnot Europejskich.
                   • 13.03.2009Wkrótce ujednolicenie definicji nowego podatnika
                    Interpelacja nr 7265 do ministra finansów w sprawie różnic w przepisach podatkowych regulujących pojęcie „małego podatnika”
                    • 03.03.2009Ile można wwieźć papierosów i dlaczego tak mało?
                     Interpelacja nr 6972 do ministra finansów w sprawie rozporządzenia dotyczącego ilości przywożonych ze Wschodu papierosów bez akcyzy i VAT
                     • 03.02.2009Pomoc dla młodych rolników: 40% zrealizowanych wniosków
                      Do końca stycznia br. 40 proc. rolników, którzy ubiegali się w ubiegłym roku o przyznanie pomocy z działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom”, finansowanego z PROW 2007-2013, otrzymało już premie w wysokości 50 tys. zł. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazała na konta bankowe 2,6 tys. takich rolników, ponad 130 mln zł. Dla przeszło 3,3 tys. rolników, czyli ponad połowy tych, którzy złożyli wnioski w 2008 roku, Agencja wydała już decyzje o przyznaniu takich premii.
                      • 30.01.20091,5 mld zł na kredyty dla rolników
                       Banki otrzymały na I kwartał 2009 r. limity pozwalające na udzielenie kredytów inwestycyjnych i klęskowych w wysokości ponad 1,5 mld zł – poinformowała Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
                       • 17.12.2008Koszty odliczamy od każdego angażu
                        Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca może zwrócić się na piśmie do poszczególnych pracodawców o niestosowanie kosztów uzyskania przychodu przy naliczaniu swojej płacy?
                        • 09.12.2008Czy renciści będą mogli zarabiać bez ograniczeń?
                         Interpelacja nr 5117 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie zwiększenia lub całkowitego zniesienia obowiązujących limitów w osiąganiu przychodów z pracy zarobkowej przez osoby pobierające rentę z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową
                         • 03.12.2008Ewidencja i rozliczanie projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
                          Decyzja o otrzymaniu wsparcia ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wprowadza projekt w fazę realizacji. Wcielenie w życie nawet najlepszych pomysłów nie jest proste i wymaga od projektodawcy spełnienia szeregu warunków wynikających z dokumentów programowych programów operacyjnych. Jak sprawić, by dobrze przygotowany projekt przebiegał sprawnie i zakończył się sukcesem? Uzyskanie dotacji na realizację projektu nie gwarantuje szczęśliwego doprowadzenia projektu do końca i osiągnięcia oczekiwanych rezultatów. Projekt trzeba jeszcze sprawnie przeprowadzić oraz prawidłowo rozliczyć środki otrzymane i wydatkowane na jego realizację.
                          • 28.11.2008Wyższe limity przywozowe dla podróżnych
                           1 grudnia 2008 r. wchodzą w życie przepisy nowego rozporządzenia Rady Wspólnot Europejskich dotyczące zwolnień celnych. Na ich mocy zostaną wprowadzone wyższe limity przywozowe dla podróżnych oraz zwolnień celnych w obrocie pocztowym i kurierskim.
                           • 29.10.2008Zagraniczna podróż służbowa pracownika
                            Pytanie podatnika: Czy w opisanym przypadku pracownikowi przysługują diety za okres podróży i 25 % ryczałtu za noclegi? Jeżeli nie przysługują to od kiedy stosować interpretację?
                            • 20.10.2008Zwrot kosztów noclegu powyżej limitu nie jest przychodem pracownika
                             Pytanie podatnika: Czy w sytuacji, gdy Spółka zwróci pracownikowi faktycznie poniesione koszty noclegu w hotelu na podstawie przedstawionej faktury lub rachunku, które są wyższe niż przewidziane w ww. Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej limity, to czy zwrócona nadwyżka ponad limit jest dla pracownika przychodem podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
                             • 19.09.2008KE chce zniesienia ograniczeń dla OFE
                              Komisja Europejska wezwała Polskę do zniesienia ograniczeń, jakim podlegają otwarte fundusze emerytalne przy dokonywaniu inwestycji w innych państwach członkowskich. Komisja uważa, że limity inwestycyjne nałożone na OFE stanowią nieuzasadnione ograniczenie swobodnego przepływu kapitału.
                              • 08.07.2008Lewiatan niezadowolony z rozdziału limitów CO2
                               Wiele firm otrzymało niższe niż w latach ubiegłych limity emisji dwutlenku węgla, co może mieć niebagatelne znaczenie dla dalszego rozwoju Polski – ostrzega Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan. Przedsiębiorcy krytykują przyjęty przez rząd Krajowy Plan Rozdziału Uprawnień do emisji CO2 na lata 2008–2012 (KPRU II).
                               • 02.07.2008Uprawnienia do emisji CO2 rozdzielone
                                Rząd zdecydował, w jaki sposób w latach 2008–2012 zostanie podzielona pula bezpłatnych zezwoleń na emisję dwutlenku węgla. Określa to wydane we wtorek rozporządzenie w sprawie przyjęcia Krajowego Planu Rozdziału Uprawnień do emisji dwutlenku węgla dla wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji. Dokument został przedłożony przez ministra środowiska.
                                • 19.06.2008Pieniądze na start w rolnictwie
                                 Do połowy czerwca regionalne oddziały ARiMR przyjęły w skali kraju 2922 wnioski o przyznanie pomocy w ramach programu „Ułatwianie startu młodym rolnikom” z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013.
                                 • 18.06.2008Zakwaterowanie pracowników
                                  W przypadku gdy pracodawca udostępnia lub wynajmuje mieszkanie pracownikowi, za co pracownik nie ponosi żadnej odpłatności, gdyż czynsz opłaca pracodawca, u pracownika powstaje z tego tytułu przychód ze stosunku pracy, który co do zasady należy opodatkować, a także opłacić od niego należne składki ZUS.
                                  • 16.06.2008ZUS: Limity i wskaźniki
                                   Zakład Ubezpieczeń Społecznych opublikował informację o nowej wysokości dopuszczalnych kwot zarobków dla osób pobierających emerytury i renty, a także o wskaźniku waloryzacji  podstawy wymiaru zasiłku chorobowego.
                                   • 12.06.2008Wykupienie samochodu osobowego z leasingu operacyjnego – skutki prawnopodatkowe (1)
                                    Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą (Firma) używała w działalności gospodarczej samochód osobowy na podstawie umowy leasingu operacyjnego. Po zakończeniu zaś umowy wykupiła samochód na własność za cenę 1% wartości samochodu. Przyjrzyjmy się skutkom prawnopodatkowym związanym z wykupieniem samochodu, dalszym użytkowaniem i ewentualnie późniejszą jego sprzedażą.
                                    • 05.06.2008Renciści będą mogli zarabiać więcej
                                     Interpelacja nr 2167 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie prac nad zniesieniem limitów zarobkowych dla rencistów
                                     • 21.05.2008Podstawa opodatkowania dla robót podlegających opodatkowaniu różnymi stawkami
                                      Pytanie podatnika: Czy w zakresie opisanego powyżej zdarzenia przyszłego roboty budowlano-montażowe wykonane po dniu 1 stycznia 2008 r. powinny być opodatkowane stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7%, czy też należy stosować inną/inne stawki?
                                      • 11.04.2008Limity wykorzystane w 60 proc.
                                       Polscy rybacy w I kwartale wykorzystali 60 proc. kwot połowowych przyznanych na cały 2008 rok – poinformował wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi Kazimierz Plocke. Resort zaostrza kontrole rybaków, by nie dopuścić do przekroczenia limitów.
                                       • 07.04.2008Dodatkowe środki na kredyty inwestycyjne
                                        Ponad 1 mld zł. otrzymają na akcję kredytową dla kredytów inwestycyjnych w 2008 roku banki współpracujące z ARiMR.
                                        • 27.03.2008Garaż a stawka VAT
                                         Ustalenie prawidłowej stawki VAT na miejsca garażowe sprzedawane wraz z mieszkaniami budzi od jakiegoś już czasu wątpliwości deweloperów. Wydaje się, że jeśli miejsce takie przynależy do mieszkania i nie jest odrębnym lokalem użytkowym, to powinno stosować się 7% stawkę VAT. Oznacza to jednak, że w razie zakupu garażu nie jako odrębnego lokalu, tylko części składowej lokalu, jego powierzchnia powinna być wliczana do limitu określonego w art. 41 ust. 12b ustawy VAT w brzmieniu obowiązującym od 01.01.2008 r., który dla mieszkań wynosi 150 m2. Na analogicznych zasadach należy potraktować powierzchnię piwnic, strychów czy komórek lokatorskich. Oczywiście limity wskazane w powyższym przepisie będą miały znaczenie w praktyce po upływie okresu obowiązywania rozporządzenia z 24.12.2007r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.
                                         • 06.03.2008Szejnfeld: Zmiany w kodeksie pracy to część pakietu na rzecz rozwoju przedsiębiorczości
                                          Wiceminister gospodarki oficjalnie przedstawił propozycje zmian w kodeksie pracy. Wyjaśnił, że ich głównym celem jest poprawa warunków prowadzenia działalności gospodarczej. Jego zdaniem znowelizowane prawo pracy przyczyni się także do ochrony pracowników.
                                          • 08.02.2008Walka z ociepleniem klimatu – szansa na modernizację
                                           Modernizacja mocy wytwórczych w energetyce, unowocześnienie transportu, budownictwa, rolnictwa i gospodarki odpadami są – zdaniem Business Centre Club – niezbędne, by Polska dostosowała się do limitów emisji gazów cieplarnianych, wyznaczonych w europejskim programie przeciwdziałania zmianom klimatycznym do 2020 r.
                                           • 07.02.2008Orzecznictwo: Odliczenie VAT od wydatków przekraczających limity kosztowe 
                                            1. Na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U z 2005 r. Nr 8, poz. 60), dalej „ord. pod " „B.” Kancelaria Prawna Sp. komandytowe, dalej: „skarżąca" lub „spółka" zwróciła się do Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście wnioskiem z dnia 16 grudnia 2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów:art.86 oraz 88 ust. 1 pkt 2 oraz ust.3 pkt 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług(Dz. U. Nr 54, poz.535 z póżn. zm) zwana dalej „ustawa o VAT" w świetle Szóstej Dyrektywy Rady 77/388/EEC z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji prawa Państw Członkowskich. Zgodnie z wymogami określonymi w art. 14a § 2 ord. pod. skarżąca przedstawiła.
                                            • 22.01.2008Orzecznictwo podatkowe: Odliczenie VAT kiedy koszt przekracza limit
                                             1. Na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U z 2005 r. Nr 8, poz. 60), dalej „ord. pod " „B.” Kancelaria Prawna Sp. komandytowe, dalej: „skarżąca" lub „spółka" zwróciła się do Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście wnioskiem z dnia 16 grudnia 2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów:art.86 oraz 88 ust. 1 pkt 2 oraz ust.3 pkt 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług(Dz. U. Nr 54, poz.535 z póżn. zm) zwana dalej „ustawa o VAT" w świetle Szóstej Dyrektywy Rady 77/388/EEC z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji prawa Państw Członkowskich.
                                             • 16.01.2008Formularze VZM - nowa wersja programu
                                              Informujemy, iż w dniu dzisiejszym opublikowaliśmy nową wersję programu Formularze VZM – umożliwiającego wypełnienie i wydrukowanie formularza VZM-1 wraz z załącznikami (VZM-1/A, VZM-1/B), w celu uzyskania zwrotu z tytułu niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym. Aktualizacja została dokonana w związku z opublikowaniem przez Ministerstwo Finansów nowego wzoru formularza głównego VZM-1, oznaczonego sygnaturą (3). Załączniki – tj. formularze VZM-1/A oraz VZM-1/B nie uległy zmianie. Program Formularze VZM można pobrać ze strony: www.podatki.biz/zwrot/program.php5 Zachęcamy także do zapoznania się z serwisem tematycznym, poświęconym zagadnieniom związanym ze zwrotem niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym poniesionych od dnia 1 maja 2004 r. Serwis znajduje się pod adresem: www.podatki.biz/zwrot/
                                              • 15.01.2008Limity nadgodzin
                                               Pytanie: Jakie maksymalne limity nadgodzin dziennie, tygodniowo itp. mogą występować w zakładzie pracy?
                                               • 14.01.2008MF: Lokaty i obsługa walutowa w NBP
                                                Resort finansów zawarł umowę z NBP w sprawie lokat złotowych budżetu państwa w banku centralnym oraz limitu zakupu i sprzedaży walut na obsługę zobowiązań i należności zagranicznych Skarbu Państwa.
                                                • 11.01.2008Praca w godzinach nadliczbowych
                                                 Pytanie: W jakich sytuacjach dopuszczalna jest praca w godzinach nadliczbowych?
                                                 • 10.01.2008Zwrot niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (3) - Wniosek
                                                  W dwóch poprzednich odcinkach omówiliśmy zasady zwrotu części podatku VAT w związku z niektórymi inwestycjami budowlanymi osób fizycznych oraz limity zwrotu. Dzisiaj o wniosku, który jest niezbędny, aby rozpocząć procedurę zwrotu.
                                                  • 09.01.2008Zwrot niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (2) – Limity zwrotu podatku
                                                   W poprzednim artykule omówiłam podmioty uprawnione do zwrotu VAT. Dzisiaj o zasadach zwrotu i wielkościach limitów, stosowanych przy ustalaniu jego wielkości. Należy podkreślić, iż w ramach omawianej ulgi zwrotowi podlega tylko część kwot podatku VAT zawartego w posiadanych przez podatnika oryginałach faktur VAT. Przypominam jednocześnie, że muszą to być faktury wystawione w okresie od 1 maja 2004 r. i dokumentujące wydatki na zakup materiałów budowlanych związanych z budową budynku mieszkalnego, nadbudową lub rozbudową budynku na cele mieszkalne lub przebudową (przystosowaniem) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstał lokal mieszkalny, spełniający wymagania określone w odrębnych przepisach, a także remontem budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego.

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] . [ 11 ] następna strona »