Oferta

Kancelaria Prawna Skarbiec zbudowała swoją pozycję oferując usługi, które nie miały dotychczas odpowiednika na polskim rynku,łączące ze sobą doradztwo prawne, podatkowe i finansowe oraz usługi z zakresu szeroko rozumianego wywiadu i kontrwywiadu biznesowego.

 


Do najważniejszych usług Kancelarii należą:

 • ochrona majątku przed przyszłymi wier-
  zycielami
 • rejestracja spółek za granicą i zarządza-
  nie nimi
 • zmiana rezydencji podatkowej
 • powoływanie fundacji prywatnych i trustów
 • reprezentacja w sporach dotyczących zajęcia majątku przez fiskusa
 • reprezentacja i obrona w postępowani-
  ach karnych
 • wsparcie w kontrolach podatkowych i celno-skarbowych
 • prowadzenie postępowań restruktury-
  zacyjnych i upadłościowych
 • sukcesja majątku i planowanie spadkowe
 • wywiad i kontrwywiad gospodarczy

 

Chętnie podejmujemy wyzwanie również wtedy, gdy w grę wchodzą przypadki bezprawia urzędniczego, widmo upadłości firmy, obawa przed oszustwem ze strony kontrahentów (np. karuzele podatkowe), szpiegostwem gospodarczym czy przed wrogim przejęciem. Prowadzimy także w Polsce i za granicą działania operacyjne związane z poszukiwaniem majątku nieuczciwych dłużników.

 

najbliższeszkolenia

Artykuły

30.10.2018

Krajowy Rejestr Zadłużonych – informator o upadłych i restrukturyzowanych

„Usprawnienie funkcjonowania sądownictwa w sprawach restrukturyzacyjnych i upadłościowych, stanowiąc odpowiedź na istotne problemy sądów restrukturyzacyjnych i upadłościowych wynikające ze znacznego zwiększenia liczby spraw, zwłaszcza w zakresie upadłości konsumenckiej” – to jeden z głównych celów utworzenia Krajowego Rejestru Zadłużonych, zgodnie z uzasadnieniem rządowego projektu ustawy o jego powołaniu.

Znaczny wzrost upadłości konsumenckiej

2017 rok zamknął się liczbą 23 995 ogłoszeń związanych z toczącymi się postępowaniami upadłościowymi lub restrukturyzacyjnymi. Aż w 5 535 przypadkach przedmiotem publikacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym była upadłość konsumencka. Upadłość firm ogłoszono 591 razy, a informację o rozpoczęciu postępowania restrukturyzacyjnego 348 razy.

W zestawieniu tylko za 6 miesięcy 2018 roku liczby te wynoszą odpowiednio: 14 405, 3 259, 314 i 234. Dane te robią wrażenie, zważywszy na fakt, iż jeszcze w 2014 r. zostały ogłoszone zaledwie 32 upadłości konsumenckie. Przytoczone powyżej dane potwierdzają argumentację pomysłodawców o konieczności utworzenia Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ).

Postępowanie restrukturyzacyjne a upadłość konsumencka

Ciekawym wskaźnikiem, pozostającym w bliskiej relacji z upadłością konsumencką, jest liczba ogłoszeń o rozpoczęciu postępowania restrukturyzacyjnego. Do 30 czerwca 2018 r. wyniosła ona 234, z czego 87 przypadków dotyczyło indywidualnej działalności gospodarczej. W całym 2017 r. takich przypadków odnotowano 114, a w roku 2016, który był pierwszym rokiem obowiązywania przepisów ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. 2015, poz. 978) – 67. Oznacza to, że rośnie również liczba samozatrudnionych w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej, którzy próbują uniknąć ogłoszenia upadłości dzięki zawarciu układu restrukturyzacyjnego z wierzycielami lub poprzez przeprowadzenie działań sanacyjnych.

Zgodnie z postanowieniem Sądu Okręgowego w Toruniu z 29 maja 2017 r.: „W świetle przepisów ustawy dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe nie ma przeszkód do merytorycznego rozpoznania przez sąd wniosku byłego przedsiębiorcy o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, również wówczas, gdy gros zobowiązań dotyczy prowadzonej przez niego poprzednio działalności gospodarczej” (VI Gz 111/17).

Krajowy Rejestr Zadłużonych w miejsce Centralnego Rejestru Restrukturyzacji i Upadłości

Odpowiedzią na rosnącą liczbę wszczynanych postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych ma być utworzenie specjalnego rejestru, mającego ułatwić ich przeprowadzanie. W art. 5 ust. 1 ustawy – Prawo restrukturyzacyjne zawarto obowiązek utworzenia Centralnego Rejestru Restrukturyzacji i Upadłości (CRRU). Prowadzony przez Ministra Sprawiedliwości w systemie teleinformatycznym rejestr miał stać się miejscem publikacji informacji na temat podmiotów tych postępowań. Ustawą zmieniającą z 26 stycznia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 398), katalog gromadzonych w nim danych został poszerzony o informacje o podmiotach, wobec których umorzono egzekucję sądową lub administracyjną z uwagi na wyższość kosztów egzekucyjnych nad uzyskanymi z egzekucji środkami. Ostatecznie CRRU nie powstanie, bo jego miejsce zajmie, obejmujący szerszy zakres gromadzonych informacji, Krajowy Rejestr Zadłużonych: „Zakres Rejestru zdecydowanie wykracza bowiem poza regulacje Prawa restrukturyzacyjnego i Prawa upadłościowego i wymaga uregulowania w odrębnej ustawie. Uzasadnia to uchylenie art. 5 p.r. (…) oraz przyjęcie odrębnej ustawy (…) zostanie zbudowany jeden system teleinformatyczny, który będzie obsługiwał postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne oraz Krajowy Rejestr Zadłużonych” (uzasadnienie Rządowego projektu ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych, druk 2637).

Zakres informacji

Oprócz informacji, które miały być gromadzone w CRRU, w nowym rejestrze ujawniane będą m.in. orzeczenia pozbawiania osoby fizycznej prawa do prowadzenia działalności gospodarczej, także w postaci spółki cywilnej, o zakazie pełnienia funkcji członka rady nadzorczej czy komisji rewizyjnej. W KRZ znajdą się również informacje o podmiotach, wobec których umorzono postępowanie egzekucyjne z powodu wyższych kosztów egzekucyjnych od kwot egzekwowanych, a także dane osób, wobec których toczy się egzekucja w zakresie świadczeń alimentacyjnych.

Wgląd dla każdego

Zgodnie z projektowanym art. 4 ustawy o KRZ: „Rejestr jest jawny. Każdy ma prawo zapoznać się z danymi ujawnionymi w Rejestrze oraz danymi objętymi treścią obwieszczeń za pośrednictwem sieci Internet” (projekt ustawy o KRZ, , druk 2637). Ma to przede wszystkim zapewnić wierzycielom stały dostęp do akt postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych, a przez to zwiększyć bezpieczeństwo obrotu gospodarczego.

Według informacji Prezesa Rady Ministrów powołanie teleinformatycznego systemu Krajowego Rejestru Zadłużonych przyniesie oszczędności zarówno dla przedsiębiorców, jak i dla budżetu państwa. Wyeliminowana zostanie bowiem konieczność publikowania ogłoszeń o postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a obniżeniu ulegną koszty korespondencji pomiędzy organami a podmiotami tych postępowań. Ustawa z kilkoma wyjątkami ma wejść w życie z dniem 1 lutego 2019.

Autor:

radca prawny Robert Nogacki

Kancelaria Prawna Skarbiec specjalizuje się w ochronie majątku, doradztwie strategicznym dla przedsiębiorców oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Hasła tematyczne: upadłość konsumencka, postępowanie restrukturyzacyjne, krajowy rejestr zadłużonych, centralny rejestr restrukturyzacji i upadłości

poprzednie artykuły

Celem projektu nowej Ordynacji podatkowej jest wprowadzenie kompromisowych rozwiązań na linii podatnik – organ podatkowy. Autorzy projektu chcą wyeliminować władczą postawę fiskusa wobec przedsiębiorców i zastąpić ją różnorodnymi formami współpracy między tymi podmiotami. Jednym z nowych rozwiązań ma być umowa o współdziałanie (ang. cooperative compliance). Jednak jej idea, pozornie słuszna, budzi liczne wątpliwości. więcej »

„Kontrola w urzędach skarbowych i Ministerstwie Finansów pokazała, że skomplikowany charakter przepisów prawa oraz częste jego zmiany mogą w dalszym ciągu stanowić główną barierę w prowadzeniu działalności gospodarczej” – stwierdziła Najwyższa Izba Kontroli w opublikowanym 2 stycznia 2019 r. podsumowaniu raportu na temat „Barier prawnych w rozwoju firm rodzinnych w Polsce”. NIK wskazała w nim między innymi na dużą liczbę błędów popełnianych przez urzędników. więcej »

Umowa podatkowa proponowana przez autorów projektu nowej Ordynacji podatkowej jest zupełnie nową instytucją w polskim prawie podatkowym. Jej szczegóły określa rozdział 10 dokumentu. Można znaleźć w nim nie tylko przyzwolenie na zawarcie takiej umowy, ale również szczegółowe informacje, w jaki sposób może zostać ona zawarta pomiędzy podatnikiem a organem podatkowym. Jednak bez względu na to, jaki charakter będą miały jej zapisy, zawarte w niej postanowienia muszą mieścić się w granicach obowiązującego prawa. Ewentualne ustępstwa nie mogą dotyczyć wysokości wymiaru podatku. więcej »

Najnowszy projekt ustawy Ordynacja podatkowa istotnie poszerza katalog podmiotowego i przedmiotowego zabezpieczenia wykonania zobowiązania podatkowego oraz rezygnuje z instytucji wygaśnięcia decyzji o zabezpieczeniu. więcej »

Pod koniec października Ministerstwo Finansów zapowiedziało kolejną modernizację Krajowej Administracji Skarbowej. Program ma rozpocząć się już w 2019 r. i potrwać kolejne 4 lata. Resort finansów szacuje, że modernizacja będzie kosztowała ponad 1,9 mld zł. Ma objąć przede wszystkim podwyżki wynagrodzeń i reorganizację techniczną. Czy tak duże wydatki są potrzebne? Jakie konsekwencje dla podatników mają planowane zmiany? więcej »

Z dniem 1 stycznia 2019 r. weszły w życie zmiany w podatkach dochodowych. Jedną z najistotniejszych może być wprowadzenie opodatkowania od niezrealizowanych zysków, czyli tzw. exit tax. W istocie będzie to nowy podatek płacony przez podmioty przenoszące majątek za granicę. I choć do wprowadzenia stosowanych regulacji ustawodawca był zobowiązany dyrektywą unijną, to i tak nie należy mieć złudzeń, że zakres zastosowania polskich przepisów będzie znacznie szerszy niż w innych państwach wspólnoty. więcej »

Niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków – to przesłanki uwzględnienia przez sąd administracyjny wniosku podatnika o wstrzymanie wykonania decyzji organu podatkowego. Ciężar uprawdopodobnienia wystąpienia tych przesłanek spoczywa na podatniku. Jak wynika z wydanego 24 października 2018 r. postanowienia WSA w Warszawie, za uwzględnieniem wniosku o wstrzymanie egzekucji przemawia trudna sytuacja finansowa i zdrowotna wnioskodawców. Na decyzję sądu wpłynąć może również fakt ogłoszenia upadłości konsumenckiej (III SA/Wa 1136/18). więcej »

W sierpniu tego roku został opublikowany projekt ustawy przewidującej wiele zmian w zakresie podatku dochodowego. Celem tej regulacji jest z jednej strony dalsze uszczelnianie systemu podatkowego w Polsce, z drugiej natomiast ujednolicenie i uproszczenie przepisów dotyczących podatku dochodowego. W ramach planowanych modyfikacji zakłada się wprowadzenie tak zwanego Innovation Box, czyli mechanizmu umożliwiającego obniżenie opodatkowania dochodu osiąganego z praw własności intelektualnej. Jak to działa? Czy Innovation Box to realna szansa na podatkowe oszczędności? więcej »

Przepis art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie zalicza do kosztów uzyskania przychodu: „kosztów reprezentacji, w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych”. Dlatego każdy wydatek poniesiony przez przedsiębiorcę na któryś ze wskazanych w tym artykule kosztów, organy podatkowe uznają za wyłączony z rachunku podatkowego. W wyroku z 23 października 2018 r. wojewódzki sąd administracyjny wskazał jednak, że „(...) nie każdy wydatek na zakup usługi gastronomicznej należy klasyfikować do kosztów reprezentacji wyłączonych z kosztów uzyskania przychodów” (wyrok WSA w Rzeszowie, sygn. akt I SA/Rz 741/18). więcej »

W przeciwieństwie do spółek kapitałowych prowadzenie działalności gospodarczej w formie spółki osobowej pozwala uniknąć niekorzystnego mechanizmu podwójnego opodatkowania wypracowanego zysku, zarówno na poziomie spółki, jak i na poziomie jej wspólników. Zgodnie bowiem z treścią ustawy CIT oraz ustawy PIT spółki osobowe co do zasady nie są podatnikami podatku dochodowego, w konsekwencji ciężar opodatkowania podatkiem dochodowym spoczywa jedynie na ich wspólnikach. O ile kwestia opodatkowania przychodów wspólników w spółce osobowej nie budzi większych wątpliwości, to samo zbycie udziałów lub wystąpienie ze spółki osobowej często przysparza problemów interpretacyjnych, zwłaszcza w przedmiocie przyporządkowania takiej czynności do odpowiedniego źródła przychodów na gruncie ustawy o PIT. więcej »