Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: 1000 PYTAŃ

12.09.2017

Miesięczny raport fiskalny obejmujący niepełny miesiąc

Kasa drukuje sprzedaż nie od pierwszego dnia danego miesiąca do ostatniego dnia miesiąca sprzedaży, tylko za okres kiedy była dokonywana sprzedaż. Czy takie zestawienia są prawidłowe i czy urząd skarbowy nie będzie podważał prawidłowości wydruku podsumowań za dany miesiąc?

Obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących wynika z zapisu art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT. Zgodnie z tym przepisem, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Powyższy przepis określa generalną zasadę, z której wynika, że obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej dotyczy wszystkich podatników, którzy dokonują sprzedaży na rzecz określonych w nim odbiorców, tj. osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Zatem jednym z podstawowych kryteriów decydujących o obowiązku ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kas rejestrujących jest status nabywcy wykonywanych przez podatnika świadczeń.

Zasady prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących określono, na podstawie upoważnienia zawartego w art. 111 ust. 7a pkt 1 ustawy, w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. poz. 363).

W myśl § 2 pkt 12 ww. rozporządzenia, przez paragon fiskalny rozumie się wydrukowany przez kasę dla nabywcy w momencie sprzedaży dokument potwierdzający dokonaną transakcję sprzedaży. Natomiast przez raport fiskalny (dobowy, okresowy, w tym miesięczny, oraz rozliczeniowy) rozumie się dokument fiskalny zawierający dane sumaryczne o obrocie i kwotach podatku za daną dobę lub za dany wybrany okres w ujęciu według poszczególnych stawek podatku oraz sprzedaży zwolnionej od podatku (§ 2 pkt 19 ww. rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących).

Zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 1-4 ww. rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących, podatnicy, prowadząc ewidencję:

  1. wydają nabywcy, bez jego żądania, paragon fiskalny,
  2. dokonują po fiskalizacji kasy wyłącznie sprzedaży w trybie fiskalnym i nie dokonują sprzedaży ewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy po jej fiskalizacji w żadnym innym trybie, w tym w trybie szkoleniowym,
  3. sporządzają raport fiskalny dobowy po zakończeniu sprzedaży za dany dzień, nie później jednak niż przed dokonaniem pierwszej sprzedaży w dniu następnym,
  4. sporządzają raport fiskalny okresowy (miesięczny) po zakończeniu sprzedaży za dany miesiąc, w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po danym miesiącu.

Biorąc pod uwagę ww. przepisy należy stwierdzić, że obowiązek sporządzania fiskalnych raportów dobowych uzależniony jest od wystąpienia sprzedaży, która podlegać będzie obowiązkowi ewidencjonowania przy użyciu kasy rejestrującej.

Raporty fiskalne dobowe są sporządzane po zakończeniu sprzedaży w danym dniu i ewidencjonują obrót z tego tytułu oraz wskazują kwoty podatku należnego za daną dobę. Brak sprzedaży oznacza, że obrót i kwota podatku mają wartość zerową. Dane o sumarycznym obrocie zostaną wykazane w raporcie fiskalnym miesięcznym. Wobec tego, nie ma potrzeby ani prawnego obowiązku sporządzania raportów dobowych w dniach, w których nie zaewidencjonowano żadnej sprzedaży na kasie rejestrującej.

Natomiast raporty fiskalne za okres miesięczny należy sporządzić po zakończeniu sprzedaży w danym miesiącu, jeżeli w miesiącu tym wystąpiła sprzedaż podlegająca obowiązkowi ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy rejestrującej. Zatem, jeżeli w okresie miesięcznym w danym dniu nie wystąpi sprzedaż podlegająca obowiązkowi ewidencjonowania to nie wystąpi obowiązek sporządzenia raportu fiskalnego miesięcznego za ten dzień w którym nie było dokonanej sprzedaży.

Reasumując, podatnik nie ma obowiązku sporządzenia i drukowania raportów miesięcznych fiskalnych za pełne miesiące w sytuacji, gdy w danym dniu miesiąca nie wystąpiła sprzedaż co do której istnieje obowiązek zaewidencjonowania na kasie rejestrującej, tj. gdy nie we wszystkich dniach miesiąca dokonywał sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej ani rolników ryczałtowych. Tym samym podatnik nie ma także obowiązku sporządzania raportów fiskalnych okresowych (miesięcznych) za okresy w których nie nastąpiła sprzedaż podlegająca obowiązkowi ewidencjonowania na kasie rejestrującej.

(Interpretacja indywidualna z 9 lutego 2017 r., sygn. 1462-IPPP2.4512.920.2016.2.RR - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie)

Red.

Hasła tematyczne: vat, kasy i urządzenia fiskalne, podatek od towarów i usług, raport miesięczny, kasa rejestrująca, raport fiskalny

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz