Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

data uznania wynagrodzenia koszty uzyskania przychodu

 • 16.04.2020Wykorzystywanie samochodu osobowego w dziaalnoci - objanienia podatkowe MF
  Minister Finansów wyda 9 kwietnia br. dugo oczekiwane objanienia podatkowe dotyczce stosowania przez podatników podatków dochodowych przepisów odnoszcych si do samochodów osobowych, w brzmieniu nadanym ustaw z z 23 padziernika 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ta wprowadzia do ustawy o PIT oraz ustawy o CIT szereg przepisów modyfikujcych zasady podatkowego rozliczania kosztów dotyczcych nabycia, korzystania, eksploatacji oraz zbycia samochodów osobowych wykorzystywanych w prowadzonej przez podatników dziaalnoci.
  • 15.04.2020Wykorzystywanie samochodu osobowego w dziaalnoci - objanienia podatkowe MF
   Minister Finansów wyda 9 kwietnia br. dugo oczekiwane objanienia podatkowe dotyczce stosowania przez podatników podatków dochodowych przepisów odnoszcych si do samochodów osobowych, w brzmieniu nadanym ustaw z z 23 padziernika 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ta wprowadzia do ustawy o PIT oraz ustawy o CIT szereg przepisów modyfikujcych zasady podatkowego rozliczania kosztów dotyczcych nabycia, korzystania, eksploatacji oraz zbycia samochodów osobowych wykorzystywanych w prowadzonej przez podatników dziaalnoci.
   • 17.12.2019Podróe subowe pracowników: W kosztach naley uj kwot brutto
    Pytanie: W celu osignicia przychodów polegajcych na montau i serwisie maszyn znajdujcych si w siedzibie klienta, Wnioskodawca wysya swoich pracowników w podróe subowe w kraju i za granic. Czy wypacane pracownikom nalenoci z tytuu wydatków w podróy subowej oraz zwrot wydatków za hotele, paliwo, autostrady czy winiety wraz zagranicznym podatkiem od wartoci dodanej stanowi w caoci koszty uzyskania przychodów Spóki?
    • 29.10.2019Firmowy samochód wykorzystywany czasami prywatnie w kosztach dziaalnoci
     Pytanie: Czy koszty zwizane z zakupem oraz utrzymaniem samochodu osobowego, po jego przyjciu do ewidencji rodków trwaych jako rodka trwaego w dziaalnoci gospodarczej, z wykorzystywaniem go równie jako rodka transportu w podróach subowych niezwizanych z dziaalnoci, mog by uznane jako koszty uzyskania przychodów w dziaalnoci: koszty amortyzacji: 100% odpisów amortyzacyjnych; koszty ubezpieczenia OC, AC, NW oraz Assistance: 100% kosztów; koszty przegldów i napraw (usugi serwisowe wraz z zakupem czci zamiennych): 75% poniesionych kosztów; koszty zakupu paliwa, olejów, wymiany ogumienia i inne biece koszty eksploatacyjne zwizane z utrzymaniem pojazdu: 75% poniesionych kosztów?
     • 06.05.2019Odszkodowanie za wczeniejsze rozwizanie umowy nie moe by kosztem
      Pytanie: Spóka podpisaa umow trzyletni na wiadczenie usug reklamowych. Po dwóch latach obowizywania umowy i regulowania zobowiza Spóka podja decyzj o przedterminowym wypowiedzeniu umowy na wiadczenie ww. usug ze wzgldów ekonomicznych. Zgodnie z umow Spóka bya zobowizana do zapaty wynagrodzenia za zerwanie umowy w wysokoci 60% wartoci wynagrodzenia, które byoby nalene do koca trwania umowy. Czy wynagrodzenie z tytuu przedterminowego rozwizania umowy moe by uznane za koszt uzyskania przychodu?
      • 28.11.2017Wynagrodzenie i skadki ZUS maonka wspólnika jako koszt podatkowy
       Pytanie: Czy warto pracy maonka pierwszego wspólnika spóki jawnej w postaci wynagrodzenia oraz skadki ZUS w czci paconej przez spók s kosztem uzyskania przychodów dla drugiego wspólnika – Wnioskodawcy?
       • 07.11.2017E-rachunek od osoby prywatnej jako dokument potwierdzajcy koszt
        Pytanie: Czy wydatek wnioskodawcy, pozostajcy w bezporednim zwizku z dziaalnoci gospodarcz prowadzon przez podatnika, udokumentowany rachunkiem w formie zapisu elektronicznego, wygenerowanym przez osob fizyczn nieprowadzc dziaalnoci gospodarczej, potwierdzony dowodem przelewu nalenoci, mona zakwalifikowa jako koszt uzyskania przychodów wnioskodawcy?
        • 06.11.2017Premie i nagrody dla twórców a 50-proc. koszty uzyskania przychodu
         Pytanie: Czy moliwe jest zastosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów z tytuu uznaniowych premii kwartalnych ustalonych na podstawie analizy ekonomicznej wartoci efektu pracy oraz wkadu twórcy w wytworzenie utworu, których podstaw jest wynagrodzenie uzyskiwane przez pracownika w ramach stosunku pracy za przeniesienie praw autorskich oraz z tytuu nagród, które s bezporednio zwizane z rozporzdzeniem przez pracownika majtkowym prawem autorskim i stanowi pochodn korzyci jakie spóka czerpie z efektu pracy twórczej pracownika?
         • 30.10.2017Co obejmuje ryczat za korzystanie z samochodów subowych?
          Pytanie: Czy warto pienina nieodpatnego wiadczenia otrzymanego przez pracownika z tytuu wykorzystywania samochodu subowego do celów prywatnych obejmuje udostpnienie samochodu oraz ponoszenie kosztów paliwa wykorzystywanego przez pracownika do celów prywatnych, kosztów napraw, ubezpieczenia OC i AC samochodu, wymiany opon i materiaów eksploatacyjnych, a take z przegldów gwarancyjnych i pogwarancyjnych i w rezultacie Wnioskodawca, jako patnik, jest zobowizany zakwalifikowa u pracownika z tytuu nieodpatnego wykorzystywania samochodu subowego do celów prywatnych wycznie przychód w wysokoci okrelonej zgodnie z art. 12 ust. 2a oraz ust. 2b ww. oraz pobra z tego tytuu zaliczk na PIT?
          • 13.09.2017Wydatki na spory sdowe z klientami w kosztach dziaalnoci
           Pytanie: Czy Wnioskodawca moe zaliczy do kosztów uzyskania przychodów wydatki zwizane z prowadzeniem postpowa sdowych z klientami, tj. wydatki na: koszty sdowe i obsug prawn postpowania sdowego, zwrot klientowi poniesionych przez niego kosztów sdowych oraz kosztów zastpstwa procesowego, zwrot klientowi otrzymanej wczeniej zapaty za usug, odsetki od zwracanej klientowi otrzymanej wczeniej zapaty za usug?
           • 24.08.2017Rozliczenie faktury korygujcej przy oczywistej omyce
            Pierwotna faktura bdnie dokumentowaa stan faktyczny, zatem korekta spowodowana jest „bdem rachunkowym lub inn oczywist omyk”, o których mowa w art. 15 ust. 4i ustawy o CIT. W zwizku z tym, korekta powinna by przyporzdkowana wstecznie do okresu, którego dotyczy, czyli do daty poniesienia kosztu, wynikajcego z faktury pierwotnej, a dat rozpoznania kosztu bdzie w tym przypadku dzie, na który ujto ten koszt na podstawie przepisów ustawy o rachunkowoci.
            • 22.08.2017Korekta kosztów uzyskania przychodów po przeksztaceniu dziaalnoci w spók z o.o.
             Gospodarcza wykadnia przepisów regulujcych sukcesj przy przeksztaceniu uzasadnia twierdzenie, e podmiot bdcy sukcesorem wstpuje we wszystkie stosunki prawne, których stron by podmiot przejmowany, ze skutkiem tak, jakby to sukcesor od pocztku by stron tych stosunków prawnych.
             • 14.06.2017Sposób zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kary umownej
              Pytanie podatnika: Czy do kary umownej za opónienie wykonania umowy ma zastosowanie art. 15 ust. 4d ustawy o CIT i czy tym samym kara jest potrcalna w dacie jej poniesienia i w przypadku, gdy dotyczy okresu przekraczajcego rok podatkowy to stanowi ona koszt uzyskania przychodów proporcjonalnie do dugoci kadego roku, którego dotyczy?
              • 23.03.2017Ulga na badania i rozwój w praktyce
               Pytanie podatnika: Jakich pracowników naley uzna za „zatrudnionych w celu realizacji dziaalnoci badawczo- rozwojowej” w rozumieniu art. 18d ust. 2 pkt 1 ustawy o CIT? 
               • 22.03.2017WSA. Zbycie wierzytelnoci a moliwo zaliczenia do kosztów kaucji gwarancyjnej
                Z uzasadnienia: Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 39 ustawy o CIT nie uwaa si za koszty uzyskania przychodów strat z tytuu odpatnego zbycia wierzytelnoci, chyba e wierzytelno ta uprzednio, na podstawie art. 12 ust. 3, zostaa zarachowana jako przychód naleny. Skoro zatem pena kwota wynikajca z faktury (w tym kwota "kaucji gwarancyjnej" zatrzymana przez kontrahenta), zostaa przez stron rozpoznana jako element nalenego przychodu i podlegaa opodatkowaniu to nie znajduje zastosowania wyczenie z kosztów na podstawie cyt. art. 16 ust. 1 pkt 39 ustawy.
                • 22.11.2016Ryczat od samochodów subowych nie uwzgldnia paliwa
                 Pytanie podatnika: Czy warto pienina nieodpatnego wiadczenia otrzymanego przez pracownika z tytuu wykorzystywania samochodu subowego do celów prywatnych, o której mowa w art. 12 ust. 2a-2b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, obejmuje wszelkie wiadczenia wynikajce z tego tytuu (udostpnienie samochodu oraz koszty jego eksploatacji do celów prywatnych pracownika, w szczególnoci koszty paliwa) i w rezultacie Spóka jako patnik podatku dochodowego od osób fizycznych jest zobowizana rozpozna po stronie pracownika z tytuu nieodpatnego wykorzystywania samochodu subowego do celów prywatnych wycznie przychód w wysokoci okrelonej zgodnie z art. 12 ust. 2a-2b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz pobra z tego tytuu zaliczk na podatek dochodowy od osób fizycznych?
                 • 07.11.2016Rekompensata za rezygnacj ze subowego samochodu w kosztach dziaalnoci
                  Pytanie podatnika: Czy Spóka moe zaliczy na podstawie art. 15 ust. 1 w zw. z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, do kosztów uzyskania przychodów, jako kosztów zwizanych z zachowaniem róda przychodu, ca kwot wypacon pracownikom jako dodatek z tytuu rezygnacji z samochodu subowego?
                  • 21.10.2016Skutki podatkowe zawarcia umowy ubezpieczenia OC czonków zarzdu
                   Pytanie: Czy w przypadku podpisania umowy, uiszczone przez spók skadki stanowi bd przychód podlegajcy opodatkowaniu PIT czonków zarzdu, a spóka wystpowa bdzie jako patnik podatku od osób fizycznych?
                   • 12.09.2016Kto ma moliwo zastosowania 50% kosztw uzyskania przychodw?
                    Pytanie podatnika: Czy Spka, w oparciu o zmodyfikowane postanowienia umw o prac, wywizujc si z obowizkw patnika podatku dochodowego od osb fizycznych, przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy od osb fizycznych od przychodu (wynagrodzenia) za rozporzdzanie majtkowymi prawami autorskimi, powstaymi w wyniku pracy twrczej, bdzie uprawniona do stosowania 50% kosztw uzyskania przychodw, przy czym do pozostaego przychodu z wynagrodzenia za prac niemajc charakteru pracy twrczej, koszty uzyskania przychodw powinny zosta okrelone na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy o PIT?
                    • 07.09.2016wiadczenia urlopowe w kosztach uzyskania przychodw
                     Pytanie podatnika: Spka obecnie zatrudnia okoo 600 pracownikw. W Spce nie zosta utworzony zakadowy fundusz wiadcze socjalnych w rozumieniu ustawy o zakadowym funduszu wiadcze socjalnych. Jednoczenie, Spka wypaca wiadczenia urlopowe pracownikom pod warunkiem wykorzystania w danym roku kalendarzowym urlopu wypoczynkowego w wymiarze co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. Czy ma prawo uznawa za koszty uzyskania przychodw wydatki zwizane z wypat tych wiadcze?
                     • 06.09.2016Koszty uzyskania przychodw: Rekompensata dla pracownika za rezygnacj z samochodu subowego
                      Pytanie podatnika: Czy spka moe zaliczy na podstawie art. 15 ust. 1 w zw. z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osb prawnych, do kosztw uzyskania przychodw jako koszty zwizane z zachowaniem rda przychodu ca kwot wypacon pracownikom z tytuu rezygnacji z samochodu subowego?
                      • 26.08.2016Niewykorzystany abonament w kosztach dziaalnoci
                       Pytanie podatnika: Czy warto niewykorzystanego abonamentu moe zosta uznana za koszt uzyskania przychodu w dacie ujcia tego kosztu w ksigach rachunkowych, tj. na koniec okresu obowizywania umowy, czyli w grudniu 2015 r.
                       • 26.08.2016Amortyzacja logo nabytego w darowinie
                        Pytanie podatnika: Jak ustali warto pocztkow wartoci niematerialnej i prawnej w postaci autorskich praw majtkowych do logo sowno-graficznego otrzymanego przez Spk w formie darowizny? Czy Wnioskodawczyni bdzie uprawniona do zaliczania do kosztw uzyskania przychodw odpisw amortyzacyjnych od autorskich praw majtkowych do logo sowno-graficznego otrzymanych przez Spk w darowinie, stosownie do przypadajcego Jej udziau w zysku?
                        • 10.08.2016Konsekwencje podatkowe likwidacji spki
                         Pytanie podatnika: Czy w razie likwidacji Spki, po stronie Wnioskodawcy powstanie przychd i obowizek zapaty podatku dochodowego od osb prawnych w zwizku z wydaniem przez Wnioskodawc udziaowcom Skadnikw majtku? Alternatywnie, w przypadku twierdzcej odpowiedzi na pytanie oznaczone nr 1: Jeli zdaniem Dyrektora Izby Skarbowej w razie likwidacji Spki po stronie Wnioskodawcy powstanie przychd i obowizek zapaty podatku dochodowego od osb prawnych w zwizku z wydaniem przez Wnioskodawc udziaowcom Skadnikw majtku, kto bdzie zobowizany do odprowadzenia podatku z tego tytuu jeli w dacie patnoci podatku Spka bdzie ju wykrelona z rejestru?
                         • 01.08.2016Wykupienie polisy ubezpieczeniowej dla pracownika na czas delegacji a PIT
                          Pytanie podatnika: Czy pokrycie przez Wnioskodawc – jako pracodawc – kosztw objcia pracownika delegowanego za granic ubezpieczeniem obejmujcym koszty leczenia poniesione przez pracownika, ktry w okresie wyjazdu oraz pobytu za granic musia niezwocznie podda si leczeniu w zwizku z nagym zachorowaniem bd nieszczliwym wypadkiem – w zakresie niezbdnym do przywrcenia stanu zdrowia umoliwiajcego powrt albo transport pracownika do miejsca zamieszkania lub placwki medycznej na terenie Rzeczpospolitej Polski oraz powizan z nim usug tzw. „Assistance”, spowoduje powstanie po stronie tego pracownika przychodu ze stosunku pracy w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy o PIT?
                          • 27.07.2016Rozliczanie kosztw zwizanych z uzyskaniem przychodu na przeomie roku podatkowego
                           Pytanie podatnika: Czy koszty uzyskania przychodu zarwno bezporednio jak rwnie porednio zwizane z uzyskaniem przychodu, a stanowice dostawy niefakturowane, ujte w ksigach roku za ktry Oddzia sporzdza CIT-8 na podstawie polece ksigowania w przypadku braku faktury bd stanowi koszty uzyskania przychodu tego roku podatkowego? Czy Oddzia ma prawo uzna za koszty uzyskania przychodu roku nastpnego po roku, za ktry sporzdzany bdzie CIT-8 kwoty ewentualnych rnic pomidzy kwotami wykazanymi w poleceniach ksigowania, ktre bd ujte w roku X, a otrzymanymi fakturami, rachunkami lub notami dokumentujcymi te koszty, ktre Oddzia otrzyma po zamkniciu ksig roku X?
                           • 19.07.2016Rozliczanie transakcji wedug faktur czciowych
                            Pytanie podatnika: Czy Spka wystawiajc dla kontrahentw faktury czciowe, dokumentujce czciowe wykonanie czci usugi lub okrelony etap produkcji towarw, moe rozpozna przychd w dacie wystawienia danej faktury czciowej? Jeli tak, to czy bdzie przysugiwao jej prawo do rozpoznania kosztu w wysokoci odpowiadajcego jej przychodu w dacie wystawienia faktury czciowej?
                            • 14.07.2016Wydatki spek technicznych nie s kosztem podatkowym?
                             Pytanie podatnika: Czy PGK uprawniona jest do rozpoznania w podstawie opodatkowania podatkiem dochodowym od osb prawnych kosztw/przychodw ponoszonych przez Spki techniczne wchodzce w skad PGK?
                             • 29.06.2016Rozliczanie w czasie kosztw przygotowania nowej produkcji
                              Pytanie podatnika: Wnioskodawca zawar 5-letni umow leasingu operacyjnego linii produkcyjnej. Do czasu uruchomienia produkcji Spka poniosa nastpujce wydatki: raty leasingowe, koszty montau maszyn, wynagrodzenia pracownikw zaangaowanych w prace montaowe, energii, czynsz hali, w ktrej znajduje si maszyna. Spka uznaa ww. wydatki za istotne, w zwizku z tym bdzie je rozliczaa w czasie przez okres 57 miesicy. Czy Spka moe rozlicza koszty przygotowania nowej produkcji w czasie?
                              • 09.06.2016Czy elektroniczna archiwizacja papierowych dokumentw jest zgodna z prawem?
                               Pytanie podatnika: Czy w wietle przepisw ustawy o podatku dochodowym od osb prawnych, posiadanie przez Spk elektronicznych obrazw dokumentw rdowych otrzymanych pierwotnie w wersji papierowej, stanowi bdzie prawidowe potwierdzenie poniesienia wydatku, uprawniajce do zachowania prawa do rozpoznania danego wydatku jako kosztu uzyskania przychodw?
                               • 03.06.2016Przychody pracownika: Wykupienie przez pracodawc polisy ubezpieczeniowej na czas delegacji
                                Pytanie podatnika: Czy pokrycie przez Wnioskodawc - jako pracodawc - kosztw objcia pracownika delegowanego za granic ubezpieczeniem obejmujcym koszty leczenia poniesione przez pracownika, ktry w okresie wyjazdu oraz pobytu za granic musia niezwocznie podda si leczeniu w zwizku z nagym zachorowaniem bd nieszczliwym wypadkiem - w zakresie niezbdnym do przywrcenia stanu zdrowia umoliwiajcego powrt albo transport pracownika do miejsca zamieszkania lub placwki medycznej na terenie Rzeczpospolitej Polski (tzw. „Ubezpieczenie kosztw leczenia”) oraz powizan z nim usug tzw. „Assistance” obejmujce organizacj i pokrycie kosztw udzielenia pomocy za granic w nastpstwie zdarzenia objtego ochron ubezpieczeniow, spowoduje powstanie po stronie tego pracownika przychodu ze stosunku pracy?
                                • 22.03.2016Rozpoznanie kosztu uzyskania przychodu z tytuu opat licencyjnych
                                 Pytanie podatnika: Czy opaty licencyjne pacone na rzecz Spki przez Wnioskodawc z tytuu licencji znakw towarowych bd stanowi koszty uzyskania przychodw Wnioskodawcy, ktre - jako koszty niezwizane bezporednio z przychodami - bd potrcane w dacie ich poniesienia?
                                 • 16.03.2016Przychody pracownika. Dofinansowanie z ZFS wyjazdu na narty
                                  Pytanie podatnika: Czy dofinansowanie z Zakadowego Funduszu wiadcze Socjalnych do wyjazdu na narty organizowanego w Polsce lub zagranic w przedstawionym stanie faktycznym stanowi przychd w postaci nieodpatnego wiadczenia ze strony Wnioskodawcy, o ktrym mowa w art. 11 ust.1 ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych, co wie si z obowizkiem doliczenia jego wartoci do przychodw pracownika oraz opodatkowania?
                                  • 10.03.2016Wynagrodzenie twrcy a koszty autorskie w rocznym PIT
                                   Pytanie podatnika: Czy do przychodu z tytuu wynagrodzenia za prac twrcz, ktre to wynagrodzenie wynika z czasu pracy udokumentowanego w systemie rozliczeniowym obowizujcym u pracodawcy Wnioskodawczyni, mona zastosowa koszty uzyskania przychodu okrelone w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o PIT, przy czym do pozostaego przychodu, tzn. za prac niemajc charakteru pracy twrczej, koszty uzyskania przychodu okrelone bd na podstawie art. 22 ust. 2 ww. ustawy o PIT, pomimo e pracodawca w PIT-11 nie wykazuje kosztw uzyskania przychodu przysugujcych pracownikowi z tytuu wykonywania pracy twrczej?
                                   • 24.02.201650 proc. koszty mona zastosowa do wypacanych premii?
                                    Pytanie podatnika: Czy i w jakiej czci koszty uzyskania przychodu okrelone w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy PIT powinny mie zastosowanie do wszystkich skadnikw przychodu z tytuu wynagrodzenia za prac wymienionych w opisie stanu faktycznego/zdarzenia przyszego, pomimo, e pracodawca w PIT-11 nie wykazywa/nie wykazuje kosztw uzyskania przychodu przysugujcych pracownikowi z tytuu wykonywania pracy twrczej?
                                    • 03.02.2016Koszty uzyskania przychodw: Remont kapitalny rodka trwaego 
                                     Pytanie podatnika: Czy koszty remontu kapitalnego, ksigowane do celw bilansowych, jako czynne rozliczenia midzyokresowe kosztw i odpisywane w ciar kont zespou 5 w kwocie dotyczcej danego roku obrotowego, bd w takiej samej wysokoci zaliczane do kosztw podatkowych danego roku, czy te mog by zaliczone do kosztw podatkowych w momencie ich zaksigowania na kontach zespou 4 w penej wysokoci?
                                     • 14.01.2016Podwyszone, autorskie koszty uzyskania przychodw a PIT
                                      Pytanie podatnika: Czy w zwizku z realizowanymi zadaniami majcymi twrczy charakter i bdcymi przedmiotem prawa autorskiego Wnioskodawcy przysuguje prawo do zastosowania 50% kosztw uzyskania przychodw do czci przychodw majcych charakter twrczy, wypacanych tytuem wynagrodzenia oraz premii i czy procentowy podzia przychodw na przychody majce charakter twrczy i pozostae przychody na podstawie karty czasu pracy bdzie poprawny?
                                      • 05.01.2016Rozliczenie przychodw i kosztw z tytuu obrotu kryptowalut Bitcoin
                                       Pytanie podatnika: Czy rozliczajc podatek dochodowy PIT za rok 2015 Wnioskodawca moe wykaza rwnowarto (w zotych wedug kursu redniego ogaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzajcego dzie poniesienia kosztu) nabytych jednostek rozliczeniowych „kryptowaluty Bitcoin”, jako koszt uzyskania przychodu z praw majtkowych, o ktrych mowa w art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych?
                                       • 16.10.2015Transakcje midzy maonkami a koszty dziaalnoci
                                        Pytanie podatnika: Wnioskodawca, jako osoba fizyczna prowadzi dziaalno gospodarcz. Jego maonka (osoba fizyczna nieprowadzca pozarolniczej dziaalnoci gospodarczej) jest artystk i wykonuje m.in. profesjonalne zdjcia, ktre mog posuy mu do przygotowania projektw lamp, ktrymi si zajmuje w ramach prowadzonej dziaalnoci gospodarczej. Czy nabycie od maonki Wnioskodawcy praw autorskich do wykorzystania zdj oraz wzorw graficznych na potrzeby dziaalnoci gospodarczej, stanowi bdzie koszt uzyskania przychodu?
                                        • 24.09.2015Sprzeda szablonw stron internetowych a podatek dochodowy
                                         Pytanie podatnika: Do jakiego rda naley zaliczy planowane uzyskiwanie przychodw? Czy Wnioskodawca zmuszony bdzie do samodzielnego wpacania zaliczek na podatek dochodowy? Czy Wnioskodawcy przysuguj zryczatowane 50% koszty? Ktry moment naley uzna za uzyskanie przychodu – moment naliczenia prowizji, czy wypaty na konto bankowe?
                                         • 24.08.2015Podre subowe czonkw zarzdu a koszty podatkowe
                                          Pytanie podatnika: Czy wydatki ponoszone przez Spk na hotele, caodzienne wyywienie, podr (przelot) oraz dojazd z i do lotniska (takswki), spotkania z kontrahentami oraz pracownikami, woskich czonkw zarzdu Wnioskodawcy stanowi dla Spki koszty uzyskania przychodw, o ktrych mowa w dyspozycji przepisu artykuu 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osb prawnych?
                                          • 18.08.2015Czy koszty uzyskania przychodw pracownika mona podwyszy?
                                           Pytanie podatnika: Czy do przychodw uzyskiwanych z tytuu wynagrodzenia za prac twrcz, ktre to wynagrodzenie wynika bdzie z czasu pracy dokumentowanego w systemie rozliczeniowym obowizujcym u pracodawcy, mona bdzie zastosowa podwyszone koszty uzyskania przychodu, pomimo e pracodawca w PIT-11 nie bdzie wykazywa kosztw uzyskania przychodu przysugujcych pracownikowi z tytuu wykonywania pracy twrczej?
                                           • 23.06.2015Moment powstania przychodu: Sprzeda udziaw a patno w ratach
                                            Z uzasadnienia: w przypadku gdy strony umowy sprzeday udziaw ustal, e zapata z tytuu tej sprzeday nastpi w ratach, to dopiero w terminach patnoci poszczeglnych rat podatnik uzyskuje roszczenie dania zapaty danej raty. Zatem przychodem nalenym w danym roku podatkowym bd tylko te kwoty, ktrych terminy patnoci przypadaj w tym roku podatkowym.
                                            • 13.04.2015Obowizki patnika: Poyczki dla pracownikom i zleceniobiorcom ze rodkw obrotowych
                                             Pytanie podatnika: Czy udzielenie niskooprocentowanych poyczek pracownikom i zleceniobiorcom, przy zachowaniu jednakowych zasad i warunkw udzielania poyczek okrelonych w Regulaminie, stanowi przychd dla pracownikw ze stosunku pracy lub przychd dla zleceniobiorcy i w konsekwencji na spce bd ciyy obowizki patnika PIT? Czy, jeeli spka zrezygnuje z poboru niewymagalnych odsetek od poyczki, zgodnie z Regulaminem, warto tych odsetek bdzie stanowi przychd dla pracownikw ze stosunku pracy albo przychd dla zleceniobiorcw? Czy umorzenie kapitau poyczki, w czci lub w jej caoci, stanowi przychd dla pracownikw ze stosunku pracy lub przychd dla zleceniobiorcw?
                                             • 13.03.2015Skutki podatkowe otrzymania dotacji na podjcie wasnej dziaalnoci gospodarczej
                                              Pytanie podatnika: Czy otrzymana z urzdu pracy dotacja wspfinansowana ze rodkw Unii Europejskiej na rozpoczcie dziaalnoci gospodarczej, nieprzeznaczona na nabycie rodkw trwaych, stanowi przychd zwolniony od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 121 ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych, czy na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 137 tej ustawy? Czy poniesione wydatki sfinansowane z ww. dotacji stanowi koszty nawet jeli dane zakupy zostay sfinansowane dotacj? Czy zakupione materiay, wyposaenie oraz pozostae koszty zostay prawidowo zakwalifikowane i wprowadzone w PKPiR?
                                              • 11.02.2015Korekta kosztw przy niewystawieniu faktury przez kontrahenta
                                               Pytanie podatnika: W ramach dziaalnoci spka nabywa od innych podmiotw za wynagrodzeniem odpady. Zapata za odpady jest dokonywana na podstawie faktury otrzymanej od kontrahenta. Termin zapaty jest ustalany w treci faktury. Zdarza si, e spka pomimo otrzymania odpadw przez dugi okres nie dostaje faktury od kontrahenta. Spka ujmuje wwczas w ksigach koszt z tytuu zakupu odpadw na podstawie dowodu ksigowego innego ni faktura. Do czasu otrzymania faktury spka nie reguluje zobowizania z tytuu nabycia odpadw. Kiedy spka jest zobowizana do korekty kosztw na podstawie art. 15b ustawy o CIT?
                                               • 29.12.2014Prawa i obowizki nastpcw prawnych
                                                Teza: Niedopuszczalne jest stanowisko organu podatkowego, i istnieje zobowizanie podatkowe, istnieje podmiot, ktry ponosi odpowiedzialno podatkow za to zobowizanie do chwili jego wyganicia, natomiast nie istnieje podmiot uprawniony do zwrcenia si z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej przepisw prawa podatkowego. Tego rodzaju wykadnia nie tylko sprzeciwia si treci art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej, ale powodowaaby istotne pogorszenie sytuacji prawnej nastpcy prawnego.
                                                • 28.10.2014Rozliczanie kosztw w czasie – podatki i rachunkowo
                                                 Przepisy podatkowe uzaleniaj moment, w ktrym wydatek staje si kosztem uzyskania przychodw, od momentu ujcia go w ksigach rachunkowych. Sprawdmy zatem, w jaki sposb rozlicza w takim razie koszty bezporednie i porednie.
                                                 • 27.10.2014Rozliczanie kosztw w czasie – podatki i rachunkowo
                                                  Przepisy podatkowe uzaleniaj moment, w ktrym wydatek staje si kosztem uzyskania przychodw, od momentu ujcia go w ksigach rachunkowych. Sprawdmy zatem, w jaki sposb rozlicza w takim razie koszty bezporednie i porednie.
                                                  • 25.09.2014Moment rozpoznania przychodu w zwizku z wystawianymi fakturami korygujcymi
                                                   Pytanie podatnika: Czy w przypadku: uznania reklamacji, przyznania rabatu, zwrot towaru, korekta kwoty przychodu nalenego powinna by dokonywana w momencie (w roku podatkowym) wystawienia faktury korygujcej (na bieco)? Czy w przypadku: bdnie obliczonej wartoci netto sprzedanych towarw i usug, bdnie okrelonej ceny, podwjnie wystawionej faktury, bdnie okrelonej ilo sprzedanych towarw lub usug, korekta kwoty przychodu nalenego powinna by dokonywana w momencie (w roku podatkowym) wystawienia faktury pierwotnej (korekta wsteczna)?

                                                  [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] nastpna strona »