Oferta

Kancelaria Prawna Skarbiec zbudowała swoją pozycję oferując usługi, które nie miały dotychczas odpowiednika na polskim rynku,łączące ze sobą doradztwo prawne, podatkowe i finansowe oraz usługi z zakresu prowadzenia księgowości i outsourcingu obsługi kadrowo płacowej.

 


Do najważniejszych usług Kancelarii należą:

 • ochrona majątku przed przyszłymi wier-
  zycielami
 • rejestracja spółek za granicą i zarządza-
  nie nimi
 • zmiana rezydencji podatkowej
 • reprezentacja w sporach dotyczących zajęcia majątku przez fiskusa
 • reprezentacja i obrona w postępowani-
  ach karnych
 • wsparcie w kontrolach podatkowych i celno-skarbowych
 • prowadzenie postępowań restruktury-
  zacyjnych i upadłościowych
 • sukcesja majątku i planowanie spadkowe

 

Chętnie podejmujemy wyzwanie również wtedy, gdy w grę wchodzą przypadki bezprawia urzędniczego, widmo upadłości firmy, obawa przed oszustwem ze strony kontrahentów (np. karuzele podatkowe). Prowadzimy także w Polsce i za granicą działania operacyjne związane z poszukiwaniem majątku nieuczciwych dłużników.

 

najbliższeszkolenia

Artykuły

30.10.2018

Krajowy Rejestr Zadłużonych – informator o upadłych i restrukturyzowanych

„Usprawnienie funkcjonowania sądownictwa w sprawach restrukturyzacyjnych i upadłościowych, stanowiąc odpowiedź na istotne problemy sądów restrukturyzacyjnych i upadłościowych wynikające ze znacznego zwiększenia liczby spraw, zwłaszcza w zakresie upadłości konsumenckiej” – to jeden z głównych celów utworzenia Krajowego Rejestru Zadłużonych, zgodnie z uzasadnieniem rządowego projektu ustawy o jego powołaniu.

Znaczny wzrost upadłości konsumenckiej

2017 rok zamknął się liczbą 23 995 ogłoszeń związanych z toczącymi się postępowaniami upadłościowymi lub restrukturyzacyjnymi. Aż w 5 535 przypadkach przedmiotem publikacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym była upadłość konsumencka. Upadłość firm ogłoszono 591 razy, a informację o rozpoczęciu postępowania restrukturyzacyjnego 348 razy.

W zestawieniu tylko za 6 miesięcy 2018 roku liczby te wynoszą odpowiednio: 14 405, 3 259, 314 i 234. Dane te robią wrażenie, zważywszy na fakt, iż jeszcze w 2014 r. zostały ogłoszone zaledwie 32 upadłości konsumenckie. Przytoczone powyżej dane potwierdzają argumentację pomysłodawców o konieczności utworzenia Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ).

Postępowanie restrukturyzacyjne a upadłość konsumencka

Ciekawym wskaźnikiem, pozostającym w bliskiej relacji z upadłością konsumencką, jest liczba ogłoszeń o rozpoczęciu postępowania restrukturyzacyjnego. Do 30 czerwca 2018 r. wyniosła ona 234, z czego 87 przypadków dotyczyło indywidualnej działalności gospodarczej. W całym 2017 r. takich przypadków odnotowano 114, a w roku 2016, który był pierwszym rokiem obowiązywania przepisów ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. 2015, poz. 978) – 67. Oznacza to, że rośnie również liczba samozatrudnionych w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej, którzy próbują uniknąć ogłoszenia upadłości dzięki zawarciu układu restrukturyzacyjnego z wierzycielami lub poprzez przeprowadzenie działań sanacyjnych.

Zgodnie z postanowieniem Sądu Okręgowego w Toruniu z 29 maja 2017 r.: „W świetle przepisów ustawy dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe nie ma przeszkód do merytorycznego rozpoznania przez sąd wniosku byłego przedsiębiorcy o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, również wówczas, gdy gros zobowiązań dotyczy prowadzonej przez niego poprzednio działalności gospodarczej” (VI Gz 111/17).

Krajowy Rejestr Zadłużonych w miejsce Centralnego Rejestru Restrukturyzacji i Upadłości

Odpowiedzią na rosnącą liczbę wszczynanych postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych ma być utworzenie specjalnego rejestru, mającego ułatwić ich przeprowadzanie. W art. 5 ust. 1 ustawy – Prawo restrukturyzacyjne zawarto obowiązek utworzenia Centralnego Rejestru Restrukturyzacji i Upadłości (CRRU). Prowadzony przez Ministra Sprawiedliwości w systemie teleinformatycznym rejestr miał stać się miejscem publikacji informacji na temat podmiotów tych postępowań. Ustawą zmieniającą z 26 stycznia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 398), katalog gromadzonych w nim danych został poszerzony o informacje o podmiotach, wobec których umorzono egzekucję sądową lub administracyjną z uwagi na wyższość kosztów egzekucyjnych nad uzyskanymi z egzekucji środkami. Ostatecznie CRRU nie powstanie, bo jego miejsce zajmie, obejmujący szerszy zakres gromadzonych informacji, Krajowy Rejestr Zadłużonych: „Zakres Rejestru zdecydowanie wykracza bowiem poza regulacje Prawa restrukturyzacyjnego i Prawa upadłościowego i wymaga uregulowania w odrębnej ustawie. Uzasadnia to uchylenie art. 5 p.r. (…) oraz przyjęcie odrębnej ustawy (…) zostanie zbudowany jeden system teleinformatyczny, który będzie obsługiwał postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne oraz Krajowy Rejestr Zadłużonych” (uzasadnienie Rządowego projektu ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych, druk 2637).

Zakres informacji

Oprócz informacji, które miały być gromadzone w CRRU, w nowym rejestrze ujawniane będą m.in. orzeczenia pozbawiania osoby fizycznej prawa do prowadzenia działalności gospodarczej, także w postaci spółki cywilnej, o zakazie pełnienia funkcji członka rady nadzorczej czy komisji rewizyjnej. W KRZ znajdą się również informacje o podmiotach, wobec których umorzono postępowanie egzekucyjne z powodu wyższych kosztów egzekucyjnych od kwot egzekwowanych, a także dane osób, wobec których toczy się egzekucja w zakresie świadczeń alimentacyjnych.

Wgląd dla każdego

Zgodnie z projektowanym art. 4 ustawy o KRZ: „Rejestr jest jawny. Każdy ma prawo zapoznać się z danymi ujawnionymi w Rejestrze oraz danymi objętymi treścią obwieszczeń za pośrednictwem sieci Internet” (projekt ustawy o KRZ, , druk 2637). Ma to przede wszystkim zapewnić wierzycielom stały dostęp do akt postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych, a przez to zwiększyć bezpieczeństwo obrotu gospodarczego.

Według informacji Prezesa Rady Ministrów powołanie teleinformatycznego systemu Krajowego Rejestru Zadłużonych przyniesie oszczędności zarówno dla przedsiębiorców, jak i dla budżetu państwa. Wyeliminowana zostanie bowiem konieczność publikowania ogłoszeń o postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a obniżeniu ulegną koszty korespondencji pomiędzy organami a podmiotami tych postępowań. Ustawa z kilkoma wyjątkami ma wejść w życie z dniem 1 lutego 2019.

Autor:

radca prawny Robert Nogacki

Kancelaria Prawna Skarbiec specjalizuje się w ochronie majątku, doradztwie strategicznym dla przedsiębiorców oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Hasła tematyczne: upadłość konsumencka, postępowanie restrukturyzacyjne, krajowy rejestr zadłużonych, centralny rejestr restrukturyzacji i upadłości

poprzednie artykuły

Pomimo wejścia w życie nowelizacji ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych, w zakresie zwolnienia dywidend z opodatkowania, nie zawiera warunku, aby spółka będąca odbiorcą dywidendy była jej beneficjentem rzeczywistym – orzekł 4 października 2022 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi. więcej »

W międzynarodowych grupach kapitałowych tematem wymagającym analizy podatkowej jest wypłata dywidendy. Kwestia może być problematyczna szczególnie w przypadkach, gdy spółka matka jest spółką specjalnego przeznaczenia, która stworzona została jedynie na potrzeby organizacyjne, ale nie przemawia za nią żadna materia biznesowa. więcej »

Wierzyciele, którzy nie mogli skorzystać z ulgi na złe długi z uwagi na nieposiadanie statusu podatnika VAT przez swoich kontrahentów w chwili dokonywania na ich rzecz dostawy, po wyroku TSUE mogą to zrobić. Na korektę mają szansę przedsiębiorcy, których nieścignięte wierzytelności wynikają z faktur VAT wystawionych w 2017 r. i w grudniu 2016 roku. więcej »

Za zaległości podatkowe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością odpowiadają solidarnie całym swoim majątkiem członkowie jej zarządu. Ordynacja podatkowa przewiduje jednak wyjątkowe sytuacje, które mogą tę odpowiedzialność wyłączyć. więcej »

Przedsiębiorcy zawiązali konsorcjum i na realizację wspólnego projektu pozyskali dofinansowanie z funduszy unijnych. Bezpłatnie przekazując efekty swojej pracy partnerom w konsorcjum oraz szkołom byli przekonani, że ich działalność nie będzie podlegać opodatkowaniu VAT. Fiskus stwierdził, że są w błędzie, bo skoro otrzymują dotację, to otrzymują wynagrodzenie. Jednak po ich stronie stanął Naczelny Sąd Administracyjny. Zgodnie z jego orzecznictwem, przy ustalaniu przedmiotu opodatkowania świadczeń o złożonym charakterze, należy mieć wzgląd na jego podstawowy cel, a nie wyodrębniać służące realizacji celu poszczególne czynności. więcej »

Dropshipping jest coraz bardziej popularną formą sprzedaży towarów. Brak konieczności posiadania i utrzymywania własnego magazynu, dostęp do szerokiej gamy produktów, ograniczona odpowiedzialność za produkt – to niekwestionowane atuty tej opcji sprzedaż. Dropshipping wiąże się także z określonymi skutkami podatkowymi i odpowiednim wykazaniem tego rodzaju transakcji w księgach podatnika. Jednym z tematów do analizy jest możliwość zaliczenia zakupionych towarów do kosztów uzyskania przychodów. więcej »

Planowana jest kolejna zmiana przepisów w zakresie CIT, która ma wejść w życie w trakcie roku podatkowego. Taki tryb zmian w przepisach rodzi spore ryzyko dla podatników i wymaga każdorazowej analizy i implementacji w organizacji. Jakie są główne zmiany przewidywane przez Polski Ład 3.0? więcej »

Rząd pracuje nad wprowadzeniem zmian w przepisach dotyczących transakcji z udziałem firm z rajów podatkowych i tych, których beneficjentem jest podmiot z siedzibą w takiej jurysdykcji. Zmiany będą dotyczyć wysokości progów dokumentacyjnych, a także zasad stosowania cen rynkowych i obowiązku dokumentacyjnego w zakresie pośrednich transakcji rajowych. więcej »

  Pośrednictwo w krótkoterminowym najmie lokali realizowane za pośrednictwem platform cyfrowych takich jak Airbnb może powodować obowiązek płacenia podatku u źródła - uważa polski Rzecznik Trybunału Sprawiedliwości UE Maciej Szpunar. Choć sprawa dotyczy opodatkowania działalności Airbnb we Włoszech, to wkrótce może mieć znaczenie również dla Polski (opinia Rzecznika w sprawie C-83/21 z 7 lipca 2022 r.).   więcej »

  Określenie podatnikowi zobowiązania podatkowego w wysokości wyższej niż organ I instancji stanowi złamanie fundamentalnego w demokratycznym państwie prawa zakazu orzekania na niekorzyść wnoszącego odwołanie – stwierdził Wojewódzki Sąd w Olsztynie w wyroku z 29 czerwca 2022 r., sygn. akt I SA/Ol 222/22).   więcej »