Szukaj
Wykop ten artyku Do陰cz do nas na Facebooku

Najbli窺ze szkolenia podatki.biz:

02.06.2020, e-learning

02.06.2020, e-learning

02.06.2020, e-learning


02.06.2020, e-learning

wszystkie szkolenia »

REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artyku造: Facebook

04.09.2018

Pracownicze Plany Kapita這we - szczegó造

Rz康 oficjalnie ponformowa o przyj璚iu projektu ustawy, reguluj帷ej zasady funkcjonowania kolejnego programu emerytalnego, którym maj sta si Pracownicze Plany Kapita這we (PPK). Wg rz康owej informacji to program dodatkowego i dobrowolnego oszcz璠zania, przeznaczony dla ok. 11,5 mln osób zatrudnionych. PPK ma umo磧iwi嗆 gromadzenie d逝goterminowych oszcz璠no軼i, wyp豉canych po zako鎍zeniu aktywno軼i zawodowej. Oto ca豉 tre嗆 komunikatu, opublikowanego m.in. na stronach Ministerstwa Finansów, zawieraj帷ego bardziej szczegó這we informacje na temat programu.

  • Pracownicze Plany Kapita這we (PPK) to program dodatkowego i dobrowolnego oszcz璠zania, przeznaczony dla ok. 11,5 mln osób zatrudnionych.

  • PPK umo磧iwi gromadzenie d逝goterminowych oszcz璠no軼i, wyp豉canych po zako鎍zeniu aktywno軼i zawodowej.

  • 字odki zgromadzone w PPK b璠 stanowi prywatn w豉sno嗆 uczestników, a pierwsze grupy pracowników mog zacz望 oszcz璠za ju w po這wie 2019 r.

字odki zgromadzone w PPK b璠 stanowi prywatn w豉sno嗆 uczestników, a pierwsze grupy pracowników mog zacz望 oszcz璠za ju w po這wie 2019 r.

W 2017 r. rz康 przyj掖 Strategi na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, której kluczowym elementem jest Program Budowy Kapita逝, s逝膨cy budowaniu oszcz璠no軼i Polaków. Ma on na celu w szczególno軼i zwi瘯szenie bezpiecze雟twa finansowego obywateli i stabilno軼i systemu finansów publicznych, rozwój lokalnego rynku kapita這wego oraz podniesienie mo磧iwo軼i rozwoju gospodarki. Jednym z jego filarów b璠 PPK, które b璠 tworzone w celu systematycznego gromadzenia d逝goterminowych oszcz璠no軼i przez ich uczestników z przeznaczeniem na wyp豉t po zako鎍zeniu aktywno軼i zawodowej.

„Pracownicze Plany Kapita這we s pierwszym programem oszcz璠no軼iowym skierowanym do 11,5 miliona obywateli, który ma szanse sta si prawdziwie powszechnym, dzi瘯i wp豉tom zarówno po stronie pracodawcy, pracownika jak i bud瞠tu pa雟twa" – powiedzia豉 minister finansów prof. Teresa Czerwi雟ka. „字odki zgromadzone w PPK podnios bezpiecze雟two finansowe Polaków, a po zako鎍zeniu okresu aktywno軼i zawodowej, b璠 uzupe軟ieniem 鈍iadcze z systemu powszechnego. 字odki te zasil równie polski rynek kapita這wy, a wzrost udzia逝 oszcz璠no軼i d逝goterminowych obni篡 koszty finansowania inwestycji w Polsce i b璠zie sprzyja polskiej gospodarce" – doda豉 minister.

Dlaczego PPK s potrzebne

Wprowadzenie powszechnego, d逝goterminowego oszcz璠zania jest konieczne, bo jak wynika z Zielonej Ksi璕i Przegl康u Emerytalnego 2016 r. – 3/4 Polaków nie odk豉da pieni璠zy na staro嗆, podaj帷 jako powód brak wystarczaj帷ych 鈔odków na ten cel lub ich brak. Opracowuj帷 system dodatkowego oszcz璠zania wzi皻o pod uwag, 瞠 w przysz這軼i wysoko嗆 鈍iadcze emerytalnych dla wielu Polaków mo瞠 by niewystarczaj帷a, dlatego konieczne jest dywersyfikowanie dochodów, aby zapewni obywatelom godne 篡cie na emeryturze. Uwzgl璠niono równie procesy demograficzne i ich oddzia造wanie na stabilno嗆 finansow Funduszu Ubezpiecze Spo貫cznych (z jednej strony maleje liczba urodze, z drugiej – wyd逝瘸 si 鈔ednie trwanie 篡cia, co wp造wa na sytuacj FUS).

„Projekt by szeroko konsultowany, a wi瘯szo嗆 zg豉szanych postulatów zosta豉 przyj皻a. Reprezentatywne organizacje pracodawców oraz zwi您ków zawodowych wyrazi造 pozytywne stanowisko wobec projektu" – przypomnia豉 minister Teresa Czerwi雟ka.

PPK ruszaj w po這wie 2019 r.

Od po這wy 2019 r. gromadzenie oszcz璠no軼i w ramach PPK b璠 mog造 rozpocz望 pierwsze grupy pracowników.字odki zgromadzone w tym programie przez uczestnika PPK zostan wyp豉cone mu po osi庵ni璚iu przez niego 60. roku 篡cia (ten sam wiek dla kobiet i m篹czyzn wprowadzono zgodnie z zasadami równego traktowania w odniesieniu do dobrowolnych systemów zabezpieczenia emerytalnego pracowników). 字odki zgromadzone w PPK b璠 stanowi prywatn w豉sno嗆 uczestników.

W ramach projektowanych rozwi您a przewidziano zawieranie dwóch rodzajów umów:

  • umowy o zarzadzanie PPK (stronami b璠 podmiot zatrudniaj帷y i instytucja finansowa),

  • umowy o prowadzenie PPK (stronami b璠 osoba zatrudniona i instytucja finansowa). Instytucje finansowe to: fundusz inwestycyjny zarz康zany przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych, fundusz emerytalny zarz康zany przed Powszechne Towarzystwo Emerytalne (PTE) albo pracownicze towarzystwo emerytalne lub zak豉d ubezpiecze.

Powszechno嗆 PPK

Powszechno嗆 systemu PPK nak豉da na podmioty zatrudniaj帷e (pracodawców) obowi您ek zawierania z instytucj finansow umowy o zarz康zanie PPK, je瞠li zatrudniaj co najmniej jedn osob (w imieniu tej osoby pracodawca b璠zie musia zawrze umow z instytucj finansow o prowadzenie PPK). Umowa o zarz康zanie PPK b璠zie zawierana z instytucj finansow w postaci elektronicznej pozwalaj帷ej na utrwalenie jej tre軼i na trwa造m no郾iku. Umowa o prowadzenie PPK b璠zie zawierana z instytucj finansow, z któr podmiot zatrudniaj帷y zawar umow o zarz康zanie PPK. Umowa o zarz康zanie PPK b璠zie wpisywana do ewidencji PPK prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju SA.

Wszystkie podmioty zatrudniaj帷e (pracodawcy) b璠 tworzy PPK dla wszystkich osób zatrudnionych (np. pracowników na etacie i zatrudnionych na umowie-zleceniu). Obowi您ek zawierania umów o zarz康zanie PPK b璠zie wprowadzany stopniowo: od 1 lipca 2019 r. dla podmiotów, które zatrudniaj co najmniej 250 osób; od 1 stycznia 2020 r. dla podmiotów zatrudniaj帷ych co najmniej 50 osób; od 1 lipca 2020 r. dla podmiotów zatrudniaj帷ych co najmniej 20 osób, od 1 stycznia 2021 r. dla pozosta造ch podmiotów oraz osób zatrudnionych w jednostkach sektora finansów publicznych.

Dobrowolno嗆 PPK

Ka盥y zatrudniony zostanie zapisany do programu automatycznie, ale b璠zie móg si z niego wycofa, czyli oszcz璠zanie w PPK b璠zie dobrowolne. Oznacza to, 瞠 uczestnik PPK b璠zie móg zrezygnowa z dokonywania wp豉t do PPK na podstawie pisemnej deklaracji z這穎nej podmiotowi zatrudniaj帷emu. Za這穎no jednak mo磧iwo嗆 ponownego powrotu do programu – co cztery lata podmiot zatrudniaj帷y b璠zie informowa uczestnika PPK, który z這篡 deklaracj o rezygnacji z dokonywania wp豉t do PPK, o ponownym dokonywaniu wp豉t. Oznacza to, 瞠 je郵i uczestnik PPK b璠zie chcia zrezygnowa z dokonywania wp豉t do PPK, to co 4 lata b璠zie musia sk豉da stosown deklaracj.

Jednocze郾ie uczestnik PPK, który zrezygnowa z udzia逝 w programie, w ka盥ym momencie b璠zie móg ponownie do niego przyst徙i.

Wp豉ty do PPK

Wp豉ty do PPK b璠 dokonywane przez podmiot zatrudniaj帷y i uczestnika programu. Wp豉ta podstawowa do PPK wyniesie 2 proc. wynagrodzenia, stanowi帷ego podstaw wymiaru sk豉dek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od uczestnika programu i 1,5 proc. wynagrodzenia, stanowi帷ego podstaw wymiaru sk豉dek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od podmiotu zatrudniaj帷ego. Uczestnik PPK, którego miesi璚zne wynagrodzenie uzyskiwane z ró積ych 廝óde, b璠zie równe lub ni窺ze ni 120 proc. minimalnego wynagrodzenia w danym roku – b璠zie móg dokonywa wp豉ty podstawowej ni窺zej ni 2 proc., ale nie mniejszej ni 0,5 proc. To propozycja dla osób najmniej zarabiaj帷ych.

Podmiot zatrudniaj帷y b璠zie móg zadeklarowa w umowie o zarz康zanie PPK dokonywanie wp豉ty dodatkowej w wysoko軼i do 2,5 proc. Oznacza to, 瞠 pracodawca ka盥emu pracownikowi b璠zie dodawa przynajmniej 1,5 proc. ale nie wi璚ej ni 4 proc. (wp豉ta podstawowa i dodatkowa). Uczestnik PPK b璠zie móg tak瞠 zadeklarowa wp豉t dodatkow do 2 proc., co daje 陰cznie maksymalnie 4 proc. (wp豉ta podstawowa i dodatkowa).

W efekcie na konto pracownika w PPK b璠zie mog豉 wp造wa 陰czna wp豉ta od 3,5 do 8 proc. wynagrodzenia. Podmiot zatrudniaj帷y za niewywi您anie si z obowi您ku dokonywania wp豉t do PPK b璠zie podlega grzywnie w wysoko軼i od 1000 do 1 000 000 z. Realizacja obowi您ku tworzenia i prowadzenia PPK b璠zie kontrolowana przez Pa雟twow Inspekcj Pracy.

Wsparcie pa雟twa dla PPK

Przewidziano tak瞠 specjalne wsparcie ze strony pa雟twa dla uczestników PPK. Zach皻 do rozpocz璚ia i kontynuowania oszcz璠zania ma by jednorazowa „wp豉ta powitalna" w wysoko軼i 250 z dla ka盥ego uczestnika PPK, która b璠zie finansowana z Funduszu Pracy. Zach皻 do systematycznego oszcz璠zania b璠 tak瞠 coroczne dop豉ty do rachunku uczestnika w PPK. W praktyce b璠zie to „dop豉ta roczna" w wysoko軼i 240 z (wyp豉cona po spe軟ieniu warunków okre郵onych w ustawie), która równie zostanie sfinansowana z Funduszu Pracy.

Racjonalne inwestowanie 鈔odków

Ka盥a instytucja finansowa b璠zie musia豉 zadba o to, aby zarz康zane przez ni 鈔odki mog造 by lokowane w tzw. funduszach zdefiniowanej daty stosuj帷ych odmienne zasady polityki inwestycyjnej, uwzgl璠niaj帷e ró積y wiek uczestników PPK, w liczbie odpowiadaj帷ej co najmniej liczbie ogranicze poziomu ryzyka inwestycyjnego w zale積o軼i od wieku uczestnika. W uproszczeniu: fundusze zdefiniowanej daty b璠 swego rodzaju funduszami cyklu 篡cia, pozwalaj帷ymi na zapewnienie racjonalnego inwestowania zgromadzonych 鈔odków, tak aby 鈔odki gromadzone w ramach PPK przez uczestników zbli瘸j帷ych si do 60. roku 篡cia by造 inwestowane w sposób coraz bardziej bezpieczny. Fundusze inwestycyjne lub fundusze emerytalne, w których b璠 gromadzone 鈔odki PPK, mog inwestowa do 30 proc. zgromadzonych aktywów w aktywach denominowanych w walutach obcych.

Przyj皻o, 瞠 wynagrodzenie za zarz康zanie funduszem inwestycyjnym, funduszem emerytalnym lub subfunduszem, b璠帷ymi funduszami zdefiniowanej daty, w których lokowane b璠 鈔odki gromadzone w PPK, nie b璠zie mog這 by wi瘯sze ni 0,5 proc. warto軼i aktywów netto w skali roku. Ca趾owity limit op豉t pobieranych przez instytucje finansowe okre郵ono na poziomie do 0,6 proc. warto軼i aktywów netto takiej instytucji (nie wi璚ej ni 0,1 proc. b璠zie stanowi豉 tzw. op豉ta za osi庵ni璚ie okre郵onego wyniku inwestycyjnego).

Pozosta貫 rozwi您ania

Wa積ym elementem nowego systemu oszcz璠no軼iowego b璠zie tak瞠 ewidencja Pracowniczych Planów Kapita這wych, prowadzona przez Polski Fundusz Rozwoju SA w systemie teleinformatycznym.B璠zie ona obejmowa ewidencje:

  • towarzystw funduszy inwestycyjnych, PTE, pracowniczych towarzystw emerytalnych i zak豉dów ubezpiecze spe軟iaj帷ych wymogi okre郵one w ustawie,

  • podmiotów zatrudniaj帷ych, które zawar造 umowy o zarz康zanie PPK,

  • umów o zarz康zanie PPK zawartych przez podmioty zatrudniaj帷e,

  • uczestników PPK.

Powstanie tak瞠 portal PPK, który b璠zie mia funkcje informacyjn dla uczestników PPK, b璠zie s逝篡 do prezentacji ofert instytucji finansowych adresowanych do podmiotów zatrudniaj帷ych, a w przysz這軼i równie do informowania uczestników PPK o warto軼i zgromadzonych przez nich 鈔odków.B璠zie on prowadzony przez spó趾 zale積 od Polskiego Funduszu Rozwoju SA („operatora portalu").

Uregulowano tak瞠 kwesti podzia逝 鈔odków w sytuacji rozwodu lub uniewa積ienia ma鹵e雟twa oraz w przypadku 鄉ierci uczestnika PPK (dziedziczenie). Wprowadzono tak瞠 regulacje obejmuj帷e takie zagadnienia, jak rozporz康zanie 鈔odkami zgromadzonymi w PPK, wyp豉ty, wyp豉ty transferowe i zwrot.

Je郵i uczestnik PPK po osi庵ni璚iu 60. roku 篡cia zdecyduje o wyp豉cie zgromadzonych 鈔odków, to 25 proc. zostanie mu wyp豉conych jednorazowo, a pozosta貫 75 proc. zostanie wyp豉conych w co najmniej 120 miesi璚znych ratach (10 lat).

Uczestnik programu, po osi庵ni璚iu 60 roku 篡cia, b璠zie móg tak瞠 wnioskowa o wyp豉t 鈔odków zgromadzonych w PPK w formie 鈍iadczenia ma鹵e雟kiego. B璠zie to mo磧iwe, gdy ma鹵onek uczestnika PPK równie osi庵nie 60. rok 篡cia, a ma鹵onkowie wspólnie o鈍iadcz, 瞠 chc skorzysta w wyp豉ty w formie 鈍iadczenia ma鹵e雟kiego. 安iadczenie to b璠zie wyp豉cane przez 120 miesi璚y (ma by wyp豉cane ma鹵onkom wspólnie a do wyczerpania 鈔odków). Jednak w przypadku 鄉ierci jednego z nich, 鈍iadczenie to b璠zie wyp豉cane drugiemu w dotychczasowej wysoko軼i, a do wyczerpania zasobów.

Ponadto – przed osi庵ni璚iem 60 roku 篡cia – b璠zie mo積a wnioskowa o wyp豉t do 25 proc. 鈔odków w przypadku powa積ego zachorowania pracownika, jego ma鹵onka lub dziecka. Powa積e zachorowanie obejmie trwa陰 niezdolno嗆 do pracy uprawniaj帷 do otrzymania renty z tytu逝 niezdolno軼i do pracy (na podstawie ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z FUS) oraz wymienione w ustawie powa積e stany chorobowe. W takich przypadkach wyp豉ta, w zale積o軼i od wniosku uczestnika, b璠zie dokonywana jednorazowo albo w ratach. Nie b璠zie konieczny zwrot tych 鈔odków.

Mo磧iwe b璠zie tak瞠 jednorazowe, wcze郾iejsze wyp豉cenie 鈔odków z PPK na sfinansowanie wk豉du w豉snego do kredytu np. przy zakupie mieszkania lub domu – z obowi您kiem zwrotu w ci庵u 15 lat.

Rada Ministrów b璠zie dokonywa przegl康u funkcjonowania PPK po wej軼iu w 篡cie ustawy i ma przedk豉da Sejmowi informacj o skutkach jej obowi您ywania wraz z propozycjami zmian nie rzadziej ni co 4 lata. Ustawa ma wej嗆 w 篡cie z 1 stycznia 2019 r., z wyj徠kiem cz窷ci regulacji, które zaczn obowi您ywa w innych terminach.

毒ód這: mf.gov.pl

 

Ostatnie artyku造 z tego dzia逝

Wszystkie artyku造 z tego dzia逝 »

rozwi wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy U篡tkownicy podatki.biz. Cho czytamy uwa積ie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczeg馧owych. Zadaj帷 je, kierujecie je nie do nas, a do innych U篡tkownik闚 podatki.biz. Je瞠li chcecie wyja郾i lub rozwi您a jaki problem, zach璚amy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zesp馧 podatki.biz