Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

fus

 • 30.08.2018Pracownicze Plany Kapitaowe - szczegóy
  Rzd oficjalnie ponformowa o przyjciu projektu ustawy, regulujcej zasady funkcjonowania kolejnego programu emerytalnego, którym maj sta si Pracownicze Plany Kapitaowe (PPK). Wg rzdowej informacji to program dodatkowego i dobrowolnego oszczdzania, przeznaczony dla ok. 11,5 mln osób zatrudnionych. PPK ma umoliwi gromadzenie dugoterminowych oszczdnoci, wypacanych po zakoczeniu aktywnoci zawodowej. Oto caa tre komunikatu, opublikowanego m.in. na stronach Ministerstwa Finansów, zawierajcego bardziej szczegóowe informacje na temat programu.
  • 20.08.2018Zmiany w prowadzeniu akt osobowych z wtpliwociami
   Od 1 stycznia 2019 roku obowizywa zaczn nowe przepisy o dokumentacji pracowniczej. Do najwaniejszych zmian nalee bd m.in. moliwo prowadzenia dokumentacji w wersji elektronicznej oraz wprowadzenie zasady, e teczki pracownicze maj by przechowywane przez okres 10 lat. Cz zapisów budzi jednak wiele kontrowersji i wtpliwoci. Zgodnie z nowymi regulacjami, pracodawca bdzie mia obowizek trzyma w teczce dodatkowe dokumenty, np. kart ewidencji czasu pracy, co spowoduje, e znacznie zwiksz one swoje gabaryty i co miesic doczana bdzie do nich nowa dokumentacja. Innym nieprecyzyjnym zapisem jest obowizek niszczenia dokumentów.
   • 25.05.2018Komu przysuguje renta rodzinna?
    Renta rodzinna jest wiadczeniem z ubezpieczenia spoecznego majcym na celu zapewnienie rodków pieninych po mierci ubezpieczonego tym sporód czonków rodziny, którzy wraz z jego mierci utracili ywiciela. Zasady nabywania prawa do renty rodzinnej zostay cile okrelone przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpiecze Spoecznych.
    • 21.05.2018Niepenosprawno, niezdolno do pracy, renta
     Niepenosprawno nie oznacza automatycznie niezdolnoci do pracy. Std orzeczenie o niepenosprawnoci i orzeczenie o niezdolnoci do pracy maj odmienne znaczenie dla osób, które si nimi legitymuj. Aby stara si o rent z tytuu niezdolnoci do pracy, konieczne jest orzeczenie o takiej wanie niezdolnoci. Z kolei potwierdzona orzeczeniem niepenosprawno uprawnia do korzystania z rónego rodzaju ulg, uatwie i wiadcze pomocowych, pomagajcych w codziennym funkcjonowaniu osobom, które z racji swojej niepenosprawnoci czsto musz powici wiele czasu i dodatkowych nakadów, aby w miar normalnie funkcjonowa w otoczeniu spoecznym.
     • 18.05.2018Niepenosprawno, niezdolno do pracy, renta
      Niepenosprawno nie oznacza automatycznie niezdolnoci do pracy. Std orzeczenie o niepenosprawnoci i orzeczenie o niezdolnoci do pracy maj odmienne znaczenie dla osób, które si nimi legitymuj. Aby stara si o rent z tytuu niezdolnoci do pracy, konieczne jest orzeczenie o takiej wanie niezdolnoci. Z kolei potwierdzona orzeczeniem niepenosprawno uprawnia do korzystania z rónego rodzaju ulg, uatwie i wiadcze pomocowych, pomagajcych w codziennym funkcjonowaniu osobom, które z racji swojej niepenosprawnoci czsto musz powici wiele czasu i dodatkowych nakadów, aby w miar normalnie funkcjonowa w otoczeniu spoecznym.
      • 30.03.2018MF podao informacje o wykonaniu budetu w miesicach stycze - luty 2018
       Jak poinformowao Ministerstwo Finansów w komunikacie, opublikowanym na swoich stronach internetowych, wykonanie budetu pastwa w okresie stycze - luty 2018 r. w stosunku do ustawy budetowej na 2018 r. wynioso:
       • 22.03.2018Problemy z zawiadczeniami A1 wydawanymi kierowcom w transporcie midzynarodowym
        Dokument A1 - „Zawiadczenie o ustawodawstwie dotyczcym zabezpieczenia spoecznego majcym zastosowanie do osoby uprawnionej” wydaje si w celu potwierdzenia, któremu ustawodawstwu dotyczcemu zabezpieczenia spoecznego dana osoba podlega oraz powiadczenia, e nie jest ona zobowizana do opacania skadek w innym pastwie czonkowskim.
        • 26.02.2018Poradniki ZUS: Zasady opacania skadek na FGP i FEP z przykadami
         Zakad Ubezpiecze Spoecznych udostpnia okresowo aktualizowane poradniki dotyczce realizowania obowizków zwizanych z opacaniem skadek na ubezpieczenia, ilustrujc je praktycznymi przykadami. Publikujemy poradnik, dotyczcy Funduszu Gwarantowanych wiadcze Pracowniczych i Funduszu Emerytur Pomostowych.
         • 23.02.2018Poradniki ZUS: Zasady opacania skadek na FGP i FEP z przykadami
          Zakad Ubezpiecze Spoecznych udostpnia okresowo aktualizowane poradniki dotyczce realizowania obowizków zwizanych z opacaniem skadek na ubezpieczenia, ilustrujc je praktycznymi przykadami. Publikujemy poradnik, dotyczcy Funduszu Gwarantowanych wiadcze Pracowniczych i Funduszu Emerytur Pomostowych.
          • 13.02.2018Emerytury i renty 2018: Wskanik waloryzacji 102,98%
           W 2018 r. wskanik waloryzacji emerytur i rent wyniesie 102,98 proc. - wynika z komunikatu, który podpisaa w ostatnich dniach szefowa resortu rodziny, pracy i polityki spoecznej. W konsekwencji najnisza emerytura wzronie o 29,80 z. Przecitne wiadczenie emerytalne z Funduszu Ubezpiecze Spoecznych zwikszy si natomiast o 67,28 z. To najwysza waloryzacja od 5 lat.
           • 12.02.2018Emerytury i renty 2018: Wskanik waloryzacji 102,98%
            W 2018 r. wskanik waloryzacji emerytur i rent wyniesie 102,98 proc. – wynika z komunikatu, który podpisaa w ostatnich dniach szefowa resortu rodziny, pracy i polityki spoecznej. W konsekwencji najnisza emerytura wzronie o 29,80 z. Przecitne wiadczenie emerytalne z Funduszu Ubezpiecze Spoecznych zwikszy si natomiast o 67,28 z. To najwysza waloryzacja od 5 lat.
            • 18.01.2018ZUS i KRUS - jak ustala si emerytur dwuzawodowców
             Obowizujcy obecnie stan prawny reguluje sytuacj osób, które zmieniay rodzaj dziaalnoci zarobkowej, a w zwizku z tym byy objte rónymi systemami ubezpieczenia. Inne reguy obowizuj osoby urodzone po 1948 r., a inne urodzone przed 1949 r., co wynika z reformy systemowej ubezpieczenia emerytalnego wprowadzonej w 1999 r.
             • 12.10.2017ZUS: Zasady opacania skadek na Fundusz Emerytur Pomostowych w przykadach
              Zgodnie z przepisami ustawy o emeryturach pomostowych, skadka na Fundusz Emerytur Pomostowych jest opacana za okres od 1 stycznia 2010 r. za pracownika, który spenia cznie nastpujce warunki:
              • 05.09.2017ZUS: Mona ju skada wniosek o emerytur w obnionym wieku
               Od 1 wrzenia br. moesz zoy wniosek o emerytur w obnionym wieku emerytalnym (60 lat dla kobiet, 65 lat dla mczyzn) na podstawie zmienionych przepisów. Wniosek o emerytur moesz zoy: przez internet - za pomoc Platformy Usug Elektronicznych ZUS (PUE ZUS), osobicie w kadej placówce ZUS, poczt.
               • 04.09.2017ZUS: Mona ju skada wniosek o emerytur w obnionym wieku
                Od 1 wrzenia br. moesz zoy wniosek o emerytur w obnionym wieku emerytalnym (60 lat dla kobiet, 65 lat dla mczyzn) na podstawie zmienionych przepisów. Wniosek o emerytur moesz zoy: przez internet - za pomoc Platformy Usug Elektronicznych ZUS (PUE ZUS), osobicie w kadej placówce ZUS, poczt.
                • 01.06.2017Niezidentyfikowane pienidze na kontach ZUS?
                 Interpelacja nr 12009 w sprawie niezidentyfikowanych rodków pieninych na kontach ZUS
                 • 30.05.2017Emerytury i renty 2018: Pracodawcy proponuj minimaln waloryzacj
                  W 2018 r. emerytury i renty powinny wzrosn tylko o wysoko wynikajc z gwarancji ustawowych – twierdzi Business Centre Club. Eksperci organizacji uwaaj, e w sytuacji wysokiego deficytu systemu emerytalnego oraz obnienia od padziernika br. wieku emerytalnego wiksza waloryzacja wiadcze mogaby negatywnie wpyn na budet pastwa.
                  • 29.05.2017Emerytury i renty 2018: Pracodawcy proponuj minimaln waloryzacj
                   W 2018 r. emerytury i renty powinny wzrosn tylko o wysoko wynikajc z gwarancji ustawowych – twierdzi Business Centre Club. Eksperci organizacji uwaaj, e w sytuacji wysokiego deficytu systemu emerytalnego oraz obnienia od padziernika br. wieku emerytalnego wiksza waloryzacja wiadcze mogaby negatywnie wpyn na budet pastwa.
                   • 20.03.2017ZUS nie wypaci emerytury za zbyt krótki sta pracy?
                    Interpelacja nr 10255 do ministra rodziny, pracy i polityki spoecznej w sprawie groby niewypacenia wiadcze emerytalnych osobom, które nie udokumentuj, e przepracoway 15 lat.
                    • 08.12.2016Czy w 2017 r. bdzie rewaloryzacja rent i emerytur?
                     Interpelacja nr 7676 w sprawie rewaloryzacji rent i emerytur
                     • 26.10.2016Podleganie ubezpieczeniu spoecznemu rolników a emerytura z ZUS
                      Osoby, które maj sta wypracowany w gospodarstwie rolnym, podczas którego paciy skadki do KRUS, jak równie sta emerytalny poza rolnictwem, podczas którego byy opacane skadki do ZUS, nabd prawo do wiadczenia z obu systemów.
                      • 25.10.2016Podleganie ubezpieczeniu spoecznemu rolników a emerytura z ZUS
                       Osoby, które maj sta wypracowany w gospodarstwie rolnym, podczas którego paciy skadki do KRUS, jak równie sta emerytalny poza rolnictwem, podczas którego byy opacane skadki do ZUS, nabd prawo do wiadczenia z obu systemów.
                       • 20.09.2016Emerytury i renty 2017 – rzd przedstawi projekt ws. waloryzacji
                        Rzd opublikowa projekt nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach, w ktrym zaproponowano m.in. podniesienie wysokoci wszystkich wiadcze z Funduszu Ubezpiecze Spoecznych o co najmniej 10 z oraz podwyk najniszej emerytury do poziomu 1000 z. Waloryzacja ma kosztowa w sumie 1,4 mld z. Nowoci bdzie mechanizm waloryzacji wiadcze z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spoecznego. 
                        • 19.09.2016Emerytury i renty 2017 – rzd przedstawi projekt ws. waloryzacji 
                         Rzd opublikowa projekt nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach, w ktrym zaproponowano m.in. podniesienie wysokoci wszystkich wiadcze z Funduszu Ubezpiecze Spoecznych o co najmniej 10 z oraz podwyk najniszej emerytury do poziomu 1000 z. Waloryzacja ma kosztowa w sumie 1,4 mld z. Nowoci bdzie mechanizm waloryzacji wiadcze z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spoecznego. 
                         • 01.09.2016Jaki jest tryb postpowania o przyznanie emerytury wedug nowych zasad?
                          Prawo do emerytury przyznawanej i obliczanej wedug nowych zasad, zwanej dalej now emerytur, przysuguje emerytom, ktrzy osign zrnicowany powszechny wiek emerytalny, o ktrym mowa w art. 24 ust. 1a i 1b oraz w art. 27 ust. 2 i 3 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpiecze Spoecznych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 887), zwanej dalej ustaw emerytaln.
                          • 31.08.2016Jaki jest tryb postpowania o przyznanie emerytury wedug nowych zasad?
                           Prawo do emerytury przyznawanej i obliczanej wedug nowych zasad, zwanej dalej now emerytur, przysuguje emerytom, ktrzy osign zrnicowany powszechny wiek emerytalny, o ktrym mowa w art. 24 ust. 1a i 1b oraz w art. 27 ust. 2 i 3 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpiecze Spoecznych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 887), zwanej dalej ustaw emerytaln.
                           • 25.08.2016Emerytury z OFE do gruntownej zmiany?
                            Interpelacja nr 4682 w sprawie planowanych zmian w OFE.
                            • 09.08.2016Dodatek pielgnacyjny bdzie wyszy?
                             Interpelacja nr 4814 w sprawie podwyszenia dodatku pielgnacyjnego na dziecko z orzeczeniem o niepenosprawnoci.
                             • 05.08.2016Jakie wiadczenia emerytalne w ramach ZUS i KRUS?
                              Interpelacja nr 4518 do ministra rodziny, pracy i polityki spoecznej, ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie zbiegu wiadcze emerytalnych w ramach ZUS i KRUS.
                              • 07.07.2016Okresy pracy w rolnictwie przy ustalaniu prawa do emerytury czciowej
                               Zgodnie z art. 26b ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpiecze Spoecznych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 887), dalej ustawa emerytalna, ubezpieczonym urodzonym po 31 grudnia 1948 r., ktrzy nie osignli podwyszonego wieku emerytalnego, okrelonego w art. 24 ust. 1a i 1b ustawy emerytalnej, przysuguje emerytura czciowa. Musz jednak speni cznie nastpujce warunki:
                               • 06.07.2016Okresy pracy w rolnictwie przy ustalaniu prawa do emerytury czciowej
                                Zgodnie z art. 26b ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpiecze Spoecznych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 887), dalej ustawa emerytalna, ubezpieczonym urodzonym po 31 grudnia 1948 r., ktrzy nie osignli podwyszonego wieku emerytalnego, okrelonego w art. 24 ust. 1a i 1b ustawy emerytalnej, przysuguje emerytura czciowa. Musz jednak speni cznie nastpujce warunki:
                                • 29.06.2016Brexit a polski biznes zaoony w Wielkiej Brytanii
                                 Dla Polakw i polskich firm zarejestrowanych na Wyspach wynik referendum nie oznacza ani deportacji, ani koca biznesu w Zjednoczonym Krlestwie. Wielka Brytania przez co najmniej 2 lata pozostanie czci Wsplnoty i tu nic si nie zmieni. Nawet po tym czasie relacje handlowe Unii z drug gospodark Europy i pit gospodark wiata pozostan otwarte, bo jak na niczym innym, ale na wolnym handlu zaley obu stronom najbardziej.
                                 • 28.06.2016Brexit a polski biznes zaoony w Wielkiej Brytanii
                                  Dla Polakw i polskich firm zarejestrowanych na Wyspach wynik referendum nie oznacza ani deportacji, ani koca biznesu w Zjednoczonym Krlestwie. Wielka Brytania przez co najmniej 2 lata pozostanie czci Wsplnoty i tu nic si nie zmieni. Nawet po tym czasie relacje handlowe Unii z drug gospodark Europy i pit gospodark wiata pozostan otwarte, bo jak na niczym innym, ale na wolnym handlu zaley obu stronom najbardziej.
                                  • 20.06.2016Prawo do emerytury z ZUS i KRUS dla osb urodzonych po 1948 r.
                                   W myl art. 4 pkt 13 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpiecze Spoecznych (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r., poz. 748, z pn. zm.) za ubezpieczonego uwaa si osob podlegajc ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowym, a take osob, ktra przed 1 stycznia 1999 r. podlegaa ubezpieczeniu spoecznemu lub zaopatrzeniu emerytalnemu, z wyczeniem ubezpieczenia spoecznego rolnikw.
                                   • 17.06.2016Prawo do emerytury z ZUS i KRUS dla osb urodzonych po 1948 r.
                                    W myl art. 4 pkt 13 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpiecze Spoecznych (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r., poz. 748, z pn. zm.) za ubezpieczonego uwaa si osob podlegajc ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowym, a take osob, ktra przed 1 stycznia 1999 r. podlegaa ubezpieczeniu spoecznemu lub zaopatrzeniu emerytalnemu, z wyczeniem ubezpieczenia spoecznego rolnikw.
                                    • 29.04.2016Emerytury przedsibiorcw. Czy wysze skadki to wysze wiadczenie?
                                     Zasady nabycia prawa do emerytury oraz sposb jej wyliczenia szczegowo okrelaj odpowiednie przepisy ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z FUS (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r., poz. 748, z pn. zm.), zwana dalej ustaw emerytaln. Przepisy te s identyczne dla wszystkich ubezpieczonych, w tym rwnie dla osb prowadzcych pozarolnicz dziaalno gospodarcz.
                                     • 04.04.2016Korzystanie ze rodkw Funduszu Rezerwy Demograficznej zostanie ograniczone?
                                      Wprowadzenie staych ogranicze dotyczcych dysponowania rodkami z Funduszu Rezerwy Demograficznej przez rzd oraz czasowe zawieszenie (do koca 2017 r.) moliwoci ich wykorzystywania – to gwne propozycje, ktre klub parlamentarny Nowoczesnej przedstawi w projekcie nowelizacji ustawy o systemie ubezpiecze spoecznych. Projekt trafi do Sejmu pod koniec marca. 
                                      • 21.03.2016Potrcenia i egzekucja ze wiadcze emerytalno-rentowych
                                       Interpelacja nr 720 w sprawie potrce ze wiadcze emerytalno-rentowych.
                                       • 02.03.2016Ponowne ustalenie wysokoci emerytury - brak dokumentacji pacowej
                                        Interpelacja nr 856 do ministra rodziny, pracy i polityki spoecznej w sprawie procedury ponownego ustalenia wysokoci emerytury
                                        • 01.03.2016Renta rodzinna dla wspmaonka
                                         Interpelacja nr 930 do ministra rodziny, pracy i polityki spoecznej w sprawie rnej sytuacji wdw, ktre korzystaj z renty rodzinnej
                                         • 16.02.2016Resort finansw szykuje now bro na podatnikw?
                                          W zeszym tygodniu przez media przetoczyy si informacje o tym, e Ministerstwo Finansw zamierza utworzy now spk, wydzielon ze struktury urzdu, ktrej celem bdzie tropienie podatnikw i szukanie niepaccych podatkw. Czy powinnimy zacz si ba?
                                          • 15.02.2016Resort finansw szykuje now bro na podatnikw?
                                           W zeszym tygodniu przez media przetoczyy si informacje o tym, e Ministerstwo Finansw zamierza utworzy now spk, wydzielon ze struktury urzdu, ktrej celem bdzie tropienie podatnikw i szukanie niepaccych podatkw. Czy powinnimy zacz si ba?
                                           • 13.01.2016Zaliczanie okresw ubezpieczenia w KRUS i ZUS
                                            Interpelacja nr 22 do ministra rodziny, pracy i polityki spoecznej w sprawie czenia okresw skadkowych w FUS i KRUS
                                            • 05.01.2016Od 2016 r. nowe kody i zmiana wzoru deklaracji ZUS DRA
                                             Zakad Ubezpiecze spoecznych informuje, e zostao opublikowane rozporzdzenie ministra pracy i polityki spoecznej z 10 listopada 2015 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie okrelenia wzorw zgosze do ubezpiecze spoecznych i ubezpieczenia zdrowotnego,
                                             • 04.01.2016Od 2016 r. nowe kody i zmiana wzoru deklaracji ZUS DRA
                                              Zakad Ubezpiecze spoecznych informuje, e zostao opublikowane rozporzdzenie ministra pracy i polityki spoecznej z 10 listopada 2015 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie okrelenia wzorw zgosze do ubezpiecze spoecznych i ubezpieczenia zdrowotnego,
                                              • 08.12.2015Oskadkowanie wszystkich umw pomoe budetowi tylko czasowo
                                               Resort pracy i polityki spoecznej rozwaa oskadkowanie wszystkich umw cywilnoprawnych i powizanie kwoty skadek paconych przez samozatrudnionych z wysokoci ich dochodw. Jak szacuj Pracodawcy RP, takie rozwizanie pomogoby budetowi tylko w krtkiej i redniej perspektywie czasowej. 
                                               • 07.12.2015Oskadkowanie wszystkich umw pomoe budetowi tylko czasowo
                                                Resort pracy i polityki spoecznej rozwaa oskadkowanie wszystkich umw cywilnoprawnych i powizanie kwoty skadek paconych przez samozatrudnionych z wysokoci ich dochodw. Jak szacuj Pracodawcy RP, takie rozwizanie pomogoby budetowi tylko w krtkiej i redniej perspektywie czasowej. 
                                                • 25.11.2015Deficyt FUS przekroczy w tym roku 50 mld z
                                                 W 2015 r. na konto Funduszu Ubezpiecze Spoecznych (FUS) trafi z tytuu skadek cznie ok. 145 mld z, ale na poszczeglne wiadczenia wydanych ma by w sumie ok. 200 mld z. Deficyt wyranie przekroczy zatem kwot 50 mld z. Bezporednia dotacja budetowa wyniesie a 42 mld z.
                                                 • 24.11.2015Deficyt FUS przekroczy w tym roku 50 mld z
                                                  W 2015 r. na konto Funduszu Ubezpiecze Spoecznych (FUS) trafi z tytuu skadek cznie ok. 145 mld z, ale na poszczeglne wiadczenia wydanych ma by w sumie ok. 200 mld z. Deficyt wyranie przekroczy zatem kwot 50 mld z. Bezporednia dotacja budetowa wyniesie a 42 mld z.
                                                  • 18.11.2015Prawo do emerytury. 40 lat okresu skadkowego wystarczy?
                                                   Ubezpieczeni majcy okres skadkowy na poziomie co najmniej 40 lat powinni mc przechodzi na emerytur nawet wtedy, gdy nie osignli jeszcze wieku emerytalnego – twierdzi klub parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego. Posowie tej partii skierowali ju do Sejmu nowej kadencji odpowiedni projekt nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z FUS.

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] ... [ 8 ] nastpna strona »