Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

faktury paragon

 • 10.09.2013Obowizek rozliczenia VAT przy bdnym zaprogramowaniu kasy rejestrujcej
  Pytanie podatnika: Wnioskodawca zainstalowa kas w dniu 1 stycznia 2013 r. Serwisant kasy zafiskalizowa omykowo stawk 23% zamiast stawki zw. na kasie fiskalnej. Wnioskodawca nie zwróci uwagi, e paragony, które nabija na kas fiskaln zawieraj VAT naleny. O pomyce zorientowa si w dniu 11 lutego 2013 r., co natychmiast zgosi serwisantowi, który zmieni stawk i dokona stosownej adnotacji w ksice serwisowej kasy. Czy Wnioskodawca winien rozliczy podatek VAT za miesic stycze i luty 2013 roku i zoy deklaracj VAT-7 za ww. miesice?
  • 22.08.2013Delegacje: Dokumentowanie wydatków poniesionych w podróy subowej
   Zgodnie z przepisami obowizujcymi do koca lutego 2013 r., do rozliczenia kosztów podróy subowej pracownik zacza dokumenty (rachunki) potwierdzajce poszczególne wydatki; nie dotyczyo to diet oraz wydatków objtych ryczatami. Jeeli uzyskanie dokumentu (rachunku) nie byo moliwe, pracownik skada pisemne owiadczenie o dokonanym wydatku i przyczynach braku jego udokumentowania.
   • 20.08.2013Kasy rejestrujce: Oznaczanie towarów na paragonach fiskalnych
    Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawczyni postpuje zgodnie z przepisami, stosujc nazwy na paragonach wg rodzaju (kategorii)?
    • 08.08.2013Zasady zaokrglania kwot na fakturach
     Pytanie podatnika: Czy przedstawiony poniej sposb wystawiania faktur VAT jest prawidowy?
     • 07.08.2013Likwidacja zwrotu VAT na materiay budowlane
      Interpelacja nr 18192 do ministra finansw w sprawie planw zniesienia moliwoci uzyskania zwrotu podatku VAT na materiay budowlane
      • 07.08.2013Nazwa towarów na paragonach
       Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca postpuje prawidowo, uywajc nazw grupowych towaru?
       • 26.07.2013Dokumentowanie sprzeday na rzecz osób fizycznych i rolników
        Pytanie podatnika: Czy prawidowy jest sposób dokumentowania sprzeday dla indywidualnego klienta - wystawiajc mu tylko faktur bez paragonu? Czy konieczne jest wystawianie paragonu do faktury pobraniowej jeeli gotówka w kasie nie istnieje? W którym momencie naley wystawi paragon dla klienta indywidualnego, który otrzyma faktur za pobraniem, jednak gotówka za ten towar znajdzie si w kasie dopiero po kilku dniach? Czy konieczne jest wystawianie paragonu równie dla klientów, którzy zrobili przedpat na konto bankowe?
        • 04.07.2013Kasy rejestrujce: Ewidencja zwrotów i reklamacji
         Pytanie podatnika: Czy w przypadku, gdy klient odmówi przyjcia zamówionych towarów jednoczenie odmawiajc dokonania zapaty, Spóka bdzie obowizana do prowadzenie odrbnej ewidencji zwracanych towarów, o której mowa w § 3 ust. 4 rozporzdzenia Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujcych z dnia 14 marca 2013 r. (Dz. U. z 2003 r., poz. 363?
         • 28.06.2013MF o zmianach w kasach rejestrujcych
          Interpelacja nr 17312 do ministra finansów w sprawie nowych obowizków zwizanych z kasami fiskalnymi
          • 27.06.2013Poczstunek w trakcie wycieczki a koszty uzyskania przychodw
           Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca bdzie mg zaliczy w koszty organizacji wycieczki (imprezy turystycznej) wydatek na mini poczstunek w autokarze przeznaczony dla uczestnikw wyjazdu?
           • 12.06.2013Obowizek przechowywania paragonów razem z kopi faktury VAT
            Pytanie podatnika: Czy w przypadku sprzeday towarów na rzecz osób fizycznych nieprowadzcych dziaalnoci gospodarczej oraz rolników ryczatowych, dokumentowanej za pomoc faktury VAT, Spóka ma obowizek przechowywania paragonów fiskalnych razem z egzemplarzem (kopi) faktury VAT, czy te moe wysya paragon fiskalny klientowi razem z faktur VAT?
            • 04.06.2013MF: Nie bdzie wyszego limitu zwolnienia z kas
             Interpelacja nr 17152 do ministra finansów w sprawie zmiany przepisów o koniecznoci rejestracji transakcji za pomoc kas fiskalnych
             • 24.05.2013VAT 2013: Paragon jako faktura uproszczona
              Interpelacja nr 16365 do ministra finansw w sprawie wystawiania paragonu z NIP nabywcy
              • 02.05.2013Sprzeda przez internet a VAT
               Sprzeda za porednictwem internetu rodzi okrelone konsekwencje na gruncie podatku od towarów i usug, w szczególnoci w zakresie ustalenia momentu powstania obowizku podatkowego, dokumentowania sprzeday i stosowania kas rejestrujcych.
               • 26.04.2013PIT 2012: Podwyszanie zryczatowanych kosztw uzyskania przychodw
                Zryczatowane koszty uzyskania przychodw s wykazywane w informacji PIT-11 przez patnika podatku dochodowego od osb fizycznych. Podatnicy, sporzdzajc zeznanie roczne, na og przepisuj te kwoty wprost do odpowiedniego formularza. Zwykle pamitaj jedynie o tym, e niekiedy koszty wykazane w informacjach PIT-11 naley ograniczy. Przeanalizujmy jednak kwest kosztw uzyskania przychodw pod ktem ewentualnej moliwoci wykazania ich w kwotach wyszych ni wynikajce z PIT-11.
                • 26.04.2013Nazwa towaru na paragonie fiskalnym
                 Pytanie: Prowadz sprzeda detaliczn zniczów i kwiatów. Asortyment, który oferuj w ramach prowadzonej dziaalnoci charakteryzuje si wystpowaniem bardzo duej iloci nazw towarów. Czy zgodnie z obowizujcymi przepisami podatku VAT wystpuje konieczno podawania na paragonie nazwy towaru, czy moe to by okrelona grupa towarów?
                 • 16.04.2013Amortyzacja mieszkania: Dokumentowanie wydatkw remontowych paragonami
                  Ustawodawca nie nakada na wynajmujcych szczeglnych wymogw w zakresie dokumentowania wydatkw uznawanych za koszty uzyskania przychodw z najmu. W zwizku z tym za ich udokumentowanie naley przyj kady dokument, z ktrego bdzie wynika fakt poniesienia i zwizek z uzyskanym przychodem. Dokumentami takimi mog by zarwno faktury VAT jak i paragony fiskalne wraz z wycigami bankowymi potwierdzajcymi zapat.
                  • 02.04.2013Podatki 2013: Zmiany w zakresie kas rejestrujcych od 1 kwietnia 2013 r.
                   Od 1 kwietnia 2013 r. obowizuje rozporzdzenie z 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujcych (Dz.U. poz. 363), zwane dalej rozporzdzeniem. Rozporzdzenie to byo poprzedzone rozporzdzeniem z 28 listopada 2008 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym musz odpowiada kasy rejestrujce oraz warunków ich stosowania (Dz.U. nr 212, poz. 1338, z pón. zm.), zwane dalej rozporzdzeniem 2008.
                   • 28.03.2013Okres przechowywania kopii paragonów fiskalnych
                    Pytanie podatnika: Wnioskodawca prowadzi sprzeda w 17 punktach sprzeday detalicznej. Sprzeda jest ewidencjonowana za pomoc kas fiskalnych. W zwizku z posiadaniem kilkunastu punktów handlu detalicznego, Wnioskodawca posiada bardzo du ilo kopii paragonów fiskalnych. Paragony fiskalne przechowuje od 2004 r. do chwili obecnej, co stanowi duy problem techniczny zwizany z archiwizacj. Jak dugo Wnioskodawca ma obowizek przechowywa kopie paragonów (tzw. rolek)?
                    • 07.03.2013Kasy rejestrujce: Dokumentowanie wielu transakcji sprzeday na rzecz tego samego klienta
                     Pytanie podatnika: Wnioskodawczyni jest czynnym podatnikiem VAT. W ramach dziaalnoci gospodarczej sprzedaje zestawy produktów na rzecz m.in. osób fizycznych nieprowadzcych dziaalnoci. Czy Wnioskodawczyni moe sprzedawa jednemu klientowi 10 takich zestawów i nabija na jeden paragon? Czy musi sprzeda tylko jeden zestaw na jeden paragon?
                     • 14.02.2013Patnoci za pomoc systemu PayPal a obowizek instalacji kasy fiskalnej
                      Pytanie podatnika: Wnioskodawca prowadzi dziaalno gospodarcz, przedmiotem dziaalnoci jest handel gotowych produktów, gównie bielizny damskiej. Sprzeday Wnioskodawca dokonuje jedynie za porednictwem wasnych sklepów internetowych, a take za porednictwem amerykaskiego serwisu aukcyjnego. Transakcje dokonywane s za porednictwem serwisu transakcyjnego PayPal, a nastpnie wszystkie patnoci trafiaj bezporednio na firmowe konto bankowe. Wszystkie transakcje w 100% ewidencjonowane s za pomoc faktur VAT. Czy zwaywszy na powysze okolicznoci Wnioskodawca musi zaoy kas fiskaln?
                      • 14.02.2013Wystawienie faktury przy braku paragonu a konieczno ponownej zapaty VAT
                       Pytanie podatnika: Czy Spóka powinna wystawi faktur w sytuacji, gdy klient nie jest w stanie przedstawi oryginau paragonu, jeli Spóka moe zidentyfikowa dokonan transakcj zarejestrowan uprzednio przy uyciu kasy rejestrujcej za pomoc innych ni paragon dowodów? Jeli tak, to czy wystawienie tej faktury, w przypadku gdy transakcja zostaa zaewidencjonowana uprzednio przy uyciu kasy rejestrujcej i zostaa ujta na podstawie raportów fiskalnych w deklaracji VAT Spóki, powoduje konieczno ponownej zapaty podatku VAT od tej samej transakcji?
                       • 07.02.2013Opóniony raport dobowy kasy fiskalnej
                        Pytanie podatnika: Podatnik dokonuje ewidencji wpat otrzymanych od osób fizycznych nie prowadzcych dziaalnoci gospodarczej przy pomocy kasy fiskalnej. Czasami zdarza si, e paragony (lub faktury do paragonów lub raporty kasy fiskalnej) zawieraj bdne dane, lub pojawia si konieczno ich skorygowania z innego powodu. Jak podatnik powinien postpi w przypadku nie wykonania raportu dobowego kasy fiskalnej w dniu, którego raport dotyczy i wykonania go w innym dniu?
                        • 25.01.2013Najem samochodu osobowego w kosztach uzyskania przychodw
                         Pytanie podatnika: Spka, podpisaa umow najmu samochodu osobowego bdcego wasnoci jednego ze wsplnikw. Samochd ten jest wpisany do ewidencji rodkw trwaych waciciela. Zgodnie z umow najmu Spka ponosi koszty uytkowania samochodu - obejmujce koszty eksploatacyjne tj. wydatki na paliwo, drobne naprawy, czci zamienne, koszty konserwacji i mycia, opaty parkingowe, opaty za korzystanie z autostrad. Spka rwnie otrzymuje zgodnie z umow rachunki miesiczne za czynsz najmu samochodu, ktre dla wystawcy s przychodem z dziaalnoci. Czy warto kwoty czynszu naley rozlicza zgodnie z art. 22 ustawy z ograniczeniami wynikajcymi z art. 23 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych?
                         • 28.12.2012Podatki 2013. Zmiany w VAT: Fakturowanie
                          W zwizku z koniecznoci implementowania zmian wprowadzonych dyrektyw Rady 2010/45/UE z dnia 13 lipca 2010 r. zmieniajc dyrektyw 2006/112/WE w sprawie wsplnego systemu podatku od wartoci dodanej w odniesieniu do przepisw dotyczcych fakturowania (Dz. Urz. UE L 189 z 22.07.2010, str. 1), zwan dalej dyrektyw 2010/45/UE, Minister Finansw wyda nastpujce rozporzdzenia:
                          • 04.12.2012PIT: Wysoko przychodu po udzieleniu bonifikaty
                           Pytanie podatnika: Czy dla celw podatku dochodowego od osb fizycznych, w przypadku udzielanych bonifikat, przychodem (postaw opodatkowania) jest kwota nalena po uwzgldnieniu bonifikat, pomniejszona o podatek VAT, czy te podstawa podatkowania powinna by ustalana z pominiciem udzielonych bonifikat?
                           • 28.11.2012PKPiR: Paragon za przejazd takswk jako dowd poniesienia wydatku
                            Zagadnienie, czy przejazd takswk moe by dokumentowany w podatkowej ksidze przychodw i rozchodw paragonem z kasy fiskalnej, czy te konieczne jest posiadanie faktury lub rachunku wystawionego przez takswkarza, budzi cige kontrowersje. Dziay ksigowe podatnikw zwykle twierdz, e paragon jest niewystarczajcym dokumentem. Podatnicy uwaaj natomiast, e skoro ponieli koszt i s w stanie udowodni zwizek przyczynowo-skutkowy np. z osignitym przychodem, to naley ten koszt zaksigowa take na podstawie paragonu.
                            • 21.11.2012Dowd wewntrzny jako potwierdzenie zakupu towaru
                             Pytanie podatnika: Wnioskodawca cz towarw przeznaczonych do sprzeday bdzie nabywa w sklepach, gdzie jedynym dostpnym dowodem sprzeday bdzie paragon. Na podstawie otrzymanego paragonu bdzie przygotowywa dowd wewntrzny. Tak przygotowany dokument (wraz z paragonem, bdcym jego zacznikiem) zostanie oznaczony numerem kolejnym i podpisany przez Wnioskodawc. Czy tak sporzdzony dowd wewntrzny moe zosta uznany za dowd ksigowy?
                             • 14.11.2012Obowizek doczania paragonu do kopii faktury
                              Pytanie podatnika: Czy w przypadku dokonania sprzeday zaewidencjonowanej przez Spk na kasie fiskalnej, w stosunku do ktrej wystawiona zostaa faktura VAT, konieczne jest doczanie do kopii faktury VAT paragonu dokumentujcego t sprzeda oraz jego przechowywanie przez Spk?
                              • 29.10.2012Prawie milion kary dla spki Apart – informacja UOKiK
                               Spka Apart, waciciel sieci salonw z biuteri oraz sklepu internetowego, stosowaa postanowienia, utrudniajce konsumentom dochodzenie ich praw – ocenia prezes UOKiK. Za naruszenie zbiorowych interesw konsumentw spka ma zapaci ponad 970 tys. z.
                               • 25.10.2012Dokumentowanie podry subowej
                                Pytanie podatnika: Czy mona zaliczy do kosztw uzyskania przychodu wydatki subowe zapacone kart subow pracownika spki udokumentowane: formularzem zlecenia podry subowej; wycigiem bankowym z karty subowej; owiadczeniem pracownika zawierajcym przyczyn braku faktury (rachunku), paragonu lub biletu za przejazd rodkiem komunikacji (taxi, autobus, metro, kolej podmiejska, tramwaj) oraz zawierajcym owiadczenie, i przejazd odbywa si w ramach zleconej podry subowej (potwierdzonym przez przeoonego pracownika)?
                                • 23.10.2012Kasy fiskalne 2013: MF nie odstpi od wprowadzenia niszego limitu
                                 Interpelacja nr 8473 do ministra finansw w sprawie wprowadzenia kas fiskalnych do przedsibiorstw, ktrych roczne obroty przekrocz 20 tys. z
                                 • 19.10.2012Podatki 2013: Zmiany w VAT 2013. Obowizkowa tre faktury
                                  Dua cz zmian jakie zaproponowao Ministerstwo Finansw w projekcie nowelizacji ustawy o VAT dotyczy fakturowania. Zmieni si m.in. terminy wystawiania faktur, uregulowana bdzie take kwestia wystawiania tzw. faktur na danie, o czym pisalimy wczoraj. Dzisiaj zajmiemy si zmianami dotyczcymi treci faktury. Jedn z istotniejszych jest likwidacja wymogu umieszczania na fakturze niektrych danych, np. zlikwidowany bdzie obowizek umieszczania numeru rejestracyjnego samochodu na fakturach dokumentujcych nabycie paliw. Zlikwidowane bd rwnie okrelenia „Faktura VAT-MP”, „Faktura VAT-mara” oraz moliwo umieszczenia informacji, e podatek VAT rozlicza nabywca.
                                  • 17.10.2012Zapata przelewem w dni wolne od pracy a moment ewidencji w kasie
                                   Pytanie podatnika: W jaki sposb wprowadzi na kas fiskaln wpaty poprzez przelewy bankowe w dni wolne od pracy (sobota, niedziela, wita) i sporzdzi raporty dzienne i miesiczne? W jaki sposb wprowadzi na kas fiskaln i wykona raporty dzienne i miesiczne wpaty poprzez przelewy bankowe w okresie urlopw (3-4 tygodnie na przeomie miesicy)?
                                   • 12.10.2012Stawka VAT dla pakietw hotelowych
                                    Z uzasadnienia: Oferowane do sprzeday poprzez platform internetow usugi hotelowe powizane z usugami dodatkowymi jak. np. kolacja, czyli w tzw. pakiecie, stanowi usug kompleksow (wiadczenie zoone), do ktrego naley stosowa jednolit stawk podatku od towarw i usug w wysokoci 8%.
                                    • 11.10.2012PIT: Zwrot kosztw noclegu pracownika niebdcego w delegacji
                                     Z uzasadnienia: Zapata przez pracodawc kosztu noclegu pracownika wykonujcego swe obowizki w miejscu okrelonym w umowie o prac (poza siedzib firmy oraz miejsca zamieszkania pracownika) stanowi racjonalny wydatek firmy zwizany z realizacj okrelonych celw gospodarczych. Wydatek ten ponoszony w interesie pracodawcy, stanowicy koszt dziaalnoci gospodarczej poniesiony w celu osignicia przychodw firmy nie moe by uznany za element przychodu pracownika.
                                     • 12.09.2012Jedna kasa fiskalna dla sklepu i kawiarni
                                      Pytanie: W ramach dziaalnoci gospodarczej prowadz sklep i kawiarni, ktre znajduj si pod tym samym adresem. Mam zainstalowane dwie kasy fiskalne - jedna jest w kawiarni, a druga w sklepie. Aktualnie koczy si pami kasy zainstalowanej w kawiarni. Serwisant obsugujcy kasy zasugerowa moliwo dalszego ewidencjonowania sprzeday wsplnie na jednej kasie. Od strony praktycznej stosowanie jednej kasy bdzie polegao na fizycznym przeniesieniu kasy po zamkniciu sklepu do kawiarni, a po zamkniciu kawiarni i wykonaniu raportu dobowego przeniesieniu z powrotem do pomieszczenia sklepowego. Taki sposb uytkowania kasy nie koliduje, ze wzgldu na rne godziny otwarcia sklepu i kawiarni. Czy mog ewidencjonowa sprzeda na jednej wsplnej kasie?
                                      • 16.08.2012Przechowywanie kopii paragonw fiskalnych
                                       Pytanie podatnika: Czy Spka zobowizana jest do przechowywania kopii paragonw fiskalnych sporzdzanych przy zastosowaniu kasy na noniku papierowym, przez okres dwch lat liczc od koca roku, w ktrym nastpia sprzeda zarejestrowana za porednictwem kasy rejestrujcej?
                                       • 02.08.2012Zwrot kosztw wyjazdu a przychd pracownika
                                        Pytania podatnika: Czy zwrot przedstawicielom handlowym wydatkw poniesionych przez nich w zwizku z wykonywaniem pracy na noclegi w hotelach Spka powinna traktowa jako przychd ze stosunku pracy oraz pobiera i odprowadza zaliczk na podatek dochodowy od osb fizycznych? Czy w przypadku zaliczenia do przychodw pracownika wydatkw na hotele pracownik moe korzysta ze zwolnienia okrelonego w art. 21 ust. 1 pkt 19 z uwzgldnieniem ust. 14 art. 21 ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych? Czy koszty pobytu w miejscowoci siedziby pracodawcy (innej ni miejsce zamieszkania i pracy przedstawicieli i innych pracownikw) pokryte przez pracodawc stanowi bdzie dochd podatkowy pracownika?
                                        • 27.07.2012Koszty uzyskania przychodw: Dokumentowanie poniesienia wydatku
                                         Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osb prawnych, jak rwnie analogicznie ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych, nie zawieraj ani wskazwek, ani wymogw co do formy, w jakiej podatnik powinien udokumentowa poniesienie kosztu uzyskania przychodu.
                                         • 25.07.2012Zwrot kosztw wyywienia a przychd pracownika
                                          Pytanie podatnika: Czy poniesione przez pracownikw koszty wyywienia podczas podry subowych (take ponad wysoko diety okrelonej w rozporzdzeniu w sprawie podry krajowych oraz podry zagranicznych) nie stanowi przychodu opodatkowanego podatkiem dochodowym od osb fizycznych?
                                          • 24.07.2012Kasy fiskalne 2012: Zwolnienie z obowizku ewidencjonowania przy zapacie na konto
                                           Pytanie podatnika: Czy wiadczenie usug, za ktre zapata nastpia za porednictwem poczty lub banku jest zwolniona z obowizku ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy rejestrujcej do dnia 31 grudnia 2012 roku, gdy rozpoczcie ewidencjonowania tych usug przez podatnika nie nastpio przed dniem 1 stycznia 2011 roku?
                                           • 17.07.2012Moment powstania przychodu przy sprzeday kart prezentowych
                                            Pytanie podatnika: Wnioskodawca prowadzi dziaalno w zakresie handlu. Dla klientw wprowadza tzw. karty prezentowe, ktre wystpuj w formie bonw towarowych. Karty prezentowe maj okrelony termin wanoci. Przy pomocy tych kart klient sklepu dokonuje patnoci za zakupione towary. Na etapie sprzeday karty prezentowej wystawiana jest nota obcieniowa o wartoci rwnej wartoci zakupionej karty, ktra nie jest ksigowana do przychodw. W momencie wykorzystania karty prezentowej wystawiany jest paragon fiskalny lub faktura. Jeeli karty nie zostan wykorzystane, warto not obcieniowych jest ksigowana do przychodu w zapaconej kwocie. Czy Wnioskodawca prawidowo rozlicza moment powstania przychodu?
                                            • 11.07.2012Zmiany w VAT 2013: Faktury
                                             Dua cz zmian w ustawie o VAT, ktre planuje resort finansw dotyczy faktur. W ustawie proponuje si uchylenie art. 106 i jednoczesne wprowadzenie bloku przepisw dotyczcych fakturowania (art. 106a-106r). Propozycje zmian maj przede wszystkim na celu dostosowanie przepisw do zmian wprowadzonych dyrektyw 2010/45/UE oraz szerokie uregulowanie zagadnie dotyczcych obowizkw zwizanych z fakturowaniem w ustawie. Projekt zakada m.in. wprowadzenie instytucji faktury uproszczonej, ktr przedsibiorcy bd mogli stosowa do kwoty 450 z. Taka faktura nie bdzie musiaa zawiera czci elementw, ktre dzi s wymagane. Ponadto, zgodnie z projektowanymi przepisami faktura elektroniczna ma by tak samo traktowana, jak faktura papierowa.
                                             • 10.05.2012Odliczenie VAT: Wprowadzenie do firmy prywatnego majtku
                                              Pytanie podatnika: Wnioskodawca zamierza rozpocz prowadzenie dziaalnoci gospodarczej. Do prowadzenia tej dziaalnoci niezbdny bdzie mu m.in. samochd osobowy i komputer. W zwizku z tym Wnioskodawca ma zamiar przeznaczy do prowadzenia dziaalnoci uywane przez niego zakupione uprzednio na potrzeby prywatne: samochd osobowy i komputer. Komputer zosta nabyty na podstawie faktury VAT wystawionej na imi i nazwisko Wnioskodawcy, natomiast samochd zosta nabyty na podstawie faktury VAT wystawionej na imi i nazwisko jego ony. Czy w zwizku z zakupem samochodu i komputera przysuguje cakowite lub czciowe prawo do odliczenia podatku VAT?
                                              • 30.04.2012Amortyzacja: Prywatny majtek w firmie
                                               Pytanie podatnika: Wnioskodawca ma zamiar przeznaczy do prowadzenia dziaalnoci uywane przez niego, zakupione uprzednio na potrzeby prywatne: samochd osobowy i komputer, ktre zostan wpisane do ewidencji rodkw trwaych. Jaka jest warto pocztkowa samochodu i komputera bdca podstaw amortyzacji? Jak naley ustali warto pocztkow rodka trwaego nabytego przed rozpoczciem prowadzenia dziaalnoci gospodarczej, gdy znana i udokumentowana jest cena zakupu?
                                               • 26.04.2012MF planuje powane zmiany w VAT
                                                Obowizek podatkowy ma co do zasady powstawa wraz z upywem miesica, w ktrym dokonano dostawy towaru lub wykonano usug – to jedna ze zmian szykowanych przez Ministerstwo Finansw. Zgodnie z projektem nowelizacji ustawy o VAT, przedsibiorcy bd mogli korzysta rwnie z uproszczonej formy faktury.
                                                • 26.04.2012Samochd ony w firmie ma
                                                 Pytanie podatnika: Wnioskodawca zamierza rozpocz prowadzenie dziaalnoci gospodarczej do ktrej niezbdny bdzie m.in. samochd osobowy. W zwizku z tym, Wnioskodawca ma zamiar przeznaczy do prowadzenia teje dziaalnoci uywany przez Niego, zakupiony uprzednio na potrzeby prywatne, samochd osobowy. Samochd osobowy zosta nabyty na imi i nazwisko ony i na ni jest zarejestrowany. Czy Wnioskodawca moe wnie ww. samochd osobowy do prowadzonej dziaalnoci gospodarczej?
                                                 • 27.03.2012Przechowywanie kopii faktur papierowych w formie elektronicznej
                                                  Pytanie podatnika: Czy spka moe przechowywa kopie wystawionych faktur VAT w oryginalnej elektronicznej formie, bez koniecznoci ich drukowania, jeli orygina faktury VAT nadal bdzie drukowany i przekazywany kontrahentowi w formie papierowej?
                                                  • 27.12.2011Stawka VAT na monta sauny
                                                   Z uzasadnienia WSA: Usugi polegajce na dostawie wraz z montaem i uruchomieniem kabin saun, montau urzdze do saun, montau wanien SPA, ani parowych, przy spenieniu warunku, i s wykonywane w budynkach lub ich czciach i s zaliczane do budownictwa objtego spoecznym programem mieszkaniowym, s opodatkowane 8% stawk podatku od towarw i usug, jeeli przedmiotowe usugi s wykonywane w procesie budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy przedmiotowego obiektu budowlanego.

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] nastpna strona »