Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

dziennik ustaw

 • 24.09.2020Podatki 2020: Nowe wzory VAT-8 i VAT-9M
  Z pocztkiem padziernika br. obowizywa zaczn nowe wzory deklaracji podatkowych VAT-8 i VAT-9M – wynika z rozporzdzenia resortu finansów, które opublikowano ju w Dzienniku Ustaw. Zmodyfikowane formularze bd mie zastosowanie od rozlicze za padziernik br., a zmiany mog dotyczy w sumie ok. 7,5 tys. podatników.
  • 24.09.2020Tarcza turystyczna z podpisem prezydenta
   Prezydent Andrzej Duda podpisa ustaw wprowadzajc tzw. tarcz turystyczn, która ma stanowi wsparcie dla organizatorów wycieczek i turystów. Pakiet zmian zakada m.in. utworzenie Turystycznego Funduszu Zwrotów oraz nowe mechanizmy dotyczce postojowego i zwolnienia ze skadek.
   • 24.09.2020Tarcza 5.0 (Tarcza branowa)
    Prezydent podpisa ustaw z 17 wrzenia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwizaniach zwizanych z zapobieganiem, przeciwdziaaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakanych oraz wywoanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (tzw. Tarcza 5.0). Przepisy tej ustawy wskazuj branowo przedsibiorców, którzy bd mogli skorzysta ze wiadczenia postojowego i dodatkowego wiadczenia postojowego oraz ze zwolnienia z obowizku opacania skadek za lipiec, sierpie i wrzesie br.
    • 23.09.2020Tarcza turystyczna z podpisem prezydenta
     Prezydent Andrzej Duda podpisa ustaw wprowadzajc tzw. tarcz turystyczn, która ma stanowi wsparcie dla organizatorów wycieczek i turystów. Pakiet zmian zakada m.in. utworzenie Turystycznego Funduszu Zwrotów oraz nowe mechanizmy dotyczce postojowego i zwolnienia ze skadek.
     • 23.09.2020Podatki 2020: Nowe wzory VAT-8 i VAT-9M
      Z pocztkiem padziernika br. obowizywa zaczn nowe wzory deklaracji podatkowych VAT-8 i VAT-9M – wynika z rozporzdzenia resortu finansów, które opublikowano ju w Dzienniku Ustaw. Zmodyfikowane formularze bd mie zastosowanie od rozlicze za padziernik br., a zmiany mog dotyczy w sumie ok. 7,5 tys. podatników.
      • 22.09.202050% koszty: Wynagrodzenie jako honorarium autorskie - interpretacja ogólna MF
       Dla potraktowania wynagrodzenia, jako honorarium i dla zastosowania wobec niego 50% kosztów uzyskania przychodów niezbdne jest:  powstanie utworu bdcego przedmiotem prawa autorskiego, warunkujce korzystanie przez twórc z praw autorskich i umoliwiajce rozporzdzanie majtkowym prawem autorskim do utworu,  dysponowanie obiektywnymi dowodami potwierdzajcymi powstanie utworu bdcego przedmiotem prawa autorskiego,  wyrane wyodrbnienie honorarium od innych skadników wynagrodzenia, przy czym warunek ten nie obejmuje wskazanych w interpretacji przypadków, w których 50% koszty uzyskania przychodów mona stosowa do caoci wynagrodzenia twórcy.
       • 21.09.202050% koszty: Wynagrodzenie jako honorarium autorskie - interpretacja ogólna MF
        Dla potraktowania wynagrodzenia, jako honorarium i dla zastosowania wobec niego 50% kosztów uzyskania przychodów niezbdne jest:  powstanie utworu bdcego przedmiotem prawa autorskiego, warunkujce korzystanie przez twórc z praw autorskich i umoliwiajce rozporzdzanie majtkowym prawem autorskim do utworu,  dysponowanie obiektywnymi dowodami potwierdzajcymi powstanie utworu bdcego przedmiotem prawa autorskiego,  wyrane wyodrbnienie honorarium od innych skadników wynagrodzenia, przy czym warunek ten nie obejmuje wskazanych w interpretacji przypadków, w których 50% koszty uzyskania przychodów mona stosowa do caoci wynagrodzenia twórcy.
        • 17.09.2020Wynagrodzenie minimalne wzronie wyranie. Biznes obawia si efektów
         We wtorek rzd przyj projekt rozporzdzenia, w którym przewidziano podniesienie  w 2021 r.  wynagrodzenia minimalnego z obecnych 2600 z do 2800 z brutto miesicznie. Minimalna stawka godzinowa ma wzrosn z 17,7 z do 18,3 z. Takie podwyszenie stawek krytycznie ocenia rodowisko biznesowe, wedug którego w efekcie moe doj do pogorszenia sytuacji na rynku pracy.
         • 16.09.2020Wynagrodzenie minimalne wzronie wyranie. Biznes obawia si efektów
          We wtorek rzd przyj projekt rozporzdzenia, w którym przewidziano podniesienie  w 2021 r.  wynagrodzenia minimalnego z obecnych 2600 z do 2800 z brutto miesicznie. Minimalna stawka godzinowa ma wzrosn z 17 z do 18,3 z. Takie podwyszenie stawek krytycznie ocenia rodowisko biznesowe, wedug którego w efekcie moe doj do pogorszenia sytuacji na rynku pracy.
          • 16.09.2020Bon turystyczny nie na sprzeda
           1 sierpnia 2020 roku rozpocza si realizacja projektu Polski Bon Turystyczny. Od momentu, kiedy program wystartowa, w Internecie nie trudno o znalezienie ofert sprzeday takiego bonu za mniejsz kwot. Takie dziaanie jest niezgodne z prawem. Nie odstrasza to jednak osób, którym bon si naley, jednak nie zamierzaj z niego skorzysta, ale na nim zarobi. W jaki sposób Ministerstwo Rozwoju zamierza walczy z udostpnianiem sprzeday bon w Internecie lub w innych formach?
           • 14.09.2020Zasiek macierzyski jednak bez ekonomicznych efektów pandemii?
            Do Sejmu trafi poselski projekt zmian w ustawie o wiadczeniach pieninych z ubezpieczenia spoecznego w razie choroby i macierzystwa. Posowie Lewicy proponuj ochron kobiet przed negatywnymi skutkami ekonomicznymi z tytuu tymczasowego obnienia czasu pracy oraz urodzenia dziecka w czasie pandemii. Nowela miaaby wej w ycie z moc od 31 marca br.  
            • 11.09.202050% koszty: Dokumentacja techniczna programu to literatura?
             Czy w wietle art. 22 ust. 9b pkt 1 ustawy o PIT „dziaalno twórcz w zakresie literatury” naley rozumie jako korzystanie i rozporzdzanie prawami autorskimi do dzie literackich, czy te jako korzystanie i rozporzdzanie prawami autorskimi do wszelkich twórczych tekstów, take tych o charakterze informacyjnym, publicystycznym, naukowym, takich jak dokumentacja techniczna, specyfikacje, opisy koncepcji czy podrczniki uytkowników?
             • 10.09.2020Spódzielnie bd mie wicej czasu na zatwierdzenie sprawozda finansowych
              Ministerstwo Finansów zmieni przepisy tak, aby moliwe byo zatwierdzenie sprawozda finansowych w terminie przeduonym ustawowo na zwoanie walnego zgromadzenia spódzielni. Podobne zmiany bd dotyczy równie innych ni spódzielnie i spóki jednostek, które maj bardzo liczebne organy zatwierdzajce i nie maj moliwoci podejmowania uchwa na odlego.
              • 09.09.2020Podatki 2020: MF zmienia wzory formularzy PIT
               Resort finansów opublikowa projekt zmieniajcy cz formularzy dla podatku dochodowego PIT. Modyfikacje obejm wzory PIT-4R, PIT-8AR i PIT-11. Jak tumaczy Ministerstwo Finansów, projektowane zmiany dostosuj formularze do zmian na poziomie ustawowym.
               • 08.09.2020Podatki 2020: MF zmienia wzory formularzy PIT
                Resort finansów opublikowa projekt zmieniajcy cz formularzy dla podatku dochodowego PIT. Modyfikacje obejm wzory PIT-4R, PIT-8AR i PIT-11. Jak tumaczy Ministerstwo Finansów, projektowane zmiany dostosuj formularze do zmian na poziomie ustawowym.
                • 08.09.2020Podatki 2021: Projekt utrzymujcy wysze stawki VAT ju w Sejmie
                 W przyszym roku nie dojdzie do przywrócenia stawek podatku VAT w wysokoci 22 proc. i 7 proc. – wynika z projektu nowelizacji, który trafi w poniedziaek do Sejmu. Ministerstwo Finansów zmieni warunki makroekonomiczne, po spenieniu których obecne stawki na poziomie 23 proc. i 8 proc. bd mogy zosta w przyszoci obnione o 1 pkt proc.
                 • 03.09.2020Prawo komunikacji elektronicznej – biznes apeluje o opónienie nowej ustawy
                  Nowe Prawo komunikacji elektronicznej powinno wej w ycie po 9 miesicach od ogoszenia w Dzienniku Ustaw, dziki czemu firmy z sektora komunikacji elektronicznej mogyby spokojnie dostosowa si do zmian – twierdzi Konfederacja Lewiatan. W projekcie, który przygotowao Ministerstwo Cyfryzacji, przewidziano natomiast, e wikszo nowych regulacji zacznie obowizywa ju 21 grudnia br.
                  • 03.09.2020Wzory deklaracji wpat na PFRON do zmiany
                   Wzory deklaracji wpat na Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepenosprawnych zostan dostosowane do zmian ustawowych – wynika z projektu rozporzdzenia, który przedstawio Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej. Nowe formularze DEK-II-a i DEK-II-b uwzgldni modyfikacje dotyczce m.in. terminu przekazania niewykorzystanych rodków zakadowego funduszu aktywnoci na rachunek bankowy tego funduszu.
                   • 02.09.2020Wzory deklaracji wpat na PFRON do zmiany
                    Wzory deklaracji wpat na Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepenosprawnych zostan dostosowane do zmian ustawowych – wynika z projektu rozporzdzenia, który przedstawio Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej. Nowe formularze DEK-II-a i DEK-II-b uwzgldni modyfikacje dotyczce m.in. terminu przekazania niewykorzystanych rodków zakadowego funduszu aktywnoci na rachunek bankowy tego funduszu.
                    • 31.08.2020Podatki 2021: Podatek cukrowy jednak od pocztku przyszego roku
                     Ustawa o zmianie niektórych ustaw w zwizku z promocj prozdrowotnych wyborów konsumentów czeka obecnie ju tylko na publikacj w Dzienniku Ustaw. W ustawie przewidziano m.in. wprowadzenie tzw. podatku cukrowego, czyli opaty od napojów z dodatkiem cukrów. Finalnie nowe regulacje maj wej w ycie z pocztkiem 2021 r.
                     • 28.08.2020Podatki 2021: Podatek cukrowy jednak od pocztku przyszego roku
                      Ustawa o zmianie niektórych ustaw w zwizku z promocj prozdrowotnych wyborów konsumentów czeka obecnie ju tylko na publikacj w Dzienniku Ustaw. W ustawie przewidziano m.in. wprowadzenie tzw. podatku cukrowego, czyli opaty od napojów z dodatkiem cukrów. Finalnie nowe regulacje maj wej w ycie z pocztkiem 2021 r.
                      • 26.08.2020Wicej czasu na uiszczenie opat zwizanych z nadzorem rynku kapitaowego
                       Termin na zapacenie opaty rocznej na pokrycie kosztów nadzoru nad rynkiem kapitaowym zostanie przeduony do 30 listopada 2020 r. – wynika z opublikowanego przez resort finansów projektu rozporzdzenia. Przeduenie bdzie mie jednorazowy charakter i dotyczy opaty rocznej, która jest nalena za 2020 r.
                       • 25.08.2020Ministerstwo Cyfryzacji przygotowao now ustaw o otwartych danych
                        Resort cyfryzacji przedstawi projekt nowej ustawy o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego. Przepisy zostan dostosowane do aktualnych wymogów unijnych. W efekcie zwikszona zosta ma ilo danych sektora publicznego, które s udostpniane do wykorzystania. Zmiany maj sprzyja wzrostowi innowacyjnoci gospodarki i poprawie jakoci ycia.
                        • 24.08.2020Delegowanie pracowników – ju wkrótce kolejne zmiany
                         W Dzienniku Ustaw opublikowano nowelizacj ustawy o delegowaniu pracowników w ramach wiadczenia usug oraz niektórych innych ustaw. Przepisy zostan dostosowane do aktualnych wymogów unijnych, które zakadaj m.in. wdroenie zasady takiego samego wynagrodzenia za t sam prac w tym samym miejscu. Wikszo nowych regulacji zacznie obowizywa 14 wrzenia br.
                         • 21.08.2020Delegowanie pracowników – ju wkrótce kolejne zmiany
                          W Dzienniku Ustaw opublikowano nowelizacj ustawy o delegowaniu pracowników w ramach wiadczenia usug oraz niektórych innych ustaw. Przepisy zostan dostosowane do aktualnych wymogów unijnych, które zakadaj m.in. wdroenie zasady takiego samego wynagrodzenia za t sam prac w tym samym miejscu. Wikszo nowych regulacji zacznie obowizywa 14 wrzenia br.
                          • 20.08.2020Ustawa budetowa na 2020 r. do korekty
                           Rzd przyj w rod projekt nowelizacji ustawy budetowej na rok 2020. Budet zostanie dostosowany do okolicznoci zwizanych z wybuchem pandemii koronawirusa. W projekcie zakada si, e deficyt budetu pastwa wyniesie w tym roku niemal 110 mld z, podczas gdy pierwotne zaoenia mówiy o osigniciu równowagi midzy dochodami a wydatkami.
                           • 19.08.2020Podatki 2021: Podatek od deszczu wzronie i obejmie wicej nieruchomoci
                            Opata za usugi wodne (tzw. podatek od deszczu) bdzie wysza i ma obj wicej nieruchomoci – wynika z projektu nowej ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziaania skutkom suszy. Liczba objtych opat nieruchomoci moe by w praktyce nawet 20 razy wysza ni obecnie. Zmiany maj zosta wprowadzone z pocztkiem 2021 r.
                            • 18.08.2020Podatki 2021: Podatek od deszczu wzronie i obejmie wicej nieruchomoci
                             Opata za usugi wodne (tzw. podatek od deszczu) bdzie wysza i ma obj wicej nieruchomoci – wynika z projektu nowej ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziaania skutkom suszy. Liczba objtych opat nieruchomoci moe by w praktyce nawet 20 razy wysza ni obecnie. Zmiany maj zosta wprowadzone z pocztkiem 2021 r.
                             • 17.08.2020Nowa ustawa o wyrobach winiarskich. Przepisy bd korzystniejsze dla firm
                              Resort rolnictwa i rozwoju wsi opublikowa projekt nowej ustawy o wyrobach winiarskich. Pakiet zmian obejmuje m.in. zwikszenie limitów produkcji z surowców pozyskanych z wasnego gospodarstwa, uproszczenia dotyczce zbierania danych statystycznych oraz zmniejszenie liczby kontroli. W efekcie brana winiarska ma uzyska lepsze warunki do rozwoju.
                              • 17.08.2020Nowa ustawa ws. kredytów kupieckich coraz bliej
                               Nowa ustawa dotyczca kredytów kupieckich czeka ju tylko na podpis prezydenta i publikacj w Dzienniku Ustaw. Nowe regulacje maj pozwoli na wiksze zabezpieczenie w czasie pandemii koronawirusa kredytów kupieckich dla przedsibiorstw. Jak tumaczy Ministerstwo Rozwoju, przygotowane rozwizania powinny pozytywnie wpyn na moliwo zachowania pynnoci finansowej firm w Polsce.
                               • 14.08.2020Nowa ustawa ws. kredytów kupieckich coraz bliej
                                Nowa ustawa dotyczca kredytów kupieckich czeka ju tylko na podpis prezydenta i publikacj w Dzienniku Ustaw. Nowe regulacje maj pozwoli na wiksze zabezpieczenie w czasie pandemii koronawirusa kredytów kupieckich dla przedsibiorstw. Jak tumaczy Ministerstwo Rozwoju, przygotowane rozwizania powinny pozytywnie wpyn na moliwo zachowania pynnoci finansowej firm w Polsce.
                                • 13.08.2020Praca zdalna na polecenie pracodawcy – przepisy bd obowizywa duej
                                 Przepis stanowicy podstaw do polecenia pracownikowi wykonywania pracy zdalnej bdzie obowizywa o pó roku duej – wynika z projektu nowelizacji, który do Sejmu skierowali posowie Prawa i Sprawiedliwoci. Pierwotnie przepis mia przesta obowizywa ju 4 wrzenia br. O tak zmian apelowao wczeniej rodowisko pracodawców.
                                 • 12.08.2020Praca zdalna na polecenie pracodawcy – przepisy bd obowizywa duej
                                  Przepis stanowicy podstaw do polecenia pracownikowi wykonywania pracy zdalnej bdzie obowizywa o pó roku duej – wynika z projektu nowelizacji, który do Sejmu skierowali posowie Prawa i Sprawiedliwoci. Pierwotnie przepis mia przesta obowizywa ju 4 wrzenia br. O tak zmian apelowao wczeniej rodowisko pracodawców.
                                  • 12.08.2020Emerytury i renty opozycjonistów z czasów PRL-u bd wysze
                                   Emerytury i renty wypacane opozycjonistom z czasów PRL-u bd podwyszone – wynika z projektu nowelizacji, który zosta w tym tygodniu przyjty przez rzd. Projekt zakada podwyszenie do 2400 z brutto miesicznie wiadcze dla dziaaczy opozycji antykomunistycznej i represjonowanych z powodów politycznych. Rzd wprowadzi w tym celu specjalne wiadczenia wyrównawcze.
                                   • 06.08.2020Podatki 2020: Wzór PIT-40A/11A do zmiany
                                    W Dzienniku Ustaw opublikowano nowe rozporzdzenie resortu finansów, które okrela wzór rocznego obliczenia podatku wraz z informacj o wysokoci dochodu, do sporzdzenia których obowizane s organy rentowe (PIT-40A/11A). Formularz dostosowano do zmian na poziomie ustawowym.
                                    • 06.08.2020Prawo spóek handlowych bdzie obejmowa nowe prawo holdingowe
                                     Do polskiego prawa spóek handlowych wprowadzone zostan regulacje tzw. prawa holdingowego (prawa grup spóek, prawa koncernowego) – wynika z projektu nowelizacji, który przygotowao Ministerstwo Aktywów Pastwowych. Nowe regulacje maj m.in. uatwi koordynacj dziaa w ramach grup przedsibiorstw. Wikszo nowych przepisów powinna wej w ycie jeszcze w 2020 r.
                                     • 06.08.2020Podatki 2020: Nowe regulacje ws. patnoci przy uyciu mikrorachunku
                                      Resort finansów opublikowa projekt nowego rozporzdzenia ws. okrelenia rodzajów podatków, opat lub niepodatkowych nalenoci budetowych, których wpata jest realizowana przy uyciu mikrorachunku podatkowego. Wykaz tych danin obejmie w sumie niemal 40 rónych pozycji.
                                      • 06.08.2020Parametry i wskaniki 2020: Pracownik
                                       Za przychody ze stosunku pracy uwaa si wszelkiego rodzaju wypaty pienine oraz warto pienin wiadcze w naturze bd ich ekwiwalenty, bez wzgldu na ródo finansowania tych wypat i wiadcze, a w szczególnoci:
                                       • 05.08.2020Podatki 2020: Nowe regulacje ws. patnoci przy uyciu mikrorachunku
                                        Resort finansów opublikowa projekt nowego rozporzdzenia ws. okrelenia rodzajów podatków, opat lub niepodatkowych nalenoci budetowych, których wpata jest realizowana przy uyciu mikrorachunku podatkowego. Wykaz tych danin obejmie w sumie niemal 40 rónych pozycji.
                                        • 05.08.2020Warunki techniczne budynków – MR szykuje nowe przepisy
                                         W Ministerstwie Rozwoju przygotowano projekt zmian w rozporzdzeniu ws. warunków technicznych, jakim powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie. Projektodawcy chc m.in. doprecyzowa te przepisy, które do tej pory budziy pewne wtpliwoci interpretacyjne. Regulacje zostan take dostosowane do zaoe rzdowego Programu Dostpno Plus.
                                         • 04.08.2020Podatki i opaty lokalne 2021: Stawki maksymalne w gór
                                          Od 1 stycznia 2021 r. bd obowizyway nowe stawki maksymalne podatku od nieruchomoci, podatku od rodków transportowych oraz opat lokalnych, tj. opaty: targowej, miejscowej, uzdrowiskowej, od posiadania psów oraz reklamowej. Nowe stawki maksymalne zostay ogoszone w obwieszczeniu Ministra Finansów z 23 lipca 2020 r. (M.P. poz. 673) i s wysze w porównaniu z 2020 rokiem o 3,9%, czyli o wskanik cen towarów i usug konsumpcyjnych w I póroczu 2020 r. w stosunku do I pórocza 2019 r. W ubiegym roku wskanik wzrós o 1,8%. Przypomnijmy, e rada gminy nie musi uchwala stawek maksymalnych i moe pozostawi stawki podatków i opat na poziomie z poprzedniego roku.
                                          • 03.08.2020Podatki i opaty lokalne 2021: Stawki maksymalne w gór
                                           Od 1 stycznia 2021 r. bd obowizyway nowe stawki maksymalne podatku od nieruchomoci, podatku od rodków transportowych oraz opat lokalnych, tj. opaty: targowej, miejscowej, uzdrowiskowej, od posiadania psów oraz reklamowej. Nowe stawki maksymalne zostay ogoszone w obwieszczeniu Ministra Finansów z 23 lipca 2020 r. (M.P. poz. 673) i s wysze w porównaniu z 2020 rokiem o 3,9%, czyli o wskanik cen towarów i usug konsumpcyjnych w I póroczu 2020 r. w stosunku do I pórocza 2019 r. W ubiegym roku wskanik wzrós o 1,8%. Przypomnijmy, e rada gminy nie musi uchwala stawek maksymalnych i moe pozostawi stawki podatków i opat na poziomie z poprzedniego roku.
                                           • 29.07.2020Podatki 2020: Zmiany ws. przekazywania 1 proc. PIT
                                            Resort finansów przygotowa projekt rozporzdzenia ws. upowanienia organu Krajowej Administracji Skarbowej do przekazywania 1 proc. podatku PIT na rzecz organizacji poytku publicznego (OPP). Za przekazywanie rodków odpowiada bdzie naczelnik Pierwszego Urzdu Skarbowego w Bydgoszczy. Do tej pory pienidze przekazyway odrbnie poszczególne urzdy skarbowe.
                                            • 28.07.2020Podatki 2020: Zmiany ws. przekazywania 1 proc. PIT
                                             Resort finansów przygotowa projekt rozporzdzenia ws. upowanienia organu Krajowej Administracji Skarbowej do przekazywania 1 proc. podatku PIT na rzecz organizacji poytku publicznego (OPP). Za przekazywanie rodków odpowiada bdzie naczelnik Pierwszego Urzdu Skarbowego w Bydgoszczy. Do tej pory pienidze przekazyway odrbnie poszczególne urzdy skarbowe.
                                             • 28.07.2020Tarcza antykryzysowa: Zwolnienie od podatku od spadków i darowizn i inne preferencje - objanienia MF
                                              Dzisiaj publikujemy ostatni fragment objanie podatkowych z 21 lipca 2020 r. MF wyjania w nim nowe preferencje stosowane w zwizku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 dotyczce podatku od spadków i darowizn, podatku od nieruchomoci. Omawia take m.in: zaniechanie podobru odsetek od zalegoci w PIT, czy od niewpaconej w terminie daniny solidarnociowej, zawieszenie terminów na przekazania informacji o schematach podatkowych.
                                              • 27.07.2020Legislacyjne rzepy budz kontrowersje
                                               W ostatnich miesicach coraz bardziej widoczny jest trend wprowadzania tzw. legislacyjnych rzepów, czyli poprawek doczepianych do aktualnie procedowanych ustaw – alarmuj Pracodawcy RP. Eksperci tej organizacji twierdz, e takie poprawki, które wykraczaj poza zakres przedmiotowy danej ustawy, s sprzeczne z zasadami stanowienia prawa. Jednym z przykadów nowego podejcia jest przesunicie terminu wejcia w ycie tzw. podatku cukrowego.
                                               • 27.07.2020Tarcza antykryzysowa: Preferencje podatkowe w PIT i CIT (cz. I) - objanienia MF
                                                Odliczanie darowizn przekazanych na przeciwdziaanie COVID-19 czy darowizn na wsparcie owiaty, nowe zwolnienia w PIT, podwyszenie limitów niektórych zwolnie przedmiotowych, wyduenie terminu na przekazanie do US zaliczek i podatku zryczatowanego od wynagrodze pracowników, a take moliwo zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków i wiadcze "okooepidemicznych"- o tym m.in. moemy przeczyta w objanieniach podatkowych MF z 21 lipca 2020 r.
                                                • 27.07.2020Rzd szykuje nowy system wsparcia dla najemców mieszka
                                                 Rzd przyj w rod projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw wspierajcych rozwój mieszkalnictwa. W projekcie przewidziano wsparcie dla najemców mieszka, którzy nie maj pienidzy na czynsz, poniewa utracili dochody z powodu pandemii koronawirusa. Dopaty do dodatku mieszkaniowego wynios maksymalnie 1,5 tys. z miesicznie (do 75 proc. czynszu). Bd te zmiany dotyczce budownictwa spoecznego i Krajowego Zasobu Nieruchomoci.
                                                 • 27.07.2020Tarcza antykryzysowa: Zwolnienie od podatku od spadków i darowizn i inne preferencje - objanienia MF
                                                  Dzisiaj publikujemy ostatni fragment objanie podatkowych z 21 lipca 2020 r. MF wyjania w nim nowe preferencje stosowane w zwizku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 dotyczce podatku od spadków i darowizn, podatku od nieruchomoci. Omawia take m.in: zaniechanie podobru odsetek od zalegoci w PIT, czy od niewpaconej w terminie daniny solidarnociowej, zawieszenie terminów na przekazania informacji o schematach podatkowych.
                                                  • 24.07.2020Rzd szykuje nowy system wsparcia dla najemców mieszka
                                                   Rzd przyj w rod projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw wspierajcych rozwój mieszkalnictwa. W projekcie przewidziano wsparcie dla najemców mieszka, którzy nie maj pienidzy na czynsz, poniewa utracili dochody z powodu pandemii koronawirusa. Dopaty do dodatku mieszkaniowego wynios maksymalnie 1,5 tys. z miesicznie (do 75 proc. czynszu). Bd te zmiany dotyczce budownictwa spoecznego i Krajowego Zasobu Nieruchomoci.

                                                  [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] ... [ 60 ] nastpna strona »