Podatki 2019. Ulga w PIT dla młodych: Konieczne jest oświadczenie

To już pewne. Od 1 sierpnia br. zacznie obowiązywać nowe zwolnienie w podatku dochodowym od osób fizycznych, tzw. zerowy PIT dla młodych, do ukończenia 26. roku życia. Nowelizacja została ogłoszona już w Dzienniku Ustaw. Zwolnienie ograniczone będzie limitem kwotowym. Począwszy od przychodów uzyskanych od 1 stycznia 2020 r. roczny limit wynosić będzie 85 528 zł. W odniesieniu do przychodów uzyskanych w 2019 r. limit zwolnienia to 35 636,67 zł i będzie ono stosowane w zeznaniu za rok 2019, chyba że podatnik złoży płatnikowi stosowne oświadczenie.

Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. poz. 1394) wprowadza nowe zwolnienie od podatku dochodowego od osób fizycznych. Na podstawie dodawanego pkt 148 w ust. 1 w art. 21 ustawy o PIT wolne od tego podatku będą przychody:

 • ze stosunku służbowego,
 • stosunku pracy,
 • pracy nakładczej,
 • spółdzielczego stosunku pracy oraz
 • umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8,

otrzymane przez podatnika do ukończenia 26. roku życia, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł (decydował będzie wiek podatnika na moment uzyskania przychodu, a nie wiek na moment zawarcia umowy, czy wykonywania pracy; wiek ustalany będzie z uwzględnieniem pełnej daty urodzenia, a nie wyłącznie miesiąca lub roku urodzenia).

Uwaga.
Art. 13 pkt 8 ustawy o PIT dotyczy umów zlecenia zawartych przez podatnika (osobę fizyczną) z osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, osobą prawną i jej jednostką organizacyjną lub jednostką organizacyjną niemającą osobowości prawnej (nie dotyczy umów zlecenia zawartych między dwoma osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej).

Zwolnienie ograniczone będzie limitem kwotowym. Począwszy od przychodów uzyskanych od 1 stycznia 2020 r. roczny limit wynosił będzie 85 528 zł (przychody uzyskane do tej wysokości będą zwolnione z podatku). W odniesieniu do przychodów uzyskanych w 2019 r. limit zwolnienia stanowił będzie 5/12 tej kwoty, czyli 35 636,67 zł, z uwagi na fakt, iż zwolnienie wejdzie w życie z dniem 1 sierpnia 2019 r. i będzie miało zastosowanie do przychodów uzyskanych od tego dnia.

Limit zwolnienia obowiązywał będzie niezależnie od liczby zawartych umów lub liczby podmiotów (płatników) stawiających do dyspozycji podatnika przychody z pracy lub z umów zlecenia. Przy czym, przy obliczaniu limitu (kwoty przychodów objętych zwolnieniem) nie będą brane pod uwagę przychody z pracy oraz z umów zlecenia podlegające opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym, przychody zwolnione od podatku dochodowego od osób fizycznych oraz przychody, od których na podstawie przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa zaniechano poboru podatku w drodze rozporządzenia ministra finansów. Tym samym w kwocie limitu nie uwzględnia się np. wartości świadczeń rzeczowych przysługujących na podstawie przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy, korzystających ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 11 ustawy o PIT.

Ile można zyskać

Wynagrodzenie miesięczne

Zysk miesięczny

Zysk roczny

Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2019 r.

2250 zł

133 zł

1592 zł

Przeciętne wynagrodzenie prognozowane na 2019 r.

4765 zł

355 zł

4261 zł

Na poziomie rocznego limitu 85 528 zł

7127,33 zł

564 zł

6768 zł

Przykładowe wyliczenie wynagrodzenia na końcu artykułu.

Ulga już od sierpnia 2019 r.

W odniesieniu do przychodów uzyskanych od dnia 1 sierpnia br. zwolnienie będzie stosowane w zeznaniu podatkowym składanym przez podatnika za rok 2019, chyba że podatnik złoży płatnikowi oświadczenie, że jego przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz z umów zlecenia, uzyskane od tego płatnika w okresie od 1 sierpnia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., nie później jednak niż do dnia ukończenia 26. roku życia przez podatnika, będą w całości korzystały ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy PIT. Złożenie tego oświadczenia zwolni płatnika z obowiązku poboru zaliczek na podatek od ww. przychodów. Zwolnienie to płatnik będzie stosował najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu uzyskania oświadczenia do miesiąca włącznie, w którym w 2019 r. przychód uzyskany u płatnika przekroczy 35 636,67 zł lub, w którym podatnik ukończy 26. rok życia.

Wniosek o niestosowanie zwolnienia

Przy obliczaniu zaliczek na podatek zwolnienie będzie uwzględniane po raz pierwszy do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2020 r. Jeżeli jednak podatnik złoży płatnikowi wniosek o niestosowanie zwolnienia, to również w odniesieniu do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2020 r. płatnik nie będzie musiał stosować tego zwolnienia.

Możliwość złożenia wniosku przez podatnika w sprawie niestosowania zwolnienia przez płatnika (np. pracodawcę) jest istotne, gdy podatnik uzyskuje przychody od więcej niż jednego podmiotu (dwóch pracodawców, pracodawcy i zleceniodawcy). Stosowanie zwolnienia przez dwóch płatników mogłoby spowodować, że podatnik musiałby dokonywać w rocznym rozliczeniu podatku znacznej dopłaty. Podatnik będzie miał zatem możliwość kształtowania swojej sytuacji w trakcie roku podatkowego.

Dyspozycję podatnika (w formie pisemnego wniosku) płatnik będzie realizował nie później niż od następnego miesiąca, w którym otrzymał wniosek (a jeżeli będzie to możliwe, to począwszy od miesiąca, w którym otrzymał wniosek). Wniosek ten składany będzie odrębnie dla każdego roku podatkowego.

Koszty uzyskanie przychodów

W przypadku zastosowania zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy PIT, koszty uzyskania przychodów z tytułu przychodów z pracy oraz umów zlecenia, stosuje się w wysokości nie wyższej niż kwota przychodów z danego źródła, która podlega opodatkowaniu. W konsekwencji, jeżeli przychody z pracy, odpowiednio z umów zlecenia, są w całości objęte zwolnieniem od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy PIT, koszty uzyskania przychodów z tych źródeł wynoszą zero złotych.

Doprecyzowano również przepisy dotyczące tzw. ustalania limitu kosztów autorskich (50%), o których mowa w art. 22 ust. 9 pkt 1-3. W przypadku zastosowania ulgi w PIT dla młodych, suma łącznych tych kosztów oraz przychodów zwolnionych od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148, nie może przekroczyć 85 528 zł.

Więcej o kosztach poniżej.

Podatek od nadwyżki ponad limit

Nadwyżka przychodów ponad kwotę limitu 85 528 zł (odpowiednio w 2019 r. ponad 35 636 zł) podlegać będzie opodatkowaniu na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej, w tym z uwzględnieniem tzw. kwoty wolnej od podatku oraz preferencyjnych zasad obliczania podatku przewidzianych dla małżonków oraz osób samotnie wychowujących dzieci.

Do nadwyżki tej będą miały zastosowanie koszty uzyskania przychodów określone dla przychodów z pracy oraz umowy zlecenia. Jednocześnie wysokość tych kosztów nie będzie mogła przekroczyć kwoty przychodów z danego źródła, które podlegają opodatkowaniu.

Ponadto, jak już wspomniano wcześniej, w przypadku zastosowania zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 148, suma łącznych kosztów uzyskania przychodów, o których mowa w art. 22 ust. 9a ustawy o PIT, oraz przychodów zwolnionych od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148, nie będzie mogła przekroczyć kwoty 85 528 zł. O ile zatem podatnik w roku podatkowym uzyska przychody np. z pracy w wysokości 45 000 zł, do których stosuje koszty faktycznie poniesione, o których mowa w art. 22 ust. 11 ustawy o PIT (np. 4000 zł) i jednocześnie część tych przychodów korzysta ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o PIT (np. 42 000 zł), roczne koszty uzyskania przychodów, o których mowa w art. 22 ust. 11 ustawy o PIT, nie mogą przekroczyć 3000 zł, gdyż tyle wynoszą podlegające opodatkowaniu przychody z pracy (45 000 - 42 000 = 3000).

Celem ww. regulacji jest zapobieżenie sytuacji, w której preferencja podatkowa w postaci zwolnienia od podatku części przychodów z pracy na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o PIT będzie generowała stratę.

Z kolei regulacja mówiąca o konieczności uwzględniania przychodów zwolnionych podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o PIT w rocznym limicie określonym dla 50% kosztów uzyskania przychodów (o którym mowa w art. 22 ust. 9a ustawy o PIT), ma na celu zapobieżenie sytuacji, w której pracownik będzie korzystał z podwójnej preferencji podatkowej, tj. ze zwolnienia od podatku oraz z 50% kosztów w odniesieniu do podlegającej opodatkowaniu nadwyżki ponad kwotę korzystającą ze zwolnienia. Po zmianach, tak jak obecnie, maksymalna wysokość przychodów, od której podatnik korzystający z praw majątkowych nie będzie płacił podatku, nie może przekroczyć 85 528 zł (niezależnie od tego, czy wysokość tych przychodów jest to wynikiem zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów, czy zwolnienia).

Składki ZUS od nadwyżki

Do nadwyżki ponad kwotę korzystającą ze zwolnienia stosowane będzie również odliczenie z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 i 2a oraz art. 27b ust. 1 ustawy o PIT. Przy czym z uwagi na to, że odliczeniu nie podlegają składki krajowe, których podstawę wymiaru stanowi przychód zwolniony, w przypadku gdy podatnik uzyska przychody np. w wysokości 60 000 zł, w tym zwolnione od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 w wysokości 20 000 zł, globalna kwota zapłaconych przez podatnika składek na ubezpieczenia społeczne (obliczonych od 60 000 zł) będzie pomniejszana o kwotę składek obliczoną w wysokości: 20 000 zł x 13,71%, oraz odpowiednio w przypadku składek na ubezpieczenie zdrowotne  o kwotę w wysokości: (20 000 zł minus składki na ubezpieczenia społeczne) x 7,75%. Pomniejszenie to nie będzie mogło jednak być wyższe niż kwota faktycznie zapłaconych składek od przychodu objętego zwolnieniem na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o PIT.

Dochody zagraniczne, czyli nie będzie podwójnej preferencji

Przypomnijmy, że zgodnie z art. 21 ust. pkt 20 ustawy o PIT, wolna od podatku dochodowego jest część przychodów osób przebywających czasowo za granicą i uzyskujących przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy, za każdy dzień pobytu za granicą, w którym podatnik pozostawał w stosunku służbowym, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczym stosunku pracy, w kwocie odpowiadającej 30% diety, określonej w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju. Przy czym, zwolnienie to nie ma zastosowania do wynagrodzenia:

 1. pracownika odbywającego podróż służbową poza granicami Polski;
 2. pracownika w związku z jego pobytem poza granicami kraju w celu udziału w konflikcie zbrojnym lub dla wzmocnienia sił państwa albo państw sojuszniczych, misji pokojowej, akcji zapobieżenia aktom terroryzmu lub ich skutkom, a także w związku z pełnieniem funkcji obserwatora w misjach pokojowych organizacji międzynarodowych i sił wielonarodowych, o ile otrzymuje świadczenia zwolnione od podatku na podstawie ust. 1 pkt 83 lub 83a, tj.:
  • świadczenia przyznane na podstawie odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw żołnierzom oraz pracownikom wojska wykonującym zadania poza granicami państwa:
   1. w składzie jednostki wojskowej użytej w celu udziału w konflikcie zbrojnym lub dla wzmocnienia sił państwa albo państw sojuszniczych, misji pokojowej, akcji zapobieżenia aktom terroryzmu lub ich skutkom,
   2. jako obserwator wojskowy lub osoba posiadająca status obserwatora wojskowego w misjach pokojowych organizacji międzynarodowych i sił wielonarodowych

   z wyjątkiem wynagrodzenia za pracę oraz uposażeń i innych należności pieniężnych przysługujących z tytułu pełnienia służby;

  • świadczenia przyznane na podstawie odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw policjantom, funkcjonariuszom Służby Celno-Skarbowej i Straży Granicznej, pracownikom jednostek policyjnych lub jednostek organizacyjnych Straży Granicznej wykonującym zadania poza granicami państwa w składzie kontyngentu w celu udziału w:
   1. misji pokojowej, w tym jako obserwator w misji pokojowej organizacji międzynarodowych i sił wielonarodowych,
   2. akcji zapobieżenia aktom terroryzmu lub ich skutkom,
   3. organizowaniu i kontroli ruchu granicznego, organizowaniu ochrony granicy państwowej lub zapewnieniu bezpieczeństwa w komunikacji międzynarodowej

   z wyjątkiem wynagrodzenia za pracę oraz uposażeń i innych należności pieniężnych przysługujących z tytułu pełnienia służby;

 3. uzyskiwanego przez członka służby zagranicznej;

  a od 1 sierpnia 2019 r. także
 4. pracownika otrzymującego przychody, o których mowa w art. 12 ust. 1, zwolnione od podatku na podstawie ust. 1 pkt 148.

Do wynagrodzenia pracownika, które korzysta z nowego zwolnienia, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o PIT, nie będzie miało zatem zastosowania zwolnienie z art. 21 ust. 1 pkt 20 ustawy o PIT, tj. zwolnienie, na mocy którego wyłączona z podstawy opodatkowania jest część przychodów rezydentów Polski, którzy czasowo przebywają za granicą i uzyskują przychody z pracy. Zapobiega to sytuacji, w której wynagrodzenie pracownika objęte byłoby podwójną preferencją, czyli stanowiłoby podstawę wyłączenia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 20 ustawy o PIT, oraz  w odniesieniu do nadwyżki ponad kwotę tego wyłączenia - korzystałoby ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o PIT.

Zwolnienie nie dla przychodów opodatkowanych ryczałtem

Ustawa wprowadza zmianę w art. 29 ustawy o PIT dotyczącym poboru podatku w formie ryczałtu od niektórych przychodów uzyskanych przez nierezydentów Polski. Zgodnie z nią, nowego zwolnienia nie będzie stosowało się do przychodów osób, które nie mają miejsca zamieszkania na terytorium Polski m.in.:

 • z działalności określonej w art. 13 pkt 2 i 6-9 (w tym z umów zlecenia) oraz z odsetek innych niż wymienione w art. 30a ust. 1, z praw autorskich lub z praw pokrewnych, z praw do projektów wynalazczych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również ze sprzedaży tych praw, z należności za udostępnienie tajemnicy receptury lub procesu produkcyjnego, za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego, handlowego lub naukowego, w tym także środka transportu, oraz za informacje związane ze zdobytym doświadczeniem w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej (know-how);
 • z opłat za usługi w zakresie działalności widowiskowej, rozrywkowej lub sportowej, wykonywanej przez osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania za granicą, a organizowanej za pośrednictwem osób fizycznych lub osób prawnych prowadzących działalność w zakresie imprez artystycznych, rozrywkowych lub sportowych na terytorium Polski;
 • z tytułu świadczeń doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze.

Zwolnienie dla młodych nie będzie miało zastosowania również do dochodów (przychodów) rezydentów opodatkowanych podatkiem w formie ryczałtu, a określonych w art. 30 ust. 1 ustawy o PIT, tj. m.in.:

 • z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim UE lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego;
 • z tytułu świadczeń otrzymanych przez emerytów lub rencistów, w związku z łączącym ich uprzednio z zakładem pracy stosunkiem służbowym, stosunkiem pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczym stosunkiem pracy, w tym od związków zawodowych;
 • z tytułu świadczeń otrzymanych od banków, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych lub instytucji finansowych w rozumieniu odrębnych przepisów, w związku z promocjami oferowanymi przez te podmioty;
 • z tytułu, o którym mowa w art. 13 pkt 2 i 5-9 (w tym umowa zlecenia), jeżeli kwota należności określona w umowie zawartej z osobą niebędącą pracownikiem płatnika nie przekracza 200 zł;
 • z tytułu gromadzenia oszczędności na więcej niż jednym indywidualnym koncie emerytalnym;
 • od kwoty wypłat z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym wypłat na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego dokonanych.

MF ma pomóc w obliczeniach

Jak czytamy w uzasadnieniu do nowelizacji ustawy o PIT, pomniejszenia te będą dokonywane automatycznie przez system w ramach usługi Twój e-PIT. Nie będą zatem stanowić dodatkowych obciążeń dla podatnika (podatnik nie będzie musiał sam ich wykonywać). Nie będą również stanowić istotnych obciążeń dla płatników podatku dochodowego od osób fizycznych. Do obowiązków płatników należeć będzie wyłącznie wykazanie w informacji PIT-11 przychodów, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o PIT, oraz kwoty składek pobranych od tych przychodów. Umożliwi to prawidłowe obliczenie nadwyżki ponad limit przychodów korzystających ze zwolnienia, w szczególności w przypadku ich uzyskiwania od więcej niż jednego płatnika.

Nowa ulga bez wpływu na świadczenia rodzinne i składki ZUS

Powyższym rozwiązaniom towarzyszą zmiany w ustawie o świadczeniach rodzinnych oraz w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, tak aby utrzymać dotychczasowe zasady przyznawania świadczeń rodzinnych oraz oskładkowania przychodów z pracy oraz z działalności wykonywanej osobiście. W konsekwencji, zwolnienie od podatku części przychodów z pracy oraz z działalności wykonywanej osobiście przez młode osoby nie zmieni dotychczasowego zakresu praw i obowiązków osób ubiegających się o świadczenie rodzinne oraz nie będzie zwalniało z zapłaty składek na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i zdrowotne od tych przychodów. Tym samym, niezależnie od zwolnienia od podatku części przychodów na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o PIT, przychody te będą stanowić podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne oraz na ubezpieczenie zdrowotne w zakresie, w jakim stanowią ją obecnie. Nowela, jak wyjaśnia ustawodawca, realizuje bowiem zapowiedź rządu dotyczącą „likwidacji podatku PIT dla młodych do ukończenia 26. roku życia”, a nie likwidacji obciążeń z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne.

A co ze wspólnym rozliczeniem z dzieckiem...

Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. dokonuje także zmiany w art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy o PIT, który to przepis dotyczy preferencyjnego rozliczenia dochodów rodzica samotnie wychowującego dzieci. Celem tej zmiany jest zachowanie status quo w odniesieniu do dochodów pełnoletniego (do 25. roku życia), uczącego się dziecka, które obecnie są uwzględniane przy ustalaniu prawa rodzica do preferencyjnego opodatkowania dochodów w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci lub z prawa do ulgi, o której mowa w art. 27f ustawy o PIT. Po zmianie, tak jak obecnie, zarobki dziecka (z pracy oraz z umów zlecenia)  niezależnie od tego czy będę opodatkowane, czy objęte zwolnieniem na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o PIT  nie będą mogły przekroczyć kwoty 3089 zł, aby nie pozbawić prawa rodzica do tych preferencji podatkowych.

Brak tej zmiany spowodowałby nierówność między osobami będącymi rodzicami młodych osób, których wysokie przychody korzystają ze zwolnienia, a rodzicami, których dzieci uzyskują okazjonalne, wakacyjne dochody, np. z umowy o dzieło.

… oraz z ulgą na dzieci?

Nowela nadaje nowe brzmienie art. 27f ust. 9 ustawy o PIT. Przepis ten określa maksymalną kwotę zwrotu z tytułu ulgi na dzieci, która nie znalazła pokrycia w podatku. Obecnie różnica między kwotą przysługującego podatnikowi odliczenia a kwotą odliczoną w zeznaniu podatkowym (dodatkowy zwrot) nie może przekroczyć kwoty składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne (o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 i 2a oraz art. 27b ust. 1 i 2 ustawy o PIT) zapłaconych przez podatnika i podlegających odliczeniu. Z uwagi na fakt, iż przychody zwolnione na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 będą oskładkowane, w sposobie ustalania limitu ww. zwrotu uwzględnione również będą składki zapłacone od tych przychodów (składki zapłacone od przychodów objętych nowym zwolnieniem podwyższałyby ten limit).

 

Przykład wyliczenia wynagrodzenia pracownika

Założenia:

 • pracownik zatrudniony na pełny etat do ukończenia 26 lat,
 • wynagrodzenie: 2250 zł brutto,
 • pracuje w tej samej miejscowości, gdzie znajduje się zakład pracy,
 • pracodawca zatrudnia do 9 pracowników (składka na ubezpieczenie wypadkowe: 1,67%)
 

Obecnie

Od 1 sierpnia 2019 r.

1. Obliczamy składki na ubezpieczenie społeczne (finansowane przez pracownika)

 • ubezpieczenie emerytalne (9,76 %) = 2250 zł x 9,76%

219,60 zł

219,60 zł

 • ubezpieczenie rentowe (1,50 %) = 2250 zł x 1,50%

33,75 zł

33,75 zł

 • ubezpieczenie chorobowe (2,45 %) = 2250 zł x 2,45%

55,13 zł

55,13 zł

Razem składki na ubezpieczenie społeczne (13,71%)

308,48 zł

308,48 zł

2. Obliczamy składki na ubezpieczenie społeczne (finansowane przez pracodawcę)

 • ubezpieczenie emerytalne (9,76 %) = 2250 zł x 9,76%

219,60 zł

219,60 zł

 • ubezpieczenie rentowe (6,50 %) = 2250 zł x 6,50%

146,25 zł

146,25 zł

 • ubezpieczenie wypadkowe (1,67 %) = 2250 zł x 1,67%

37,58 zł

37,58 zł

 • FGŚP (0,10%) = 2250 zł x 0,10%

2,25 zł

2,25 zł

 • FP + SFWON (2,45%) = 2250 zł x 2,45%

55,13 zł

55,13 zł

Razem składki na ubezpieczenie społeczne (20,61%)

460,81 zł

460,81 zł

3. Obliczamy składkę na ubezpieczenie zdrowotne

Podstawa wymiaru (wynagrodzenie brutto - składki na ub. społ. finansowane przez pracownika (patrz pkt 1)) = 2250 zł - 308,48 zł = 1941,52 zł

 • składka na ub. zdr. (9%) = 1941,52 zł x 9%

174,74 zł

174,74 zł

 • składka na ub. zdr. podlegająca odliczeniu od zaliczki na podatek (7,75%) = 1941,52 zł x 7,75% 

150,47 zł

150,47 zł

4. Obliczamy zaliczkę na podatek

Podstawa opodatkowania (wynagrodzenie brutto – KUP – składki na ub. społ.) 

2250 zł - 111,25 zł - 308,48 zł = 1830,27 zł, a po zaokrągleniu do pełnych złotych 1830 zł

___

Zaliczka (podstawa opodatkowania x 18% - kwota wolna od podatku - składka na ub. zdr. (tj. 7,75%))

(1830 zł x 18%) - 46,33 zł - 150,47 zł = 132,60 zł, a po zaokrągleniu do pełnych złotych 133 zł

___

5. Koszt wynagrodzenia (dla pracodawcy)

Wynagrodzenie brutto + składki na ub. społ. finansowane przez pracodawcę (patrz pkt 2) = 2250 zł + 460,81 zł

2710,81 zł

2710,81 zł

6. Wynagrodzenie netto (do wypłaty)

Wynagrodzenie netto = wynagrodzenie brutto - składki na ub. społ. finansowane przez pracownika (patrz pkt 1) - zaliczka na podatek - składka na ub. zdr. (tj. 9%)

2250 zł - 308,48 zł - 133 zł - 174,74 zł = 1633,78 zł

2250 zł - 308,48 zł - 0 zł - 174,74 zł = 1766,78 zł

 

Ważne.

Uczniowie szkół ponadpodstawowych oraz studenci do ukończenia 26 lat, którzy wykonują pracę na podstawie umowy zlecenia, nie podlegają ubezpieczeniom społecznym, a w konsekwencji ubezpieczeniu zdrowotnemu z tego tytułu.

Jeżeli płatnik zawarł umowę zlecenia z własnym pracownikiem, który jest jednocześnie studentem lub uczniem w wieku do 26 lat, z tytułu umowy zlecenia opłaca wszystkie składki na ubezpieczenia społeczne, tj. na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe oraz wypadkowe. W takiej sytuacji bowiem umowa zlecenia jest traktowana w zakresie ubezpieczeń społecznych jak umowa o pracę.

Uczeń lub student w wieku do 26 lat z tytułu umowy zlecenia zawartej z innym podmiotem niż własny pracodawca nie podlega ubezpieczeniom społecznym.

Przeczytaj także: Składki ZUS: Umowa zlecenia z uczniem lub studentem

Ewa Iwan

 

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...