Składki ZUS: Umowa zlecenia z uczniem lub studentem

Nie zgłaszaj do ubezpieczeń społecznych (ani dobrowolnych, ani obowiązkowych) zleceniobiorcy, który jest: 

 • uczniem szkół ponadpodstawowych albo 
 • studentem, który nie ukończył 26 lat. 

 

Dla celów ubezpieczeń społecznych uznaje się, że uczniem - do 31 sierpnia każdego roku - jest osoba, która:

 • kontynuuje naukę w tej samej szkole,
 • skończyła szkołę i rozpoczyna naukę w szkole, w której rok szkolny rozpoczyna się 1 września,
 • ukończyła szkołę i nie kontynuuje nauki.

Osoba, która przedstawi zaświadczenie o przyjęciu na studia wyższe, będzie uznawana przez placówkę ZUS za ucznia do 30 września.

Studentem jest osoba przyjęta na studia, która rozpoczyna studia i nabywa prawa studenta z chwilą złożenia ślubowania. Studia są prowadzone:

 1. na poziome pierwszego lub drugiego stopnia albo na jednolitych studiach magisterskich
 2. na profilu:
  • praktycznym, na którym ponad połowa punktów ECTS jest przypisana zajęciom kształtującym umiejętności praktyczne,
  • ogólnoakademickim, na którym ponad połowa punktów ECTS jest przypisana zajęciom związanym z prowadzoną w uczelni działalnością naukową.

Studia stacjonarne pierwszego stopnia trwają co najmniej 6 semestrów, a jeżeli program studiów obejmuje efekty uczenia się umożliwiające uzyskanie kompetencji inżynierskich – co najmniej 7 semestrów. Może być na nie przyjęta osoba, która posiada świadectwo dojrzałości lub inny dokument wskazany w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Studia stacjonarne drugiego stopnia trwają od 3 do 5 semestrów. Może być na nie przyjęta osoba, która posiada dyplom ukończenia studiów.

Stacjonarne jednolite studia magisterskie trwają od 9 do 12 semestrów. Może być na nie przyjęta osoba, która posiada świadectwo dojrzałości lub inny dokument wskazany w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Studia niestacjonarne mogą trwać dłużej niż odpowiednie studia stacjonarne.

Nie są studentami:

 • uczestnicy studiów doktoranckich,
 • uczestnicy studiów podyplomowych.

Przyjęcie na studia następuje przez:

 • rekrutację,
 • potwierdzenie efektów uczenia się,
 • przeniesienie z innej uczelni lub uczelni zagranicznej.

ZUS uzna za studenta (dla celów ubezpieczeń społecznych) osobę od daty przyjęcia w poczet studentów uczelni i złożenia ślubowania do daty ukończenia studiów lub daty skreślenia z listy studentów. Jeżeli data ślubowania jest późniejsza niż dzień 1 października danego roku kalendarzowego, wówczas zwolnienie z obowiązku ubezpieczeń obejmuje także okres między 1 października, a dniem ślubowania.

Dniem ukończenia studiów jest:

 • data złożenia egzaminu dyplomowego, a w przypadku studiów na kierunkach lekarskim, lekarsko-dentystycznym i weterynaria – data złożenia ostatniego wymaganego programem studiów egzaminu, a w przypadku studiów na kierunkach farmacja i fizjoterapia – data zaliczenia ostatniej wymaganej programem studiów praktyki.
 • data skreślenia z listy studentów.

Z obowiązującego art. 109 ust. 2a ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce wynika, że osoba, która ukończyła studia pierwszego stopnia, zachowuje prawa studenta do dnia 31 października roku, w którym ukończyła te studia. Użyte w tym przepisie sformułowanie „zachowuje prawa studenta” nie jest tożsame z posiadaniem statusu studenta. Oznacza to, że nie zmieniły się zasady ustalania obowiązku ubezpieczeń społecznych tych osób.

Przy ustalaniu obowiązku ubezpieczeń społecznych studenta, który wykonuje pracę na podstawie umowy zlecenia nie ma znaczenia jego obywatelstwo, ani kraj odbywania przez niego studiów.

Jeżeli zawarłeś umowę zlecenia z własnym pracownikiem, który jest jednocześnie studentem lub uczniem w wieku do 26 lat, z tytułu umowy zlecenia opłacaj wszystkie składki na ubezpieczenia społeczne, tj. na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe oraz wypadkowe. W takiej sytuacji bowiem umowa zlecenia jest traktowana w zakresie ubezpieczeń społecznych jak umowa o pracę.

Uczeń lub student w wieku do 26 lat z tytułu umowy zlecenia zawartej z innym podmiotem niż własny pracodawca nie podlega ubezpieczeniom społecznym.

Przykład 1
Zofia jest słuchaczem studiów podyplomowych, w wieku 25 lat, wykonuje pracę na podstawie umowy zlecenia, zawartą na okres od 1 stycznia 2019 r. do 15 lutego 2019 r. Z tytułu umowy zlecenia podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym oraz wypadkowemu. Ubezpieczenie chorobowe natomiast jest dla niej dobrowolne.

Przykład 2
Zenon, student studiów magisterskich wykonuje umowę zlecenia. W dniu 25 maja 2019 r. kończy 26 lat. Od 25 maja 2019 r. ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe z tytułu umowy zlecenia są dla niego obowiązkowe. Ubezpieczenie chorobowe jest dla niego dobrowolne.

Przykład 3
Zuzanna, studentka studiów doktoranckich, która nie ukończyła jeszcze 26 lat, została zatrudniona na podstawie umowy zlecenia od 1 stycznia 2019 r. Z tytułu umowy zlecenia jest objęta obowiązkiem ubezpieczeń społecznych (emerytalne, rentowe oraz wypadkowe). Ubezpieczenie chorobowe ma dla niej charakter dobrowolny.

Przykład 4
Ziemowit jest studentem (ma 22 lata), jednocześni jest pracownikiem. Ponadto zawarł z własnym pracodawcą umowę zlecenia na okres od 15 do 31 stycznia 2019 r. Zarówno z tytułu umowy o pracę, jak i z tytułu umowy zlecenia Ziemowit jest objęty obowiązkiem ubezpieczeń społecznych.

Przykład 5
Zyta (24 lata), jest studentką i pracownikiem w spółce jawnej. Jednocześnie wykonuje umowę zlecenia zawartą ze spółką z ograniczoną odpowiedzialnością (umowa nie jest wykonywana na rzecz pracodawcy). Zyta jest objęta obowiązkiem ubezpieczeń społecznych z tytułu stosunku pracy. Natomiast z tytułu umowy zlecenia nie podlega ubezpieczeniom – ani obowiązkowo, ani dobrowolnie.

Ubezpieczenie zdrowotne

Z uwagi na to, że uczniowie szkół ponadpodstawowych oraz studenci do ukończenia 26 lat, którzy wykonują pracę na podstawie umowy zlecenia, nie podlegają ubezpieczeniom społecznym, nie podlegają oni także ubezpieczeniu zdrowotnemu z tego tytułu.

źródło: www.zus.pl

 

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...