Podatek VAT i akcyza - zagadnienia ogólne

W dziale Podatek VAT i akcyza - zagadnienia ogólne znajduje się 118 artykuły spośród 56073 dostępnych w podatki.biz. Spis artykułów prezentowany jest w układzie chronologicznym - od najnowszego do najstarszego. Wybierz żądany artykuł lub przejdź na kolejną stroną aby wyświetlić listę z poprzedniego okresu. Zawsze możesz skorzystać z wyszukiwarki, przejść do spisu tematycznego artykułów, wyświetlić wykaz wszystkich artykułów opublikowanych w podatki.biz.

 • 13.06.2024
  VAT w obrocie międzynarodowym (7) Nietransakcyjna WDT
  MS: W klasycznym przypadku wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów występują dwaj kontrahenci z różnych państw Unii. Ale w przepisach ustawy VAT mamy również tzw. nietransakcyjne WDT. To szczególny przypadek wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów polegający na tym, że podatnik transportuje pomiędzy dwoma krajami unijnymi towar należący do jego przedsiębiorstwa. więcej »
 • 12.06.2024
  VAT: Podział gruntu i sprzedaż na działki to nie zawsze działalność gospodarcza
  Za podatnika podatku od towarów i usług należy uznać osobę, która w celu dokonania sprzedaży gruntów angażuje podobne środki wykazując aktywność w przedmiocie zbycia nieruchomości porównywalną do działań podmiotów zajmujących się profesjonalnie tego rodzaju obrotem, tj. działania wykraczające poza zakres zwykłego zarządu majątkiem prywatnym. więcej »
 • 10.06.2024
  Zrozumieć podatek VAT (1) Czym tak naprawdę jest VAT?
  Dlaczego podatek VAT nazywa się VAT? To skrót od angielskiego określenia tego podatku – Value Added Tax, czyli podatek od wartości dodanej. W polskiej literaturze i języku potocznym nazywany jest również podatkiem od towarów i usług, w skrócie PTU. więcej »
 • 07.06.2024
  Odliczanie podatku z faktur zaliczkowych wystawionych przed rejestracją VAT
  Podatnik ma prawo do odliczenia VAT ujętego w fakturach zaliczkowych otrzymanych przed formalną rejestracją jako podatnika VAT czynnego. Jeśli przedsiębiorca złoży aktualizację zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R, wskazując okres rozliczeniowy za który złoży pierwszą deklarację podatkową w oparciu o datę otrzymania pierwszej faktury zaliczkowej, to może skorzystać z prawa do odliczenia podatku w deklaracji podatkowej za okres, w którym otrzymał te faktury. więcej »
 • 04.06.2024
  NSA. W przypadku oszustwa VAT nie będzie kosztem
  Unormowanie z art. 16 ust. 1 pkt 46 lit. a tiret drugie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych uznające za koszt uzyskania przychodów podatek od towarów i usług, nie dotyczy przypadku, gdy zapłata tego podatku dotyczy sytuacji, w której na gruncie podatku VAT stwierdzono, że z mocy art. 88 ust. 3a pkt 4 lit. a ustawy o podatku od towarów i usług, wystawione na rzecz podatnika faktury stwierdzają czynności, które nie zostały dokonane z uwagi na jego udział (nawet nieświadomy), w transakcjach stanowiących oszustwo podatkowe w podatku od towarów i usług - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. więcej »
 • 27.05.2024
  Dźwig (żuraw) samojezdny nie jest środkiem transportu
  Firma wynajmuje sprzęt budowlany wraz z obsługą operatorską - PKD 43.99. W ramach prowadzonej działalności zamierza nabyć od sprzedawcy zarejestrowanego na terenie Unii Europejskiej (m.in. Niemcy) żuraw hydrauliczny samojezdny. Czy nabywany używany żuraw będzie stanowił „nowy środek transportu” w rozumieniu art. 2 pkt 10, bądź „inny środek transportu”, o którym mowa w art. 103 ust. 4 ustawy o VAT? Czy należy rozliczyć zakup na deklaracji VAT-23 i uiścić podatek od towarów i usług? więcej »
 • 24.05.2024
  NSA. O statusie podatnika VAT nie decydują kryteria formalne związane z rejestracją
  Wiodące znaczenie należy przypisać działaniom, które wypełniają materialną stronę zarówno bycia podatnikiem VAT, jak też korzystania - zgodnie z przysługującym prawem - ze zwolnienia podmiotowego. Charakter czynności rejestracyjnych jest wtórny wobec posiadania statusu podatnika VAT, stąd egzekwowanie praw ze składanych w tym zakresie przez podatników dokumentów nie może być realizowane w sposób nieproporcjonalny do celu, któremu procedura rejestracyjna służy - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. więcej »
 • 23.05.2024
  Świadczenia wykładowców na rzecz uczelni bez zwolnienia z VAT - interpretacja ogólna MF
  Do usług przekazywania wiedzy przez wykładowców będących podatnikami VAT, świadczonych na podstawie umów zawieranych z uczelniami w ramach procesu kształcenia organizowanego przez te uczelnie, nie będą miały zastosowania zwolnienia przewidziane w art. 43 ust. 1 pkt 26, pkt 27 i pkt 29 ustawy o VAT, jak również w § 3 ust. 1 pkt 13 rozporządzenia w sprawie zwolnień. więcej »
 • 20.05.2024
  WSA. Wykreślenie z rejestru VAT: Wezwanie do złożenia wyjaśnień to nie wezwanie do stawienia się
  Treść przepisu art. 96 ust. 9 pkt 4 ustawy o podatku od towarów i usług oznacza, że jedyną podstawą faktyczną przewidzianą w tym przepisie jest niestawianie się podatnika albo jego pełnomocnika na wezwania między innymi naczelnika urzędu skarbowego. Żadna inna okoliczność faktyczna nie może być podstawą wykreślenia podatnika z powołaniem się na ten przepis - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach. więcej »
 • 16.05.2024
  WSA. Stawka 0% VAT przy eksporcie towarów. Jakie dokumenty należy posiadać?
  Dla zastosowania stawki VAT 0% w eksporcie kluczowy jest fakt wywozu poza terytorium UE (przesłanka materialna), a nie zgromadzenie określonych dokumentów w konkretnej procedurze (przesłanka formalna). W konsekwencji czego, nie można odmówić podatnikowi prawa do zastosowania stawki 0% VAT tylko na tej podstawie, że nie posiada on określonego dokumentu potwierdzającego eksport towarów poza UE, jeśli eksport ten faktycznie nastąpił - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach. więcej »
 • 08.05.2024
  Instalowanie OZE i usuwanie azbestu przez JST po wyrokach TS UE - interpretacja ogólna MF
  W przypadku, gdy czynności w zakresie dostawy i instalacji systemów OZE albo usuwania wyrobów i odpadów zawierających azbest wykonane przez jednostkę samorządu terytorialnego zostały przez tę jednostkę opodatkowane, a podatek należny z tego tytułu został rozliczony, jednostka samorządu terytorialnego może dokonać korekty tego rozliczenia. JST dokonując korekty podatku należnego jest jednocześnie zobowiązana do stosownego skorygowania podatku naliczonego uprzednio odliczonego od podatku należnego, zawartego we wszystkich wydatkach związanych z realizacją tych programów. więcej »
 • 08.05.2024
  Sprzedaż budynku i przekroczenie limitu zwolnienia podmiotowego z VAT
  Wartość sprzedaży zwolniona od podatku VAT z tytułu dostawy budynku mieszkalno-usługowego, jako transakcja związana z nieruchomościami, która nie ma charakteru czynności pomocniczych, wliczana będzie do wartości sprzedaży, o której mowa w art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług - takz uznał Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej. więcej »
 • 07.05.2024
  Zerowa stawka VAT na usługi transportowe? - MF odpowiada
  Obecnie w Ministerstwie Finansów prowadzone są analizy związane z potencjalnym obniżeniem - z 8% do 0% - stawki VAT dla określonych kategorii usług transportu pasażerskiego, dotyczące m.in. zakresu zmian, korzyści dla poszczególnych uczestników rynku oraz potencjalnych skutków finansowych dla strony dochodowej i wydatkowej budżetu państwa. Wynikiem tych prac będą decyzje odnośnie do sformułowania ewentualnych propozycji legislacyjnych, jak również sposobu czy terminu ich wdrażania - czytamy w odpowiedzi MF na interpelację poselską. więcej »
 • 26.04.2024
  WSA. Jakie usługi kulturalne są zwolnione z VAT
  Usługa kulturalna w rozumieniu art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. a ustawy o podatku od towarów i usług nie może być utożsamiana z samym wydarzeniem kulturalnym, a okoliczność, że nie ma ona charakteru samoistnego, w tym sensie, że pełni funkcję towarzyszącą i pomocniczą (służebną) względem takiego wydarzenia, nie odbiera jej przymiotu „usługi kulturalnej” w pełnym tego zwrotu znaczeniu - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu. więcej »
 • 09.04.2024
  VAT w obrocie międzynarodowym (6) Stawka 0% przy WDT – niezbędne dokumenty
  Z poprzedniej lekcji wiemy już, jak istotne jest prawidłowe dokumentowanie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów. Na problematykę poprawnego dokumentowania WDT trzeba spoglądać bardzo szeroko, ponieważ w obecnym stanie prawnym kwestia ta jest regulowana zarówno przez przepisy unijne jaki i przez przepisy krajowe.     więcej »
« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ]następna »

NADCHODZĄCE SZKOLENIA

22.07.2024

Szkolenie on-line: Jak ustalić koszt wyrobu gotowego? Zasady ewidencji kosztów, ustalenie...

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
23.07.2024

Szkolenie on-line: Estoński CIT - zasady, korzyści oraz pułapki

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
25.07.2024

Szkolenie on-line: Praktyczne aspekty sporządzania rachunku przepływów pieniężnych (Cash-flow)

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
29.07.2024

Szkolenie online: Rozliczanie transakcji trójstronnych oraz łańcuchowych na gruncie podatku VAT...

cena: 790.00 zł netto

organizator: ADN Akademia Biznesu oraz dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
29.07.2024

Szkolenie online: Akademia kadr 2024. Nowelizacja kodeksu pracy oraz dyrektywa Work Life Balance -...

cena: 1600.00 zł netto

organizator: ADN Akademia Biznesu oraz dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY