Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

fus

 • 17.11.2015Prawo do emerytury. 40 lat okresu skadkowego wystarczy?
  Ubezpieczeni majcy okres skadkowy na poziomie co najmniej 40 lat powinni mc przechodzi na emerytur nawet wtedy, gdy nie osignli jeszcze wieku emerytalnego – twierdzi klub parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego. Posowie tej partii skierowali ju do Sejmu nowej kadencji odpowiedni projekt nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z FUS.
  • 04.09.2015Okres suby wojskowej w stau emerytalnym
   Zapytanie nr 8353 do ministra pracy i polityki spoecznej w sprawie wczenia zasadniczej suby wojskowej do okresu skadkowego ZUS
   • 28.08.2015Wystawianie zawiadcze o zatrudnieniu i zarobkach pene problemów
    20 sierpnia 2015 r. zwróciem si na pimie do firmy x, która przeja na przechowanie akta osobowe mojego byego zakadu pracy, w którym byem zatrudniony w latach 1978–1988, z prob o wystawienie dokumentu z zakresu stosunku pracy, w tym dokumentu potwierdzajcego wysoko wynagrodzenia dla potrzeb ZUS, w celu ustalenia kapitau pocztkowego. W odpowiedzi otrzymaem od tej firmy pismo nastpujcej treci: „W zwizku z Pana prob z dnia 20 sierpnia 20015 r. uprzejmie prosimy o wpat w tytuu usugi kwoty 50 z na nasze konto. Czas zaatwienia sprawy okoo 3–4 miesice”. Czy rzeczywicie musz ponosi opat za wystawienie tego dokumentu dla potrzeb ustalenia kapitau pocztkowego?
    • 19.08.2015Rozpatrywanie wnioskw o rent do poprawki?
     Interpelacja nr 33584 w sprawie niejasnoci w rozpatrywaniu wnioskw rentowych z tytuu czciowej niezdolnoci do pracy.
     • 11.08.2015Czy bdzie nowa ulga w skadkach ZUS?
      Interpelacja nr 33423 w sprawie ulgi w skadkach ZUS dla osb prowadzcych dziaalno gospodarcz w maych miejscowociach, nie osigajc dochodu.
      • 07.08.2015Prawo do okresowej emerytury kapitaowej
       W myl art. 7 ustawy z 21 listopada 2008 r. o emeryturach kapitaowych (Dz.U. z 2014 r., poz. 1097), zwanej dalej ustaw o emeryturach kapitaowych, ze rodkw zewidencjonowanych na subkoncie, o ktrym mowa w art. 40a ustawy z 13 padziernika 1998 r. o systemie ubezpiecze spoecznych, przysuguje okresowa emerytura kapitaowa. Okresowa emerytura kapitaowa przysuguje czonkowi OFE do ukoczenia 67. roku ycia.
       • 31.07.2015Emerytura czciowa a wysoko wiadczenia po osigniciu powszechnego wieku emerytalnego
        Ubezpieczony (mczyzna) urodzony 15 stycznia 1950 r. ukoczy 15 wrzenia 2015 r. powszechny wiek emerytalny wynoszcy 65 lat i 9 miesicy. Dotychczas udowodni 40-letni sta skadkowy i nieskadkowy. Naley do otwartego funduszu emerytalnego. Kiedy powinien zoy wniosek o emerytur czciow oraz jakie warunki musi speni, aby j otrzyma?
        • 24.07.2015Kto i kiedy moe wycofa wniosek o emerytur? Pracownik czy zakad pracy?
         W myl przepisu art. 116 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z FUS (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 748), zwanej dalej ustaw emerytaln, postpowanie w sprawach wiadcze wszczyna si na podstawie wniosku zainteresowanego, chyba e ustawa stanowi inaczej.
         • 29.06.2015Kiedy mona podwyszy emerytur?
          W myl art. 87 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpiecze Spoecznych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 1440, z pn. zm.), w przypadku gdy emerytura przysugujca z FUS, obliczona wedug nowych zasad, cznie z okresow emerytur kapitaow albo doywotni emerytur kapitaow, jest nisza od emerytury najniszej, emerytur przysugujc z FUS, w tym emerytur ustalon ze zwikszeniem za okresy opacania skadek na Fundusz Emerytalny Rolnikw, Fundusz Ubezpieczenia Spoecznego Rolnikw i ubezpieczenie emerytalno-rentowe rolnikw, podwysza si w taki sposb, aby suma tych wiadcze nie bya nisza od tej kwoty, o ile ubezpieczony osign podwyszony wiek emerytalny oraz udowodni okresy skadkowe i nieskadkowe w wymiarze wynoszcym co najmniej 20 lat w przypadku kobiety i 25 lat w przypadku mczyzny.
          • 26.06.2015Kiedy mona podwyszy emerytur?
           W myl art. 87 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpiecze Spoecznych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 1440, z pn. zm.), w przypadku gdy emerytura przysugujca z FUS, obliczona wedug nowych zasad, cznie z okresow emerytur kapitaow albo doywotni emerytur kapitaow, jest nisza od emerytury najniszej, emerytur przysugujc z FUS, w tym emerytur ustalon ze zwikszeniem za okresy opacania skadek na Fundusz Emerytalny Rolnikw, Fundusz Ubezpieczenia Spoecznego Rolnikw i ubezpieczenie emerytalno-rentowe rolnikw, podwysza si w taki sposb, aby suma tych wiadcze nie bya nisza od tej kwoty, o ile ubezpieczony osign podwyszony wiek emerytalny oraz udowodni okresy skadkowe i nieskadkowe w wymiarze wynoszcym co najmniej 20 lat w przypadku kobiety i 25 lat w przypadku mczyzny.
           • 13.05.2015Na emerytur nie warto przechodzi w czerwcu
            Interpelacja nr 32310 do ministra pracy i polityki spoecznej w sprawie obliczania kapitau pocztkowego osb skadajcych wniosek o emerytur lub rent w czerwcu danego roku
            • 05.05.2015Rekompensata przy braku prawa do wczeniejszej emerytury
             W myl art. 2 pkt 5 ustawy z 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz.U. nr 237, poz. 1656, z pn. zm.), zwanej dalej ustaw pomostow, rekompensata jest form odszkodowania za utrat moliwoci nabycia prawa do wczeniejszej emerytury z tytuu pracy w szczeglnych warunkach lub o szczeglnym charakterze dla osb, ktre nie nabd prawa do emerytury pomostowej. Osoba uprawniona do emerytury w powszechnym wieku emerytalnym, skadajc wniosek o t emerytur, moe zaznaczy, e jednoczenie ubiega si o rekompensat.
             • 29.04.2015Rozwizanie umowy o prac jako warunek nabycia prawa do emerytury lub renty
              Zgodnie z art. 100 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpiecze Spoecznych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 1440, z pn. zm.), zwanej dalej ustaw emerytaln, prawo do wiadcze okrelonych w ustawie powstaje z dniem spenienia wszystkich warunkw wymaganych do nabycia tego prawa.
              • 29.04.2015Emerytura dla osoby uprawnionej do renty wypadkowej
               W myl art. 26 ust. 1 ustawy z 30 padziernika 2002 r. o ubezpieczeniu spoecznym z tytuu wypadkw przy pracy i chorb zawodowych (tekst jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 167, poz. 1322, z pn. zm.), zwanej dalej ustaw wypadkow, osoba uprawniona do emerytury i renty z tytuu niezdolnoci do pracy wskutek wypadku przy pracy (choroby zawodowej) ma prawo do wypaty: emerytury zwikszonej o poow renty, albo renty zwikszonej o poow emerytury.
               • 28.04.2015Rozwizanie umowy o prac jako warunek nabycia prawa do emerytury lub renty
                Zgodnie z art. 100 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpiecze Spoecznych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 1440, z pn. zm.), zwanej dalej ustaw emerytaln, prawo do wiadcze okrelonych w ustawie powstaje z dniem spenienia wszystkich warunkw wymaganych do nabycia tego prawa.
                • 24.04.2015Zmiany w ustalaniu wysokoci emerytur ju od 1 maja
                 Zapytanie nr 8057 do ministra pracy i polityki spoecznej w sprawie planowanej poprawki do art. 55 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpiecze Spoecznych
                 • 23.04.2015Czy ubezpieczenie w ZUS i KRUS mona czy?
                  Interpelacja nr 31758 w sprawie czenia ubezpieczenia KRUS i ZUS do wyliczenia emerytury.
                  • 16.04.2015Zbieg prawa do wicej ni jednego wiadczenia emerytalno-rentowego
                   W myl art. 95 ust.1 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpiecze Spoecznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1440, z pn. zm.), zwanej dalej ustaw emerytaln, w razie zbiegu u jednej osoby prawa do kilku wiadcze przewidzianych w ustawie wypaca si jedno z tych wiadcze - wysze lub wybrane przez zainteresowanego.
                   • 15.04.2015Skadka zdrowotna dla maych przedsibiorcw
                    Interpelacja nr 31814 do prezesa Rady Ministrw w sprawie naliczania skadek ZUS dla firm zatrudniajcych mniej ni 10 osb
                    • 26.03.2015Tryb postpowania o przyznanie emerytury wedug nowych zasad
                     Poczynajc od 1 stycznia 2013 r. prawo do emerytury przyznawanej i obliczanej wedug nowych zasad, zwanej dalej now emerytur, przysuguje emerytom, ktrzy osign zrnicowany powszechny wiek emerytalny, o ktrym mowa w art. 24 ust. 1a i 1b oraz w art. 27 ust. 2 i 3 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpiecze Spoecznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 1440, z pn. zm., dalej: ustawa emerytalna). Prawo do nowej emerytury zaley wycznie od osignicia przez wnioskodawc zrnicowanego powszechnego wieku emerytalnego. Dla ustalenia prawa do tej emerytury nie ma znaczenia dugo posiadanego okresu skadkowego i nieskadkowego. Konieczne jest jednak udowodnienie jakiegokolwiek okresu ubezpieczenia.
                     • 20.03.2015Wstrzymane emerytury z 32-procentow stawk PIT
                      Interpelacja nr 31203 do ministra finansw w sprawie opodatkowania zwrotu zawieszonych emerytur
                      • 18.03.2015Zmiany w zasiku pogrzebowym od 1 marca 2015 r.
                       Od 1 marca 2015 r. obowizuj przepisy ustawy z dnia 23 padziernika 2014 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z FUS oraz niektrych innych ustaw (Dz. U. poz. 1682), wprowadzajce m. in. zmiany w zakresie uprawnie do zasiku pogrzebowego.
                       • 18.03.2015Tryb postpowania o przyznanie emerytury wedug nowych zasad
                        Poczynajc od 1 stycznia 2013 r. prawo do emerytury przyznawanej i obliczanej wedug nowych zasad, zwanej dalej now emerytur, przysuguje emerytom, ktrzy osign zrnicowany powszechny wiek emerytalny, o ktrym mowa w art. 24 ust. 1a i 1b oraz w art. 27 ust. 2 i 3 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpiecze Spoecznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 1440, z pn. zm., dalej: ustawa emerytalna). Prawo do nowej emerytury zaley wycznie od osignicia przez wnioskodawc zrnicowanego powszechnego wieku emerytalnego. Dla ustalenia prawa do tej emerytury nie ma znaczenia dugo posiadanego okresu skadkowego i nieskadkowego. Konieczne jest jednak udowodnienie jakiegokolwiek okresu ubezpieczenia.
                        • 17.03.2015Zmiany w zasiku pogrzebowym od 1 marca 2015 r.
                         Od 1 marca 2015 r. obowizuj przepisy ustawy z dnia 23 padziernika 2014 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z FUS oraz niektrych innych ustaw (Dz. U. poz. 1682), wprowadzajce m. in. zmiany w zakresie uprawnie do zasiku pogrzebowego.
                         • 17.03.2015Odpowiedzialno patnika skadek jest nieograniczona czasowo?
                          Interpelacja nr 30946 do ministra pracy i polityki spoecznej w sprawie odpowiedzialnoci patnika skadek
                          • 12.03.2015Ocena niezdolnoci do pracy. Czy bd zmiany?
                           Interpelacja nr 30945 w sprawie oceny niezdolnoci do pracy.
                           • 04.03.2015Warunki nabycia emerytury czciowej
                            Zgodnie z art. 26b ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpiecze Spoecznych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 1440, z pn. zm., dalej: ustawa emerytalna) ubezpieczonym urodzonym po 31 grudnia 1948 r., ktrzy nie osignli podwyszonego wieku emerytalnego, okrelonego w art. 24 ust. 1a i 1b ustawy emerytalnej, przysuguje emerytura czciowa. Musz jednak speni cznie nastpujce warunki:
                            • 04.03.2015Zaliczenie pracy w gospodarstwie rolnym do emerytury
                             W niektrych przypadkach okres pracy w gospodarstwie rolnym moe mie wpyw na prawo bd brak prawa do emerytury z ZUS. Moe mie rwnie wpyw na wysoko wiadczenia.
                             • 03.03.2015Warunki nabycia emerytury czciowej
                              Zgodnie z art. 26b ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpiecze Spoecznych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 1440, z pn. zm., dalej: ustawa emerytalna) ubezpieczonym urodzonym po 31 grudnia 1948 r., ktrzy nie osignli podwyszonego wieku emerytalnego, okrelonego w art. 24 ust. 1a i 1b ustawy emerytalnej, przysuguje emerytura czciowa. Musz jednak speni cznie nastpujce warunki:
                              • 20.02.2015System emerytalny. Opozycja proponuje instytucj emerytury minimalnej
                               System emerytalny powinien zosta uzupeniony o instytucj emerytury minimalnej uzalenionej od wysokoci wynagrodzenia minimalnego, na ktr mogliby si zdecydowa ubezpieczeni – twierdzi klub parlamentarny Solidarnej Polski. Partia przygotowaa odpowiedni projekt nowelizacji i w tym tygodniu przekazaa go do Sejmu.
                               • 19.02.2015System emerytalny. Opozycja proponuje instytucj emerytury minimalnej
                                System emerytalny powinien zosta uzupeniony o instytucj emerytury minimalnej uzalenionej od wysokoci wynagrodzenia minimalnego, na ktr mogliby si zdecydowa ubezpieczeni – twierdzi klub parlamentarny Solidarnej Polski. Partia przygotowaa odpowiedni projekt nowelizacji i w tym tygodniu przekazaa go do Sejmu.
                                • 16.02.2015Zwrot zalegego wiadczenia z ZUS jest opodatkowany PIT
                                 Interpelacja nr 30256 w sprawie objcia 32-procentow stawk podatku dochodowego od osb fizycznych emerytw, na rzecz ktrych ZUS wypaca zalege wiadczenia na podstawie prawomocnego orzeczenia sdowego.
                                 • 09.02.2015Emerytura pomostowa. Dokumenty od pracodawcy (patnika skadek)
                                  W zakresie postpowania w sprawach o przyznanie emerytury pomostowej stosuje si odpowiednio przepisy art. 116-128a ustawy o emeryturach i rentach z FUS (art. 28 ustawy o emeryturach pomostowych). Przy czym, ubezpieczeni urodzeni po dniu 31 grudnia 1948 r., do ktrych nie stosuje si art. 46-47, 50, 50a oraz 50e ustawy emerytalnej, zgaszaj wnioski o emerytur bezporednio w organie rentowym (art. 182 ustawy emerytalnej). Tak wic, pracodawca nie ma obowizku poredniczenia w skadaniu wniosku o emerytur dla osoby urodzonej po 31 grudnia 1948 r., przechodzcej na emerytur wedug nowych zasad.
                                  • 06.02.2015Emerytura pomostowa. Dokumenty od pracodawcy (patnika skadek)
                                   W zakresie postpowania w sprawach o przyznanie emerytury pomostowej stosuje si odpowiednio przepisy art. 116-128a ustawy o emeryturach i rentach z FUS (art. 28 ustawy o emeryturach pomostowych). Przy czym, ubezpieczeni urodzeni po dniu 31 grudnia 1948 r., do ktrych nie stosuje si art. 46-47, 50, 50a oraz 50e ustawy emerytalnej, zgaszaj wnioski o emerytur bezporednio w organie rentowym (art. 182 ustawy emerytalnej). Tak wic, pracodawca nie ma obowizku poredniczenia w skadaniu wniosku o emerytur dla osoby urodzonej po 31 grudnia 1948 r., przechodzcej na emerytur wedug nowych zasad.
                                   • 19.01.2015Podatki 2015. Jakie jeszcze zmiany w prawie podatkowym?
                                    Interpelacja nr 29731 w sprawie jakoci systemu podatkowego.
                                    • 19.12.2014Okresowe emerytury kapitaowe - nowe rozwizania dla kobiet
                                     Warunki nabywania prawa do okresowej emerytury kapitaowej ze rodkw zewidencjonowanych na subkoncie w ZUS okrela ustawa z 19 listopada 2008 r. o emeryturach kapitaowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r. poz. 1097). Okresowa emerytura kapitaowa przysuguje osobie ubezpieczonej (kobiecie) urodzonej po 31 grudnia 1948 r., ktra:
                                     • 08.12.2014Skadki na ubezpieczenie spoeczne coraz wysze
                                      Interpelacja nr 28781 w sprawie wzrostu wysokoci skadki na ubezpieczenie spoeczne
                                      • 25.11.2014Zasady waloryzacji emerytur i rent - prezydent podpisa nowel ustawy
                                       Prezydent Bronisaw Komorowski podpisa w ostatni pitek nowelizacj ustawy o emeryturach i rentach z FUS. Nowela zmienia zasady waloryzacji emerytur i rent - w przyszym roku ustanowiony zostanie minimalny prg wzrostu wiadcze, ktry wyniesie 36 z.
                                       • 24.11.2014Zasady waloryzacji emerytur i rent - prezydent podpisa nowel ustawy
                                        Prezydent Bronisaw Komorowski podpisa w ostatni pitek nowelizacj ustawy o emeryturach i rentach z FUS. Nowela zmienia zasady waloryzacji emerytur i rent – w przyszym roku ustanowiony zostanie minimalny prg wzrostu wiadcze, ktry wyniesie 36 z.
                                        • 14.10.2014Emerytury kapitaowe: Godne czy godowe?
                                         Interpelacja nr 27940 do ministra pracy i polityki spoecznej w sprawie kapitaowej formuy obliczania wiadcze emerytalnych
                                         • 02.09.2014Emerytury i renty 2015. MPiPS przedstawio projekt zmian
                                          Do ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpiecze Spoecznych wprowadzona zostanie zasada gwarantowanej kwoty podwyki wiadcze emerytalno-rentowych – wynika z projektu przedstawionego w pitek przez Ministerstwo Pracy i Polityki Spoecznej. Podniesienie wysokoci wiadcze kosztowa ma budet pastwa rocznie ponad 2 mld z.
                                          • 01.09.2014Emerytury i renty 2015. MPiPS przedstawio projekt zmian
                                           Do ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpiecze Spoecznych wprowadzona zostanie zasada gwarantowanej kwoty podwyki wiadcze emerytalno-rentowych – wynika z projektu przedstawionego w pitek przez Ministerstwo Pracy i Polityki Spoecznej. Podniesienie wysokoci wiadcze kosztowa ma budet pastwa rocznie ponad 2 mld z.
                                           • 28.08.2014ZUS ma coraz wiksze problemy ze ciganiem nalenoci
                                            W 2013 r. kwota niecignitych przez Zakad Ubezpiecze Spoecznych nalenoci z tytuu skadek na ubezpieczenia spoeczne przekroczya kwot 55 mld z – wynika z kontroli przeprowadzonej przez Najwysz Izb Kontroli. Inspektorzy wytykaj Zakadowi liczne nieprawidowoci i brak skutecznoci.
                                            • 09.05.2014Rozliczenie pracownikw delegowanych do zarzdu
                                             Pytanie podatnika: Czy koszty pracownicze, w tym wynagrodzenia i skadki FUS oddelegowanych pracownikw do zarzdu spki zalenej stanowi bd koszty uzyskania przychodu dla Sp. z o.o. zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osb prawnych jako koszty poniesione w celu zabezpieczenia rda przychodw?
                                             • 26.03.2014Za wychowanie dzieci przysugiwa bdzie specjalne wiadczenie?
                                              Specjalne wiadczenia dla osb, ktre wychowyway przez co najmniej 10 lat troje lub wicej dzieci – to najnowsza propozycja klubu parlamentarnego Solidarnej Polski, ktry zoy do Sejmu projekt zakadajcy wprowadzenie nowego wiadczenia. wiadczenie miaoby wynosi nieco ponad 1000 z miesicznie.
                                              • 25.03.2014Za wychowanie dzieci przysugiwa bdzie specjalne wiadczenie?
                                               Specjalne wiadczenia dla osb, ktre wychowyway przez co najmniej 10 lat troje lub wicej dzieci – to najnowsza propozycja klubu parlamentarnego Solidarnej Polski, ktry zoy do Sejmu projekt zakadajcy wprowadzenie nowego wiadczenia. wiadczenie miaoby wynosi nieco ponad 1000 z miesicznie.
                                               • 12.03.2014ZUS przedsibiorcw: Wysoko skadek bdzie zalena od przychodw?
                                                Interpelacja nr 23875 do ministra pracy i polityki spoecznej w sprawie wysokoci skadek na ubezpieczenie spoeczne osb prowadzcych dziaalno gospodarcz
                                                • 27.02.2014Terminy. Czas na informacje PIT i ZUS
                                                 Do 28 lutego patnicy PIT maj obowizek przekazania podatnikowi i urzdowi skarbowemu informacji PIT-11, PIT-8C i IFT-1R, rocznego obliczenia podatku PIT-40 i PIT40A/11A. Do koca lutego patnicy skadek maj take obowizek przekaza ubezpieczonym informacje o skadkach ZUS za 2013 r. Natomiast emeryci i rencici, do jutra maj czas na przekazanie do ZUS informacji o wysokoci przychodw uzyskanych w 2013 r. z pracy zarobkowej.