Projekty ustaw. KSeF a koszty podatkowe w PIT i CIT

Do 19 kwietnia 2024 r. trwają konsultacje projektu rozwiązań prawnych w zakresie obowiązkowego e-fakturowania w Krajowym Systemie e-Faktur, które są otwarte dla wszystkich zainteresowanych, w szczególności dla podatników podatku od towarów i usług. Zgodnie z projektem zmiany obejmą także podatek dochodowy od osób fizycznych oraz od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodu. Mianowicie, podatnicy, którzy będą chcieli dokumentować fakturą określony koszt podatkowy, będą mogli to zrobić, jeśli faktura ta będzie spełniać wskazane w projektowanych przepisach przesłanki.

 

Zgodnie z proponowanymi zmianami do kosztów uzyskania przychodów podatnicy nie będą mogli zaliczyć kosztów udokumentowanych fakturami, które spełniają łącznie następujące warunki:

  1. nie zawierają numeru NIP podatnika VAT czynnego (zarejestrowanego dla potrzeb VAT) lub numeru identyfikacji podatkowej NIP (pozostali), jeżeli przepisy ustawy o VAT wymagają takiego numeru na fakturze; oraz
  2. nie zostały wystawione w KSeF lub nie zostały przesłane do KSeF w sposób przewidziany dla trybu offline mimo, że obowiązek ten wynikał z przepisów ustawy o VAT.

Koszty nie będą mogły być udokumentowane fakturami, które zostały wystawione w formie elektronicznej według wzoru e-faktury (poza KSeF), a nie zostały przesłane do KSeF i nie posiadają numeru identyfikacyjnego KSeF w przypadku niedostępności systemu lub gdy z przyczyn leżących po stronie podatnika nie ma on możliwości wystawić faktury w KSeF. Warunku, o którym mowa powyżej podatnik nie będzie musiał spełnić, jeśli wystąpi awaria KSeF.

Przy czym wprowadza się jedynie ograniczenie w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów tylko kosztów, udokumentowanych fakturą, która nie została wystawiona w przewidzianej prawem formie.

Projektowane przepisy przewidują także katalog przypadków, w których koszty będą mogły być udokumentowane fakturą bez NIP podatnika PIT lub CIT (czyli np. z NIP innego podmiotu) oraz przypadki, gdy koszty będą mogły być udokumentowane fakturą wystawioną poza KSEF.

Przykładowo jeśli podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych lub podatku dochodowego od osób prawnych prowadzi działalność w formie spółki niebędącej osobą prawną warunki dla faktur dokumentujących koszty uzyskania przychodu uprawniających do ich odliczenia dotyczą tej spółki.

Nowe przepisy nie będą dotyczyły dokumentowanych fakturami kosztów uzyskania przychodów poniesionymi przed rozpoczęciem działalności gospodarczej.

W przypadku spółek kapitałowych w organizacji oraz fundacji rodzinnych w organizacji podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych nie wymaga się spełnienia warunku wykazywania NIP na fakturze dokumentującej koszty uzyskania przychodu.

W przypadku kosztów uzyskania przychodów, które mogą być potrącone przez podmiot powstały w wyniku zmiany formy prawnej, połączenia lub podziału, a które zostały poniesione przed zmianą formy prawnej, połączeniem lub podziałem, warunki, dotyczące odpowiedniego udokumentowania kosztów dotyczą podmiotu zmienianego, łączonego lub dzielonego.

Oczywiście, projektowane w ustawie PIT i CIT przepisy nie oznaczają, że koszty uzyskania przychodów nie będą mogły być udokumentowane w inny sposób.

Zgodnie bowiem z art. 180 Ordynacji podatkowej, jako dowód należy dopuścić wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem. Przykładowo, podatnik PIT, który nabędzie towar (usługę) od podatnika VAT zwolnionego (podmiotowo lub przedmiotowo) może udokumentować ten zakup umową sprzedaży.

 

 

Propozycja regulacji:

Zmiany

Treść przepisu

1) w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych dodaje się art. 22r

Art. 22r. 1. Podatnicy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą nie zaliczają do kosztów uzyskania przychodów kosztów udokumentowanych fakturami:

1) które nie zawierają ich numeru, za pomocą którego są zidentyfikowani na potrzeby podatku od towarów i usług, a w przypadku gdy nie są zidentyfikowani dla tego podatku - numeru identyfikacji podatkowej, jeżeli przepisy o podatku od towarów i usług wymagają takiego numeru na fakturze; oraz

2) które zostały wystawione z pominięciem obowiązku, o którym mowa w art. 106ga ust. 1 lub art. 106nf ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług; lub

3) o których mowa w art. 106nh ust. 1 w przypadku, gdy nie zostały one przesłane w wymaganym terminie do Krajowego Systemu e-Faktur.

2. W przypadku prowadzenia działalności w formie spółki niebędącej osobą prawną warunki, o których mowa w ust. 1 dotyczą tej spółki.

3. Przepis ust. 1 nie dotyczy kosztów uzyskania przychodów poniesionych przed rozpoczęciem działalności gospodarczej.

4. W przypadku kosztów uzyskania przychodów, które mogą być potrącone przez podmiot powstały w wyniku zmiany formy prawnej, połączenia lub podziału, a które zostały poniesione przed zmianą formy prawnej, połączeniem lub podziałem, warunki, o których mowa w ust. 1 dotyczą podmiotu zmienianego, łączonego lub dzielonego.

5. Przepis ust. 1 nie dotyczy faktur dokumentujących wydatki związane z opłatami za czynsz, energię elektryczną, telefon, wodę, gaz i centralne ogrzewanie, jeżeli wydatki te nie są ponoszone wyłącznie na działalność gospodarczą oraz faktur dokumentujących koszty podróży służbowej wystawionych na imię i nazwisko pracownika lub osoby współpracującej.

2) w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych dodaje się art. 15f

Art. 15f. 1. Podatnicy nie zaliczają do kosztów uzyskania przychodów kosztów udokumentowanych fakturami:

1) które nie zawierają ich numeru za pomocą którego są zidentyfikowani na potrzeby podatku od towarów i usług, a w przypadku gdy nie są zidentyfikowani dla tego podatku - numeru identyfikacji podatkowej, jeżeli przepisy o podatku od towarów i usług wymagają takiego numeru na fakturze; oraz

2) które zostały wystawione z pominięciem obowiązku o którym mowa z art. 106ga ust. 1 lub art. 106nf ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług; lub

3) o których mowa w art. 106nh ust. 1, gdy nie zostały one przesłane w wymaganym terminie do Krajowego Systemu e-Faktur.

2. Warunku, o którym mowa ust. 1 pkt 1 , nie stosuje się w przypadku spółek kapitałowych w organizacji oraz fundacji rodzinnych w organizacji.

3. W przypadku prowadzenia działalności w formie spółki niebędącej osobą prawną warunki, o których mowa w ust. 1 dotyczą tej spółki.

4. W przypadku kosztów uzyskania przychodów, które mogą być potrącone przez podmiot powstały w wyniku zmiany formy prawnej, połączenia lub podziału, a które zostały poniesione przed zmianą formy prawnej, połączeniem lub podziałem warunki, o których mowa w ust. 1 dotyczą podmiotu zmienianego, łączonego lub dzielonego.

5. Przepis ust. 1 nie dotyczy faktur dokumentujących koszty podróży służbowej wystawionych na imię i nazwisko pracownika.

 

Redakcja podatki.biz

 

źródło: www.gov.pl

 

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...