INDEKS TEMATYCZNY » Decyzje

 • 24-07-2013
  Stawki VAT: Opinia klasyfikacyjna GUS jako decyzja administracyjna
  Interpelacja nr 17848 do prezesa Rady Ministrów w sprawie trybu wydawania opinii klasyfikacyjnych przez GUS oraz konsekwencji stosowania określonych przepisami ustawy o podatku od towarów i usług stawek podatku VAT więcej »
 • 11-07-2013
  Decyzje podatkowe: Wyłączenie pracownika organu podatkowego z postępowania
  Z uzasadnienia: Treść przesłanki zawartej w art. 130 § 1 pkt 6 Ordynacji podatkowej wskazuje, że niepożądaną jest sytuacja, w której przy rozpatrywaniu sprawy - i to bez względu na to, czy chodzi o jej rozpoznanie w ramach dwóch instancji, czy też w ramach jednej instancji - zaangażowany w jej merytoryczne rozpoznanie w jej całokształcie jest pracownik, który brał już udział w wydaniu decyzji w jej poprzedniej fazie. Z kolei zgodnie z art. 240 § 1 pkt 3 Ordynacji, jeżeli decyzja wydana została przez pracownika lub organ podatkowy, który podlega wyłączeniu stosownie do art. 130-132 ww. ustawy - okoliczność ta stanowi przesłankę wznowienia postępowania. więcej »
 • 26-03-2013
  Nieostateczne decyzje a zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach
  Z uzasadnienia: Organ podatkowy nie może wydać zaświadczenia o niezaleganiu będąc w posiadaniu doręczonych podatnikowi, nawet nieostatecznych decyzji, z których wynikają zaległości podatkowe i to także wówczas, gdy decyzjom tym nie nadano rygoru natychmiastowej wykonalności. Wykonalność decyzji nie ma bowiem wpływu na istnienie zaległości podatkowej. więcej »
 • 13-03-2013
  Postępowanie egzekucyjne a zgodność decyzji podatkowej z prawem
  Zgodność z prawem decyzji podatkowej, na podstawie której wierzyciel wystawił i doręczył zobowiązanemu tytuł wykonawczy, nie stanowi kryterium oceny zgodności z prawem wszczęcia i prowadzenia postępowania egzekucyjnego, o której mowa w art. 64c § 3 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, nawet jeżeli w charakterze organu podatkowego i wierzyciela działał ten sam organ administracji - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. więcej »
 • 29-01-2013
  Nieujawnione źródła przychodów: Przedawnienie prawa do wydania decyzji podatkowej
  Instytucja przedłużenia terminu przypadającego na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy wynikająca z art. 12 § 5 Ordynacji podatkowej znajduje zastosowanie do terminu przedawnienia prawa do wydania decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego, o którym mowa w art. 68 § 4 ord. pod. Oznacza to, że w przypadku gdy termin prawa do wymierzenia podatku z tytułu uzyskania przez podatnika przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych upływa w sobotę 31 grudnia, to termin ten przedłuża się na następny dzień po dniach wolnych od pracy, czyli na poniedziałek 2 stycznia - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy. więcej »
 • 28-01-2013
  Uchylenie lub zmiana decyzji ostatecznej
  Wynikający z art. 253 Ordynacji podatkowej tryb weryfikacji decyzji dotyczy decyzji ostatecznych wydanych zarówno w trybie zwykłym, jak i w trybach nadzwyczajnych, pod warunkiem, że na ich podstawie strona nie nabyła prawa oraz, że nie są decyzjami wykluczonymi z możliwości wzruszenia w tym trybie ze względu na przedmiot - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku. więcej »
 • 31-12-2012
  Doręczenie zastępcze: Przesłanie decyzji na zły adres
  Z uzasadnienia: Doręczenie decyzji przez organ podatkowy winno nastąpić w miejscu, gdzie adresat mieszka aktualnie. Ponadto, użyte w przepisie art. 146 § 1 Ordynacji podatkowej pojęcie "adresu" nie oznacza, że musi to być miejsce stałego zamieszkania lub pobytu, ale może to być miejsce wykonywania pracy zawodowej, jak też adres tylko do doręczeń. Powinien to być adres aktualny, pozwalający na dokonanie czynności doręczenia pism zgodnego z przepisami. Oświadczenie strony w zakresie doręczania korespondencji złożone organowi podatkowemu w toku postępowania jest dla organu wiążące od daty powiadomienia go o tym fakcie. więcej »
 • 08-11-2012
  Różne przedmioty opodatkowania a decyzja ws. podatku od nieruchomości
  W praktyce różnych organów podatkowych można zauważyć, że opodatkowanie gruntów, budynków bądź budowli, które są własnością jednego podatnika, odbywa się przez wydanie jednej decyzji na wszystkie przedmioty opodatkowania lub wydanie decyzji następuje przez opodatkowanie np. działki w miejscowości „x” w jednej decyzji, a działki w miejscowości „y” wraz z budynkiem w drugiej decyzji. Co do poprawności takiego działania organów podatkowych toczy się spór – zarówno w doktrynie, jak i w orzecznictwie podatkowym. więcej »
 • 08-08-2012
  Odwołanie od decyzji naczelnika urzędu skarbowego
  Od każdej decyzji naczelnika urzędu skarbowego podatnik ma prawo złożyć odwołanie, co wynika z art. 220 § 1 Ordynacji podatkowej. Odwołując się od decyzji organu podatkowego należy przede wszystkim pamiętać o terminie, zgodnie z art. 223 § 2 pkt 1 O.p. odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji naczelnika urzędu skarbowego. więcej »
 • 31-07-2012
  Decyzja ws. nadpłaty przy postępowaniu dotyczącym wysokości zobowiązania
  Zapytanie nr 1404 do ministra finansów w sprawie możliwości wydania decyzji podatkowej przed zakończeniem postępowania podatkowego więcej »
« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ]następna »

NADCHODZĄCE SZKOLENIA

24.05.2024

Szkolenie on-line: Ceny transferowe i dokumentacja podatkowa w 2024 roku

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
27.05.2024

Szkolenie on-line: Rachunkowość fundacji i stowarzyszeń

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
28.05.2024

Szkolenie on-line: Estoński CIT - zasady, korzyści oraz pułapki

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
04.06.2024

Szkolenie on-line: Zatrudnianie obywateli Ukrainy po 1 lipca 2024 r.

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
05.06.2024

Szkolenie on-line: Podatek u źródła (WHT) z uwzględnieniem najnowszego projektu objaśnień

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY