Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Facebook

07.10.2021

Podatki 2022. Najważniejsze limity – PIT, CIT i VAT

Początek października jest okresem, który ma istotne znaczenie dla praw i obowiązków przedsiębiorców. Z nim właśnie ustawodawca wiąże ustalenie pewnych limitów, które decydują o możliwościach i formach rozliczeń osób prowadzących działalność gospodarczą. Kurs euro wpływa na kilka ważnych spraw.

Ryczałt

Ustawy podatkowe dają możliwość wyboru formy opodatkowania uzyskiwanych dochodów. Spełnienie określonych ustawowo warunków pozwala na wybranie uproszczonej formy rozliczania podatku. Jedną z nich jest tzw. ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Wybór tej formy opodatkowania również zależy od kursu euro.

Przypomnijmy, że zgodnie z ustawą z 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 2123), od 1 stycznia 2021 r. więcej podatników mogło opodatkować swoje przychody ryczałtem. Zwiększony został bowiem limit uprawniający do korzystania z tej formy opodatkowania z 250 tys. do 2 mln euro.

I tak, zgodnie z ustawą o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, podatnicy mogą opłacać w roku podatkowym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z pozarolniczej działalności gospodarczej osób fizycznych lub przedsiębiorstw w spadku, w tym również gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych, spółki cywilnej osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku lub spółki jawnej osób fizycznych (zwanych dalej „spółką”), jeżeli:

 1. w roku poprzedzającym rok podatkowy:
  • uzyskali przychody z tej działalności, prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 2 000 000 euro, lub
  • uzyskali przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 2 000 000 euro.
 2. rozpoczną wykonywanie działalności w roku podatkowym i nie korzystają z opodatkowania w formie karty podatkowej - bez względu na wysokość przychodów.

Przedsiębiorstwo w spadku opłaca ryczałt od przychodów ewidencjonowanych w roku podatkowym, w którym zmarł przedsiębiorca, jeżeli w tym samym roku ryczałt od przychodów ewidencjonowanych opłacał zmarły przedsiębiorca.

Jeżeli podatnik w roku poprzedzającym rok podatkowy prowadził działalność samodzielnie, a także w formie spółki, opłaca w roku podatkowym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych:

 1. odrębnie z działalności wykonywanej samodzielnie i odrębnie z działalności wykonywanej w formie spółki, gdy w roku poprzedzającym rok podatkowy:
  • uzyskał przychody z tej działalności, prowadzonej samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 2 000 000 euro,
  • uzyskał przychody z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 2 000 000 euro,
  albo
 2. z działalności wykonywanej samodzielnie, gdy uzyskał przychody z tej działalności w wysokości nieprzekraczającej 2 000 000 euro, a z działalności wykonywanej w formie spółki - gdy uzyskał przychody z tej działalności, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 2 000 000 euro.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych opłacają również podatnicy, którzy w roku poprzedzającym rok podatkowy prowadzili działalność samodzielnie lub w formie spółki, z której przychody były opodatkowane wyłącznie w formie karty podatkowej, lub za część roku były opodatkowane w formie karty podatkowej i za część roku na ogólnych zasadach, a łączne przychody w roku poprzedzającym rok podatkowy nie przekroczyły kwoty 2 000 000 euro; w tych przypadkach przychody opodatkowane w formie karty podatkowej oblicza się wyłącznie na podstawie wystawionych faktur lub rachunków. Do podatników tych stosuje się warunki o których mowa wyżej.

W myśl ww. ustawy kwoty wyrażone w euro przelicza się na walutę polską według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy.

Ważne! Od 1 stycznia 2021 r. limit przychodów warunkujący wybór ryczałtu wzrósł z 250 tys. euro do 2 mln euro.

Limity, o których mowa, wynoszą zatem:

 

 

Limit

Działalność samodzielna

Dla spółki cywilnej

Podmioty kontynuujące działalność w 2021 roku*

2 000 000 euro

9 030 600 zł

2 000 000 euro

9 030 600 zł

Podmioty kontynuujące działalność w 2022 roku**

2 000 000 euro

9 188 200 zł

2 000 000 euro

9 188 200 zł

* Kurs euro z 1 października 2020 r. wynosił 4,5153 zł (Tabela nr 192/A/NBP/2020).

** Kurs euro z 1 października 2021 r. wynosił 4,5941 zł (Tabela nr 191/A/NBP/2021).

 

Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym umożliwia także wpłacanie ryczałtu w okresach kwartalnych. Możliwość tę ustawodawca przewiduje dla podatników rozpoczynających prowadzenie działalności oraz dla podatników, których otrzymane przychody z działalności prowadzonej samodzielnie albo przychody spółki - w roku poprzedzającym rok podatkowy - nie przekroczyły kwoty stanowiącej równowartość 200 000 euro. I w tym przypadku kwoty wyrażone w euro przelicza się na walutę polską według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy.

Ważne! Od 1 stycznia 2021 r. zwiększono również limit dla kwartalnego ryczałtu z 25 tys. euro do 200 tys. euro.

 

 

Limit dla kwartalnego opłacania ryczałtu

Podmioty kontynuujące działalność w 2021 roku*

200 000 euro

903 060 zł

Podmioty kontynuujące działalność w 2022 roku**

200 000 euro

918 820 zł

* Kurs euro z 1 października 2020 r. wynosił 4,5153 zł (Tabela nr 192/A/NBP/2020).

** Kurs euro z 1 października 2021 r. wynosił 4,5941 zł (Tabela nr 191/A/NBP/2021).

 

Rozliczenia małych podatników

Zarówno ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (prawnych), jak i ustawa o VAT przewidują pewne szczególne formy rozliczania podatku przez tzw. małych podatników.

W podatku dochodowym małym podatnikiem jest podatnik, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 2 000 000 euro.

Na gruncie VAT małym podatnikiem jest podatnik podatku od towarów i usług:

 • u którego wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1 200 000 euro,
 • prowadzący przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzający funduszami inwestycyjnymi, zarządzający alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, będący agentem, zleceniobiorcą lub inną osobą świadczącą usługi o podobnym charakterze, z wyjątkiem komisu – jeżeli kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzenia za wykonane usługi (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 45 000 euro.

Przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł.

 

Rok

Mały podatnik PIT/CIT

2021*

2 000 000 euro

9 031 000 zł

2022**

2 000 000 euro

9 188 000 zł

 

Rok

Mały podatnik VAT

Mały podatnik VAT – pośrednik

2021*

1 200 000 euro

5 418 000 zł

45 000 euro

203 000 zł

2022**

1 200 000 euro

5 513 000 zł

45 000 euro

207 000 zł

* Kurs euro z 1 października 2020 r. wynosił 4,5153 zł (Tabela nr 192/A/NBP/2020).

** Kurs euro z 1 października 2021 r. wynosił 4,5941 zł (Tabela nr 191/A/NBP/2021).

 

Odpisy amortyzacyjne

Podatnicy w roku podatkowym, w którym rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej, oraz mali podatnicy mogą dokonywać jednorazowo odpisów amortyzacyjnych (po spełnieniu innych warunków określonych ustawą) od wartości początkowej środków trwałych zaliczonych do grupy 3-8 Klasyfikacji Środków Trwałych, z wyłączeniem samochodów osobowych, w roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym równowartości kwoty 50 000 euro łącznej wartości tych odpisów amortyzacyjnych.

Przeliczenia na złote kwoty, o której mowa, również dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy, w którym rozpoczęli działalność gospodarczą, w zaokrągleniu do 1000 zł.

 

Jednorazowa amortyzacja

Rok

Limit

2021*

50 000 euro

226 000 zł

2022**

50 000 euro

230 000 zł

* Kurs euro z 1 października 2020 r. wynosił 4,5153 zł (Tabela nr 192/A/NBP/2020).

** Kurs euro z 1 października 2021 r. wynosił 4,5941 zł (Tabela nr 191/A/NBP/2021).

 

Dodajmy, że jednorazowej amortyzacji nie mogą stosować podmioty (w podatku dochodowym od osób prawnych) rozpoczynające działalność, które zostały utworzone między innymi przez osoby fizyczne, które wniosły na poczet kapitału nowo utworzonego podmiotu uprzednio prowadzone przez siebie przedsiębiorstwo albo składniki majątku tego przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej łącznie równowartość w złotych kwoty co najmniej 10 000 euro, tj. w 2022 r. będzie to kwota 46 000 zł (w 2021 r. jest to 45 000 zł).

 

Ewa Iwan

 

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz