INDEKS TEMATYCZNY » Decyzje

 • 22-09-2008
  Wymogi proceduralne uzasadnienia interpretacji wydanej przez fiskus
  Rozstrzygnięcie wydawane w ramach postępowania o wydanie interpretacji musi spełniać wszystkie określone w przepisach Ordynacji podatkowej wymagania przewidziane dla decyzji organów podatkowych. Jedynie spełnienie wszystkich warunków formalnych zawartych w art. 210 Ordynacji podatkowej oznacza, że wiążąca interpretacja jest zgodna z przepisami procedury podatkowej. Dlatego też brak wyczerpującego uzasadnienia decyzji dotyczącej wiążącej interpretacji podatkowej powoduje konieczność jej uchylenia przez sąd, czyli uwzględnienie skargi podatnika – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie. więcej »
 • 18-09-2008
  Orzecznictwo podatkowe: Decyzja dotycząca VAT a wyliczenie przychodu dla potrzeb podatku dochodowego
  Jeżeli organ wydał decyzję w przedmiocie podatku od towarów i usług, to decyzja ta zastępuje złożoną przez podatnika deklarację VAT-7. W konsekwencji przy wyliczeniu przychodu dla potrzeb podatku dochodowego organ nie może tej decyzji pominąć i przyjąć innej wartości podatku należnego od towarów i usług. W tym przypadku zachodzi ścisłe powiązanie między decyzją wydaną w przedmiocie podatku od towarów i usług a rozliczeniem przychodu w podatku dochodowym. więcej »
 • 17-07-2008
  Ocenę oddziaływania na środowisko wyda GDOŚ
  Określenie trybu wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji, powołanie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (GDOŚ) oraz łatwiejszy dostęp społeczeństwa do informacji o planach ochrony środowiska to jedne z najważniejszych ustaleń przyjętej przez rząd ustawy o udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. więcej »
 • 11-07-2008
  Przesłanki zmiany ostatecznej decyzji podatkowej
  Zgodnie z art. 254 § 1 Ordynacji podatkowej zmiana ostatecznej decyzji podatkowej jest możliwa, jeżeli nastąpiła zmiana okoliczności faktycznych mających wpływ na ustalenie lub określenie wysokości zobowiązania podatkowego, a skutki wystąpienia tych okoliczności zostały uregulowane w przepisach materialnego prawa podatkowego. Obie przesłanki muszą być spełnione łącznie. Jeżeli podatnik po uzyskaniu niekorzystnej interpretacji otrzymał drugą, tym razem pozytywną dla niego interpretację dotyczącą tego samego stanu faktycznego, to okoliczność ta nie może być uznana za zmianę okoliczności faktycznych. Okoliczności dotyczące zmiany wiążącej interpretacji nie stanowią okoliczności faktycznych określonych w art. 245 § 1 Ordynacji podatkowej, a więc nie mogą stanowić podstawy zmiany decyzji ostatecznej na podstawie art. 254 § 1 Ordynacji podatkowej – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. więcej »
 • 21-05-2008
  Orzecznictwo podatkowe: Ustalanie dodatkowego zobowiązania w podatku VAT
  W przypadku gdy podatnik wykazał w deklaracji za dany okres rozliczeniowy kwotę zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego wyższą od kwoty należnej, ustalenie dodatkowego zobowiązania podatkowego na podstawie art. 109 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) może nastąpić jedynie w ramach decyzji określającej jednocześnie kwotę zwrotu podatku w prawidłowej wysokości. więcej »
 • 19-05-2008
  Koniec z natychmiastową wykonalnością decyzji podatkowych?
  Wprowadzenie zasady, że decyzja nie podlega wykonaniu do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia w postępowaniu podatkowym, zakłada poselski projekt nowelizacji Ordynacji podatkowej. Propozycję Prawa i Sprawiedliwości popiera Krajowa Izba Gospodarcza. więcej »
 • 15-05-2008
  Do 2010 r. o ¼ mniej regulacji
  Minister gospodarki Waldemar Pawlak zapowiedział, że rząd do 2010 r. zmniejszy o 25 proc. obciążenia administracyjne w Polsce. Proces ten będzie polegał na zmienianiu regulacji wymagających poprawy i usuwaniu zbędnych przepisów. Dzięki temu mają się polepszyć warunki prowadzenia działalności gospodarczej. Zapowiedzi te padły podczas konferencji „Mniej biurokracji, więcej biznesu”, która odbyła się w  Ministerstwie Gospodarki. więcej »
 • 29-02-2008
  Jak odzyskać nadpłacony lub nienależnie zapłacony podatek (2)- Sposób, forma i miejsce zwrotu nadpłaty
  Zgodnie z art. 76 § 1 Ordynacji podatkowej (Ordynacji), nadpłaty wraz z ich oprocentowaniem podlegają zaliczeniu z urzędu na poczet zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę, odsetek za zwłokę określonych w decyzji, o której mowa w art. 53a, oraz bieżących zobowiązań podatkowych, a w razie ich braku podlegają zwrotowi z urzędu, chyba że podatnik złoży wniosek o zaliczenie nadpłaty w całości lub w części na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych. więcej »
 • 20-02-2008
  Finansowanie świadczeń zdrowotnych dla osób bez ubezpieczenia
  Resorty spraw wewnętrznych i administracji oraz sprawiedliwości przejmą od ministerstwa zdrowia obowiązek pokrywania kosztów zakupu leków dla cudzoziemców umieszczonych w strzeżonych ośrodkach lub aresztach a także skazanych. Rozwiązanie takie wprowadza nowe rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu finansowania z budżetu państwa świadczeń opieki zdrowotnej. więcej »
 • 29-01-2008
  Rząd spełnia postulat celników
  Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o Służbie Celnej, który spełnia jeden z postulatów protestujących celników. Regulacja przewiduje uchylenie przepisu, który był podstawą natychmiastowego zwolnienia funkcjonariuszy podejrzanych o popełnienie przestępstwa. więcej »
« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ]następna »

NADCHODZĄCE SZKOLENIA

13.07.2024

Szkolenie online: Akademia główny księgowy (108 h) - certyfikowany kurs rachunkowości dla...

cena: 2390.00 zł netto

organizator: ADN Akademia Biznesu oraz dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
17.07.2024

Szkolenie on-line: Tworzenie oraz opodatkowanie fundacji rodzinnej

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
18.07.2024

Szkolenie on-line: Delegowanie pracowników za granicę

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
22.07.2024

Szkolenie on-line: Jak ustalić koszt wyrobu gotowego? Zasady ewidencji kosztów, ustalenie...

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
23.07.2024

Szkolenie on-line: Estoński CIT - zasady, korzyści oraz pułapki

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY