Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

faktury paragon

 • 06.07.2015Dostawa towaru przez kuriera a rozliczenie VAT
  Pytanie podatnika: Jak dat, dostawy naley przyj na fakturze w przypadku dostawy towaru przez kuriera? W którym dniu naley zafiskalizowa sprzeda na rzecz osoby fizycznej w przypadku dostawy towaru przez kuriera?
  • 29.06.2015Interpretacja podatkowa nie jest ogln opini prawn
   Z uzasadnienia: Interpretacja indywidualna wydana na podstawie oglnikowo przedstawionego lub obiektywnie nieprawdziwego stanu faktycznego moe w rozwaanym kontekcie by "abstrakcyjnie" zgodna z prawem, ale nie przyniesie jakiegokolwiek poytku wnioskodawcy, ktry do sytuacji takiej doprowadzi poprzez przekazanie nieprawdy lub prawdy zatajenie we wniosku o jej wydanie albo przez niewyczerpujce przedstawienie stanu faktycznego dochodzonej interpretacji.
   • 18.06.2015Rozliczenia VAT. Doczanie paragonów do faktur
    Pytanie podatnika: Czy doczanie do partii faktur z danego dnia odpowiadajcych im paragonów wydrukowanych kolejno, w formie wstgi jest poprawne i zgodne z przepisami?
    • 12.06.2015Zwrot towarów: Brak podpisu klienta a korekta sprzeday na kasie fiskalnej
     Pytanie podatnika: Czy w sytuacji kiedy na skutek odstpienia od umowy klient zwraca Wnioskodawcy towar za porednictwem operatora pocztowego lub kuriera, i nie skada podpisu na protokole przyjcia zwrotu towarów, Wnioskodawca uprawniony jest do skorygowania zapisu kasy fiskalnej, dokonanego w zwizku z zakupem zwracanych towarów, w odrbnej ewidencji, o której mowa § 3 ust. 4 rozporzdzenia w sprawie kas rejestrujcych, a co za tym idzie obnienia podstawy opodatkowania podatkiem VAT o kwot zwróconej patnoci za towar?
     • 01.06.2015Dieta wysza ni limit. Podatkowe skutki u pracownika
      Pytanie podatnika: Jakie s skutki podatkowe zwrotu pracownikowi nalenoci z tytuu podry subowej, ktrych warto przekracza limity okrelone w rozporzdzeniu Ministra Pracy i Polityki Spoecznej?
      • 15.05.2015Data dostawy towaru na fakturze a obowizek rejestracji sprzeday na kasie
       Pytanie podatnika: Jak dat dostawy naley przyj na fakturze w przypadku dostawy towaru przez kuriera? W którym dniu naley zafiskalizowa sprzeda na rzecz osoby fizycznej w przypadku dostawy towaru przez kuriera?
       • 23.04.2015Koszty podatkowe: Wydatki udokumentowane dowodami przechowywanymi w formie elektronicznej
        Pytanie: Spka zamierza przechowywa w formie elektronicznej (skany) otrzymane w formie papierowej faktury i inne dokumenty ksigowe przy zachowaniu autentycznoci pochodzenia, integralnoci treci i czytelnoci, jak w przypadku faktur przechowywanych w formie papierowej. Czy w przypadku ww. faktur (paragonw itp.), dokumentujcych wydatki speniajce definicj kosztw uzyskania przychodw, spka bdzie uprawniona do zaliczenia tych wydatkw do kosztw podatkowych?
        • 23.04.2015Usugi elektroniczne a wystawianie paragonów fiskalnych
         Pytanie podatnika: Czy usuga wiadczona przez Wnioskodawc jest usug elektroniczn w rozumieniu art. 2 pkt 26 ustawy o podatku VAT? Czy Wnioskodawca ma obowizek rejestrowa sprzeda swych usug dokonywan na rzecz osób fizycznych nieprowadzcych dziaalnoci gospodarczej na kasie fiskalnej?
         • 22.04.2015Koszty podatkowe: Wydatki udokumentowane dowodami przechowywanymi w formie elektronicznej
          Pytanie: Spka zamierza przechowywa w formie elektronicznej (skany) otrzymane w formie papierowej faktury i inne dokumenty ksigowe przy zachowaniu autentycznoci pochodzenia, integralnoci treci i czytelnoci, jak w przypadku faktur przechowywanych w formie papierowej. Czy w przypadku ww. faktur (paragonw itp.), dokumentujcych wydatki speniajce definicj kosztw uzyskania przychodw, spka bdzie uprawniona do zaliczenia tych wydatkw do kosztw podatkowych?
          • 17.04.2015Samoobsugowe myjnie samochodowe na celowniku posów
           Interpelacja nr 31978 do ministra finansów w sprawie ewidencji fiskalnej myjni samochodowych
           • 25.03.2015Tajemnica lekarska a nazwa usugi na paragonie fiskalnym
            Pytanie podatnika: Czy wystarczajcym jest nadanie na paragonach nazw: usuga medyczna chirurgiczna (usuga zwolniona ustawowo z podatku VAT), usuga medycyny estetycznej (23% VAT), usuga medycyny orzeczniczej (23% VAT). Czy te, Wnioskodawca zobowizany jest do nadania szczegóowych nazw usug takich jakie znajduj si w jego cenniku np. gastroskopia, wizyta lekarska chirurgiczna, wizyta lekarska proktologiczna, liposukcja poladków, powikszanie piersi Macrolane, wycicie guzka szyi, itd.?
            • 20.03.2015Prawo do wystawienia faktury na podstawie skanu paragonu fiskalnego
             Pytanie podatnika: Czy w razie dokonania sprzeday, w stosunku do której wystawiona zostaa faktura VAT, zewidencjonowana przy uyciu kasy fiskalnej z elektronicznym zapisem kopii paragonów, ujtej w raporcie fiskalnym dobowym teje kasy, wystarczajce w wietle art. 106h ustawy o podatku od towarów i usug jest doczenie wydruku zeskanowanego obrazu oryginau takiego paragonu? Czy wystarczajce jest przechowywanie wydruku zeskanowanego obrazu oryginau paragonu, jeeli sprzeda jest jednoczenie zewidencjonowana przy uyciu kasy fiskalnej z elektronicznym zapisem kopii paragonów i ujta w raporcie fiskalnym dobowym teje kasy?
             • 13.03.2015Wyywienie w trakcie podry subowej a przychd pracownika
              Z uzasadnienia: W sytuacji, w ktrej pracownicy odbywaj podre subowe i nabywaj w imieniu i na rzecz pracodawcy posiki, ktre spoywaj w trakcie podry, nie wystpi przychd opodatkowany po stronie pracownikw, nawet jeeli wydatki te przekraczaj kwotowo okrelone limity zawarte w odpowiednich rozporzdzeniach dotyczcych rozliczania diet i innych kosztw zwizanych z podrami subowymi.
              • 12.03.2015Obliczenie podatku akcyzowego od samochodu
               Z uzasadnienia: To kwota zapacona przez podatnika za samochd wyznacza podstaw opodatkowania a zatem musi by brana pod uwag w pierwszej kolejnoci. Dlatego te w przypadku wewntrzwsplnotowego nabycia, jeli podatnik przedkada dokumenty wskazujce na cen zapacon przez niego za pojazd, organ podatkowy powinien, co do zasady, obliczy podatek, przyjmujc jako podstaw opodatkowania kwot wynikajca z tych dokumentw, czy raczej zaakceptowa wyliczenie przedstawione przez podatnika w stosownej deklaracji o ile zostaa prawidowo wypeniona.
               • 11.03.2015Jedna kasa rejestrujca w dwóch punktach sprzeday
                Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca moe zastosowa jedn kas rejestrujc, dla sprzeday prowadzonej w miejscach niestaych? Czy w przypadku zastosowania jednej kasy rejestrujcej, dla sprzeday prowadzonej w miejscach niestaych, na paragonie fiskalnym (oprócz wszystkich innych obowizkowych elementów) moe widnie tylko adres siedziby praktyki, który jest w przypadku Wnioskodawcy tosamy z adresem zamieszkania?
                • 05.03.2015Kiedy ksigowy i doradca podatkowy musz mie kas fiskaln?
                 Pytanie podatnika: Czy w wietle powyej przedstawionego stanu faktycznego, prawidowym bdzie korzystanie przez Wnioskodawc ze zwolnienia z obowizku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku nalenego w danym roku podatkowym nie duej ni do 31 grudnia 2016 r. przy zastosowaniu kas rejestrujcych?
                 • 05.03.2015Zapata bonem a data sprzeday na paragonie
                  Pytanie podatnika: Kiedy ewidencjonowa transakcj – w momencie przyjcia nalenoci i wydania bonu podarunkowego, czy w momencie wydania towaru z magazynu podczas realizacji bonu podarunkowego?
                  • 27.02.2015Brak paragonu a korekta sprzeday zaewidencjonowanej w kasie fiskalnej
                   Pytanie podatnika: Czy jest moliwe - w wietle ustawy o podatku od towarów i usug - zmniejszenie obrotu oraz kwoty podatku nalenego, zaewidencjonowanych przy zastosowaniu kasy fiskalnej, w przypadku zwrotu towaru przez nabywc, gdy nie dysponuje on oryginaem paragonu fiskalnego?
                   • 24.02.2015Ewidencja sprzeday na kasie po mierci wspólnika
                    Pytanie podatnika: Czy naleny podatek VAT zaewidencjonowany na kasie fiskalnej po mierci wspólnika (zakoczenie bytu prawnego spóki z dniem 6 stycznia 2014 r.) w okresie od 7 stycznia do 31 marca 2014 r. podlega obowizkowi zapaty do Urzdu Skarbowego?
                    • 13.02.2015Sposób oznaczania na paragonach fiskalnych nazw towarów i usug
                     Pytanie podatnika: Wnioskodawca wskaza, przykadowe oznaczenie na paragonie nazwy sprzedawanych towarów: „soki z owoców i warzyw”. Wnioskodawca grupuje podlegajce sprzeday towary do poszczególnych nazw bazujc na grupowaniu zgodnym z PKWiU, grupujc je w poszczególne klasy. Czy uycie nazwy towaru w ww. sposób spenia wymóg zawarty w § 8 ust. 1 pkt 6 rozporzdzenia Ministra Finansów z 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujcych?
                     • 11.02.2015Ewidencjonowanie sprzeday przy pomocy kasy rejestrujcej
                      Kasy rejestrujce - potocznie zwane kasami fiskalnymi - to urzdzenia przy pomocy ktrych ewidencjonuje si obroty dla potrzeb rozliczenia VAT w transakcjach dla ostatecznego konsumenta. Przy zastosowaniu kasy rejestrujcej realizowane jest rwnie prawo konsumenta do otrzymania dokumentu (paragonu) zawierajcego podstawowe dane o majcej miejsce transakcji, w tym dane o strukturze ceny (wysokoci uwzgldnionego w niej podatku VAT).
                      • 10.02.2015Ewidencjonowanie sprzeday przy pomocy kasy rejestrujcej
                       Kasy rejestrujce - potocznie zwane kasami fiskalnymi - to urzdzenia przy pomocy których ewidencjonuje si obroty dla potrzeb rozliczenia VAT w transakcjach dla ostatecznego konsumenta. Przy zastosowaniu kasy rejestrujcej realizowane jest równie prawo konsumenta do otrzymania dokumentu (paragonu) zawierajcego podstawowe dane o majcej miejsce transakcji, w tym dane o strukturze ceny (wysokoci uwzgldnionego w niej podatku VAT).
                       • 22.12.2014VAT. Zasady wystawiania faktur
                        Faktura jest podstawowym dokumentem potwierdzajcym dokonanie transakcji opodatkowanej podatkiem od towarw i usug - jej posiadanie, co do zasady warunkuje moliwo odliczenia podatku naliczonego w niej zawartego i tym samym realizacj zasady neutralnoci VAT. Zgodnie z ustaw z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarw i usug podatnik jest obowizany wystawi faktur dokumentujc:
                        • 22.12.2014Czy trzeba rejestrowa na kasie wpaty od pacjentów?
                         Pytanie podatnika: Czy wpaty za pobyt pacjenta w ZOL wnoszone na konto bankowe oraz gotówk do kasy przez osoby fizyczne nieprowadzce dziaalnoci gospodarczej naley rejestrowa przy uyciu kasy fiskalnej? Czy istnieje obowizek ewidencjonowania wpat dokonywanych przez ZUS i KRUS na kasie fiskalnej?
                         • 19.12.2014VAT. Zasady wystawiania faktur
                          Faktura jest podstawowym dokumentem potwierdzajcym dokonanie transakcji opodatkowanej podatkiem od towarów i usug - jej posiadanie, co do zasady warunkuje moliwo odliczenia podatku naliczonego w niej zawartego i tym samym realizacj zasady neutralnoci VAT. Zgodnie z ustaw z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug podatnik jest obowizany wystawi faktur dokumentujc:
                          • 17.12.2014Dokumentowanie sprzeday faktur bez dania nabywcy
                           Pytanie podatnika: Czy moliwe jest na gruncie ustawy o podatku od towarów i usug dokonywanie wydruku faktury z kadej sprzeday dokonanej na rzecz konsumenta oraz wydawanie konsumentowi jedynie faktury, bez uzyskania dania, o którym mowa w art. 106b ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usug?
                           • 19.11.2014Kasy fiskalne: Obowizek przekazania kupujcemu wystawionego paragonu
                            Pytanie podatnika: Czy w przypadku zawarcia umowy kupna-sprzeday na odlego z osob fizyczn, która opaca swoje zamówienie za porednictwem np. banku (nie gotówk) obowizkiem Wnioskodawcy jest przekazanie (wystawionego) kupujcemu paragonu fiskalnego jeli towar jest wysyany bezporednio z hurtowni?
                            • 14.11.2014WSA: Zwrot wydatkw za nocleg dla handlowca wolny od PIT
                             Z uzasadnienia: Ponoszone przez pracownikw mobilnych wydatki za noclegi maj bezporedni zwizek z wykonywaniem obowizkw subowych i s niezbdne do wykonywania tych zada, a ich zwrot nie stanowi u pracownikw przysporzenia majtkowego i nie moe by traktowany jako przychd ze stosunku pracy w myl art. 12 ust. 1 ustawy o PIT. Pracownik nie otrzymuje "wiadczenia" w rozumieniu art. 12 ust. 1, gdy spka jedynie zwraca pracownikowi wydatki ponoszone przez niego w interesie i na jej rzecz.
                             • 05.11.2014Ewidencja zwrotw - wybrane zagadnienia
                              Coraz wiksza liczba podatnikw dokonujcych sprzeday na rzecz osb fizycznych nieprowadzcych dziaalnoci gospodarczej oraz rolnikw ryczatowych zobowizana jest z mocy prawa do ewidencjonowania obrotu za pomoc kasy rejestrujcej. Odpowiednich zapisw w dodatkowej ewidencji powinni dokonywa rwnie podatnicy, ktrzy z rnych powodw zmuszeni s skorygowa zaewidencjonowany przy pomocy kasy rejestrujcej obrt.
                              • 04.11.2014Ewidencja zwrotów – wybrane zagadnienia
                               Coraz wiksza liczba podatników dokonujcych sprzeday na rzecz osób fizycznych nieprowadzcych dziaalnoci gospodarczej oraz rolników ryczatowych zobowizana jest z mocy prawa do ewidencjonowania obrotu za pomoc kasy rejestrujcej. Odpowiednich zapisów w dodatkowej ewidencji powinni dokonywa równie podatnicy, którzy z rónych powodów zmuszeni s skorygowa zaewidencjonowany przy pomocy kasy rejestrujcej obrót.
                               • 02.10.2014Korekta sprzeday zaewidencjonowanej w kasie fiskalnej
                                Pytanie: W ramach prowadzonej dziaalnoci gospodarczej podatnik sprzedaje bilety, które uprawniaj nabywc do zwiedzania Centrum. Klient dokonujc rezerwacji i opacajc j zgodnie z regulaminem ma moliwo zwrotu maksymalnie 3 biletów na kade 20 zakupionych. Czy zgodnie z obowizujcymi przepisami w przypadku zwrotu czci biletów podatnik moe wpisa do ewidencji korekt cao pierwotnego paragonu oraz wystawi nowy paragon fiskalny na faktycznie wykonan usug jak jest finalnie sprzeda usugi wstpu dla mniejszej liczby osób?
                                • 24.09.2014Kwota limitu zwolnienia Z VAT przy sprzeday wysykowej z terytorium kraju
                                 Pytanie podatnika: Czy zgodnie ze zmian dotyczc zwolnienia podmiotowego VAT od 1 stycznia 2014 r., Wnioskodawca nie wlicza osiganych przychodw ze sprzeday zagranicznej do krajw Unii Europejskiej do limitu 150 tys. z pozwalajcego na zwolnienie podmiotowe VAT? Gdyby Wnioskodawca osign w danym roku podatkowym 2014 r. przychody ze sprzeday w Polsce o wartoci 140 tys. z, a przychody ze sprzeday wysykowej w przeliczeniu na PLN do Niemiec o wartoci np. 30 tys. z, do Anglii o wartoci 40 tys. z i przykadowo do Francji o wartoci 20 tys. z to czy w kolejnym roku podatkowym 2015 r. bdzie mg skorzysta ze zwolnienia podmiotowego VAT?
                                 • 08.09.2014Akcyza. Powstanie obowizku podatkowego
                                  Z uzasadnienia: Tym samym wystawienie faktury VAT czasami nie bdzie okolicznoci decydujc dla powstania obowizku podatkowego w podatku akcyzowym. Zgodnie z przepisami ustawy obowizek podatkowy w akcyzie powstanie z dniem wystawienia faktury, pod warunkiem e bdzie ona dokumentowa dokonanie czynnoci opodatkowanej podatkiem akcyzowym.
                                  • 16.06.2014Jedna kasa fiskalna w dwóch miejscach sprzeday
                                   Pytanie podatnika: Czy mona uywa do sprzeday na imprezach masowych tej samej kasy fiskalnej, która jest uywana do sprzeday w sklepie internetowym?
                                   • 27.05.2014Termin przechowywania papierowych kopii dokumentów kasowych
                                    Pytanie podatnika: W jakim terminie i wedug jakich zasad spóka moe dokona zniszczenia papierowych kopii dokumentów kasowych, których kopie zostay te zapisane na informatycznych nonikach jednokrotnego trwaego zapisu i speniaj wymogi okrelone w § 6 ust. 1 rozporzdzenia ws. kryteriów i warunków technicznych, którym musz odpowiada kasy rejestrujce, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników? W jakim terminie i wedug jakich zasad spóka moe dokona zniszczenia papierowych kopii dokumentów kasowych, które zostay wyemitowane z kas rejestrujcych nie posiadajcych funkcji ich elektronicznej archiwizacji?
                                    • 16.05.2014Ewidencjonowanie na kasie sprzeday na rzecz firm
                                     Pytanie podatnika: Czy wystawiajc rachunki dla firm bezporednio po wykonaniu usugi lub rachunki dla firm za klika wykonanych usug w okrelonym czasie, Wnioskodawca ma obowizek wystawienia paragonów fiskalnych za te usugi?
                                     • 07.04.2014Usugi marketingowe a odliczenie VAT
                                      Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca bdzie uprawniony do odliczenia na zasadach oglnych caej kwoty podatku naliczonego zawartej w fakturze wystawionej przez Organizatora dokumentujcej sprzeda opisanej usugi marketingowej w sytuacji, gdy w podstawie opodatkowania wykazana zostanie przez Organizatora warto zakupu netto zakupionych przez Organizatora Towarw, sprzedawanych w promocyjnych cenach lub rozdawanych nastpnie przez niego nieodpatnie?
                                      • 03.04.2014Wydatki na rzecz przedstawicieli handlowych a koszty podatkowe firmy
                                       Pytanie podatnika: Czy wydatki zwizane z wykonywan przez przedstawicieli handlowych prac w terenie stanowi dla Spki koszt uzyskania przychodu na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osb prawnych?
                                       • 14.03.2014PIT za 2013: Podwyszanie zryczatowanych kosztw uzyskania przychodw
                                        Pytanie: Zryczatowane koszty uzyskania przychodw s wykazywane w informacji PIT-11 przez patnika podatku dochodowego od osb fizycznych. Podatnicy, sporzdzajc zeznanie roczne, na og przepisuj te kwoty wprost do odpowiedniego formularza. Zwykle pamitaj jedynie o tym, e niekiedy koszty wykazane w informacjach PIT-11 naley ograniczy. Czy jednak jest moliwo wykazania ich w kwotach wyszych ni wynikajce z PIT-11?
                                        • 07.03.2014Korekta sprzeday zaewidencjonowanej na kasie i potwierdzonej faktur
                                         Pytanie podatnika: Zwrot towaru i reklamacje przyjmowane s przez Wnioskodawc na podstawie telefonicznego, mailowego lub osobistego zgoszenia. W zwizku z tym, e do paragonu zostaa wystawiona faktura, korekta sprzeday nastpuje poprzez wystawienie faktury korygujcej. Czy przy sprzeday zarejestrowanej na kasie fiskalnej, do której wystawiona jest faktura a paragon zostaje podczony do egzemplarza faktury pozostajcego u sprzedawcy, ma by prowadzona ewidencja oraz zaczane protokoy z podpisem nabywcy i sprzedawcy dotyczce kas rejestrujcych?
                                         • 03.03.2014Kasy fiskalne. Dokumentowanie sprzeday na paragonach
                                          Pytanie podatnika: Czy w zaistniaej sytuacji, bdc wycznie porednikiem, naleno otrzymana za wycieczki od osoby fizycznej sprzedawane przez Przedsibiorstwo na rzecz lub w imieniu Biura Podróy winna by ewidencjonowana na kasie rejestrujcej ze wskazaniem na paragonie fiskalnym osobno kwoty netto oraz kwoty podatku nalenego, czy te winna powysz naleno ewidencjonowa przy uyciu „zera technicznego” ze stawk 0%, nie wykazujc oddzielnie podatku nalenego a jedynie warto sprzeday brutto?
                                          • 18.02.2014VAT: Zwrot lub reklamacja towaru na podstawie innego dokumentu ni paragon
                                           Pytanie podatnika: Czy w zwizku z zagubieniem paragonu fiskalnego przez nabywc dokonujcego zwrotu towaru lub zgaszajcego reklamacj, „dokumentem potwierdzajcym dokonanie sprzeday” moe by: specyfikacja do paragonu z okreleniem daty fiskalizacji, rodzajem towaru, wartociami netto, VAT naleny i brutto, wygenerowana przez system sprzeda obsugujcy jednostk, wydruk z pamici kasy fiskalnej, potwierdzenie dokonania zapaty (dokument KP odbioru gotówki lub potwierdzenia zapaty kart patnicz), karta gwarancyjna wydana z towarem, inny dokument uwiarygodniajcy fakt, e klient towar zamówi, kupi i zapaci za niego Wnioskodawcy?
                                           • 16.01.2014Brak ksig podatkowych a szacowanie dochodu
                                            Tezy: Brak ksig podatkowych stanowi nieusuwaln przeszkod do odstpienia, na podstawie art. 23 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.), od okrelenia podstawy opodatkowania w drodze oszacowania.
                                            • 19.12.2013Kasy rejestrujce: NIP klienta na paragonie a wystawienie faktury
                                             Pytanie podatnika: Czy sprzedawca ma obowizek umieszczania numeru NIP kontrahenta na kadym paragonie, na którym klient zada? Czy te obowizek umieszczenia NIP na paragonie jest ograniczony tylko do tych przypadków w których dopuszczalne jest wystawienie faktury uproszczonej? Czy moemy odmówi umieszczenia na paragonie NIP klienta i wystawi mu pen faktur VAT?
                                             • 11.12.2013NIP nabywcy na paragonie fiskalnym
                                              Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca zawsze bdzie zobowizany do umieszczania numeru NIP kontrahenta na paragonie, w przypadku, gdy klient zada wskazania na paragonie jego numeru NIP, czy te obowizek umieszczenia numeru NIP na paragonie jest ograniczony tylko do tych przypadków, w których dopuszczalne jest wystawienie faktury uproszczonej? Czy te w kadym przypadku Wnioskodawca moe odmówi umieszczenia na paragonie numeru NIP klienta i wystawi mu pen faktur VAT?
                                              • 05.12.2013Nazwa producenta towaru na paragonie fiskalnym
                                               Pytanie podatnika: Czy w zwizku z tym, e paragon fiskalny drukowany przez kas musi zawiera m.in. nazw towaru lub usugi pozwalajc na jednoznaczn ich identyfikacj, umieszczenie na paragonie nazwy towaru i producenta bdzie dostateczn informacj czy naley zaczy jakie dodatkowe informacj?
                                               • 08.11.2013Podatki 2014: Zmiany w VAT a moment powstania przychodu w podatku dochodowym
                                                W zwizku z nowelizacj ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarw i usug, od 1 stycznia 2014 r. przychd podatkowy z tytuu obrotu towarami i wiadczenia usug naley rozpozna na podstawie wystawionej faktury przyjmujc, jako moment uzyskania przychodu ostatni dzie miesica, w ktrym dokonano dostawy lub wykonano usugi, o ile nie bdzie to pniej ni w momencie wystawienia faktury lub uregulowania nalenoci zgodnie z treci art. 12 ust. 3a ustawy o podatku dochodowym od osb prawnych.