Podatek VAT i akcyza - zagadnienia ogólne

W dziale Podatek VAT i akcyza - zagadnienia ogólne znajduje się 98 artykuły spośród 54471 dostępnych w podatki.biz. Spis artykułów prezentowany jest w układzie chronologicznym - od najnowszego do najstarszego. Wybierz żądany artykuł lub przejdź na kolejną stroną aby wyświetlić listę z poprzedniego okresu. Zawsze możesz skorzystać z wyszukiwarki, przejść do spisu tematycznego artykułów, wyświetlić wykaz wszystkich artykułów opublikowanych w podatki.biz.

 • 17.10.2023
  WSA. Rozliczenie VAT przy organizacji imprez integracyjnych
  Na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług wydatki związane z organizacją w zakresie strategii społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) imprez takich jak np. konkursy świąteczne, zawody sportowe itp., w części dotyczącej osób niebędących pracownikami (członkowie ich rodzin), mają pośredni związek z wykonywaną przez spółkę działalnością gospodarczą i przysługuje od nich prawo do odliczenia VAT. Z kolei wydatki na wydarzenia, które mają na celu motywowanie pracowników spółki do tworzenia/udoskonalania czy reklamy oferowanych przez nią produktów, działań racjonalizatorskich lub wynalazczych mają bezpośredni wpływ na czynności opodatkowane i przysługuje od nich prawo do odliczenia VAT. więcej »
 • 13.10.2023
  Sprzedaż towarów używanych przy zastosowaniu procedury VAT-marża
  Czy do sprzedaży używanych mebli, zabawek zakupionych od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i niewystawiających dokumentów sprzedaży na giełdach lub portalach internetowych, udokumentowanych dowodami wewnętrznymi niezawierającymi danych sprzedawcy, można stosować procedurę VAT-marża? więcej »
 • 12.10.2023
  Wznowienie działalności po zawieszeniu: Jaki limit zwolnienia podmiotowego w VAT?
  Do czerwca podatniczka miała zawieszoną działalność gospodarczą. W okresie zawieszenia działalności nie zmieniła formy prawnej prowadzonej działalności (jednoosobowa działalność) oraz nie osiągała przychodów z działalności. Czy zawieszenie działalności zmniejsza limit zwolnienia podmiotowego VAT? Czy limit przysługuje proporcjonalnie od dnia odwieszenia działalności (od czerwca)? Czy przysługuje cały limit 200 000 zł? więcej »
 • 06.10.2023
  Firma w mieszkaniu: Wydatki na materiały budowlane do remontu pokoju
  Czy materiały budowlane wykorzystane do remontu pokoju do prowadzenia działalności gospodarczej w mieszkaniu oraz materiały budowlane użyte do jego wydzielenia mogą zostać wliczone w koszty prowadzenia działalności i obniżyć należny podatek VAT według art. 86 ust. 1 ustawy o VAT? więcej »
 • 05.10.2023
  Odsprzedaż mediów do mieszkań a limit zwolnienia podmiotowego VAT
  Do limitu określonego w art. 113 ustawy o podatku od towarów i usług odsprzedaż mediów (refaktura) na rzecz właścicieli lokali mieszkalnych korzystających ze zwolnienia określonego w § 3 ust. 1 pkt 10 rozporządzenia nie powinna być wliczana do limitu sprzedaży. Wobec tego, w sytuacji gdy wspólnota mieszkaniowa nie przekroczy kwoty 200 tys. zł z tytułu wykonywania innych czynności nieobjętych ww. zwolnieniem, zgodnie z art. 113 ust. 1 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy, nie będzie obowiązana do rejestracji jako podatnik VAT. więcej »
 • 29.09.2023
  Odliczanie VAT po otrzymaniu duplikatu faktury
  Duplikat faktury, co do zasady, stanowi podstawę do odliczenia podatku naliczonego w okresie otrzymania faktury pierwotnej pod warunkiem, że podatnik otrzymał fizycznie fakturę „pierwotną”. Tylko w sytuacji, gdy dany podatnik nie otrzymałby faktury „pierwotnej”, byłby uprawniony do odliczenia podatku naliczonego z wystawionego duplikatu w terminie jego otrzymania. więcej »
 • 26.09.2023
  Do limitu zwolnienia podmiotowego VAT wlicza się usługi najmu prywatnego
  Wartość świadczonych usług najmu pokoi w prowadzonym gospodarstwie agroturystycznym każdorazowo podlega wliczeniu do wartości sprzedaży, o której mowa w art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Zatem, po przekroczeniu kwoty 200 000 zł należy złożyć zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i usług VAT-R we właściwym urzędzie skarbowym. więcej »
 • 25.09.2023
  Usługi na podstawie umowy zlecenia a VAT
  Podatnikiem podatku od towarów i usług nie będzie osoba wykonująca świadczenie w ramach umowy zlecenia, która będzie pozostawała ze zleceniodawcą w relacjach takich jakie istniałyby gdyby strony umowy łączył stosunek pracy. A zatem zleceniobiorca nie może być podmiotem ponoszącym tak ekonomiczne ryzyko swych zachowań jak i odpowiedzialność za wykonane w ramach umowy czynności. więcej »
 • 15.09.2023
  Powtarzające się świadczenia niepieniężne – źródło przychodów, dokumentowanie kosztów, status VAT
  Wynagrodzenia z tytułu powtarzających się świadczeń niepieniężnych na rzecz spółki wypłacane jest bez względu na to, czy spółka osiąga, czy też nie osiąga zysku. Umieszczenie w umowie spółki odpowiednich zapisów pozwala zatem w określonych przypadkach na nieskomplikowany i opodatkowany jednokrotnie transfer środków ze spółki do wspólników. więcej »
 • 13.09.2023
  VAT od kar za brak opłat parkingowych
  Wyrok TSUE o sygnaturze C-90/20 z dnia 20 stycznia 2022 roku spowodował, że osoby prowadzące działalność związaną z odpłatnym udostępnianiem miejsc parkingowych zobowiązane zostały do zapłaty podatku od towarów i usług od kar za brak opłat użytkowników takich parkingów. Na negatywne skutki tego wyroku i możliwość ich usunięcia Poseł Stanisław Tyszka zapytał w interpelacji poselskiej. więcej »
 • 11.09.2023
  Podstawa opodatkowania VAT przy sprzedaży za symboliczną złotówkę
  Czy w przypadku sprzedaży promocyjnej obejmującej uprawnienia klientów do nabycia towarów po istotnie obniżonej cenie, a więc za 1 zł brutto, spółka powinna określić podstawę opodatkowania dla tychże towarów promocyjnych w wysokości wskazanej na fakturze ceny sprzedaży, a więc 1 zł pomniejszona o kwotę należnego podatku od towarów i usług? Pomiędzy spółką a kontrahentami nie będą występować powiązania, o których mowa w art. 32 ustawy o VAT. więcej »
 • 04.09.2023
  VAT przy prywatnym najmie mieszkania
  Możliwe są przypadki, że prowadzący działalność gospodarczą podatnik VAT posiada, odrębny od majątku służącego do wykonywania tejże działalności, majątek osobisty. Majątek ten może stanowić mieszkanie czy garaż. W takim wypadku powstaje pytanie czy vatowiec prowadzący działalność gospodarczą wynajmujący nieruchomość wchodzącą w skład jego prywatnego majątku może być z tego tytułu zobowiązany do rozliczania VAT od najmu jako składnika działalności gospodarczej. więcej »
 • 24.08.2023
  Odliczenie VAT z faktury wystawionej przez komornika
  Komornik sądowy nie jest przedsiębiorcą, więc przedsiębiorca nie ma obowiązku realizować płatności kwoty wynikającej z faktury z wykorzystaniem rachunku bankowego. Zatem, będąc czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT i nabywając od komornika towar, który będzie służył wyłącznie do czynności opodatkowanych VAT przedsiębiorca ma prawo do odliczenia VAT naliczonego wykazanego na fakturze wystawionej przez komornika. więcej »
 • 23.08.2023
  Zwolnienie podmiotowe VAT: Sprzedaż wspólnej nieruchomości małżonków
  Jeżeli wartość sprzedaży budynku będącego we współwłasności małżeńskiej spowoduje przekroczenie kwoty 200 tys. zł to w konsekwencji spowoduje utratę przez małżonka prawa do zwolnienia od podatku VAT, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy o VAT. W takim przypadku będzie musiał złożyć zawiadomienie VAT-R i zarejestrować się jako podatnik VAT czynny, przesłać JPK_VAT i wykazać sprzedaż związaną z tą transakcją. więcej »
 • 22.08.2023
  Moc ochronna interpretacji w zakresie stawki VAT
  Nie każda zmiana normatywna powoduje utratę mocy ochronnej interpretacji. Skutku takiego nie wywołuje zmiana, która nie wpływa na dokonaną w niej wykładnię. Zatem, aby nowelizacja skutkowała wygaśnięciem mocy ochronnej interpretacji, powinna ona być istotna i faktycznie zmieniać stan prawny, na kanwie którego interpretacja ta została wydana. więcej »
« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ]następna »

NADCHODZĄCE SZKOLENIA

04.12.2023

Szkolenie on-line: Podatek u źródła (WHT) z uwzględnieniem najnowszego projektu objaśnień

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
05.12.2023

Szkolenie on-line: Delegowanie pracowników za granicę

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
06.12.2023

Szkolenie on-line: Jak się przygotować do obowiązkowego KSeF i e-faktury?

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
07.12.2023

Szkolenie on-line: Praktyczne aspekty sporządzania rachunku przepływów pieniężnych (Cash-flow)

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
11.12.2023

Szkolenie online: Akademia HR Business Partnera

cena: 1690.00 zł netto

organizator: ADN Akademia Biznesu oraz dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY