INDEKS TEMATYCZNY » Decyzje

 • 12-02-2010
  Nowy sposób na opieszałych urzędników?
  Zdaniem Konfederacji Pracodawców Polskich, pojawiła się szansa na szybsze dyscyplinowanie organu administracyjnego, który zwleka z wydaniem decyzji bądź odmawia jej podjęcia. Sejmowa komisja „Przyjazne Państwo” pracuje nad nowelizacją ustawy o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, która ma uprościć procedurę nakładania grzywny za przewlekłe prowadzenie spraw przez organy administracyjne. więcej »
 • 07-01-2010
  Orzecznictwo: Odmienna wykładnia (nawet błędna) nie jest powodem stwierdzenia nieważności decyzji
  Teza: Odmienna wykładnia konkretnego przepisu prawa, choćby następnie okazała się błędną, nie stanowi rażącego naruszenia prawa, a tym samym nie może stanowić podstawy do stwierdzenia nieważności ostatecznej decyzji. Już sam fakt istnienia kilku różnych wykładni przepisów prawa może sugerować, że nie mamy do czynienia z zaistnieniem przesłanki rażącego ich naruszenia. O rażącym naruszeniu prawa w rozumieniu art. 247 § 1 pkt 3 o.p., moglibyśmy mówić dopiero wówczas, gdyby jedna z zaprezentowanych wykładni prawa, pozostawała w sposób oczywisty, bezdyskusyjnie sprzeczny z treścią tej normy prawa. więcej »
 • 17-12-2009
  Ocena kompetencji pracowników aparatu skarbowego w wyjaśnieniach ministerstwa
  Interpelacja nr 12062 do ministra finansów w sprawie kompetencji pracowników organów podatkowych więcej »
 • 03-12-2009
  Koszty wadliwych decyzji organów podatkowych
  Zapytanie nr 4862 do ministra finansów w sprawie wadliwych decyzji podatkowych wydanych przez urzędy skarbowe w 2008 r. i ich skutków dla budżetu państwa więcej »
 • 02-10-2009
  Procedura zwrotu nadpłat powstałych w wyniku uchylenia decyzji
  Interpelacja nr 11071 do ministra finansów w sprawie nadpłat zwracanych podatnikom w wyniku uchylenia decyzji określających wysokość nadpłaty przez organ drugiej instancji lub sąd administracyjny więcej »
 • 23-09-2009
  Prawo do oceny materiału dowodowego
  Jedną z podstawowych zasad postępowania podatkowego, uregulowanych w dziale IV ustawy z 28 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, ostat. zm. Dz. U. z 2009 r. Nr 57, poz. 466; dalej: o.p.), jest zasada czynnego udziału strony w toczącym się postępowaniu na każdym jego etapie. Zgodnie z art. 123 § 1 o.p. organy podatkowe obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. więcej »
 • 21-09-2009
  Orzecznictwo podatkowe: Doręczenie kopii to nie doręczenie decyzji
  Wymóg "doręczenia" spełniony jest wówczas, gdy strona otrzyma oryginał decyzji zawierający wszystkie wymagane w art. 210 Ordynacji podatkowej elementy. Nie spełnia tego wymogu doręczenie stronie wydruku komputerowego, kopii, kserokopii lub innego rodzaju odbitki oryginału decyzji bądź uwierzytelnionego odpisu. W rozumieniu cytowanego przepisu strona powinna otrzymać dokument z własnoręcznym podpisem osoby reprezentującej organ (wydającej decyzję). Bez znaczenia prawnego jest fakt dowiedzenia się przez stronę o treści decyzji poza przewidzianym w prawie trybem doręczenia decyzji. Dopóki decyzja nie zostanie doręczona stronie w sposób zgodny z przepisami o doręczeniach, nie wchodzi ona do obrotu prawnego. Obowiązkiem organu, który decyzję wydał jest podjęcie wszystkich przewidzianych prawem czynności zmierzających do doręczenia decyzji wszystkim stronom postępowania. więcej »
 • 18-08-2009
  Orzecznictwo: Żądanie wznowienia postępowania
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy prawidłowo wskazał w uzasadnieniu zaskarżonego wyroku, że okoliczności na które powoływała się strona wskazując jako przesłankę wznowieniową art. 240 § 1 pkt 5 Ordynacji podatkowej albo nie stanowiły okoliczności nowych, nieznanych organowi, który wydał zaskarżoną decyzję (co miało miejsce przy podnoszeniu uchybień procesowych dotyczących przesłuchiwania świadków S. J... i M. Ł...) i były objęte prawomocną kontrolą sądów administracyjnych, albo też nie mogły być w ogóle rozpatrywane w kontekście tego przepisu, gdyż sprowadzały się do ustaleń faktycznych i prawnych, zawartych w decyzjach Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej z dnia 18 lipca 2006 r. dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych za 2000 r. oraz podatku od towarów i usług za październik i grudzień 2000 r. , a więc wydanych po zakończeniu postępowania decyzją z dnia 21 października 2002 r., które zresztą nie zmieniały ustaleń wynikających z tej decyzji w zakresie podatku od towarów i usług za luty 2001 r. więcej »
 • 18-06-2009
  Orzecznictwo: Wznowienie postępowania
  Z uzasadnienia: "Przede wszystkim trafnie sąd pierwszej instancji badając zgodność zaskarżonej decyzji z przepisami prawa przyjął, iż wznowienie postępowania jest postępowaniem nadzwyczajnym, które ma na celu stworzenie prawnej możliwości ponownego postępowania wyjaśniającego i podjęcia ponownego rozstrzygnięcia sprawy zakończonej ostateczną decyzją podatkową. Postępowanie wznowieniowe nie może być jednak wykorzystane do pełnej merytorycznej kontroli decyzji ostatecznej wydanej w postępowaniu zwykłym, bowiem nie jest to kontynuacja postępowania zwykłego. Toczy się ono tylko w zakresie oceny czy zachodzą przesłanki określone w art. 240 par. 1 O.p."   więcej »
 • 16-04-2009
  Między kontrolą a decyzją
  Interpelacja nr 7763 do ministra finansów w sprawie postępowania wobec osób i firm, które nie zgadzają się z ustaleniami kontroli więcej »
« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ]następna »

NADCHODZĄCE SZKOLENIA

19.06.2024

Szkolenie on-line: Rachunkowość fundacji i stowarzyszeń

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
21.06.2024

Szkolenie online: Najczęściej popełniane błędy w rozliczeniach podatku VAT - studium przypadku

cena: 790.00 zł netto

organizator: MDDP Akademia Biznesu oraz dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
24.06.2024

Szkolenie online: Akademia HR Business Partnera

cena: 1690.00 zł netto

organizator: ADN Akademia Biznesu oraz dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
24.06.2024

Szkolenie on-line: Jak ustalić koszt wyrobu gotowego? Zasady ewidencji kosztów, ustalenie...

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
25.06.2024

Szkolenie on-line: Tworzenie oraz opodatkowanie fundacji rodzinnej

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY