Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

bank

 • 08.04.2020RPP po raz kolejny obniya stopy procentowe
  Rada Polityki Pieninej, po dzisiejszym posiedzeniu, postanowia ponownie obniy stopy procentowe NBP o 0,50 pkt. proc. Uchwaa w tej sprawie wchodzi w ycie jutro, tj. 9 kwietnia 2020 r. Obnienie stóp ma ograniczy negatywne gospodarcze skutki pandemii, a take stworzy warunki do szybkiego oywienia aktywnoci gospodarczej. Przypomnijmy, e to ju druga obnika w cigu miesica.
  • 08.04.2020Uzupenienie dziaa Tarczy Antykryzysowej
   Rada Ministrów przyja 7 kwietnia br. projekt ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w zwizku z rozprzestrzenianiem si wirusa SARS-CoV-2. To kolejne kilkadziesit rozwiza majcych przeciwdziaa negatywnym skutkom spoeczno-gospodarczym koronawirusa. Wykorzystanie rodków budetowych w walce ze skutkami epidemii oraz wsparcie instytucji publicznych i sektora prywatnego – to tylko niektóre z propozycji Ministerstwa Finansów.
   • 07.04.2020UE odblokowuje 8 mld euro finansowania dla sektora MSP
    Komisja Europejska oraz Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI) odblokowuj 8 mld euro finansowania, z którego skorzysta ma minimum 100 tys. maych i rednich przedsibiorstw z Unii Europejskiej. W praktyce EFI bdzie udziela specjalnych gwarancji zachcajcych banki i innych poyczkodawców do zapewnienia pynnoci firmom zmagajcym si ze skutkami pandemii koronawirusa.
    • 07.04.2020Tarcza antykryzysowa 2.0 – biznes apeluje m.in. o zwolnienia z podatków
     Tarcza antykryzysowa 2.0 powinna dostarczy rozwizania i narzdzia, które bd adekwatne do aktualnych potrzeb polskiej gospodarki – twierdz najwiksze organizacje pracodawców i przedsibiorców, zrzeszone w Radzie Przedsibiorczoci. Rzd zapowiedzia ju wstpnie prace nad nowym pakietem osonowym. Biznes apeluje m.in. o zwolnienie wszystkich dotknitych kryzysem firm z podatków CIT, PIT, VAT oraz od nieruchomoci.
     • 07.04.2020ZUS rozpatrzy pierwsze wnioski w ramach tarczy antykryzysowej
      Zakad Ubezpiecze Spoecznych rozpatrzy pozytywnie pierwsze wnioski w ramach tzw. tarczy antykryzysowej. Chodzi o wnioski dotyczce wiadczenia postojowego dla samozatrudnionych. Jednoczenie podejmowane s decyzje o odroczeniu terminu zapaty skadek ZUS (bez opaty prolongacyjnej).
      • 06.04.2020ZUS rozpatrzy pierwsze wnioski w ramach tarczy antykryzysowej
       Zakad Ubezpiecze Spoecznych rozpatrzy pozytywnie pierwsze wnioski w ramach tzw. tarczy antykryzysowej. Chodzi o wnioski dotyczce wiadczenia postojowego dla samozatrudnionych. Jednoczenie podejmowane s decyzje o odroczeniu terminu zapaty skadek ZUS (bez opaty prolongacyjnej).
       • 06.04.2020Tarcza antykryzysowa 2.0 – biznes apeluje m.in. o zwolnienia z podatków
        Tarcza antykryzysowa 2.0 powinna dostarczy rozwizania i narzdzia, które bd adekwatne do aktualnych potrzeb polskiej gospodarki – twierdz najwiksze organizacje pracodawców i przedsibiorców, zrzeszone w Radzie Przedsibiorczoci. Rzd zapowiedzia ju wstpnie prace nad nowym pakietem osonowym. Biznes apeluje m.in. o zwolnienie wszystkich dotknitych kryzysem firm z podatków CIT, PIT, VAT oraz od nieruchomoci.
        • 06.04.2020Tarcza antykryzysowa - pytania i odpowiedzi
         Twoja firma ma trudnoci w zwizku z epidemi koronawirusa? Chcesz otrzyma wsparcie, które zagodzi jej negatywne skutki? Poznaj odpowiedzi na najczciej zadawane pytania o pomoc, jaka zostaa skierowana do przedsibiorców, pracowników, organizacji spoecznych i instytucji oraz samorzdów.
         • 06.04.2020E-kurs: Podatkowe problemy biur rachunkowych - ujcie praktyczne
          Zmiany, wprowadzone na przeomie 2019/2020, kontynuowane nieustannie midzy innymi w zwizku z sytuacj epidemiologiczn i koniecznoci korekt niektórych rozwiza, dotkliwe s szczególnie dla osób prowadzcych biura rachunkowe i zajmujcych si w nich rachunkowoci i rozliczeniami. Do licznych obowizków doszy te, zwizane z koniecznoci kontroli prawidowoci przeprowadzenia transakcji pod ktem jej fakturowania i rodzaju patnoci. Konieczno kontroli nalenoci i zobowiza, zwizana z now odmian ulgi na ze dugi w PIT i CIT, to kolejne nowe obcienie. Aby uatwi biege poruszanie si w tej materii pracownikom i wacicielom biur rachunkowych zapraszamy na praktyczny e-kurs. 
          • 06.04.2020Jak opodatkowa zyski z handlu walutami?
           Dua zmienno na rynkach walutowych powoduje, e wielu z nas ponosi realne zyski lub straty zwizane z handlem walutami. Najczciej zyski dotycz eksporterów, którzy rozliczajc si w walucie obcej niespodziewanie otrzymuj zdecydowanie wiksz zapat. Natomiast straty dotycz przewanie importerów. Mówimy tutaj oczywicie o przedsibiorcach, którzy nie korzystaj z moliwoci zabezpieczenia kursów walutowych w banku. S te jednak osoby, które kupuj i sprzedaj walut w celach zarobkowych jako inwestycje.
           • 03.04.2020Tarcza Antykryzysowa: Dofinansowanie do pensji pracowników
            Skorzystaj z 3-miesicznego dofinansowania wynagrodzenia swoich pracowników w przypadku przestoju ekonomicznego lub obnionego wymiaru czasu pracy oraz opaty skadek na ubezpieczenia spoeczne. W tym rozwizaniu: w przypadku przestoju ekonomicznego maksymalna kwota  dofinansowania na pracownika wyniesie 1 533,09 z netto, w tym skadki na ubezpieczenie spoeczne nalene od pracodawcy od wysokoci przyznanego wiadczenia, z uwzgldnieniem wymiaru czasu pracy, w przypadku obnionego wymiaru czasu pracy maksymalna kwota dofinansowania na pracownika wyniesie 2 452,27 z, w tym skadki na ubezpieczenie spoeczne nalene od pracodawcy od wysokoci przyznanego wiadczenia, z uwzgldnieniem wymiaru czasu pracy.
            • 03.04.2020Kredyty i poyczki – tarcza antykryzysowa wprowadza istotne zmiany
             Roczny limit dla poyczek udzielanych na wicej ni 30 dni bdzie móg by obniony z obecnych 55 do 21 proc., a czne maksymalne koszty kredytowania (bez wzgldu na czas trwania umowy) zmniejsz si ze 100 do 45 proc. – wynika z pakietu nowych ustaw wchodzcych w skad tzw. tarczy antykryzysowej.
             • 03.04.2020Tarcza antykryzysowa - pytania i odpowiedzi
              Twoja firma ma trudnoci w zwizku z epidemi koronawirusa? Chcesz otrzyma wsparcie, które zagodzi jej negatywne skutki? Poznaj odpowiedzi na najczciej zadawane pytania o pomoc, jaka zostaa skierowana do przedsibiorców, pracowników, organizacji spoecznych i instytucji oraz samorzdów.
              • 03.04.2020Dziaalno nierejestrowa - poradnik praktyczny dla pocztkujcych (1)
               Prawo Przedsibiorców umoliwia wszystkim planujcym rozpoczcie dziaalnoci gospodarczej podjcie do bezpiecznej próby. Znaczco odformalizowana dziaalno w niewielkim rozmiarze, okrelana jako dziaalno nierejestrowa pozwala spróbowa, jak to jest by przedsibiorc. Inne nazwy tej aktywnoci to dziaalno nierejestrowana lub dziaalno nieewidencjonowana - wszystkie one oznaczaj w kontekcie Prawa Przedsibiorców to samo. Dziaalno nierejestrowa moliwa jest od 30 kwietnia 2018 r. Naroso wokó niej mnóstwo mitów i nieporozumie. Pojawiaj si te pytania wymagajce odpowiedzi. 
               • 02.04.2020Kredyty i poyczki – tarcza antykryzysowa wprowadza istotne zmiany
                Roczny limit dla poyczek udzielanych na wicej ni 30 dni bdzie móg by obniony z obecnych 55 do 21 proc., a czne maksymalne koszty kredytowania (bez wzgldu na czas trwania umowy) zmniejsz si ze 100 do 45 proc. – wynika z pakietu nowych ustaw wchodzcych w skad tzw. tarczy antykryzysowej.
                • 02.04.2020Tarcza Antykryzysowa: Dofinansowanie do pensji pracowników
                 Skorzystaj z 3-miesicznego dofinansowania wynagrodzenia swoich pracowników w przypadku przestoju ekonomicznego lub obnionego wymiaru czasu pracy oraz opaty skadek na ubezpieczenia spoeczne. W tym rozwizaniu: w przypadku przestoju ekonomicznego maksymalna kwota  dofinansowania na pracownika wyniesie 1 533,09 z netto, w tym skadki na ubezpieczenie spoeczne nalene od pracodawcy od wysokoci przyznanego wiadczenia, z uwzgldnieniem wymiaru czasu pracy, w przypadku obnionego wymiaru czasu pracy maksymalna kwota dofinansowania na pracownika wyniesie 2 452,27 z, w tym skadki na ubezpieczenie spoeczne nalene od pracodawcy od wysokoci przyznanego wiadczenia, z uwzgldnieniem wymiaru czasu pracy.
                 • 01.04.2020wiadczenie postojowe dla osób wykonujcych umowy cywilnoprawne
                  Jeli zaware umow cywilnopraw i umowa nie dosza do skutku lub nastpio ograniczenie jej realizacji w zwizku z przestojem w prowadzeniu dziaalnoci w nastpstwie COVID-19, wystp do ZUS za porednictwem swojego zleceniodawcy albo zamawiajcego o jednorazowe wiadczenie finansowe, które zrekompensuje Ci utrat przychodów.
                  • 01.04.2020wiadczenie postojowe dla osób prowadzcych dziaalno gospodarcz
                   Jest to jednorazowe wiadczenie w wysokoci 2 080 z albo 1 300 z, które ma Ci zrekompensowa utrat przychodów z prowadzonej dziaalnoci gospodarczej.
                   • 01.04.2020wiadczenie postojowe dla osób prowadzcych dziaalno gospodarcz
                    Jest to jednorazowe wiadczenie w wysokoci 2 080 z albo 1 300 z, które ma Ci zrekompensowa utrat przychodów z prowadzonej dziaalnoci gospodarczej.
                    • 01.04.2020wiadczenie postojowe dla osób wykonujcych umowy cywilnoprawne
                     Jeli zaware umow cywilnopraw i umowa nie dosza do skutku lub nastpio ograniczenie jej realizacji w zwizku z przestojem w prowadzeniu dziaalnoci w nastpstwie COVID-19, wystp do ZUS za porednictwem swojego zleceniodawcy albo zamawiajcego o jednorazowe wiadczenie finansowe, które zrekompensuje Ci utrat przychodów.
                     • 31.03.2020Od jutra kolejne ograniczenia w zwizku z koronawirusem
                      Od 1 kwietnia do odwoania kada osoba do 18 roku ycia z domu wyjdzie tylko pod opiek dorosego opiekuna, a parki, bulwary, czy plae bd zamknite. Za zamanie zakazów grozi kara od 5 do nawet 30 tys. z. Oprócz tego zmieniaj si zasady robienia zakupów w sklepach stacjonarnych. Zamknite zostan bez wyjtków wszystkie zakady fryzjerskie, kosmetyczne, salony tatuau i piercingu. Co jeszcze si zmienia?
                      • 31.03.2020Od 1.04.2020 kolejne ograniczenia w zwizku z koronawirusem
                       Od 1 kwietnia do odwoania kada osoba do 18 roku ycia z domu wyjdzie tylko pod opiek dorosego opiekuna, a parki, bulwary, czy plae bd zamknite. Za zamanie zakazów grozi kara od 5 do nawet 30 tys. z. Oprócz tego zmieniaj si zasady robienia zakupów w sklepach stacjonarnych. Zamknite zostan bez wyjtków wszystkie zakady fryzjerskie, kosmetyczne, salony tatuau i piercingu. Co jeszcze si zmienia?
                       • 31.03.2020Nie bdzie PIT od niektórych dochodów zwizanych z kredytami mieszkaniowymi
                        31 marca 2020 r. wchodzi w ycie rozporzdzenie MF dotyczce zaniechania poboru PIT od niektórych dochodów (przychodów) zwizanych z kredytem mieszkaniowym.  To kontynuacja korzystnych rozwiza dla kredytobiorców (w tym dla tzw. „frankowiczów”).  Rozporzdzenie dotyczy kredytów udzielonych przed 15 stycznia 2015 r.
                        • 30.03.2020Biznes domaga si nowej tarczy antykryzysowej
                         Wadze powinny jak najszybciej wprowadzi tzw. tarcz antykryzysow i jednoczenie pracowa nad now tarcz antykryzysow 2.0 – twierdzi Rada Przedsibiorczoci. Zrzeszone w niej organizacje wystosoway wspólny apel do premiera i parlamentu o pilne zmiany, które pomogyby przedsibiorstwom w obliczu pandemii koronawirusa.
                         • 30.03.2020VAT. Gotowo do wykonania usugi to usuga?
                          Wykonanie usugi w wietle ustawy o podatku od towarów i usug moe przejawia si na wiele sposobów. Usuga wiadczenia na rzecz jej beneficjenta nie zawsze musi przybiera posta realizacji czynnoci uzgodnionej przez strony czynnoci. Dopuszczalne jest zawarcie umowy, której treci bdzie oczekiwanie na wezwanie przez wierzyciela do wykonania treci umowy lub oczekiwanie na zaistnienie okolicznoci, w których wiadczenie bdzie naleao wykona.
                          • 30.03.2020Gdzie zaatwia sprawy podatkowe, czyli waciwo miejscowa organów podatkowych
                           Zgodnie z ogóln zasad, waciwo miejscow organów podatkowych ustala si wedug miejsca zamieszkania (dla przedsibiorców wpisanych do CEIDG) lub adresu siedziby firmy (dla spóek zarejestrowanych w KRS). Zmiana miejsca zamieszkania, adresu siedziby firmy bd miejsca wykonywania czynnoci podlegajcych podatkowi moe wpyn na zmian twojego urzdu skarbowego. Jeli zmiana warunkujca now waciwo urzdu skarbowego nastpia w trakcie okresu rozliczeniowego, to zaliczk za ten okres wpacasz ju do nowego urzdu skarbowego.
                           • 30.03.2020Spata rat kredytu przez rodziców to nie darowizna
                            W styczniu 2020 r. zacignity zosta kredyt na zakup lokalu mieszkalnego, którego kredytobiorcami s: podatniczka oraz jej rodzice. Wacicielem nieruchomoci jest podatniczka. Raty kredytu bd spacane w caoci z rachunku bankowego jej ojca, którego wspówacicielem jest równie matka podatniczki. Czy comiesiczne raty kredytu regulowane przez rodziców, którzy s równie wspókredytobiorcami, podatniczka powinna zgasza do urzdu skarbowego jako darowizn (formularz SD-Z2)?
                            • 26.03.2020Pakiet dot. tarczy antykryzysowej – rozwizania zaakceptowane przez rzd
                             Wczoraj, tj. 25 marca br., rzd zaakceptowa pakiet rozwiza, który ma przeciwdziaa gospodarczym skutkom pandemii koronawirusa. Ochrona zatrudnienia i zachowanie pynnoci finansowej w firmach to gówne cele pakietu projektów ustaw, które skadaj si na Tarcz Antykryzysow.
                             • 26.03.2020Najem prywatny: Wystawianie rachunków
                              W ramach tzw. najmu prywatnego wynajmuj mieszkanie, na podstawie zawartej w formie pisemnej umowy najmu. Ostatnio mój klient zayczy sobie, abym mu wystawiaa faktur ze wzgldu na fakt, e cz kwoty zapaconego najmu zwraca mu zakad pracy. Nie jestem vatowcem, jaki wobec tego dokument powinnam wystawia?
                              • 26.03.2020Pakiet dot. tarczy antykryzysowej – rozwizania zaakceptowane przez rzd
                               25 marca br., rzd zaakceptowa pakiet rozwiza, który ma przeciwdziaa gospodarczym skutkom pandemii koronawirusa. Ochrona zatrudnienia i zachowanie pynnoci finansowej w firmach to gówne cele pakietu projektów ustaw, które skadaj si na Tarcz Antykryzysow.
                               • 26.03.2020Sprzeday stacjonarna i wysykowa. Czy moliwe jest zwolnienie z kas?
                                Fundacja prowadzi od 20 sierpnia 2019 r. sprzeda wysykow (poczt i kurierem) i stacjonarn tych samych towarów (ksiek) zarówno dla osób prawnych, jak i fizycznych. W przypadku osób fizycznych nieprowadzcych dziaalnoci gospodarczej warto sprzeday wysykowej w 2019 r. wyniosa 5494,02 z brutto, natomiast warto sprzeday stacjonarnej w 2019 r. to 1990 z brutto. Czy Fundacja moe korzysta ze zwolnienia z obowizku prowadzenia kasy w stosunku do sprzeday dokonywanej w systemie wysykowym?
                                • 24.03.2020Uwaga! Nowe zasady bezpieczestwa w zwizku z koronawirusem
                                 Wprowadzono nowe zasady bezpieczestwa, w tym ograniczenie w przemieszczaniu si. Obowizek pozostania w domu nie bdzie dotyczy jednak dojazdu do pracy czy zaatwiania niezbdnych codziennych potrzeb takich jak zakup jedzenia, lekarstw czy opieki nad bliskimi. A wszystko po to, aby Polacy nie naraali siebie i innych na zakaenie koronawirusem.
                                 • 24.03.2020Podatki 2020: Co finalnie zaoferuje tarcza antykryzysowa?
                                  Projekt tzw. tarczy antykryzysowej ma by wkrótce rozpatrzony przez polski parlament. W ramach trwajcych konsultacji liczne uwagi przekazao rodowisko biznesowe. Przykadowo, Konfederacja Lewiatan skierowaa do Ministerstwa Rozwoju przeszo 100 stron z uwagami do projektu. Organizacja apeluje m.in. o abolicj wszelkich danin publicznych do 1 lipca 2020 r.
                                  • 24.03.2020Brana lotnicza liczy straty i apeluje o ulgi podatkowe
                                   Ruch lotniczy w Polsce spad ju o blisko 90 proc. Przewiduje si, e z powodu ogranicze zwizanych z pandemi koronawirusa ju przed kocem maja wikszo przewoników na wiecie moe ogosi bankructwo. Midzynarodowe Zrzeszenie Przewoników Powietrznych (IATA) zaapelowao do rzdów m.in. o bezporednie wsparcie finansów oraz odpowiednie zmiany w podatkach, w tym wprowadzenie specjalnych ulg podatkowych.
                                   • 24.03.2020Uwaga! Nowe zasady bezpieczestwa w zwizku z koronawirusem
                                    Wprowadzono nowe zasady bezpieczestwa, w tym ograniczenie w przemieszczaniu si. Obowizek pozostania w domu nie bdzie dotyczy jednak dojazdu do pracy czy zaatwiania niezbdnych codziennych potrzeb takich jak zakup jedzenia, lekarstw czy opieki nad bliskimi. A wszystko po to, aby Polacy nie naraali siebie i innych na zakaenie koronawirusem.
                                    • 24.03.2020Najem prywatny: Wystawianie rachunków
                                     W ramach tzw. najmu prywatnego wynajmuj mieszkanie, na podstawie zawartej w formie pisemnej umowy najmu. Ostatnio mój klient zayczy sobie, abym mu wystawiaa faktur ze wzgldu na fakt, e cz kwoty zapaconego najmu zwraca mu zakad pracy. Nie jestem vatowcem, jaki wobec tego dokument powinnam wystawia?
                                     • 23.03.2020Podatki 2020: Biznes apeluje o abolicj wszelkich danin publicznych
                                      Specjalna tarcza antykryzysowa powinna obejmowa m.in. powszechn abolicj dla firm, która dotyczyaby wszelkich danin publicznych – twierdz firmy zrzeszone w Konfederacji Lewiatan. Abolicja miaaby obowizywa co najmniej do 1 lipca br. i mie charakter powszechny. Z zapowiedzi rzdu i prezydenta wynika, e pakiet osonowy obejmie zwolnienie przez 3 miesice ze skadek ZUS dla samozatrudnionych i mikrofirm, których przychody spady o ponad 50 proc.
                                      • 23.03.2020NSA. Odsetki od zasdzonego odszkodowania s opodatkowane PIT
                                       Skoro odsetki za opónienie w spenieniu wiadczenia pieninego nie s ani waciwym odszkodowaniem, ani zadouczynieniem, to nie mieszcz si w zakresie zwolnienia podatkowego. Dlatego jeli ustawodawca nie wymieni odsetek od odszkodowania jako podlegajcych zwolnieniu, to przyjcie odmiennego pogldu byoby przejawem niedopuszczalnego zastosowania wykadni rozszerzajcej - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                                       • 20.03.2020Wezwanie Prezesa BCC kierowane do Premiera - Mateusza Morawieckiego
                                        Kryzys zdrowotny i recesja gospodarcza nasil si. Ludzie bd umiera. Firmy bankrutowa. Mamy dopiero namiastk rozwoju tej sytuacji. Trzeba dziaa szybciej i mocniej! Dlatego upowaniony losem mikro, maych, rednich i duych firm oraz ich pracowników, prosz i wzywam Pana do niezwocznego podjcia nastpujcych decyzji:
                                        • 20.03.2020Odsetki ustawowe w 2020 r. – 4,5%, 6,5%, 9% czy 11%?
                                         Rada Polityki Pieninej, po posiedzeniu w dniu 17 marca 2020 r., podja decyzj o obnieniu stopy referencyjnej NBP o 0,5 pkt proc., tj. do poziomu 1,00%. Uchwaa RPP w tej sprawie wesza w ycie 18 marca 2020 r. Od tego dnia zmieniy si równie stawki odsetek ustawowych wynikajcych z Kodeksu cywilnego, a take odsetek za opónienie, a okrelonych w ustawy o przeciwdziaaniu nadmiernym opónieniom w transakcjach handlowych. Jakie obecnie funkcjonuj rodzaje odsetek i jaka jest ich wysoko w tym roku? Zobaczmy.
                                         • 20.03.2020Koronawirus wywoa tylko krótkotrway kryzys?
                                          W 2020 r. w przypadku strefy euro dojdzie do spadku PKB w przedziale od -0,5 do -1 proc. w skali roku, a spowolnienie gospodarcze bdzie mie charakter krótkotrway – wynika z najnowszych prognoz gospodarczych S&P Global Ratings. Pandemia koronawirusa ma przynie globaln recesj, która dotknie m.in. Europ i Stany Zjednoczone.
                                          • 20.03.2020Rozwizania MF w pakiecie dziaa tarczy antykryzysowej
                                           Wsteczne rozliczanie strat podatkowych (PIT i CIT) przez przedsibiorców, wyduenie terminu wpat pracowniczych zaliczek PIT, czy przesunicie w czasie planowanych zmian podatkowych. To tylko niektóre z rozwiza MF, które znalazy si w Gospodarczej i Spoecznej Tarczy Antykryzysowej dla Bezpieczestwa Przedsibiorstw i Pracowników w zwizku z pandemi wirusa SARS-CoV-2. Na tarcz antykryzysow skada si pi filarów: Bezpieczestwo Pracowników, Finansowanie Przedsibiorstw, Ochrona Zdrowia, Wzmocnienie Systemu Finansowego, Program Inwestycji Publicznych.
                                           • 19.03.2020Koronawirus wywoa tylko krótkotrway kryzys?
                                            W 2020 r. w przypadku strefy euro dojdzie do spadku PKB w przedziale od -0,5 do -1 proc. w skali roku, a spowolnienie gospodarcze bdzie mie charakter krótkotrway – wynika z najnowszych prognoz gospodarczych S&P Global Ratings. Pandemia koronawirusa ma przynie globaln recesj, która dotknie m.in. Europ i Stany Zjednoczone.
                                            • 19.03.2020Co oznacza wprowadzenie stanu zagroenia epidemicznego dla przedsibiorców
                                             Wprowadzenie stanu zagroenia epidemicznego ma zapobiec szybkiemu rozprzestrzenianiu si koronawirusa w Polsce. eby to osign Minister Zdrowia ograniczy, a w niektórych wypadkach zakaza, dziaalnoci, które wi si z duymi skupiskami ludzi. Sprawd czy te ograniczenia dotycz twojej firmy.
                                             • 19.03.2020Co dalej z projektem tzw. ustawy antylichwiarskiej?
                                              Od kilku lat gon spraw jest brak uregulowania prawnego poyczek i kredytów udzielanych przez instytucje parabankowe, tak zwanych chwilówek. Zobowizania takie ze wzgldu na brak przepisów, mog zawiera osoby nieposiadajce zdolnoci kredytowej, co powoduje niemoliwo zwrócenia dugu przez kredytobiorc. Co wicej, poyczk czy kredyt tego rodzaju, mona uzyska bez zgody czy nawet wiedzy wspómaonka. Potencjalni kredytobiorcy, nie s równie sprawdzani pod ktem posiadania innych kredytów w innych instytucjach finansowych, co bardzo czsto doprowadza do powstania tak zwanej spirali zaduenia.
                                              • 18.03.2020W ycie wchodz zmiany dotyczce BGK i gwarancji spaty kredytów
                                               W ycie weszo rozporzdzenie resortu finansów, które zmienia przepisy dotyczce udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego pomocy de minimis w formie gwarancji spaty kredytów. Nowe rozporzdzenie zakada umoliwienie objcia gwarancjami do 80 proc. kredytów. Zmiana jest bezporednio zwizana z zagroeniami wynikajcymi z pandemii koronawirusa.
                                               • 18.03.2020Co oznacza wprowadzenie stanu zagroenia epidemicznego dla przedsibiorców
                                                Wprowadzenie stanu zagroenia epidemicznego ma zapobiec szybkiemu rozprzestrzenianiu si koronawirusa w Polsce. eby to osign Minister Zdrowia ograniczy, a w niektórych wypadkach zakaza, dziaalnoci, które wi si z duymi skupiskami ludzi. Sprawd czy te ograniczenia dotycz twojej firmy.
                                                • 18.03.2020WSA. Odprawa dla zwolnionego z pracy z PIT
                                                 Przewidziane w programach dobrowolnych odej lub porozumieniach pracowników, odprawy (pomimo nazwania jej odszkodowaniem) nie s objte zwolnieniem z art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Odszkodowanie na mocy porozumienia nie ma charakteru odszkodowania lub zadouczynienia w rozumieniu ww. przepisu i nie moe korzysta ze zwolnienia z podatku - orzek Wojewódzki Sd Administracyjny w Szczecinie.
                                                 • 17.03.2020W ycie wchodz zmiany dotyczce BGK i gwarancji spaty kredytów
                                                  W ycie weszo rozporzdzenie resortu finansów, które zmienia przepisy dotyczce udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego pomocy de minimis w formie gwarancji spaty kredytów. Nowe rozporzdzenie zakada umoliwienie objcia gwarancjami do 80 proc. kredytów. Zmiana jest bezporednio zwizana z zagroeniami wynikajcymi z pandemii koronawirusa.
                                                  • 17.03.2020Rozporzdzenie ws. bufora ryzyka systemowego zostanie uchylone
                                                   Ministerstwo Finansów opublikowao projekt rozporzdzenia zakadajcego uchylenie rozporzdzenia w sprawie bufora ryzyka systemowego. W efekcie bufor ten zostanie rozwizany, co uwolni kapita zgromadzony przez banki i pozwoli im m.in. na zmniejszenie ryzyka ograniczenia dopywu kredytów do gospodarki.

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] . [ 11 ] ... [ 144 ] nastpna strona »