Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

prawo konsumenckie

 • 10.07.2020UOKiK: Koronawirus - pakiet informacji dla konsumentów
  Odwoane loty i wycieczki, nieuczciwe ceny w sklepach, wprowadzajce w bd oferty. Z takimi problemami borykaj si konsumenci w czasach zagroenia epidemiologicznego. Do Urzdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Europejskiego Centrum Konsumenckiego i na infolini konsumenck w ostatnim czasie wpywa zwikszona liczba pyta i skarg od konsumentów. W zwizku z tym UOKiK przygotowa dla konsumentów specjalny pakiet informacji.
  • 09.07.2020UOKiK: Koronawirus - pakiet informacji dla konsumentów
   Odwoane loty i wycieczki, nieuczciwe ceny w sklepach, wprowadzajce w bd oferty. Z takimi problemami borykaj si konsumenci w czasach zagroenia epidemiologicznego. Do Urzdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Europejskiego Centrum Konsumenckiego i na infolini konsumenck w ostatnim czasie wpywa zwikszona liczba pyta i skarg od konsumentów. W zwizku z tym UOKiK przygotowa dla konsumentów specjalny pakiet informacji.
   • 10.06.2020Koszty sdowe, czyli ile trzeba zapaci w sdzie
    Na koszty sdowe w sprawach cywilnych skadaj si opaty i wydatki. Koszty te, co do zasady, ponosi strona wnoszca pismo podlegajce opacie lub powodujce wydatki. Przez stron naley tu rozumie kadego uczestnika postpowania sdowego, w tym take wiadka, biegego i tumacza. Z kolei termin "pismo wnoszone do sdu" obejmuje równie skadany ustnie do protokou pozew, wniosek wszczynajcy innego rodzaju postpowanie lub inny wniosek, jeeli podlega opacie.
    • 10.05.2020Ochrona konsumencka dla firm dopiero od 2021 r.
     1 czerwca 2020 r. miay wej w ycie zmiany w Kodeksie cywilnym i ustawie o prawach konsumenta dziki którym przedsibiorcy objci maj by ochron przewidzian dla konsumentów, w zakresie stosowania klauzul abuzywnych, rkojmi za wady oraz w zakresie prawa odstpienia od umowy zawartej na odlego lub poza lokalem przedsibiorstwa. Niestety pandemia koronawirusa wymusia na rzdzcych zmian tego terminu. I tak, w ramach tzw. "Tarczy antykryzysowej" zmiany te wejd w ycie dopiero 1 stycznia 2021 r.
     • 08.05.2020Ochrona konsumencka dla firm dopiero od 2021 r.
      1 czerwca 2020 r. miay wej w ycie zmiany w Kodeksie cywilnym i ustawie o prawach konsumenta dziki którym przedsibiorcy objci maj by ochron przewidzian dla konsumentów, w zakresie stosowania klauzul abuzywnych, rkojmi za wady oraz w zakresie prawa odstpienia od umowy zawartej na odlego lub poza lokalem przedsibiorstwa. Niestety pandemia koronawirusa wymusia na rzdzcych zmian tego terminu. I tak, w ramach tzw. "Tarczy antykryzysowej" zmiany te wejd w ycie dopiero 1 stycznia 2021 r.
      • 25.03.2020Prawo upadociowe – wesza w ycie wana nowelizacja
       We wtorek weszy w ycie nowe regulacje dotyczce Prawa upadociowego. Zmiany poprawiaj pozycj zaduonych i daj im wiksze szanse na ogoszenie upadoci konsumenckiej. Teraz do ogoszenia upadoci wystarczajce bdzie stwierdzenie, e dany dunik jest niewypacalny.
       • 19.03.2020Co dalej z projektem tzw. ustawy antylichwiarskiej?
        Od kilku lat gon spraw jest brak uregulowania prawnego poyczek i kredytów udzielanych przez instytucje parabankowe, tak zwanych chwilówek. Zobowizania takie ze wzgldu na brak przepisów, mog zawiera osoby nieposiadajce zdolnoci kredytowej, co powoduje niemoliwo zwrócenia dugu przez kredytobiorc. Co wicej, poyczk czy kredyt tego rodzaju, mona uzyska bez zgody czy nawet wiedzy wspómaonka. Potencjalni kredytobiorcy, nie s równie sprawdzani pod ktem posiadania innych kredytów w innych instytucjach finansowych, co bardzo czsto doprowadza do powstania tak zwanej spirali zaduenia.
        • 22.10.2019Koszty sdowe, czyli ile trzeba zapaci w sdzie
         Na koszty sdowe w sprawach cywilnych skadaj si opaty i wydatki. Koszty te, co do zasady, ponosi strona wnoszca pismo podlegajce opacie lub powodujce wydatki. Przez stron naley tu rozumie kadego uczestnika postpowania sdowego, w tym take wiadka, biegego i tumacza. Z kolei termin "pismo wnoszone do sdu" obejmuje równie skadany ustnie do protokou pozew, wniosek wszczynajcy innego rodzaju postpowanie lub inny wniosek, jeeli podlega opacie.
         • 12.07.2019Podatki 2020: Pakiet Przyjazne Prawo znowelizuje te ustaw o VAT
          W przyjtym we wtorek projekcie nowej ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obcie regulacyjnych (tzw. Pakiet Przyjazne Prawo) przewidziano m.in. zmiany w ustawie o podatku VAT. W efekcie wyduony zostanie termin rozliczenia VAT w imporcie. Wród projektowanych nowoci znalazy si take np. prawo do bdu w pierwszym roku dziaalnoci, dodatkowa ochrona konsumencka dla niektórych firm oraz uatwienia dla rzemiosa.
          • 10.07.2019Podatki 2020: Pakiet Przyjazne Prawo znowelizuje te ustaw o VAT
           W przyjtym we wtorek projekcie nowej ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obcie regulacyjnych (tzw. Pakiet Przyjazne Prawo) przewidziano m.in. zmiany w ustawie o podatku VAT. W efekcie wyduony zostanie termin rozliczenia VAT w imporcie. Wród projektowanych nowoci znalazy si take np. prawo do bdu w pierwszym roku dziaalnoci, dodatkowa ochrona konsumencka dla niektórych firm oraz uatwienia dla rzemiosa.
           • 26.06.2019NSA. Program motywacyjny dla handlowców nie jest konkursem
            Z uzasadnienia: Nie mona uzna za konkurs w rozumieniu art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT przedsiwzicia, w którym za zwycizc uznaje si kadego uczestnika, który osignie w danym przedziale czasu okrelon warto obrotów z tytuu sprzeday towarów oferowanych przez organizatora (...) Jeeli spóka organizuje akcj niespeniajc wymogów przypisanych konkursowi, to otrzymane przez uczestników wygrane nie stanowi przychodu z konkursu. Warto nagród uzyskiwanych przez osoby, które wykonuj na rzecz spóki czynnoci w ramach prowadzonej przez siebie dziaalnoci gospodarczej, stanowi bdzie przychód z pozarolniczej dziaalnoci.
            • 28.12.2018Upado konsumencka a wstrzymanie egzekucji
             Niebezpieczestwo wyrzdzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków – to przesanki uwzgldnienia przez sd administracyjny wniosku podatnika o wstrzymanie wykonania decyzji organu podatkowego. Ciar uprawdopodobnienia wystpienia tych przesanek spoczywa na podatniku. Jak wynika z wydanego 24 padziernika 2018 r. postanowienia WSA w Warszawie, za uwzgldnieniem wniosku o wstrzymanie egzekucji przemawia trudna sytuacja finansowa i zdrowotna wnioskodawców. Na decyzj sdu wpyn moe równie fakt ogoszenia upadoci konsumenckiej (III SA/Wa 1136/18).
             • 30.10.2018Krajowy Rejestr Zaduonych – informator o upadych i restrukturyzowanych
              „Usprawnienie funkcjonowania sdownictwa w sprawach restrukturyzacyjnych i upadociowych, stanowic odpowied na istotne problemy sdów restrukturyzacyjnych i upadociowych wynikajce ze znacznego zwikszenia liczby spraw, zwaszcza w zakresie upadoci konsumenckiej” – to jeden z gównych celów utworzenia Krajowego Rejestru Zaduonych, zgodnie z uzasadnieniem rzdowego projektu ustawy o jego powoaniu.
              • 25.10.2018Upado konsumencka rekordowa w 2018 roku
               Wedug danych Centralnego Orodka Informacji Gospodarczej, tylko do 30 czerwca 2018r. w Monitorze Sdowym i Gospodarczym opublikowano 14 405 ogosze o toczcych si postpowaniach upadociowych, z czego a 3 259 dotyczyo upadoci konsumenckiej. Porównujc statystyki z lat poprzednich mona stwierdzi, e rok 2018 bdzie rekordowy pod wzgldem ogosze upadoci osoby fizycznej. Kadego dnia przybywa osób, których dotyka bankructwo osobiste, zmuszonych stan przed wyzwaniem, jak ogosi upado konsumenck.
               • 02.10.2018Podatki 2018: Zmiany w prowadzeniu PKPiR
                15 wrzenia br. weszy w ycie zmiany w rozporzdzeniu ws. prowadzenia podatkowej ksigi przychodów i rozchodów, które przede wszystkim dostosowuj przepisy rozporzdzenia do zmian w ustawie o PIT, które weszy ycie 1 stycznia 2018 r., a które uchylaj obowizek zawiadomienia o prowadzeniu PKPiR oraz o podpisaniu umowy z biurem rachunkowym na prowadzenie ksigi. Ponadto, rozszerzony zosta katalog przesanek uznania ksigi za rzeteln. Pozostae zmiany maj charakter porzdkowy. Zmienione przepisy maj zastosowanie do dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od dnia 1 stycznia 2018 r.
                • 01.10.2018Podatki 2018: Zmiany w prowadzeniu PKPiR
                 15 wrzenia br. weszy w ycie zmiany w rozporzdzeniu ws. prowadzenia podatkowej ksigi przychodów i rozchodów, które przede wszystkim dostosowuj przepisy rozporzdzenia do zmian w ustawie o PIT, które weszy ycie 1 stycznia 2018 r., a które uchylaj obowizek zawiadomienia o prowadzeniu PKPiR oraz o podpisaniu umowy z biurem rachunkowym na prowadzenie ksigi. Ponadto, rozszerzony zosta katalog przesanek uznania ksigi za rzeteln. Pozostae zmiany maj charakter porzdkowy. Zmienione przepisy maj zastosowanie do dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od dnia 1 stycznia 2018 r.
                 • 01.06.2018Podatki 2018: Zgoszenie wierzytelnoci przerwie bieg przedawnienia
                  Ministerstwo Sprawiedliwoci planuje du nowelizacj Prawa upadociowego, która bdzie dotyczy gównie upadoci konsumenckiej. W projekcie przewidziano te jednak zmiany dotyczce Ordynacji podatkowej. Po nowelizacji bieg przedawnienia ma by przerywany przez zgoszenie wierzytelnoci.
                  • 30.05.2018Podatki 2018: Zgoszenie wierzytelnoci przerwie bieg przedawnienia
                   Ministerstwo Sprawiedliwoci planuje du nowelizacj Prawa upadociowego, która bdzie dotyczy gównie upadoci konsumenckiej. W projekcie przewidziano te jednak zmiany dotyczce Ordynacji podatkowej. Po nowelizacji bieg przedawnienia ma by przerywany przez zgoszenie wierzytelnoci.
                   • 29.05.2018Prawo upadociowe przed du nowelizacj
                    Prawo upadociowe czeka gruntowna nowelizacja – wynika z projektu przygotowanego w Ministerstwie Sprawiedliwoci. Jak przekonuj projektodawcy, planowane zmiany bd skutkowa odnowieniem i ulepszeniem postpowania upadociowego. Nowe regulacje, które maj dotyczy gównie upadoci konsumenckiej, powinny wej w ycie jeszcze w 2018 r.
                    • 22.03.2018Podatki 2018: Jakie zmiany czekaj nas w PKPiR?
                     Przygotowany przez Ministerstwo Finansów projekt zmian w rozporzdzeniu ws. prowadzenia podatkowej ksigi przychodów i rozchodów przede wszystkim dostosowuje przepisy rozporzdzenia do zmian w ustawie o PIT, które weszy ycie 1 stycznia 2018 r., a które uchylaj obowizek zawiadomienia o prowadzeniu PKPiR oraz o podpisaniu umowy z biurem rachunkowym na prowadzenie ksigi. Ponadto, rozszerzony ma zosta katalog przesanek uznania ksigi za rzeteln. W rozporzdzeniu ma pojawi si take nowy dowód wewntrzny. Zmiany maj wej w ycie z dniem nastpujcym po dniu ogoszenia w Dzienniku Ustaw i bd miay zastosowanie do dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od dnia 1 stycznia 2018 r.
                     • 17.11.2017Ronie ilo upadoci konsumenckich, cho s problemy z planem spat
                      Nie mona zapomina, e cho gównym celem postpowania upadociowego dotyczcego konsumentów jest odduenie, to jednak naley czyni to w sposób pozwalajcy zaspokoi roszczenia wierzycieli w jak najwyszym stopniu. Waciw wykadni tych norm naley pozostawi sdom, które w tym zakresie podlegaj kontroli instancyjnej, gdy na postanowienie o ustaleniu planu spat przysuguje zaalenie -
                      • 02.11.2017Ustawa o doradcach restrukturyzacyjnych do zmiany
                       Resort sprawiedliwoci chce szczegóowo okreli wymogi stawiane doradcom restrukturyzacyjnym – wynika z projektu przyjtego w tym tygodniu przez rzd. Ministerstwo ma te zapewni skuteczniejszy nadzór nad dziaalnoci tego rodzaju doradców.
                       • 04.09.2017WSA. Nagroda do 200 z w konkursie promocyjnym firmy bez PIT
                        Z uzasadnienia: Definicja nieodpatnego wiadczenia nie wyklucza tego, e otrzymujcy wiadczenie musi podj jakie dziaania, aby wiadczenie otrzyma. Istotne jest wszake to, aby w zamian za to wiadczenie nie wykonywa adnego wiadczenia wzajemnego. Dziaanie - polegajce na spenieniu wymogów przewidzianych w regulaminie, które jest warunkiem otrzymania wiadczenia (nagrody), nie ma charakteru wiadczenia wzajemnego. Nie mona zatem uzna stosunku pomidzy organizatorem promocji, a uczestnikiem za umow wzajemn.
                        • 17.07.2017Rozoenie patnoci na raty: Kiedy przedsibiorca zapaci podatek bankowy?
                         Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca jest podatnikiem podatku od niektórych instytucji finansowych w przypadku:  rozoenia na raty patnoci nalenoci za faktur dokumentujc wykonane usugi osobom fizycznym niezwizane bezporednio z ich dziaalnoci gospodarcz bez naliczenia dodatkowych opat z tytuy wyduenia terminu patnoci,  rozoenia na raty patnoci nalenoci za faktur dokumentujc wykonane usugi osobom fizycznym niezwizane bezporednio z ich dziaalnoci gospodarcz lub zawodow z naliczeniem dodatkowych opat z tytuy wyduenia terminu patnoci?
                         • 05.04.2017Nabici w garnki, czyli seniorzy na pokazach nadal nie s bezpieczni
                          Interpelacja nr 10258 do prezesa Rady Ministrów w sprawie rozszerzenia ochrony praw konsumentów
                          • 14.03.2016Poyczki konsumenckie – weszy w ycie nowe przepisy
                           Od pitku polskie prawo zapewnia konsumentom, ktrzy korzystaj z usug firm poyczkowych, wiksz ochron. Wrd wprowadzonych do ustawy o kredycie konsumenckim zmian znalazy si m.in. nowe przepisy okrelajce maksymalny limit pozaodsetkowych kosztw kredytu oraz odsetek naliczanych za nieterminow spat. 
                           • 11.03.2016Poyczki konsumenckie – weszy w ycie nowe przepisy
                            Od pitku polskie prawo zapewnia konsumentom, ktrzy korzystaj z usug firm poyczkowych, wiksz ochron. Wrd wprowadzonych do ustawy o kredycie konsumenckim zmian znalazy si m.in. nowe przepisy okrelajce maksymalny limit pozaodsetkowych kosztw kredytu oraz odsetek naliczanych za nieterminow spat. 
                            • 12.01.2016Upado konsumencka take dla przedsibiorcy?
                             Interpelacja nr 135 do ministra sprawiedliwoci w sprawie przepisw dotyczcych upadoci konsumenckiej
                             • 08.12.2015NSA. Stawka VAT na podobne produkty spoywcze
                              Przepis art. 98 ust. 2 i 3 Dyrektywy 2006/112/WE nie sprzeciwia si zastosowaniu obnionych stawek w podatku od towarw i usug na postawie art. 41 ust. 2 i 2a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarw i usug w oparciu o Polsk Klasyfikacj Wyrobw i Usug - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                              • 18.11.2015Ronie liczba upadoci konsumenckich orzekana przez sdy
                               Interpelacja nr 34615 do ministra sprawiedliwoci w sprawie wysokiej liczby osb ogaszajcych niewypacalno
                               • 18.06.2015Jakie jest maksymalne oprocentowanie kredytu?
                                Interpelacja nr 32776 do ministra finansw w sprawie maksymalnego oprocentowania w Polsce.
                                • 09.06.2015Upado konsumencka a zajcie kont
                                 Interpelacja nr 32657 do ministra finansw w sprawie interpretacji przepisw prawa dotyczcych upadoci konsumenckiej, w kwestii zajcia kont bankowych
                                 • 22.05.2015Lepsza ochrona klientw przy zaciganiu kredytw i poyczek
                                  Zwikszenie poziomu ochrony konsumentw korzystajcych z usug finansowych firm udzielajcych kredytw i poyczek konsumenckich, ktre nie s objte obowizkiem uzyskania zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zakada projekt nowelizacji ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym, ustawy – Prawo bankowe oraz niektrych innych ustaw.
                                  • 27.02.2015Brak paragonu a korekta sprzeday zaewidencjonowanej w kasie fiskalnej
                                   Pytanie podatnika: Czy jest moliwe - w wietle ustawy o podatku od towarów i usug - zmniejszenie obrotu oraz kwoty podatku nalenego, zaewidencjonowanych przy zastosowaniu kasy fiskalnej, w przypadku zwrotu towaru przez nabywc, gdy nie dysponuje on oryginaem paragonu fiskalnego?
                                   • 29.12.2014Nowy rok przyniesie fal wnioskw o upado konsumenck?
                                    Z kocem roku wejdzie w ycie nowela ustawy o upadoci konsumenckiej. W efekcie ogoszenie upadoci bdzie atwiejsze i szybsze. Jak oceniaj eksperci BIG InfoMonitora, moe to przynie zdecydowany wzrost zainteresowania tak form rozwizania problemu zaduenia. Szacuje si, e obecnie ju przeszo 2,3 mln Polakw ma przeterminowane dugi.
                                    • 24.12.2014Nowy rok przyniesie fal wnioskw o upado konsumenck?
                                     Z kocem roku wejdzie w ycie nowela ustawy o upadoci konsumenckiej. W efekcie ogoszenie upadoci bdzie atwiejsze i szybsze. Jak oceniaj eksperci BIG InfoMonitora, moe to przynie zdecydowany wzrost zainteresowania tak form rozwizania problemu zaduenia. Szacuje si, e obecnie ju przeszo 2,3 mln Polakw ma przeterminowane dugi.
                                     • 05.11.2014Prawa konsumentw. Niedugo powane zmiany
                                      Pod koniec grudnia w ycie wejdzie nowa ustawa o prawach konsumenta. Zmianie ulegn m.in. zasady sprzeday przez internet oraz w tradycyjnych sklepach. Z tej okazji Urzd Ochrony Konkurencji i Konsumentw przygotowa specjalny poradnik dla przedsibiorcw, w ktrym szczegowo wyjania poszczeglne kwestie.
                                      • 04.11.2014Prawa konsumentw. Niedugo powane zmiany
                                       Pod koniec grudnia w ycie wejdzie nowa ustawa o prawach konsumenta. Zmianie ulegn m.in. zasady sprzeday przez internet oraz w tradycyjnych sklepach. Z tej okazji Urzd Ochrony Konkurencji i Konsumentw przygotowa specjalny poradnik dla przedsibiorcw, w ktrym szczegowo wyjania poszczeglne kwestie.
                                       • 16.10.2014Strata podatkowa nie przesdza o trudnej sytuacji
                                        Z uzasadnienia: Powstanie straty, nie oznacza jeszcze utraty pynnoci finansowej. Innymi sowy, wykazanie jedynie straty w bilansie nie przesdza automatycznie o zaistnieniu przesanek przyznania prawa pomocy.
                                        • 25.09.2014Przepisy o upadoci konsumenckiej zostan zliberalizowane
                                         Model postpowania upadociowego, dotyczcego osb nieprowadzcych dziaalnoci gospodarczej, zostanie gruntownie zmieniony. W efekcie przepisy o tzw. upadoci konsumenckiej bd bardziej liberalne. Ustawa zostaa ju podpisana przez prezydenta Bronisawa Komorowskiego.
                                         • 24.09.2014Przepisy o upadoci konsumenckiej zostan zliberalizowane
                                          Model postpowania upadociowego, dotyczcego osb nieprowadzcych dziaalnoci gospodarczej, zostanie gruntownie zmieniony. W efekcie przepisy o tzw. upadoci konsumenckiej bd bardziej liberalne. Ustawa zostaa ju podpisana przez prezydenta Bronisawa Komorowskiego.
                                          • 22.01.2014Kasy rejestrujce: Rozliczenie zwróconego towaru przy braku podpisu na protokole
                                           Pytanie podatnika: Czy jeli towar zosta zwrócony przez nabywc spóka ma prawo do obnienia obrotu i podatku nalenego pomimo braku podpisu nabywcy na protokole przyjcia zwrotu towaru? Czy jeeli towar zosta zwrócony przez nabywc, spóka ma prawo do obnienia obrotu i podatku nalenego pomimo braku podpisu sprzedawcy na protokole przyjcia zwrotu towaru, jeli dane identyfikacyjne osoby przyjmujcej zwrot (dziaajcej w imieniu sprzedawcy) zostaj na tym protokole wydrukowane w zwizku z tym, i kady uytkownik systemu sprzedaowego moe z niego korzysta pod warunkiem podania swojego osobistego i niepowtarzalnego hasa?
                                           • 08.01.2014Banki zapac za niedozwolone zapisy w umowach kredytowych
                                            Bank Handlowy i Bank BPH naruszyy, poprzez stosowanie niedozwolonych zapisw w umowach kredytowych, zbiorowe interesy konsumentw – stwierdzi Urzd Ochrony Konkurencji i Konsumentw (UOKiK), ktry naoy na nie czn kar w wysokoci ponad 3,7 mln z.
                                            • 29.08.2013Kredyty konsumenckie - bdzie rewolucja w przepisach
                                             W Ministerstwie Finansw trwaj prace nad du nowelizacj ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz innych pokrewnych ustaw. Z opublikowanego w tym tygodniu projektu zaoe wynika, e ograniczone zostan moliwoci pobierania nadmiernych opat i odsetek, a dziaalno na rynku podlega bdzie reglamentacji. Nowe przepisy to odpowied na ubiegoroczn afer Amber Gold.
                                             • 30.07.2013MS szykuje now ustaw - Prawo restrukturyzacyjne
                                              Do konsultacji spoecznych i uzgodnie midzyresortowych trafi projekt zaoe do cakiem nowej ustawy – Prawo restrukturyzacyjne. Jak wskazuje resort sprawiedliwoci, nowe regulacje maj da przedsibiorcom szanse na „nowy start”.
                                              • 05.07.2013Podstawa opodatkowania w VAT przy przyznaniu rabatu
                                               Pytanie podatnika: W celu maksymalizacji sprzeday Wnioskodawca stworzy system motywacyjny oparty na upustach czonkowskich oraz nagrodach w postaci rabatw na kolejne zakupy i w postaci wypat pieninych. Jedn z nagrd bdzie przyznanie kontrahentowi rabatu w wysokoci do 90% wartoci jednorazowego zamwienia przy realizacji kolejnych zakupw. Czy ww. rabat nie stanowi dla Wnioskodawcy zanienia obrotu w podatku od towarw i usug?