Oferta

Kancelaria Prawna Skarbiec zbudowała swoją pozycję oferując usługi, które nie miały dotychczas odpowiednika na polskim rynku,łączące ze sobą doradztwo prawne, podatkowe i finansowe oraz usługi z zakresu szeroko rozumianego wywiadu i kontrwywiadu biznesowego.

 


Do najważniejszych usług Kancelarii należą:

 • ochrona majątku przed przyszłymi wier-
  zycielami
 • rejestracja spółek za granicą i zarządza-
  nie nimi
 • zmiana rezydencji podatkowej
 • powoływanie fundacji prywatnych i trustów
 • reprezentacja w sporach dotyczących zajęcia majątku przez fiskusa
 • reprezentacja i obrona w postępowani-
  ach karnych
 • wsparcie w kontrolach podatkowych i celno-skarbowych
 • prowadzenie postępowań restruktury-
  zacyjnych i upadłościowych
 • sukcesja majątku i planowanie spadkowe
 • wywiad i kontrwywiad gospodarczy

 

Chętnie podejmujemy wyzwanie również wtedy, gdy w grę wchodzą przypadki bezprawia urzędniczego, widmo upadłości firmy, obawa przed oszustwem ze strony kontrahentów (np. karuzele podatkowe), szpiegostwem gospodarczym czy przed wrogim przejęciem. Prowadzimy także w Polsce i za granicą działania operacyjne związane z poszukiwaniem majątku nieuczciwych dłużników.

 

najbliższeszkolenia

Artykuły

30.10.2018

Krajowy Rejestr Zadłużonych – informator o upadłych i restrukturyzowanych

„Usprawnienie funkcjonowania sądownictwa w sprawach restrukturyzacyjnych i upadłościowych, stanowiąc odpowiedź na istotne problemy sądów restrukturyzacyjnych i upadłościowych wynikające ze znacznego zwiększenia liczby spraw, zwłaszcza w zakresie upadłości konsumenckiej” – to jeden z głównych celów utworzenia Krajowego Rejestru Zadłużonych, zgodnie z uzasadnieniem rządowego projektu ustawy o jego powołaniu.

Znaczny wzrost upadłości konsumenckiej

2017 rok zamknął się liczbą 23 995 ogłoszeń związanych z toczącymi się postępowaniami upadłościowymi lub restrukturyzacyjnymi. Aż w 5 535 przypadkach przedmiotem publikacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym była upadłość konsumencka. Upadłość firm ogłoszono 591 razy, a informację o rozpoczęciu postępowania restrukturyzacyjnego 348 razy.

W zestawieniu tylko za 6 miesięcy 2018 roku liczby te wynoszą odpowiednio: 14 405, 3 259, 314 i 234. Dane te robią wrażenie, zważywszy na fakt, iż jeszcze w 2014 r. zostały ogłoszone zaledwie 32 upadłości konsumenckie. Przytoczone powyżej dane potwierdzają argumentację pomysłodawców o konieczności utworzenia Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ).

Postępowanie restrukturyzacyjne a upadłość konsumencka

Ciekawym wskaźnikiem, pozostającym w bliskiej relacji z upadłością konsumencką, jest liczba ogłoszeń o rozpoczęciu postępowania restrukturyzacyjnego. Do 30 czerwca 2018 r. wyniosła ona 234, z czego 87 przypadków dotyczyło indywidualnej działalności gospodarczej. W całym 2017 r. takich przypadków odnotowano 114, a w roku 2016, który był pierwszym rokiem obowiązywania przepisów ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. 2015, poz. 978) – 67. Oznacza to, że rośnie również liczba samozatrudnionych w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej, którzy próbują uniknąć ogłoszenia upadłości dzięki zawarciu układu restrukturyzacyjnego z wierzycielami lub poprzez przeprowadzenie działań sanacyjnych.

Zgodnie z postanowieniem Sądu Okręgowego w Toruniu z 29 maja 2017 r.: „W świetle przepisów ustawy dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe nie ma przeszkód do merytorycznego rozpoznania przez sąd wniosku byłego przedsiębiorcy o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, również wówczas, gdy gros zobowiązań dotyczy prowadzonej przez niego poprzednio działalności gospodarczej” (VI Gz 111/17).

Krajowy Rejestr Zadłużonych w miejsce Centralnego Rejestru Restrukturyzacji i Upadłości

Odpowiedzią na rosnącą liczbę wszczynanych postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych ma być utworzenie specjalnego rejestru, mającego ułatwić ich przeprowadzanie. W art. 5 ust. 1 ustawy – Prawo restrukturyzacyjne zawarto obowiązek utworzenia Centralnego Rejestru Restrukturyzacji i Upadłości (CRRU). Prowadzony przez Ministra Sprawiedliwości w systemie teleinformatycznym rejestr miał stać się miejscem publikacji informacji na temat podmiotów tych postępowań. Ustawą zmieniającą z 26 stycznia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 398), katalog gromadzonych w nim danych został poszerzony o informacje o podmiotach, wobec których umorzono egzekucję sądową lub administracyjną z uwagi na wyższość kosztów egzekucyjnych nad uzyskanymi z egzekucji środkami. Ostatecznie CRRU nie powstanie, bo jego miejsce zajmie, obejmujący szerszy zakres gromadzonych informacji, Krajowy Rejestr Zadłużonych: „Zakres Rejestru zdecydowanie wykracza bowiem poza regulacje Prawa restrukturyzacyjnego i Prawa upadłościowego i wymaga uregulowania w odrębnej ustawie. Uzasadnia to uchylenie art. 5 p.r. (…) oraz przyjęcie odrębnej ustawy (…) zostanie zbudowany jeden system teleinformatyczny, który będzie obsługiwał postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne oraz Krajowy Rejestr Zadłużonych” (uzasadnienie Rządowego projektu ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych, druk 2637).

Zakres informacji

Oprócz informacji, które miały być gromadzone w CRRU, w nowym rejestrze ujawniane będą m.in. orzeczenia pozbawiania osoby fizycznej prawa do prowadzenia działalności gospodarczej, także w postaci spółki cywilnej, o zakazie pełnienia funkcji członka rady nadzorczej czy komisji rewizyjnej. W KRZ znajdą się również informacje o podmiotach, wobec których umorzono postępowanie egzekucyjne z powodu wyższych kosztów egzekucyjnych od kwot egzekwowanych, a także dane osób, wobec których toczy się egzekucja w zakresie świadczeń alimentacyjnych.

Wgląd dla każdego

Zgodnie z projektowanym art. 4 ustawy o KRZ: „Rejestr jest jawny. Każdy ma prawo zapoznać się z danymi ujawnionymi w Rejestrze oraz danymi objętymi treścią obwieszczeń za pośrednictwem sieci Internet” (projekt ustawy o KRZ, , druk 2637). Ma to przede wszystkim zapewnić wierzycielom stały dostęp do akt postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych, a przez to zwiększyć bezpieczeństwo obrotu gospodarczego.

Według informacji Prezesa Rady Ministrów powołanie teleinformatycznego systemu Krajowego Rejestru Zadłużonych przyniesie oszczędności zarówno dla przedsiębiorców, jak i dla budżetu państwa. Wyeliminowana zostanie bowiem konieczność publikowania ogłoszeń o postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a obniżeniu ulegną koszty korespondencji pomiędzy organami a podmiotami tych postępowań. Ustawa z kilkoma wyjątkami ma wejść w życie z dniem 1 lutego 2019.

Autor:

radca prawny Robert Nogacki

Kancelaria Prawna Skarbiec specjalizuje się w ochronie majątku, doradztwie strategicznym dla przedsiębiorców oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Hasła tematyczne: upadłość konsumencka, postępowanie restrukturyzacyjne, krajowy rejestr zadłużonych, centralny rejestr restrukturyzacji i upadłości

poprzednie artykuły

Przepis art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie zalicza do kosztów uzyskania przychodu: „kosztów reprezentacji, w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych”. Dlatego każdy wydatek poniesiony przez przedsiębiorcę na któryś ze wskazanych w tym artykule kosztów, organy podatkowe uznają za wyłączony z rachunku podatkowego. W wyroku z 23 października 2018 r. wojewódzki sąd administracyjny wskazał jednak, że „(...) nie każdy wydatek na zakup usługi gastronomicznej należy klasyfikować do kosztów reprezentacji wyłączonych z kosztów uzyskania przychodów” (wyrok WSA w Rzeszowie, sygn. akt I SA/Rz 741/18). więcej »

W przeciwieństwie do spółek kapitałowych prowadzenie działalności gospodarczej w formie spółki osobowej pozwala uniknąć niekorzystnego mechanizmu podwójnego opodatkowania wypracowanego zysku, zarówno na poziomie spółki, jak i na poziomie jej wspólników. Zgodnie bowiem z treścią ustawy CIT oraz ustawy PIT spółki osobowe co do zasady nie są podatnikami podatku dochodowego, w konsekwencji ciężar opodatkowania podatkiem dochodowym spoczywa jedynie na ich wspólnikach. O ile kwestia opodatkowania przychodów wspólników w spółce osobowej nie budzi większych wątpliwości, to samo zbycie udziałów lub wystąpienie ze spółki osobowej często przysparza problemów interpretacyjnych, zwłaszcza w przedmiocie przyporządkowania takiej czynności do odpowiedniego źródła przychodów na gruncie ustawy o PIT. więcej »

Rozliczenia podatkowe kryptowalut to niewątpliwie problematyczne zagadnienie. Najnowsza interpretacja podatkowa Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej ponownie zasiała ziarno niepewności, jeśli chodzi o prawo do zwolnienia z VAT usług, ich zakupu i sprzedaży. Istotą sporu między podatnikiem a fiskusem okazała się tym razem kwestia tego, w którym miejscu takie usługi są właściwie świadczone. więcej »

28 września 2018 r. Ministerstwo Finansów opublikowało „Szacunkowe wykonanie budżetu państwa w okresie styczeń – sierpień 2018 r.”. Fiskus pieje z zachwytu, chwaląc się wyższymi wpływami do państwowej kasy o blisko 16 mld zł w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. To zasługa głównie działań uszczelniających system podatkowy oraz zwiększonych wpłat podatku dochodowego od przedsiębiorców. A wszystko to w warunkach korzystnej koniunktury gospodarczej. Polska wydaje się więc gospodarczym rajem. Tyle tylko, że dane płynące z innych źródeł mówią zupełnie coś innego. więcej »

Koszty usług stałej obsługi marketingowej poniesione bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotów powiązanych podlegają ograniczeniu w zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów – tak wynika z podjętego 11 września 2018 r. rozstrzygnięcia dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (0111-KDIB1-1.4010.245.2018.2.ŚS). Jest to kolejna niekorzystna dla przedsiębiorców interpretacja nowych regulacji podatkowych obowiązujących od 1 stycznia 2018 r. więcej »

Na przestrzeni ostatnich lat japoński rząd wzmocnił obecność kryptowalut w gospodarce narodowej. Od 2017 r. waluta cyfrowa została uznana za oficjalny środek płatniczy w Japonii, a niektóre innowacyjne firmy zaczęły wypłacać część wynagrodzenia swoim pracownikom w Bitcoinach. Kolejnym krokiem w celu spopularyzowania walut wirtualnych było wyłączenie kryptowalut spod opodatkowania japońskim podatkiem konsumpcyjnym „JCT”. Tak istotna preferencja podatkowa miała w założeniu skutkować zwiększeniem aktywności handlowej Bitcoina i innych kryptowalut, a w dłuższej perspektywie stymulująco wpłynąć na atrakcyjność japońskiej gospodarki dla zagranicznych inwestorów. więcej »

Według danych Centralnego Ośrodka Informacji Gospodarczej, tylko do 30 czerwca 2018r. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym opublikowano 14 405 ogłoszeń o toczących się postępowaniach upadłościowych, z czego aż 3 259 dotyczyło upadłości konsumenckiej. Porównując statystyki z lat poprzednich można stwierdzić, że rok 2018 będzie rekordowy pod względem ogłoszeń upadłości osoby fizycznej. Każdego dnia przybywa osób, których dotyka bankructwo osobiste, zmuszonych stanąć przed wyzwaniem, jak ogłosić upadłość konsumencką. więcej »

Urzędowa zmiana interpretacji co do zasady daje podatnikowi prawo do uzyskania zwrotu nadpłaty podatku zapłaconego w wyniku zastosowania się do wykładni fiskusa. Problem pojawia się w sytuacji, gdy zobowiązanie, którego dotyczyła zmieniona interpretacja, uległo już przedawnieniu. Naczelny Sąd Administracyjny w niedawnej serii wyroków stwierdził, że w takiej sytuacji podatnik nie może już ubiegać się o zwrot nadpłaconej daniny. więcej »

Wstrzymanie wykonania decyzji ostatecznej jest wyjątkiem od reguły jej wykonalności. Występujący o to podatnik musi użyć w swoim wniosku przekonującej argumentacji, aby sąd przyznał mu tymczasową ochronę przed jej skutkami. Najistotniejsza w tym względzie okazuje się rzetelna dokumentacja składana przez podatnika w toku postępowania. Potwierdził to wojewódzki sąd administracyjny rozstrzygnięciem z 4 września 2018 r. (sygn. akt I SA/Sz 482/18). więcej »

Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że podatnik nieistniejący to taki, który nie prowadzi działalności gospodarczej lub stwarza pozory istnienia, ale nie uczestniczy w obrocie prawnym. więcej »