Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

Aktualności:

wszystkie aktualności »

Indeks tematyczny » Decyzje

 • 24-07-2012Zaliczenie nadpłaty na poczet zaległości podatkowych a decyzje nieostateczne
  Interpelacja nr 5901 do ministra finansów w sprawie wykonywania nieostatecznych decyzji organu podatkowego pierwszej instancji, z których wynika zaległość podatkowa więcej »
 • 17-05-2012Wpływ decyzji w VAT na decyzję w zakresie CIT
  W sytuacji, gdy organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej w drodze decyzji podatkowej koryguje wielkość podatku należnego VAT poprzez zmianę stawki opodatkowania w stosunku do określonego obrotu, to treść takiej decyzji stanowi istotny fakt prawotwórczy dla decyzji w przedmiocie określenia przychodu (dochodu) i zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku. więcej »
 • 02-11-2011Przedawnienie prawa do ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego
  Zgodnie z art. 21 § 1 Ordynacji podatkowej zobowiązania podatkowe mogą powstać na dwa sposoby tj. z dniem: a) zaistnienia zdarzenia, z którym ustawa podatkowa wiąże powstanie takiego zobowiązania, b) doręczenia decyzji organu podatkowego, ustalającej wysokość tego zobowiązania. W naszym przypadku zajmiemy się przedawnieniem prawa do ustalenia zobowiązania podatkowego w sytuacji doręczenia decyzji organu podatkowego ustalającej wysokość tego zobowiązania. więcej »
 • 12-11-2010WSA: Rygor natychmiastowej wykonalności decyzji można nadać wyłącznie w uzasadnionych wypadkach
  Tezy: Wykonanie decyzji nieostatecznej, której nadano rygor natychmiastowej wykonalności, na etapie wydawania zaskarżonego postanowienia, będącego wyrazem ponownego rozpoznania sprawy, z logicznego punktu widzenia wyklucza możliwość występowania obawy, że zobowiązanie z niej wynikające nie zostanie wykonane (art. 239b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.). więcej »
 • 06-09-2010Błąd urzędnika a możliwość odwołania się od decyzji ustalającej podatek
  Z uzasadnienia: Zgodnie z art. 8 ust 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn wartość nabytych rzeczy i praw majątkowych przyjmuje się w wysokości określonej przez nabywcę, jeżeli odpowiada ona wartości rynkowej tych rzeczy i praw. Zatem wartość podana w zeznaniu SD-3 nie ma charakteru bezwzględnie wiążącego i podlega weryfikacji organu pod kątem jej poprawności i rzetelności. Organ zatem ocenia czy rzeczywiście podana przez podatników cena jest poprawna, tj. czy odpowiada wartości rynkowej. Jeżeli w wyniku tej analizy zakwestionuje tą wartość, wszczęta zostaje stosowna procedura z art. 8 ust 4 cyt ustawy mająca na celu ustalenie wartości rynkowej. Tym bardziej obowiązkiem organu jest ustalenie prawidłowej wartości rzeczy i praw majątkowych nabywanych w drodze spadku jeżeli wartość tą podważają sami podatnicy. więcej »
 • 03-09-2010NSA: Po przedawnieniu nie można wydać decyzji o wysokości podatku
  W sytuacji, gdy zobowiązanie podatkowe w podatku od towarów i usług wygasło w skutek zapłaty (art. 59 § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej), nie można po upływie terminu przedawnienia określonego w art. 70 § 1 Ordynacji, wbrew interesowi prawnemu podatnika, orzekać o wysokości tego zobowiązania podatkowego. więcej »
 • 10-08-2010Orzecznictwo: Wstrzymanie wykonania decyzji
  Instytucja wstrzymania wykonania decyzji, uregulowana w art. 61 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), może dotyczyć tylko takiej kategorii decyzji administracyjnych, które posiadają przymiot wykonalności, tzn. stwierdza lub tworzy po stronie swoich adresatów obowiązki prawne lub uprawnienia. Cechy tej nie mają zasadniczo decyzje odmowne. więcej »
 • 20-07-2010Decyzja podatkowa nie może naruszać prawa wspólnotowego
  Teza: W stanie prawnym i faktycznym istniejącym po dniu 1 maja 2004 r., "rażące naruszenie prawa" w rozumieniu art. 247 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.) zachodzi nie tylko wtedy, gdy istnieje oczywisty dysonans pomiędzy treścią przepisu a rozstrzygnięciem objętym decyzją, ale także wówczas, gdy organ podatkowy wydał decyzję ostateczną w oparciu o przepis prawa krajowego, która to norma prawna, poprzez proste zestawienie, pozostaje w oczywistej sprzeczności z prawem wspólnotowym. więcej »
 • 30-03-2010Orzecznictwo: Kiedy zwrot nadpłaty wymaga wydania decyzji?
  Tezy: I. W art. 247 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.; dalej: O.p.) uregulowana została przesłanka stwierdzenia nieważności, tj. wydanie decyzji bez podstawy prawnej. O braku podstawy prawnej można mówić wówczas, gdy nie istnieje przepis prawa pozwalający regulować daną materię w drodze decyzji administracyjnej. Należy podzielić pogląd, że decyzją wydaną bez podstawy prawnej będzie decyzja w sprawie, którą załatwia się w formie czynności materialno-technicznej. więcej »
 • 09-03-2010Uchwała NSA w sprawie istotnej dla wszystkich podatników 
  Teza: W stanie prawnym obowiązującym od dnia 1 lipca 2007 r. pojęcie "niewydanie interpretacji" użyte w art. 14o § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), nie oznacza braku jej doręczenia w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w art. 14d powołanej ustawy. więcej »
« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ]następna »