Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

limity

 • 03.02.2009Pomoc dla młodych rolników: 40% zrealizowanych wniosków
  Do końca stycznia br. 40 proc. rolników, którzy ubiegali się w ubiegłym roku o przyznanie pomocy z działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom”, finansowanego z PROW 2007-2013, otrzymało już premie w wysokości 50 tys. zł. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazała na konta bankowe 2,6 tys. takich rolników, ponad 130 mln zł. Dla przeszło 3,3 tys. rolników, czyli ponad połowy tych, którzy złożyli wnioski w 2008 roku, Agencja wydała już decyzje o przyznaniu takich premii.
  • 30.01.20091,5 mld zł na kredyty dla rolników
   Banki otrzymały na I kwartał 2009 r. limity pozwalające na udzielenie kredytów inwestycyjnych i klęskowych w wysokości ponad 1,5 mld zł – poinformowała Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
   • 17.12.2008Koszty odliczamy od każdego angażu
    Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca może zwrócić się na piśmie do poszczególnych pracodawców o niestosowanie kosztów uzyskania przychodu przy naliczaniu swojej płacy?
    • 09.12.2008Czy renciści będą mogli zarabiać bez ograniczeń?
     Interpelacja nr 5117 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie zwiększenia lub całkowitego zniesienia obowiązujących limitów w osiąganiu przychodów z pracy zarobkowej przez osoby pobierające rentę z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową
     • 03.12.2008Ewidencja i rozliczanie projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
      Decyzja o otrzymaniu wsparcia ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wprowadza projekt w fazę realizacji. Wcielenie w życie nawet najlepszych pomysłów nie jest proste i wymaga od projektodawcy spełnienia szeregu warunków wynikających z dokumentów programowych programów operacyjnych. Jak sprawić, by dobrze przygotowany projekt przebiegał sprawnie i zakończył się sukcesem? Uzyskanie dotacji na realizację projektu nie gwarantuje szczęśliwego doprowadzenia projektu do końca i osiągnięcia oczekiwanych rezultatów. Projekt trzeba jeszcze sprawnie przeprowadzić oraz prawidłowo rozliczyć środki otrzymane i wydatkowane na jego realizację.
      • 28.11.2008Wyższe limity przywozowe dla podróżnych
       1 grudnia 2008 r. wchodzą w życie przepisy nowego rozporządzenia Rady Wspólnot Europejskich dotyczące zwolnień celnych. Na ich mocy zostaną wprowadzone wyższe limity przywozowe dla podróżnych oraz zwolnień celnych w obrocie pocztowym i kurierskim.
       • 29.10.2008Zagraniczna podróż służbowa pracownika
        Pytanie podatnika: Czy w opisanym przypadku pracownikowi przysługują diety za okres podróży i 25 % ryczałtu za noclegi? Jeżeli nie przysługują to od kiedy stosować interpretację?
        • 20.10.2008Zwrot kosztów noclegu powyżej limitu nie jest przychodem pracownika
         Pytanie podatnika: Czy w sytuacji, gdy Spółka zwróci pracownikowi faktycznie poniesione koszty noclegu w hotelu na podstawie przedstawionej faktury lub rachunku, które są wyższe niż przewidziane w ww. Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej limity, to czy zwrócona nadwyżka ponad limit jest dla pracownika przychodem podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
         • 19.09.2008KE chce zniesienia ograniczeń dla OFE
          Komisja Europejska wezwała Polskę do zniesienia ograniczeń, jakim podlegają otwarte fundusze emerytalne przy dokonywaniu inwestycji w innych państwach członkowskich. Komisja uważa, że limity inwestycyjne nałożone na OFE stanowią nieuzasadnione ograniczenie swobodnego przepływu kapitału.
          • 08.07.2008Lewiatan niezadowolony z rozdziału limitów CO2
           Wiele firm otrzymało niższe niż w latach ubiegłych limity emisji dwutlenku węgla, co może mieć niebagatelne znaczenie dla dalszego rozwoju Polski – ostrzega Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan. Przedsiębiorcy krytykują przyjęty przez rząd Krajowy Plan Rozdziału Uprawnień do emisji CO2 na lata 2008–2012 (KPRU II).
           • 02.07.2008Uprawnienia do emisji CO2 rozdzielone
            Rząd zdecydował, w jaki sposób w latach 2008–2012 zostanie podzielona pula bezpłatnych zezwoleń na emisję dwutlenku węgla. Określa to wydane we wtorek rozporządzenie w sprawie przyjęcia Krajowego Planu Rozdziału Uprawnień do emisji dwutlenku węgla dla wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji. Dokument został przedłożony przez ministra środowiska.
            • 19.06.2008Pieniądze na start w rolnictwie
             Do połowy czerwca regionalne oddziały ARiMR przyjęły w skali kraju 2922 wnioski o przyznanie pomocy w ramach programu „Ułatwianie startu młodym rolnikom” z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013.
             • 18.06.2008Zakwaterowanie pracowników
              W przypadku gdy pracodawca udostępnia lub wynajmuje mieszkanie pracownikowi, za co pracownik nie ponosi żadnej odpłatności, gdyż czynsz opłaca pracodawca, u pracownika powstaje z tego tytułu przychód ze stosunku pracy, który co do zasady należy opodatkować, a także opłacić od niego należne składki ZUS.
              • 16.06.2008ZUS: Limity i wskaźniki
               Zakład Ubezpieczeń Społecznych opublikował informację o nowej wysokości dopuszczalnych kwot zarobków dla osób pobierających emerytury i renty, a także o wskaźniku waloryzacji  podstawy wymiaru zasiłku chorobowego.
               • 12.06.2008Wykupienie samochodu osobowego z leasingu operacyjnego – skutki prawnopodatkowe (1)
                Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą (Firma) używała w działalności gospodarczej samochód osobowy na podstawie umowy leasingu operacyjnego. Po zakończeniu zaś umowy wykupiła samochód na własność za cenę 1% wartości samochodu. Przyjrzyjmy się skutkom prawnopodatkowym związanym z wykupieniem samochodu, dalszym użytkowaniem i ewentualnie późniejszą jego sprzedażą.
                • 05.06.2008Renciści będą mogli zarabiać więcej
                 Interpelacja nr 2167 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie prac nad zniesieniem limitów zarobkowych dla rencistów
                 • 21.05.2008Podstawa opodatkowania dla robót podlegających opodatkowaniu różnymi stawkami
                  Pytanie podatnika: Czy w zakresie opisanego powyżej zdarzenia przyszłego roboty budowlano-montażowe wykonane po dniu 1 stycznia 2008 r. powinny być opodatkowane stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7%, czy też należy stosować inną/inne stawki?
                  • 11.04.2008Limity wykorzystane w 60 proc.
                   Polscy rybacy w I kwartale wykorzystali 60 proc. kwot połowowych przyznanych na cały 2008 rok – poinformował wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi Kazimierz Plocke. Resort zaostrza kontrole rybaków, by nie dopuścić do przekroczenia limitów.
                   • 07.04.2008Dodatkowe środki na kredyty inwestycyjne
                    Ponad 1 mld zł. otrzymają na akcję kredytową dla kredytów inwestycyjnych w 2008 roku banki współpracujące z ARiMR.
                    • 27.03.2008Garaż a stawka VAT
                     Ustalenie prawidłowej stawki VAT na miejsca garażowe sprzedawane wraz z mieszkaniami budzi od jakiegoś już czasu wątpliwości deweloperów. Wydaje się, że jeśli miejsce takie przynależy do mieszkania i nie jest odrębnym lokalem użytkowym, to powinno stosować się 7% stawkę VAT. Oznacza to jednak, że w razie zakupu garażu nie jako odrębnego lokalu, tylko części składowej lokalu, jego powierzchnia powinna być wliczana do limitu określonego w art. 41 ust. 12b ustawy VAT w brzmieniu obowiązującym od 01.01.2008 r., który dla mieszkań wynosi 150 m2. Na analogicznych zasadach należy potraktować powierzchnię piwnic, strychów czy komórek lokatorskich. Oczywiście limity wskazane w powyższym przepisie będą miały znaczenie w praktyce po upływie okresu obowiązywania rozporządzenia z 24.12.2007r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.
                     • 06.03.2008Szejnfeld: Zmiany w kodeksie pracy to część pakietu na rzecz rozwoju przedsiębiorczości
                      Wiceminister gospodarki oficjalnie przedstawił propozycje zmian w kodeksie pracy. Wyjaśnił, że ich głównym celem jest poprawa warunków prowadzenia działalności gospodarczej. Jego zdaniem znowelizowane prawo pracy przyczyni się także do ochrony pracowników.
                      • 08.02.2008Walka z ociepleniem klimatu – szansa na modernizację
                       Modernizacja mocy wytwórczych w energetyce, unowocześnienie transportu, budownictwa, rolnictwa i gospodarki odpadami są – zdaniem Business Centre Club – niezbędne, by Polska dostosowała się do limitów emisji gazów cieplarnianych, wyznaczonych w europejskim programie przeciwdziałania zmianom klimatycznym do 2020 r.
                       • 07.02.2008Orzecznictwo: Odliczenie VAT od wydatków przekraczających limity kosztowe 
                        1. Na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U z 2005 r. Nr 8, poz. 60), dalej „ord. pod " „B.” Kancelaria Prawna Sp. komandytowe, dalej: „skarżąca" lub „spółka" zwróciła się do Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście wnioskiem z dnia 16 grudnia 2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów:art.86 oraz 88 ust. 1 pkt 2 oraz ust.3 pkt 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług(Dz. U. Nr 54, poz.535 z póżn. zm) zwana dalej „ustawa o VAT" w świetle Szóstej Dyrektywy Rady 77/388/EEC z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji prawa Państw Członkowskich. Zgodnie z wymogami określonymi w art. 14a § 2 ord. pod. skarżąca przedstawiła.
                        • 22.01.2008Orzecznictwo podatkowe: Odliczenie VAT kiedy koszt przekracza limit
                         1. Na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U z 2005 r. Nr 8, poz. 60), dalej „ord. pod " „B.” Kancelaria Prawna Sp. komandytowe, dalej: „skarżąca" lub „spółka" zwróciła się do Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście wnioskiem z dnia 16 grudnia 2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów:art.86 oraz 88 ust. 1 pkt 2 oraz ust.3 pkt 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług(Dz. U. Nr 54, poz.535 z póżn. zm) zwana dalej „ustawa o VAT" w świetle Szóstej Dyrektywy Rady 77/388/EEC z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji prawa Państw Członkowskich.
                         • 16.01.2008Formularze VZM - nowa wersja programu
                          Informujemy, iż w dniu dzisiejszym opublikowaliśmy nową wersję programu Formularze VZM – umożliwiającego wypełnienie i wydrukowanie formularza VZM-1 wraz z załącznikami (VZM-1/A, VZM-1/B), w celu uzyskania zwrotu z tytułu niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym. Aktualizacja została dokonana w związku z opublikowaniem przez Ministerstwo Finansów nowego wzoru formularza głównego VZM-1, oznaczonego sygnaturą (3). Załączniki – tj. formularze VZM-1/A oraz VZM-1/B nie uległy zmianie. Program Formularze VZM można pobrać ze strony: www.podatki.biz/zwrot/program.php5 Zachęcamy także do zapoznania się z serwisem tematycznym, poświęconym zagadnieniom związanym ze zwrotem niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym poniesionych od dnia 1 maja 2004 r. Serwis znajduje się pod adresem: www.podatki.biz/zwrot/
                          • 15.01.2008Limity nadgodzin
                           Pytanie: Jakie maksymalne limity nadgodzin dziennie, tygodniowo itp. mogą występować w zakładzie pracy?
                           • 14.01.2008MF: Lokaty i obsługa walutowa w NBP
                            Resort finansów zawarł umowę z NBP w sprawie lokat złotowych budżetu państwa w banku centralnym oraz limitu zakupu i sprzedaży walut na obsługę zobowiązań i należności zagranicznych Skarbu Państwa.
                            • 11.01.2008Praca w godzinach nadliczbowych
                             Pytanie: W jakich sytuacjach dopuszczalna jest praca w godzinach nadliczbowych?
                             • 10.01.2008Zwrot niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (3) - Wniosek
                              W dwóch poprzednich odcinkach omówiliśmy zasady zwrotu części podatku VAT w związku z niektórymi inwestycjami budowlanymi osób fizycznych oraz limity zwrotu. Dzisiaj o wniosku, który jest niezbędny, aby rozpocząć procedurę zwrotu.
                              • 09.01.2008Zwrot niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (2) – Limity zwrotu podatku
                               W poprzednim artykule omówiłam podmioty uprawnione do zwrotu VAT. Dzisiaj o zasadach zwrotu i wielkościach limitów, stosowanych przy ustalaniu jego wielkości. Należy podkreślić, iż w ramach omawianej ulgi zwrotowi podlega tylko część kwot podatku VAT zawartego w posiadanych przez podatnika oryginałach faktur VAT. Przypominam jednocześnie, że muszą to być faktury wystawione w okresie od 1 maja 2004 r. i dokumentujące wydatki na zakup materiałów budowlanych związanych z budową budynku mieszkalnego, nadbudową lub rozbudową budynku na cele mieszkalne lub przebudową (przystosowaniem) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstał lokal mieszkalny, spełniający wymagania określone w odrębnych przepisach, a także remontem budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego.
                               • 05.12.2007Renta, emerytura i dochody z pracy
                                Interpelacja nr 7680 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie wypłacania niektórych świadczeń przez ZUS
                                • 18.10.2007Nadgodziny w systemie równoważnego czasu pracy
                                 Pytanie: Kiedy w równoważnym czasie pracy występują nadgodziny dobowe?
                                 • 09.10.2007Utrzymany niższy VAT w budownictwie
                                  1 stycznia 2008 r. wejdą w życie przepisy, dzięki którym utrzymany zostanie 7-proc. VAT w budownictwie mieszkaniowym. Od piątku podpisana przez prezydenta nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym - czeka na publikację w Dzienniku Ustaw.
                                  • 01.10.2007Dowóz niepełnosprawnego dziecka na zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne
                                   Pytanie podatnika: Czy małżonkowie używając samochodu osobowego, stanowiącego współwłasność małżonków, do przewozu niepełnosprawnego syna na zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne posiadają jeden czy dwa limity odliczenia?
                                   • 20.09.2007Sejm: Obrady skrócone, część senackich poprawek do ustaw przyjęta
                                    Do jednego dnia zostało skrócone ostatnie posiedzenie Sejmu. Posłowie rozpatrzyli poprawki Senatu tylko do sześciu ustaw, w tym pięciu dotyczących spraw gospodarczych.
                                    • 07.09.2007Czas pracy — Ograniczenia czasowe dyżuru
                                     Pytanie: Jakie są ograniczenia w czasie pełnienia dyżuru?
                                     • 27.08.2007Jak odzyskać zapłacony w UE VAT
                                      Każde przedsiębiorstwo mające kontakty gospodarcze z zagranicznymi kontrahentami może ubiegać się o zwrot podatku od wartości dodanej zapłaconego w cenie nabytych za granicą towarów i usług. W znacznej części uprawnienie to dotyczy firm świadczących usługi międzynarodowego transportu, bowiem przedsiębiorstwa te korzystają za granicą z serwisów, napraw, ponoszą wydatki na zakup paliwa, opłaty za przejazdy autostradami oraz usługi parkingowe.
                                      • 09.08.2007Prawie wszystko o ewidencji przebiegu pojazdu
                                       W razie braku ewidencji przebiegu pojazdu wydatki ponoszone przez podatnika – z tytułu używania samochodów osobowych, które nie są środkami trwałymi ani nie są użytkowane na podstawie umowy leasingu – nie stanowią kosztu uzyskania przychodów.
                                       • 06.08.2007Potrącenia z wynagrodzeń pracownika – rozliczenie zaliczki
                                        Pytanie: W jakim terminie pracownik powinien rozliczyć otrzymana zaliczkę na zagraniczną podroż służbową i co się stanie, jeśli w tym terminie jej nie rozliczy?
                                        • 10.07.2007Ulga odsetkowa
                                         Interpelacja nr 7497 do ministra finansów w sprawie zmiany limitu ulgi podatkowej na spłatę odsetek od kredytów hipotecznych
                                         • 18.06.2007Dodatkowe limity zatrudnienia w Niemczech
                                          Ministerstwo Gospodarki ogłasza termin dodatkowego rozdziału limitu zatrudnienia na realizację umów o dzieło przez polskich pracodawców na terenie Niemiec. Przyznane limity dotyczą okresu od 1 października 2006 do 30 września 2007 r.
                                          • 05.06.2007Wydatki związane z użytkowaniem najętego samochodu i koszt uzyskania przychodów
                                           Zarówno w małej jednoosobowej działalności gospodarczej, jak i w potężnej firmie możemy spotkać się sytuacją, kiedy to przedsiębiorstwo nie posiada nabytych na własność samochodów, a korzysta z aut przyjętych do użytku w drodze umowy najmu.
                                           • 01.06.2007Pomoc publiczna
                                            Interpelacja nr 6810 do ministra finansów w sprawie warunków udzielania pomocy publicznej dla przedsiębiorstw
                                            • 09.05.2007Koszty uzyskania przychodu pracownika
                                             Na gruncie ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.; dalej: PIT) możemy mówić o następujących rodzajach kosztów uzyskania przychodu przez osobę uzyskującą dochód z tytułu stosunku pracy lub stosunków pokrewnych:
                                             • 04.04.2007Rząd chce utrzymać 7 proc. VAT w budownictwie
                                              Rząd finalizuje prace nad przygotowaniem definicji budownictwa społecznego. Zaproponowano m.in., by definicja obejmowała domy lub mieszkania nabywane od inwestorów, ale nie budowane w tzw. systemie gospodarczym. Wicepremier Zyta Gilowska podkreśliła, że Polska chce skorzystać z możliwości zastosowania najszerszej definicji budownictwa społecznego, na jaką pozwalają przepisy UE.
                                              • 22.03.2007Niższa stawka VAT w budownictwie
                                               Wreszcie udało się uzgodnić podstawowe założenia do definicji budownictwa społecznego. Niższa 7-proc. stawka VAT obejmie domy i mieszkania od deweloperów, ale też niektóre prace remontowe i mieszkania budowane systemem gospodarczym. Do budownictwa społecznego, objętego niższą stawką VAT minister finansów zaliczył mieszkania w domach wielorodzinnych o powierzchni do 120 m kw, a w domach jednorodzinnych – do 220 m kw. Każdy metr ponad te limity będzie opodatkowany 22 proc. stawką VAT.
                                               • 06.09.2006Interpelacja nr 3057 do ministra finansów w sprawie proponowanych zmian dotyczących zwrotu podatku VAT za zakup materiałów budowlanych na remont lub budowę domu-mieszkania
                                                Szanowna Pani Minister! Przepisy podatkowe dzielą osoby korzystające dotychczas z tzw. ulg budowlanych na dwie kategorie. Jest to możliwe dzięki obowiązywaniu dwóch różnych limitów zwrotu podatku VAT. Dla pierwszej kategorii podatników - osób, które budowały lub remontowały dom czy mieszkanie, ale nie korzystały z ulgi tzw. budowlanej czy remontowanej, limity te wynoszą odpowiednio 20.5 tys. zł przy budowie nowego budynku i 8,8 tys. zł przy remoncie lokalu. Z kolei osoby, które z powyżej wspomnianych ulg korzystały mogą ubiegać się o zwrot odpowiednio 16,6 i 7,1 tys. zł.
                                                • 05.09.2006Interpelacja nr 3047 do ministra finansów w sprawie wynagradzania pracowników urzędów skarbowych
                                                 Szanowna Pani Minister! Obecny system wynagradzania pracowników urzędów skarbowych nie tworzy warunków umożliwiających wiązanie wysokości wynagrodzenia pracownika z efektami jego pracy. Narastające różnice w wynagradzaniu pracowników urzędów skarbowych mieszczących się na terenie różnych izb skarbowych budzi wiele wątpliwości. Wykonują oni przecież takie same zadania, mają takie same obowiązki, różni ich tylko wynagrodzenie. Stworzone przez Ministerstwo Finansów ˝współzawodnictwo˝ pomiędzy poszczególnymi izbami skarbowymi jest sytuacją nie do przyjęcia i należy ją jak najszybciej zmienić.
                                                 • 17.08.2006Ordynacja podatkowa po zmianach
                                                  16.08.2006 r. weszła w życie nowelizacja Ordynacji Podatkowej i zmiany kilku innych ustaw, wynikające z ustawy z dnia 30.06.2005 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Ustawa zmieniająca również bardzo niedawno została znowelizowana (Dz. U. Nr 143. poz. 1031 – z 10 sierpnia 2006 r.).
                                                 • « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] . [ 11 ] następna strona »