Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

limity

 • 01.08.2011Stawka VAT na usługi budowlano-montażowe
  Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca postępuje prawidłowo wystawiając fakturę VAT za wykonane usługi z użyciem wytworzonych elementów oraz zakupionych materiałów obciążając zleceniodawcę 8% stawką podatku VAT niezależnie jakimi stawkami obłożony był zakup materiałów zużytych do wykonania przedmiotowych prac?
  • 22.07.2011Korzyści ze zmiany
   - Dzisiaj zjedliśmy ostatnią polską rybę – powiedział Gruby męcząc się plastikowym widelcem z wakacyjną flądrą. - Po czym rozpoznajesz polskość ryby? – zapytał Siwy i wyjął ość spomiędzy górnych jedynek. - Jak to po czym, po kolorze płetwy ogonowej. Żartuję. Tu piszą – Gruby stuknął widelcem w lekko zatłuszczoną gazetę – Limity połowów wyczerpaliśmy.
   • 22.06.2011NSA: Abolicja nie obejmuje wszystkich przychodów zagranicznych
    Ustawa z dnia 25 lipca 2008 r. o szczególnych rozwiązaniach dla podatników uzyskujących niektóre przychody poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (tzw. ustawa abolicyjna) nie obejmuje dochodów wyłączonych z polskiego systemu podatkowego na mocy umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, bowiem art. 27 ust. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, do którego odwołuje się art. 1 ust. 1 ustawy abolicyjnej, nie można zastosować do przychodu nie należącego do źródeł objętych obowiązkiem podatkowym w polskim systemie podatkowym.
    • 06.06.2011Zwrot kosztów podróży zleceniobiorcy a podatek dochodowy
     Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 ze zm.), wolne od podatku dochodowego są diety i inne należności za czas podróży osoby niebędącej pracownikiem do wysokości określonej w odrębnych ustawach lub w przepisach wydanych przez ministra właściwego do spraw pracy w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej, z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju.
     • 02.06.2011Stawka VAT dla sprzedaży budynku mieszkalnego w stanie surowym wraz z gruntem
      Pytanie podatnika: Spółka nabyła grunt z posadowionymi na nim halami. Po zakupie planowane jest wyburzenie hal oraz scalenie i podział działek w celu wyodrębnienia 3 etapów budowy zespołu budynków mieszkalnych. Inwestycja ta zostanie zbyta jeszcze przed jej zakończeniem. Czy do sprzedaży budynku mieszkalnego w stanie surowym, który nie jest produktem finalnym, wraz z gruntem, na którym jest on posadowiony, można zastosować 8% stawkę VAT?
      • 23.05.2011Kontynuacja prac nad zmianami w rozliczeniach delegacji
       Po roku „ciszy” w kwestii zmian w zakresie rozliczeń podróży służbowych Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej opublikowało nowy projekt rozporządzenia - z 13 maja 2011 r. Uwzględnia on wiele uwag zgłoszonych do projektu przedstawionego w kwietniu 2010 r. Wprowadzenie nowych - często znacznie odbiegających od obecnych - regulacji planuje się na początek 2012 r.
       • 18.04.2011Od 1 maja 2011 r. kasy fiskalne dla nowych grup podatników
        Już od 1 maja br. nowe grupy podatników, m.in. rzeczoznawcy, detektywi, ochroniarze, lekarze i prawnicy, będą musiały kupić i stosować w swojej działalności gospodarczej kasy fiskalne. Również podatnicy rozliczający podatek dochodowy na zasadach karty podatkowej będą musieli kupić kasę, gdy ich roczne obroty przekroczą 40 tys. zł. Powyższe wynika z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. Nr 138, poz. 930), które weszło w życie z dniem 1 stycznia tego roku.
        • 04.04.2011Limity na noclegi w delegacjach
         Przekroczenie limitu na nocleg przewidzianego w przepisach o delegacjach zagranicznych musi być uzasadnione sytuacją. Niewystarczająca dla przyjęcia, że przekroczenie limitu było dopuszczalne jest sama zgoda pracodawcy na poniesienie wyższego wydatku. Brak limitów noclegowych w delegacjach krajowych nie oznacza, że w przepisach wewnątrzzakładowych limit taki nie może zostać utworzony.
         • 28.02.2011OFE: Wady rządowego projektu zmian według Lewiatana
          Brak analogicznych jak w otwartych funduszach emerytalnych zasad dziedziczenia części składki, która będzie zapisywana na subkoncie w ZUS, brak istotnych zmian w polityce inwestycyjnej OFE, zbyt restrykcyjne warunki prowadzenia indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego przez OFE - Lewiatan krytykuje rządowy projekt zmian w drugim filarze emerytalnym.  
          • 16.02.2011Podwyższone koszty uzyskania przychodów przy umowie o pracę
           Ryczałtowe (limitowane) koszty ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych nie mają charakteru bezwzględnie obowiązującego. W przypadku, gdy podatnik poniósł wyższe wydatki związane z dojazdem do miejsca wykonywania pracy niż określona miesięcznie norma kosztu uzyskania przychodu i może udokumentować fakt ich poniesienia, wówczas ma prawo do uwzględnienia kosztów faktycznie poniesionych. Prawo to dotyczy jednak tylko wydatków związanych z dojazdami do miejsca pracy. Zasadę tę potwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z 3 lutego 2011 r. nr IPPB4/415-882/10-2/SP.
           • 15.02.2011Działy specjalne produkcji rolnej z księgami podatkowymi
            Dochód z działów specjalnych produkcji rolnej będzie ustalany na podstawie rzeczywistych dochodów przy zastosowaniu ksiąg podatkowych, tak jak przy prowadzeniu działalności gospodarczej – przewidują założenia do projektu zmian w ustawie o PIT przedstawione przez Ministerstwo Finansów.  Obowiązek ten będzie dotyczył podatników, których przychody w poprzednim roku podatkowym z działów specjalnych produkcji rolnej przekroczyły 150 tys. euro, ale były niższe od równowartości kwoty 1,2 mln euro.  
            • 08.02.2011VAT 2011: Nowe stawki dla budownictwa mieszkaniowego
             Interpelacja nr 19800 do ministra finansów w sprawie wykonywania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług poprzez rozporządzenie ministra finansów z dnia 24 grudnia 2009 r.
             • 28.01.2011Kredyty dla rolnictwa – ponad 30 mln w I kwartale
              W pierwszym kwartale 2011 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekaże 31,7 mln zł na dopłaty do oprocentowania kredytów inwestycyjnych i klęskowych planowanych do udzielenia rolnikom przez banki. Podmioty zainteresowane zaciągnięciem preferencyjnych kredytów mogą już składać w bankach wnioski kredytowe.  
              • 28.01.2011Podatek VAT 2011: Odliczanie podatku VAT przy zakupie paliw – wyjaśnienie MF
               Ministerstwo Finansów postanowiło uściślić swoje wyjaśnienia umieszczone w broszurze Najważniejsze zmiany w VAT od dnia 1 stycznia 2011 r. (3 stycznia opublikowaliśmy ją tutaj), i opublikowało wyjaśnienie dotyczące zasad odliczania podatku VAT przy zakupie paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu:
               • 14.01.2011Rodzina na swoim – wątpliwości dotyczące ustalania limitów
                Interpelacja nr 18989 do ministra infrastruktury w sprawie limitu cenowego kwalifikującego mieszkania do dofinansowania z programu ˝Rodzina na swoim˝
                • 11.01.2011Zwrot VAT na materiały budowlane dla osób fizycznych w 2011 roku
                 Od początku roku obowiązują nowe, niższe limity zwrotu podatku od towarów i usług od zakupów materiałów budowlanych. Ich obniżenie ma związek z podwyższeniem stawki podatku VAT do 23 %. Od stycznia obowiązuje również nowy wykaz materiałów budowlanych, od których można odliczyć VAT.
                 • 10.01.2011Wskaźniki, limity, stawki, parametry 2011 – podatek dochodowy od osób fizycznych
                  Od początku stycznia obowiązują nowe limity, wskaźniki, stawki i parametry podatkowe. Poniżej prezentujemy wartości dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych, jakie obowiązują w 2011 roku. Mimo że nie wszystkie uległy zmianie, warto się z nimi zapoznać.
                  • 07.01.2011Wskaźniki, limity, stawki, parametry 2011 – podatek VAT
                   W 2011 roku obowiązują nowe limity, wskaźniki, stawki i parametry. Część ważnych podatkowych wartości pozostaje bez zmian – jak już wcześniej pisaliśmy, nie zmienia się na przykład w 2011 roku skala podatkowa dla osób fizycznych oraz wartości pracowniczych kosztów uzyskania przychodów. Nie znamy nadal podstawy składki na ubezpieczenie zdrowotne, która uzależniona jest od wartości wynagrodzeń w przedsiębiorstwach w IV kw. 2010 roku – na tę informację musimy jeszcze poczekać kilka dni. Dzisiaj publikujemy zestawienie najważniejszych danych dotyczących podatku VAT. W kolejnych dniach publikować będziemy dane dla pozostałych podatków.
                   • 05.01.2011Limity odliczeń obowiązujące w PIT w 2011 r.
                    Poniżej przedstawiamy wykaz limitów odliczeń w podatku dochodowym od osób fizycznych obowiązujących w 2011 r. przygotowany przez Ministerstwo Finansów na podstawie ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm., zwanej dalej ustawą):
                    • 03.01.2011Podatek VAT 2011: Stawki VAT 2011, fakturowanie w okresie przejściowym
                     Podatek VAT należy do najbardziej skomplikowanych w rozliczaniu. Wprowadzone od 1.01.2011 r. zmiany są bardzo duże – dlatego też z uznaniem witamy informator Ministerstwa Finansów, przekazujący podatnikom najważniejsze informacje o skutkach wprowadzonych zmian i zasadach postępowania w okresie przejściowym. Ze względu na jego objętość publikujemy go w podziale na odcinki, w których przedstawiono najważniejsze zagadnienia.
                     • 03.01.2011Podatek VAT 2011: Nowe regulacje dotyczące zwolnień z podatku VAT
                      W odniesieniu do usług, założenia metodologiczne klasyfikacji PKWiU 2008 nie pozwoliły na takie „przełożenie” przepisów wykorzystujących te klasyfikacje, aby zakres zwolnień, określony w załączniku nr 4 do ustawy był zgodny z przepisami dyrektywy 2006/112/WE. Dlatego też załącznik nr 4 do ustawy o VAT, zawierający wykaz usług zwolnionych od podatku został uchylony. Jednocześnie uregulowania dotyczące tej tematyki zostały przeniesione do treści ustawy.
                      • 03.11.2010Kiedy transakcję z podmiotem powiązanym trzeba udokumentować?
                       Przepisy ustaw o podatkach dochodowych nakładają na podatników - w określonych okolicznościach - obowiązek sporządzania dokumentacji podatkowej (tzw. dokumentacji cen transferowych) transakcji dokonywanej (dokonywanych) przez tych podatników z podmiotami z nimi powiązanymi (kapitałowo lub osobowo) lub z podmiotami posiadającymi miejsce zamieszkania lub siedzibę w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową, czyli w tzw. rajach podatkowych. W praktyce nie jest jednak jasne, co należy rozumieć pod pojęciem "transakcji", co w konsekwencji przysparza podatnikom trudności w zakresie ustalenia, czy w konkretnym przypadku podatnik jest obowiązany do sporządzenia stosownej dokumentacji.
                       • 13.10.2010Zmiany w ustawie o finansach publicznych – rząd dopuszcza wzrost obciążeń podatkowych
                        Obniżenie poziomu długu publicznego oraz kosztów jego obsługi, zmniejszenie deficytu sektora finansów publicznych poprzez wprowadzenie wydatkowej reguły dyscyplinującej, a także wzmocnienie norm ostrożnościowych w budżecie państwa – to najważniejsze cele nowelizacji ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw, której projekt opublikowało Ministerstwo Finansów. Wśród konkretnych rozwiązań resort przewiduje m.in. możliwość sukcesywnego, przejściowego podnoszenia stawek podatku VAT i zawieszenia ulg w podatku PIT.
                        • 08.10.2010Opłata produktowa: Wyższe stawki na 2011 r.
                         Od kilku do kilkunastu groszy wzrosną górne limity stawek opłat wnoszonych przez przedsiębiorców niezapewniających odpowiedniego poziomu odzysku i recyklingu odpadów, które pochodzą z opakowań wprowadzanych do obiegu produktów. Postanowienie ministra środowiska w tej sprawie wchodzi w życie 1 stycznia 2011 r.
                         • 04.10.2010Niższe limity podatkowe w przyszłym roku
                          Spadek średniego kursu euro o blisko 28 groszy w porównaniu z 1 października ubiegłego roku spowoduje, że w roku 2011 zostaną obniżone limity podatkowe dla VAT, PIT i CIT – informuje Dziennik Gazeta Prawna. Przykładowo, limit sprzedaży dla tzw. małego podatnika VAT zmniejszy się w przyszłym roku o 331 tys. zł.
                          • 09.09.2010Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 9 września 2010 r. – wykaz zmian (część III)
                           Do spisu treści wykazu zmian 21. Zwrot podatku dla podmiotów zagranicznych (nie)zarejestrowanych na potrzeby podatku VAT Zaproponowana zmiana art. 89 polega na usunięciu zapisu, zgodnie z którym zwrot podatku dla podmiotów zagranicznych w trybie przewidzianym tym przepisem dotyczy wyłącznie podmiotów niezarejestrowanych na potrzeby podatku. Celem tej zmiany jest bardziej precyzyjne odzwierciedlenie przepisów dyrektywy Rady 2008/9/WE z dnia 12 lutego 2008 r., która to dyrektywa nie wiąże prawa do zwrotu z brakiem rejestracji podmiotu zagranicznego dla celów podatku w państwie członkowskim, w którym podmiot ten występuje o zwrot. W tym zakresie dyrektywa wskazuje na spełnienie warunku niedokonywania przez podmiot zagraniczny sprzedaży w tym państwie członkowskim.
                           • 03.09.2010Pracodawcy RP czekają na wspólny rządowy projekt zmian w emeryturach
                            Minister Pracy i Polityki Społecznej Jolanta Fedak zapowiedziała, że rezygnuje z forsowania własnego projektu ustawy o emeryturach kapitałowych i podejmie współpracę z ministrem z kancelarii premiera Michałem Bonim. – Rezygnacja minister Fedak z autorskiego pomysłu ustawy o emeryturach to znakomita wiadomość – uważa Magdalena Janczewska, ekspert ds. społeczno-gospodarczych Pracodawców RP.
                            • 26.08.2010Wsparcie działalności niezwiązanej z rolnictwem – pięć województw zakończyło nabory
                             W pięciu regionalnych oddziałach ARiMR – kujawsko-pomorskim, lubuskim, warmińsko-mazurskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim – zakończyło się przyjmowanie wniosków o wsparcie z działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej". W tych regionach już pierwszego dnia naboru rolnicy złożyli tak dużo wniosków o pomoc, że wojewódzkie limity środków przeznaczone na 2010 r. zostały wykorzystane w ponad 120 proc.
                             • 24.08.2010Unijne środki dla wsi: Wyższe limity w tegorocznym naborze wniosków
                              Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa odnotowuje w tym roku rekordowe zainteresowanie naborem wniosków o przyznanie premii na ułatwianie startu młodym rolnikom. Duża popularność tej formy pomocy jest zaskoczeniem, ponieważ w naborach w 2008 i 2009 roku wniosków było znacznie mniej. Minister rolnictwa zdecydował więc, że tegoroczny limit środków zostanie podwojony i wyniesie 200 mln euro.
                              • 03.08.2010Podatek VAT 2011: W przyszłym roku czekają nas spore zmiany
                               Ministerstwo Finansów opublikowało w biuletynie informacji publicznej projekt założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym. Z lektury założeń wynika, iż w 2011 roku czekają nas spore zmiany – zarówno dotyczące bardzo dużej grupy osób (np. kwestia odliczeń VAT od samochodów), jak i odnoszące się do wąskich grup podatników.
                               • 27.07.2010Ulga odsetkowa – różne limity ulgi
                                Interpelacja nr 16356 do ministra finansów w sprawie ujednolicenia procedur korzystania z limitu ulgi odsetkowej od kredytów mieszkaniowych
                                • 12.07.2010ARiMR zakończyła przyjmowanie wniosków od mikroprzedsiębiorców
                                 Utworzenie ponad 10 tys. nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich planują najmniejsi przedsiębiorcy, którzy złożyli wnioski o wsparcie z działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw", finansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – wynika ze wstępnej analizy dokumentów przyjętych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR). Wnioskodawcy najczęściej deklarują utworzenie w swoich firmach dwóch nowych miejsc pracy.
                                 • 30.06.2010Ulga rehabilitacyjna: Nie wszystkie odliczenia są limitowane
                                  Interpelacja nr 16104 do ministra finansów w sprawie rozliczenia PIT dla osób niepełnosprawnych
                                  • 25.06.2010Tempo ograniczania emisji mniej dotkliwe dla polskich firm
                                   – Udało się nieco złagodzić niektóre niekorzystne dla nas zapisy dyrektywy o emisjach przemysłowych – ocenia Daria Kulczycka, dyrektor departamentu energii i zmian klimatu PKPP Lewiatan. Parlament Europejski prawdopodobnie zgodzi się częściowo na ulgowe traktowanie polskich firm, dzięki czemu krajowy przemysł i energetyka nie będą musiały drastycznie zmniejszyć emisji gazów i pyłów, co mogło kosztować przedsiębiorstwa nawet 50 mld zł.
                                   • 07.06.2010Tygodniowy przegląd wydarzeń www.podatki.biz
                                    Zwrot wkładu mieszkaniowego bez PIT; Sądowe zniesienie współwłasności działki a VAT; Charytatywne SMS-y zwolnione z VAT; Ekwiwalenty dla zleceniobiorcy bez składek ZUS; Nowe limity dorabiania do renty lub emerytury; Świadczenia dla bezrobotnych w górę; Wzrosła wysokość zasiłku pogrzebowego; Wyższy limit składki chorobowej; Zasiłek powodziowy dla uczniów; Losowanie do OFE coraz bliżej; ZUS przypomina o prawie do zasiłku opiekuńczego
                                    • 29.04.2010Państwowa Inspekcja Pracy skontrolowała Ministerstwo Finansów
                                     Interpelacja nr 14450 do ministra finansów w sprawie przypadków łamania praw pracowniczych w izbach i urzędach skarbowych
                                     • 29.04.2010Czas pracy kierowców ciężarówek: Spór w Parlamencie Europejskim
                                      Wśród europosłów trwa spór o to, czy kierowcy ciężarówek pracujący na własny rachunek będą podlegać przepisom dotyczącym czasu pracy kierowców zatrudnianych przez firmy spedycyjne. Takie same zasady obowiązują jednych i drugich, jeśli chodzi o maksymalną ilość godzin za kierownicą i minimalny czas postoju przeznaczonego na odpoczynek. Tutaj zadecydowały względy bezpieczeństwa na europejskich drogach.
                                      • 06.04.2010Zwrot VAT z tytułu zakupu materiałów budowlanych a wcześniejsze korzystanie z ulg
                                       Pytanie: Podatniczka do 2005 r. (włącznie) korzystała z podatkowej ulgi budowlanej w związku z zakupem małego a potem większego mieszkania oraz z ulgi na remont tych mieszkań. W 2009 r. rozpoczęła nową inwestycję w postaci budowy domu i chcę skorzystać ze zwrotu VAT z tytułu zakupu materiałów budowlanych. Materiały budowlane do budowy domu zakupione były w ubiegłym roku. Czy ulgi z których korzystała do 2005 r. mają wpływ na wielkość kwoty zwrotu podatku VAT, w sytuacji, gdy zakupy dotyczą zupełnie nowej inwestycji i zostały dokonane w ubiegłym 2009 r.?
                                       • 25.03.2010Jak ustalić limit zwrotu VAT za materiały budowlane
                                        Pytanie podatnika: W dniu 20.03.2007 r. Wnioskodawca wraz z żoną złożyli w US wniosek o zwrot niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowy. Na dzień złożenia wniosku limit jaki obowiązywał Wnioskodawcę to kwota 9.431,00 zł. W 2009 r. Wnioskodawca dokonał kolejnego remontu i złożył następny wniosek VZM-1 w dniu 25.11.2009 r. Został poinformowany przez US, że limity jakie przysługują Wnioskodawcy są limitami z roku 2007 i zwrot będzie obejmował limit z 2007 r. pomniejszony o kwotę już otrzymaną przez Wnioskodawcę w związku ze złożeniem pierwszego wniosku. Jaki limit obowiązuje Wnioskodawcę, jaka powinna być cena 1 m2 wpisana we wniosku składanym w dniu 25.11.2009 r.? Czy ustawa o zwrocie części wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym jest prawidłowo interpretowana przez US?
                                        • 03.03.2010Od marca limit wydatków na transmisję danych w roamingu
                                         Począwszy od 1 marca 2010, europejscy operatorzy telefonii komórkowej mają obowiązek oferowania klientom korzystającym z roamingu w UE limitu wydatków, powyżej którego nastąpi odcięcie od usługi transmisji danych. Rozwiązanie to ma służyć ochronie przed szokująco wysokimi rachunkami za przeglądanie Internetu w telefonach komórkowych i laptopach w czasie podróży do innych krajów UE. W ramach nowych zasad roamingu przyjętych przez Radę Ministrów UE i Parlament Europejski w czerwcu 2009 r. przewidziano także ostrzeganie użytkowników urządzeń mobilnych o zbliżającym się momencie przekroczenia ustalonego limitu.
                                         • 28.01.2010Orzecznictwo: Kontrola podatkowa to nie to samo co postępowanie podatkowe

                                          Tezy: 1. Na gruncie ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj. Dz. U. z 2007r nr 155, poz. 1095) odróżnić jednak należy kontrolę podatkową od postępowania podatkowego, na co słusznie zwróciły uwagę organy celne. Analiza unormowań rozdziału 5. ustawy o swobodzie działalności gospodarczej pozwala bowiem na stwierdzenie, że dotyczą one kontroli w ścisłym rozumieniu tego pojęcia, więc tych czynności organów kontroli, które przeprowadzane są u przedsiębiorcy, w jego siedzibie, mając przez to wpływ na bieżące funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Tak rozumiana kontrola to czynności organu kontrolującego w siedzibie przedsiębiorstwa, polegające na bezpośrednim poznaniu działalności przedsiębiorcy, związane m.in. z zapoznaniem się z dokumentacją i zabezpieczeniem dokumentów, akt oraz innych środków dowodowych znajdujących się u kontrolowanego na cele dalszego postępowania. W odniesieniu do kontroli podatkowej takie jej rozumienie znajduje nadto potwierdzenie w wykładni językowej art. 281§1 Ord.pod., który mówi o przeprowadzaniu kontroli podatkowej " u podatnika" oraz w art. 285 a § 1 Ord. pod., który wprost stwierdza,że "czynności kontrolne prowadzone są w siedzibie kontrolowanego, w innym miejscu przechowywania dokumentacji oraz w miejscach związanych z prowadzoną przez niego działalnością i w godzinach jej prowadzenia(-)".
                                          • 15.01.2010Pokrywanie wydatków na dojazdy do pracy członków zarządu spółki a opodatkowanie PIT
                                           Fakt pokrywania przez spółkę z o.o. wydatków na dojazd z miejsca zamieszkania członka zarządu do siedziby spółki i z powrotem oraz kosztów zakwaterowania związanego z tymi dojazdami powoduje postanie przychodu po stronie członka zarządu. W art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ustawodawca posłużył się terminem „podróż" bez określenia „służbowa", dlatego też zakres tego zwolnienia jest szerszy, ponieważ nie ogranicza się ono jedynie do podróży służbowych, ale do wszelkich podróży osób niebędących pracownikami, pod warunkiem że zostały spełnione przesłanki z art. 21 ust. 13 ustawy o PIT, tj. wypłacone diety i inne należności nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów świadczeniobiorców oraz zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodów – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu.
                                           • 04.01.2010Informacja MF o zwolnieniu podmiotowym od podatku od towarów i usług w roku 2010 i 2011
                                            Od dnia 1 stycznia 2010 r. zmianie ulega kwota obrotu uprawniającego do korzystania ze zwolnienia podmiotowego od podatku od towarów i usług.
                                            • 18.12.2009Prawie ¼ skontrolowanych zabawek wzbudziła zastrzeżenia Inspekcji Handlowej
                                             Inspekcja Handlowa na zlecenie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów po raz kolejny sprawdziła, czy dostępne na rynku zabawki nie stwarzają zagrożenia dla najmłodszych. Łącznie od stycznia do września br. skontrolowano 3 160 zabawek. Różnego rodzaju nieprawidłowości stwierdzono w 728 przypadkach (23 proc.). Brak wymaganych przez prawo ostrzeżeń, informacji o producencie, znaku CE – to niektóre nieprawidłowości wykryte przez Inspekcję.
                                             • 16.12.2009Limity odliczeń w podatku dochodowym od osób fizycznych obowiązujące w 2010 r.
                                              (na podstawie ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm. – zwanej dalej „ustawą”)
                                              • 27.11.2009NFZ płaci za świadczenia ponad limit bez podstawy prawnej
                                               Najwyższa Izba Kontroli opublikowała sprawozdanie z badania realizacji planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia za ubiegły rok. Według kontrolerów, NFZ płaci bez podstawy prawnej za wykonane ponad limit zabiegi i badania. Ani minister zdrowia, ani prezes NFZ nie zrobili do tej pory nic, aby sprawę uregulować – stwierdza NIK.
                                               • 16.11.2009Orzecznictwo podatkowe: Podróże służbowe członków zarządu a PIT
                                                Z uzasadnienia: Członek zarządu otrzymujący świadczenie odnosi określoną korzyść, ponieważ ponoszone przez niego wydatki na pokrycie diet i innych należności za czas podróży są mu zwracane przez Spółkę. Gdyby Spółka nie finansowała tego rodzaju kosztów, to członkowie Zarządu sami ponosiliby ciężar tych wydatków. Tak więc członkowie Zarządu otrzymują materialną korzyść, którą w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy zaliczyć do przychodów.
                                                • 28.10.2009Wyższe podatki od gier hazardowych
                                                 Rząd przyjął założenia do projektu ustawy o grach liczbowych i hazardowych. Zgodnie z nimi działalność tego typu zostanie obłożona wyższymi podatkami – w przypadku gier o niskich wygranych obciążenia zwiększą się o 166 proc. Przewiduje się także nałożenie większych ograniczeń na organizatorów hazardu.
                                                 • 27.10.2009Z końcem roku wzrośnie odpowiedzialność przewoźników lotniczych
                                                  Jak informuje Urząd Lotnictwa Cywilnego, 30 grudnia br. wejdą w życie nowe, wyższe limity odpowiedzialności przewoźników lotniczych z tytułu przewozu pasażerów, bagażu, towarów oraz opóźnień, określone w art. 22 Konwencji o ujednoliceniu niektórych zasad dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego (Konwencja montrealska).
                                                  • 16.10.2009Enion ukarany za nieprawidłowości w sprawdzaniu liczników energii
                                                   Prezes UOKiK uznała, że spółka Enion ograniczała konsumentom możliwość reklamowania wadliwie działających urządzeń wskazujących zużycie energii elektrycznej, i nałożyła na przedsiębiorcę karę w wysokości ponad 8 mln zł. Postępowanie w tej sprawie zostało wszczęte na podstawie skargi konsumenckiej. Wynikało z niej, że Zakład Energetyczny Enion odmówił korekty należności za dostarczoną energię elektryczną pomimo tego, że urządzenie pomiarowe zawyżało jej zużycie.

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] . [ 11 ] następna strona »