Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: ABC - prawo i podatki dla początkujących

23.07.2021

Czym jest opłata adiacencka

Opłata adiacencka to opłata ustalona w związku ze wzrostem wartości nieruchomości spowodowanym budową urządzeń infrastruktury technicznej z udziałem środków Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego, środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi albo opłata ustalona w związku ze scaleniem i podziałem nieruchomości, a także podziałem nieruchomości.

Wzrost wartości nieruchomości spowodowany budową urządzeń

Ostateczną wysokość opłaty określa, w drodze uchwały, rada gminy. Uchwała taka jest aktem prawa miejscowego. Podstawą podjęcia uchwały jest wycena rzeczoznawcy majątkowego, który ustala wartość nieruchomości przed budową urządzeń infrastruktury technicznej i po niej.

Pamiętajcie, że podstawą określenia wysokości opłaty nie może być wartość nakładów poniesionych na budowę urządzeń – decydująca jest wartość nieruchomości.

Opłata adiacencka nie może przekraczać 50% różnicy między wartością nieruchomości przed budową urządzeń i po niej.

Nakłady własne

Podobnie jak w przypadku opłaty planistycznej, wzrost wartości nieruchomości mógł również zostać spowodowany nakładami własnymi właściciela lub użytkownika wieczystego. W takim przypadku przy ustalaniu wysokości opłaty należy odjąć wszystkie nakłady poniesione przez właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości na rzecz budowy poszczególnych urządzeń infrastruktury technicznej.

W razie nieuwzględnienia nakładów własnych powinniśmy bezzwłocznie wszcząć procedurę odwoławczą.

Możliwość rozłożenia na raty

Opłata adiacencka może być, na wniosek właściciela nieruchomości, rozłożona na raty roczne płatne w okresie do 10 lat. Warunki rozłożenia na raty określa się w decyzji o ustaleniu opłaty. Należność gminy z tego tytułu podlega zabezpieczeniu, w tym przez ustanowienie hipoteki. Decyzja o ustaleniu opłaty adiacenckiej stanowi podstawę wpisu do księgi wieczystej.

Raty podlegają oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski.

Obowiązek zapłaty opłaty adiacenckiej powstaje 14 dni po dniu, w którym decyzja o jej ustaleniu stała się ostateczna. W razie rozłożenia opłaty na raty obowiązek ten dotyczy wpłacenia pierwszej raty.

Opłata adiacencka spowodowana podziałem nieruchomości

Opłata adiacencka może zostać naliczona także w sytuacji, gdy w wyniku podziału nieruchomości dokonanego na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego, który wniósł opłaty roczne za cały okres użytkowania tego prawa, wzrośnie jej wartość. Opłatę taką w tym przypadku ustala, w drodze decyzji, wójt, burmistrz lub prezydent miasta.

Wysokość stawki procentowej opłaty określa rada gminy – stawka ta nie może przekroczyć 30% różnicy w wartości nieruchomości przed podziałem i po podziale.

Terminy

Ustalenie opłaty adiacenckiej może nastąpić wyłącznie w okresie 3 lat od dnia, w którym decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości stała się ostateczna albo orzeczenie o podziale stało się prawomocne.

Opłata adiacencka wynikająca ze scalenia i podziału nieruchomości

Osoby, które otrzymały nowe nieruchomości wydzielone w wyniku scalenia i podziału, są zobowiązane do wniesienia na rzecz gminy opłat adiacenckich w wysokości do 50% wzrostu wartości tych nieruchomości w stosunku do wartości nieruchomości dotychczas posiadanych.

Przy ustalaniu wartości dotychczas posiadanych nieruchomości nie uwzględnia się wartości urządzeń, drzew i krzewów, jeżeli zostało za nie wypłacone odszkodowanie.

Wysokość stawki procentowej opłaty adiacenckiej ustala rada gminy w uchwale o scaleniu i podziale nieruchomości.

KK, Redakcja podatki.biz

Hasła tematyczne: opłata adiacencka

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz