Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

limity

 • 15.01.2008Limity nadgodzin
  Pytanie: Jakie maksymalne limity nadgodzin dziennie, tygodniowo itp. mogą występować w zakładzie pracy?
  • 14.01.2008MF: Lokaty i obsługa walutowa w NBP
   Resort finansów zawarł umowę z NBP w sprawie lokat złotowych budżetu państwa w banku centralnym oraz limitu zakupu i sprzedaży walut na obsługę zobowiązań i należności zagranicznych Skarbu Państwa.
   • 11.01.2008Praca w godzinach nadliczbowych
    Pytanie: W jakich sytuacjach dopuszczalna jest praca w godzinach nadliczbowych?
    • 10.01.2008Zwrot niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (3) - Wniosek
     W dwóch poprzednich odcinkach omówiliśmy zasady zwrotu części podatku VAT w związku z niektórymi inwestycjami budowlanymi osób fizycznych oraz limity zwrotu. Dzisiaj o wniosku, który jest niezbędny, aby rozpocząć procedurę zwrotu.
     • 09.01.2008Zwrot niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (2) – Limity zwrotu podatku
      W poprzednim artykule omówiłam podmioty uprawnione do zwrotu VAT. Dzisiaj o zasadach zwrotu i wielkościach limitów, stosowanych przy ustalaniu jego wielkości. Należy podkreślić, iż w ramach omawianej ulgi zwrotowi podlega tylko część kwot podatku VAT zawartego w posiadanych przez podatnika oryginałach faktur VAT. Przypominam jednocześnie, że muszą to być faktury wystawione w okresie od 1 maja 2004 r. i dokumentujące wydatki na zakup materiałów budowlanych związanych z budową budynku mieszkalnego, nadbudową lub rozbudową budynku na cele mieszkalne lub przebudową (przystosowaniem) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstał lokal mieszkalny, spełniający wymagania określone w odrębnych przepisach, a także remontem budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego.
      • 05.12.2007Renta, emerytura i dochody z pracy
       Interpelacja nr 7680 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie wypłacania niektórych świadczeń przez ZUS
       • 18.10.2007Nadgodziny w systemie równoważnego czasu pracy
        Pytanie: Kiedy w równoważnym czasie pracy występują nadgodziny dobowe?
        • 09.10.2007Utrzymany niższy VAT w budownictwie
         1 stycznia 2008 r. wejdą w życie przepisy, dzięki którym utrzymany zostanie 7-proc. VAT w budownictwie mieszkaniowym. Od piątku podpisana przez prezydenta nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym - czeka na publikację w Dzienniku Ustaw.
         • 01.10.2007Dowóz niepełnosprawnego dziecka na zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne
          Pytanie podatnika: Czy małżonkowie używając samochodu osobowego, stanowiącego współwłasność małżonków, do przewozu niepełnosprawnego syna na zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne posiadają jeden czy dwa limity odliczenia?
          • 20.09.2007Sejm: Obrady skrócone, część senackich poprawek do ustaw przyjęta
           Do jednego dnia zostało skrócone ostatnie posiedzenie Sejmu. Posłowie rozpatrzyli poprawki Senatu tylko do sześciu ustaw, w tym pięciu dotyczących spraw gospodarczych.
           • 07.09.2007Czas pracy — Ograniczenia czasowe dyżuru
            Pytanie: Jakie są ograniczenia w czasie pełnienia dyżuru?
            • 27.08.2007Jak odzyskać zapłacony w UE VAT
             Każde przedsiębiorstwo mające kontakty gospodarcze z zagranicznymi kontrahentami może ubiegać się o zwrot podatku od wartości dodanej zapłaconego w cenie nabytych za granicą towarów i usług. W znacznej części uprawnienie to dotyczy firm świadczących usługi międzynarodowego transportu, bowiem przedsiębiorstwa te korzystają za granicą z serwisów, napraw, ponoszą wydatki na zakup paliwa, opłaty za przejazdy autostradami oraz usługi parkingowe.
             • 09.08.2007Prawie wszystko o ewidencji przebiegu pojazdu
              W razie braku ewidencji przebiegu pojazdu wydatki ponoszone przez podatnika – z tytułu używania samochodów osobowych, które nie są środkami trwałymi ani nie są użytkowane na podstawie umowy leasingu – nie stanowią kosztu uzyskania przychodów.
              • 06.08.2007Potrącenia z wynagrodzeń pracownika – rozliczenie zaliczki
               Pytanie: W jakim terminie pracownik powinien rozliczyć otrzymana zaliczkę na zagraniczną podroż służbową i co się stanie, jeśli w tym terminie jej nie rozliczy?
               • 10.07.2007Ulga odsetkowa
                Interpelacja nr 7497 do ministra finansów w sprawie zmiany limitu ulgi podatkowej na spłatę odsetek od kredytów hipotecznych
                • 18.06.2007Dodatkowe limity zatrudnienia w Niemczech
                 Ministerstwo Gospodarki ogłasza termin dodatkowego rozdziału limitu zatrudnienia na realizację umów o dzieło przez polskich pracodawców na terenie Niemiec. Przyznane limity dotyczą okresu od 1 października 2006 do 30 września 2007 r.
                 • 05.06.2007Wydatki związane z użytkowaniem najętego samochodu i koszt uzyskania przychodów
                  Zarówno w małej jednoosobowej działalności gospodarczej, jak i w potężnej firmie możemy spotkać się sytuacją, kiedy to przedsiębiorstwo nie posiada nabytych na własność samochodów, a korzysta z aut przyjętych do użytku w drodze umowy najmu.
                  • 01.06.2007Pomoc publiczna
                   Interpelacja nr 6810 do ministra finansów w sprawie warunków udzielania pomocy publicznej dla przedsiębiorstw
                   • 09.05.2007Koszty uzyskania przychodu pracownika
                    Na gruncie ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.; dalej: PIT) możemy mówić o następujących rodzajach kosztów uzyskania przychodu przez osobę uzyskującą dochód z tytułu stosunku pracy lub stosunków pokrewnych:
                    • 04.04.2007Rząd chce utrzymać 7 proc. VAT w budownictwie
                     Rząd finalizuje prace nad przygotowaniem definicji budownictwa społecznego. Zaproponowano m.in., by definicja obejmowała domy lub mieszkania nabywane od inwestorów, ale nie budowane w tzw. systemie gospodarczym. Wicepremier Zyta Gilowska podkreśliła, że Polska chce skorzystać z możliwości zastosowania najszerszej definicji budownictwa społecznego, na jaką pozwalają przepisy UE.
                     • 22.03.2007Niższa stawka VAT w budownictwie
                      Wreszcie udało się uzgodnić podstawowe założenia do definicji budownictwa społecznego. Niższa 7-proc. stawka VAT obejmie domy i mieszkania od deweloperów, ale też niektóre prace remontowe i mieszkania budowane systemem gospodarczym. Do budownictwa społecznego, objętego niższą stawką VAT minister finansów zaliczył mieszkania w domach wielorodzinnych o powierzchni do 120 m kw, a w domach jednorodzinnych – do 220 m kw. Każdy metr ponad te limity będzie opodatkowany 22 proc. stawką VAT.
                      • 06.09.2006Interpelacja nr 3057 do ministra finansów w sprawie proponowanych zmian dotyczących zwrotu podatku VAT za zakup materiałów budowlanych na remont lub budowę domu-mieszkania
                       Szanowna Pani Minister! Przepisy podatkowe dzielą osoby korzystające dotychczas z tzw. ulg budowlanych na dwie kategorie. Jest to możliwe dzięki obowiązywaniu dwóch różnych limitów zwrotu podatku VAT. Dla pierwszej kategorii podatników - osób, które budowały lub remontowały dom czy mieszkanie, ale nie korzystały z ulgi tzw. budowlanej czy remontowanej, limity te wynoszą odpowiednio 20.5 tys. zł przy budowie nowego budynku i 8,8 tys. zł przy remoncie lokalu. Z kolei osoby, które z powyżej wspomnianych ulg korzystały mogą ubiegać się o zwrot odpowiednio 16,6 i 7,1 tys. zł.
                       • 05.09.2006Interpelacja nr 3047 do ministra finansów w sprawie wynagradzania pracowników urzędów skarbowych
                        Szanowna Pani Minister! Obecny system wynagradzania pracowników urzędów skarbowych nie tworzy warunków umożliwiających wiązanie wysokości wynagrodzenia pracownika z efektami jego pracy. Narastające różnice w wynagradzaniu pracowników urzędów skarbowych mieszczących się na terenie różnych izb skarbowych budzi wiele wątpliwości. Wykonują oni przecież takie same zadania, mają takie same obowiązki, różni ich tylko wynagrodzenie. Stworzone przez Ministerstwo Finansów ˝współzawodnictwo˝ pomiędzy poszczególnymi izbami skarbowymi jest sytuacją nie do przyjęcia i należy ją jak najszybciej zmienić.
                        • 17.08.2006Ordynacja podatkowa po zmianach
                         16.08.2006 r. weszła w życie nowelizacja Ordynacji Podatkowej i zmiany kilku innych ustaw, wynikające z ustawy z dnia 30.06.2005 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Ustawa zmieniająca również bardzo niedawno została znowelizowana (Dz. U. Nr 143. poz. 1031 – z 10 sierpnia 2006 r.).
                         • 25.06.2006Zwrot VAT zapłaconego w cenie materiałów budowlanych i terminy
                          Mam zamiar starać się o zwrot VAT, który zapłaciłam przy zakupie materiałów do remontu. Ostatnio słyszałam, że są jakieś limity czasowe. Czy moglibyście przybliżyć temat w serwisie podatki.biz?
                          • 15.02.2006Jak wyliczyć limit zwrotu VAT
                           Łączna kwota zwrotu, wypłacona osobie fizycznej w okresie obowiązywania ustawy, nie może przekroczyć kwot określonych w art. 3 ust. 5 ustawy, czyli:
                           • 15.01.2006Pracownik i samochód osobowy
                            Samochód nie jest już tak luksusowym dobrem jak kiedyś – i znaczna część pracowników dysponuje lepszym lub gorszym pojazdem. Pracodawca może z pracownikiem umówić się, że ten będzie wykorzystywał swój samochód na jego potrzeby, w zamian za zwrot kosztów eksploatacji.
                            • 10.01.2006Ulga w związku z wydatkami na działalność klubów sportowych
                             Pismo Podsekretarza Stanu z dnia 09 stycznia 2006 r., znak PB-3/MD-8213-318/2005-43/2006, dotyczące podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych w kwestii obowiązującego od dnia 1 stycznia 2006 r. odliczenia od podstawy opodatkowania wydatków, w wysokości nieprzekraczającej 10% dochodu, poniesionych przez podatnika na działalność klubów sportowych mających osobowość prawną i licencję sportową, skupiających co najmniej 50 zawodników, w tym 30 juniorów, skierowane do wszystkich izb i urzędów kontroli skarbowej.
                             • 03.01.2006Wykaz materiałów budowlanych - zwrot VAT
                              Minister Transportu i Budownictwa w porozumieniu z Ministrem Finansów wydał 30 grudnia obwieszczenie w sprawie wykazu materiałów budowlanych, które do dnia 30 kwietnia 2004 r. były opodatkowane stawką VAT w wysokości 7%, a od dnia 1 maja 2004 r. są opodatkowane stawką 22%.
                              • 27.12.2005Znane już są kolejne limity VAT na 2006 r.
                               39 200 zł wyniesie w 2006 roku wartość wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, uprawniającą do wyłączenia od podatku od towarów i usług w roku 2006. (Dz. U. Nr 254 poz. 2134 z 23.12.2005 r.)
                               • 14.12.2005Ulga remontowa – informacje ogólne
                                Ulga remontowa jest najbardziej masowo wykorzystywaną ulgą i jej brak w przyszłym roku może mieć negatywny wpływ na branżę remontowo-budowlaną (w jej legalnej części). Dzisiaj przedstawiamy informacje niezbędne do skorzystania z ulgi jeszcze w tym roku.
                                • 08.12.2005Interpretacja PBII/415-78/70974/05 z dnia 02.08.2005 r. - Drugi Urząd Skarbowy w Katowicach
                                 Pytanie podatnika: Czy refundacja/dofinansowanie do ponoszonych przez pracowników wydatków na zakup biletów wstępu do obiektów sportowych lub na imprezy kulturalne korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
                                 • 21.11.2005Progi przychodów ważne dla emerytów i rencistów
                                  Emerytura i renta mogą być zmniejszone lub zawieszone kiedy emeryt i rencista osiągają przychody przekraczające limity określone w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Limity te to 70% lub 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia - a ich wysokość podawana jest przez Prezesa ZUS. Publikujemy kolejny komunikat w tej sprawie:
                                  • 04.10.2005W 2006 roku niższe limity zwolnienia VAT
                                   Zgodnie z artykułem 113 ustawy o podatku od towarów i usług zwalnia się od podatku podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty wyrażonej w złotych odpowiadającej równowartości 10 000 euro. Podatnik rozpoczynający wykonywanie czynności opodatkowanych w trakcie roku podatkowego jest zwolniony od podatku, jeżeli przewidywana przez podatnika wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej sprzedaży, kwoty 10 000 euro.
                                   • 04.10.2005W 2006 roku niższe limity zwolnienia VAT (05-10-2005)
                                    Zgodnie z artykułem 113 ustawy o podatku od towarów i usług zwalnia się od podatku podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty wyrażonej w złotych odpowiadającej równowartości 10 000 euro. Podatnik rozpoczynający wykonywanie czynności opodatkowanych w trakcie roku podatkowego jest zwolniony od podatku, jeżeli przewidywana przez podatnika wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej sprzedaży, kwoty 10 000 euro.

                                   « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] . [ 11 ]