Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

ewidencja pojazdu

 • 12.06.2020Firmowy samochód dla celów prywatnych. Co z kosztami?
  Wykorzystywanie samochodu osobowego równie do celów niezwizanych z prowadzon dziaalnoci gospodarcz powoduje, e z kosztów podatkowych naley wyczy 25% wydatków z tytuu uywania takiego samochodu. Okoliczno prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu nie ma w tym zakresie prawnopodatkowego znaczenia. Przypadki oddziaywania ewidencji na - moliw do uwzgldniania w kosztach podatkowych - wysoko ponoszonych wydatków rozpatrywa mona tylko w sytuacji, gdy samochód osobowy wykorzystywany jest wycznie dla celów prowadzonej dziaalnoci gospodarczej.
  • 15.05.2020Handel na straganach i targowiskach, handel obwony i obnony - miejsce przechowywania dokumentacji
   Kwesti kluczow przy okreleniu obowizków zwizanych z przechowywaniem dokumentów przez przedsibiorców zajmujcych si handlem poza sieci sklepow jest zdefiniowanie poj „obwony” i „obnony”. Wbrew pozorom handel na straganach i targowiskach nie jest handlem, ani obwonym, ani obnonym.
   • 14.05.2020Handel na straganach i targowiskach, handel obwony i obnony - miejsce przechowywania dokumentacji
    Kwesti kluczow przy okreleniu obowizków zwizanych z przechowywaniem dokumentów przez przedsibiorców zajmujcych si handlem poza sieci sklepow jest zdefiniowanie poj „obwony” i „obnony”. Wbrew pozorom handel na straganach i targowiskach nie jest handlem, ani obwonym, ani obnonym.
    • 09.04.2020Jak skorygowa dane nabywcy na fakturze
     Im wicej faktur przedsibiorca wystawia tym ryzyko popenienia bdu wzrasta. Zwykle vatowiec ma duo wicej ni jednego kontrahenta, a kady z nich ma oczywicie inne dane. Nie ma wic nic dziwnego w tym, e niejednokrotnie dochodzi moe do wystawienia dokumentu sprzeday z nieprawidowymi danymi nabywcy. Sprzedawcy dane zostay narzdzia umoliwiajce naprawienie tego rodzaju pomyek.
     • 19.03.2020Korekta zwizana z wprowadzeniem kilometrówki VAT
      Zgodnie z art. 86a ust. 1 pkt 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 106, dalej: ustawa o VAT), w przypadku wydatków zwizanych z pojazdami samochodowymi kwot podatku naliczonego stanowi 50% kwoty podatku wynikajcej z faktury otrzymanej przez podatnika. Przepis ten ustanawia ogólne ograniczenie odliczenia podatku naliczonego w odniesieniu do okrelonych pojazdów samochodowych (zasadniczo samochodów osobowych poniej 3,5 tony) – do 50%.
      • 14.01.2020Parametry i wskaniki 2020: Pracownik
       Za przychody ze stosunku pracy uwaa si wszelkiego rodzaju wypaty pienine oraz warto pienin wiadcze w naturze bd ich ekwiwalenty, bez wzgldu na ródo finansowania tych wypat i wiadcze, a w szczególnoci:
       • 13.01.2020Parametry i wskaniki 2020: Pracownik
        Za przychody ze stosunku pracy uwaa si wszelkiego rodzaju wypaty pienine oraz warto pienin wiadcze w naturze bd ich ekwiwalenty, bez wzgldu na ródo finansowania tych wypat i wiadcze, a w szczególnoci:
        • 08.01.2020WSA. Parkowanie poza siedzib firmy a odliczenie 100% VAT
         Z uzasadnienia: Jako wyjtek od zasady naley traktowa przypadki, gdy wykorzystanie samochodu subowego na dojazd pracownika z miejsca zamieszkania do miejsca wykonywania pracy bdzie uznawane za zwizane z dziaalnoci gospodarcz podatnika w rozumieniu art. 86a ust. 3 pkt 1 ustawy o VAT, a nie jako wykonywane na osobiste potrzeby pracownika. Odstpstwo to powinno by uzasadnione stanem faktycznym danej sprawy. W takiej sytuacji podatnikowi przysuguje pene prawo do odliczenia podatku naliczonego zwizanego z zakupem paliwa i ponoszeniem innych wydatków na eksploatacj pojazdów samochodowych.
         • 17.12.2019Zmiany przepisów 2020: Nowe reguy na rynku usug przewozu osób
          Nowe obowizki dla firm, które zajmuj si porednictwem przy przewozie osób oraz zmiany, które dotycz kierowców wykonujcych przewóz osób. Od 1 stycznia 2020 r. w polskim prawie pojawi si nowa usuga transportowa - porednictwo przy przewozie osób.
          • 16.12.2019Zmiany przepisów 2020: Nowe reguy na rynku usug przewozu osób
           Nowe obowizki dla firm, które zajmuj si porednictwem przy przewozie osób oraz zmiany, które dotycz kierowców wykonujcych przewóz osób. Od 1 stycznia 2020 r. w polskim prawie pojawi si nowa usuga transportowa - porednictwo przy przewozie osób.
           • 13.12.2019Wydatki na samochód pracownika w kosztach uzyskania przychodu
            Pracodawcy powszechnie wykorzystuj, najczciej porednio, do celów prowadzonej dziaalnoci samochody bdce w dyspozycji pracowników. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (analogiczne rozwizania zawiera równie ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych) reguluje t sytuacj w odniesieniu do pracowników w przepisie art. 23. ust. 1
            • 12.12.2019Wydatki na samochód pracownika w kosztach uzyskania przychodu
             Pracodawcy powszechnie wykorzystuj, najczciej porednio, do celów prowadzonej dziaalnoci samochody bdce w dyspozycji pracowników. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (analogiczne rozwizania zawiera równie ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych) reguluje t sytuacj w odniesieniu do pracowników w przepisie art. 23. ust. 1
             • 11.12.2019Jednoosobowa dziaalno i dwa samochody w kosztach firmy
              Pytanie: Czy w jednoosobowej dziaalnoci gospodarczej prowadzonej przez Wnioskodawczyni moe Ona zalicza do kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne oraz koszty eksploatacji zwizane z pierwszym samochodem H., który jest rodkiem trwaym oraz raty leasingowe i koszty eksploatacyjne zwizane z drugim samochodem S. (umowa leasingu operacyjnego)?
              • 05.12.2019Arkusze kalkulacyjne (Microsoft Excel, OpenOffice Calc i arkusze Google) w biurze i ksigowoci
               Prezentujemy e-kurs, pozwalajcy na zdobycie praktycznych umiejtnoci i pene wykorzystanie arkuszy kalkulacyjnych w codziennej pracy w ksigowoci i w biurze. Ich wszechstronne moliwoci pokazujemy w oparciu o aplikacje: Microsoft Office, Open Office oraz arkusz kalkulacyjny Google dziaajcy on-line w przegldarce internetowej. Pierwsza z tych aplikacji jest patna, korzystanie z dwóch pozostaych - cakowicie bezpatne. Jeeli nie wykorzystujecie jeszcze w peni arkuszy kalkulacyjnych, ten e-kurs jest dla Was.
               • 18.11.2019Naprawa firmowego samochodu w kosztach dziaalnoci
                Pytanie: Czy koszty naprawy powypadkowej samochodu osobowego bdcego rodkiem trwaym wykorzystywanego w dziaalnoci gospodarczej (dziaalno mieszana) stanowi koszty uywania samochodu osobowego, o których mowa w art. 23 ust. 1 pkt 46a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych i podlegaj ograniczeniu w zakresie prawa ich zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów?
                • 13.11.2019Jak skorygowa dane nabywcy na fakturze
                 Im wicej faktur przedsibiorca wystawia tym ryzyko popenienia bdu wzrasta. Zwykle vatowiec ma duo wicej ni jednego kontrahenta, a kady z nich ma oczywicie inne dane. Nie ma wic nic dziwnego w tym, e niejednokrotnie dochodzi moe do wystawienia dokumentu sprzeday z nieprawidowymi danymi nabywcy. Sprzedawcy dane zostay narzdzia umoliwiajce naprawienie tego rodzaju pomyek.
                 • 29.10.2019Firmowy samochód wykorzystywany czasami prywatnie w kosztach dziaalnoci
                  Pytanie: Czy koszty zwizane z zakupem oraz utrzymaniem samochodu osobowego, po jego przyjciu do ewidencji rodków trwaych jako rodka trwaego w dziaalnoci gospodarczej, z wykorzystywaniem go równie jako rodka transportu w podróach subowych niezwizanych z dziaalnoci, mog by uznane jako koszty uzyskania przychodów w dziaalnoci: koszty amortyzacji: 100% odpisów amortyzacyjnych; koszty ubezpieczenia OC, AC, NW oraz Assistance: 100% kosztów; koszty przegldów i napraw (usugi serwisowe wraz z zakupem czci zamiennych): 75% poniesionych kosztów; koszty zakupu paliwa, olejów, wymiany ogumienia i inne biece koszty eksploatacyjne zwizane z utrzymaniem pojazdu: 75% poniesionych kosztów?
                  • 16.09.2019Dziaalno w mieszkaniu: Moliwo odliczenia VAT od zakupu lokalu i garau oraz remontu
                   Pytanie: Wnioskodawca kupi mieszkanie na rynku pierwotnym. Konieczne bdzie wykonanie niezbdnych prac budowlanych pozwalajcych na prawidowe uytkowanie lokalu. Wnioskodawca zamierza zmieni adres siedziby swojej firmy zgodny z adresem nowo nabytego lokalu. W lokalu tym bdzie równie mieszka. Do lokalu przynalene jest take miejsce parkingowe w garau podziemnym, które bdzie wykorzystywane do parkowania samochodu osobowego znajdujcego si w rodkach trwaych firmy. Czy Wnioskodawca ma prawo do odliczenia VAT od zakupu lokalu oraz miejsca postojowego, a take od wydatków poniesionych na remont?
                   • 25.07.2019Odliczenie VAT od samochodów uywanych przez pracowników na wasne potrzeby
                    Zgodnie z art. 86a ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug zasad jest, e w przypadku wydatków zwizanych z pojazdami samochodowymi kwot podatku naliczonego stanowi 50% kwoty podatku wynikajcej z takich zakupów. Ograniczenie to nie ma – na podstawie ust. 3 pkt 1 lit. a wyej powoanego przepisu – zastosowania w przypadku wykorzystywania takich pojazdów wycznie do dziaalnoci gospodarczej podatnika. Oznacza to, e samochód oddany do prywatnego uytku pracownikowi powinien nadal u pracodawcy stanowi przedmiot dziaalnoci gospodarczej. Bdzie mona uzna, e sytuacja taka ma miejsce, gdy pracownicy bd pacili pracodawcy - podatnikowi VAT wynagrodzenie z tego tytuu.
                    • 24.07.2019Odliczenie VAT od samochodów uywanych przez pracowników na wasne potrzeby
                     Zgodnie z art. 86a ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug zasad jest, e w przypadku wydatków zwizanych z pojazdami samochodowymi kwot podatku naliczonego stanowi 50% kwoty podatku wynikajcej z takich zakupów. Ograniczenie to nie ma – na podstawie ust. 3 pkt 1 lit. a wyej powoanego przepisu – zastosowania w przypadku wykorzystywania takich pojazdów wycznie do dziaalnoci gospodarczej podatnika. Oznacza to, e samochód oddany do prywatnego uytku pracownikowi powinien nadal u pracodawcy stanowi przedmiot dziaalnoci gospodarczej. Bdzie mona uzna, e sytuacja taka ma miejsce, gdy pracownicy bd pacili pracodawcy - podatnikowi VAT wynagrodzenie z tego tytuu.
                     • 24.07.2019Najem samochodów do firmy
                      Najem samochodów jest rozwizaniem dla kadej wielkoci przedsibiorstwa, w tym take maych i rednich firm, które dziki niemu nie musz szuka pienidzy na zakup samochodów. Najem naley do umów, na podstawie których najemca (przedsibiorca prowadzcy dziaalno) otrzymuje do korzystania pojazd pacc w zwizku z tym najem okrelony czynsz najmu (opaty) wynajmujcemu. Po zakoczeniu umowy przedmiot najmu zwracany jest wynajmujcemu.
                      • 03.07.2019Wynajem samochodu nie zawsze z penym odliczeniem VAT
                       Pytanie: Wnioskodawca planuje zakup /lub leasing operacyjny /lub najem dugoterminowy samochodów osobowych, które bd wykorzystywane tylko i wycznie w zakresie najmu (jako auta zastpcze dla klientów warsztatu lub bezporedni najem krótkoterminowy/dugoterminowy w ramach usug wypoyczalni). Przedmiotowe pojazdy nie bd suy innym celom firmowym ni najmem. Czy Wnioskodawcy przysuguje prawo do odliczenia 100% podatku VAT naliczonego z faktur dokumentujcych wydatki zwizane z eksploatacj oraz uytkowaniem ww. pojazdów bez koniecznoci prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu oraz zgaszania samochodu do US?
                       • 25.04.2019KUP: Wydatki na samochody posiadajce badania zaliczamy w caoci w koszty
                        Ograniczenia dotyczce moliwoci zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków z tytuu eksploatacji samochodów dotycz wycznie samochodów osobowych, nie dotycz natomiast kosztów eksploatacji samochodów ciarowych. W takim przypadku, tego typu wydatki podlegaj rozliczeniu w kosztach bez ograniczenia, o ile speniaj ogólne warunki uznania ich za koszty podatkowe. Zatem kluczowym jest ustalenie, czy wykorzystywany w dziaalnoci pojazd jest samochodem osobowym, czy te innym ni osobowy.
                        • 05.04.2019Pene odliczenie VAT w sytuacji parkowania samochodu pod domem pracownika
                         Z uzasadnienia: W ostatnim czasie, w judykaturze pojawia si teza, zgodnie z któr parkowanie samochodu poza siedzib firmy nie oznacza automatycznie, e samochód nie jest wykorzystywany wycznie do dziaalnoci gospodarczej. Na gruncie ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych wyksztaci si pogld, e przejazdy pracowników mobilnych samochodem subowym na trasie pomidzy wyznaczonym miejscem zamieszkania lub jego pobliu (parkowania), a miejscem wykonywania pracy - o ile nie su osobistym celom pracowników, lecz wykorzystywane s w ramach realizacji zada subowych - nie stanowi nieodpatnego wiadczenia w rozumieniu przepisu art. 12 ust. 1 tej ustawy, a zatem ich wartoci nie mona uwaa za przychód pracowników ze stosunku pracy.
                         • 11.03.2019Odliczenie VAT z faktury za opat wstpn przy braku zoenia VAT-26
                          Pytanie: Umow leasingow Wnioskodawca podpisa 29 padziernika 2018. 30 padziernika Wnioskodawca przela na konto leasingodawcy rodki pienine na poczet czynszu inicjalnego (wpata wstpna). Natomiast faktyczny odbiór samochodu, jak równie jego rejestracja nastpiy 6 listopada. Wnioskodawca nie przypuszcza, e zgoszenia do urzdu skarbowego musi dokona przed dat faktycznego odbioru pojazdu. Czy w zwizku z brakiem poinformowania Naczelnika US w ustawowym terminie 7 dni od podpisania umowy leasingowej Wnioskodawca moe odliczy 100% VAT wynikajcego z faktury za opat wstpn?
                          • 06.03.2019Parametry i wskaniki 2019: Pracownik
                           Za przychody ze stosunku pracy uwaa si wszelkiego rodzaju wypaty pienine oraz warto pienin wiadcze w naturze bd ich ekwiwalenty, bez wzgldu na ródo finansowania tych wypat i wiadcze, a w szczególnoci:
                           • 04.03.2019NSA. Odliczanie 100% VAT od samochodu osobowego: Ewidencja przebiegu musi by
                            Z uzasadnienia: Sposób w jaki wnioskodawca stara si wyeliminowa ryzyko uycia samochodu do uytku prywatnego (oklejenie samochodu informacjami dotyczcymi spóki i prowadzonej przez ni dziaalnoci) nie moe zapewni tego, e pojazd ten bdzie wykorzystywany wycznie do dziaalnoci gospodarczej. Wpyw zaopatrzenia pojazdu w tego rodzaju informacje handlowe na rozpoznawalno firmy i potencjalne zwikszenie z tego tytuu jej przychodów nie ma w tym zakresie zasadniczego znaczenia.
                            • 14.02.2019Kilometrówka wypacana podróujcemu zleceniobiorcy
                             Ustawodawca wyodrbni dwa rodzaje podróy uzasadniajce zwolnienie przychodów uzyskanych za czas podróy - „podró subow” oraz „podró osoby niebdcej pracownikiem”. Zwrot z tytuu uywania przez Zleceniobiorc samochodu nie bdcego wasnoci zleceniodawcy w celu realizacji czynnoci bdcych przedmiotem umowy wykonywanych w podróy moe korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych. Ale zwolnieniem nie s objte zwroty kosztów za jazdy lokalne.
                             • 18.01.2019NSA: Samochody demonstracyjne a odliczenie VAT
                              Z uzasadnienia: Wykorzystywanie w jakim odcinku czasowym samochodu do prezentacji towaru powoduje niemono uznania, e suy on wycznie do odprzeday. Sam fakt podwójnego wykorzystania samochodu, tj. do demonstracji i dopiero po zakoczeniu tej funkcji do sprzeday wyklucza uznanie, e by on uyty wycznie do odsprzeday.
                              • 02.01.2019Podatki 2019: Zmiany w kosztach firmowych samochodów osobowych
                               1 stycznia tego roku weszy w ycie zmiany dotyczce samochodów osobowych wykorzystywanych w prowadzonej dziaalnoci. Podwyszona zostaa do 150 000 z kwota limitu wartoci samochodu do którego moliwe jest pene odliczanie odpisów amortyzacyjnych, a w przypadku samochodu elektrycznego - do kwoty 225 000 z. Zmieniy si równie zasady rozliczania kosztów uywania samochodów wykorzystywanych take dla celów prywatnych.
                               • 31.12.2018Podatki 2019: Zmiany w kosztach firmowych samochodów osobowych
                                Od 1 stycznia przyszego roku wejd w ycie zmiany dotyczce samochodów osobowych wykorzystywanych w prowadzonej dziaalnoci. Podwyszona zostanie do 150 000 z kwota limitu wartoci samochodu do którego moliwe jest pene odliczanie odpisów amortyzacyjnych, a w przypadku samochodu elektrycznego - do kwoty 225 000 z. Zmieni si równie zasady rozliczania kosztów uywania samochodów wykorzystywanych take dla celów prywatnych.
                                • 28.11.2018Arkusze kalkulacyjne w biurze i ksigowoci - jutro pierwsza lekcja e-kursu
                                 Praktyczne umiejtnoci wykorzystania arkuszy kalkulacyjnych w codziennej pracy w ksigowoci i w biurze s bardzo wane. W naszym nowatorskim e-kursie ich wszechstronne moliwoci pokazujemy w oparciu o aplikacje: Microsoft Office, Open Office oraz arkusz kalkulacyjny Google dziaajcy on-line w przegldarce internetowej. Pierwsza z tych aplikacji jest patna, korzystanie z dwóch pozostaych - cakowicie bezpatne. Jeeli nie wykorzystujecie jeszcze w peni arkuszy kalkulacyjnych, ten e-kurs jest dla Was. Co wane - wszystkie operacje (poczwszy od pierwszego uruchomienia programu) opisujemy równolegle - nie ma wic znaczenia, jakie oprogramowanie wykorzystujecie na co dzie. E-kurs kierujemy do pocztkujcych i rednio zaawansowanych uytkowników arkuszy kalkulacyjnych (Excel, Calc i Google). Zwrócimy uwag na szereg przydatnych funkcji, jakie znajduj si w tych aplikacjach. Pokaemy jak mona zautomatyzowa wiele mudnych przelicze, które nastrczaj wiele problemów i s ródem czstych pomyek. Kurs zawiera praktyczne przykady oraz opatrzony jest licznymi ilustracjami. Kada z lekcji dostarczy wiedz, któr bdzie mona od razu zastosowa w pracy. Dziki wiedzy, któr zdobdziesz moliwe stanie si szybkie tworzenie dokumentów i wzorów, które wykorzystasz w swojej codziennej pracy.
                                 • 26.11.2018Zrozumie PKPiR - ostatnia w tym roku edycja e-kursu
                                  Wydaje si, e PKPiR to prosta ewidencja i ksigowanie w niej nie powinno sprawia nikomu problemów. Nic bardziej mylnego. Osoby potrafice biegle porusza si w zagadnieniach dotyczcych PKPiR - i ogólniej podatku dochodowego - w zakresie ustalania kosztów i przychodów s bardzo poszukiwane na rynku pracy, nie ma ich bowiem zbyt wiele. Tymczasem zagadnienia zwizane z prowadzeniem PKPiR mona zrozumie i w cigu zaledwie paru miesicy sta si ekspertem w prowadzeniu tej ewidencji. Wystarczy po prostu zapoznawa si z zagadnieniami w logicznej kolejnoci. W sytuacji, w której mamy podstawy do zdobycia nastpnej porcji wiedzy, jej przyswojenie jest proste, skuteczne i - co istotne - trwae. Dzisiaj koczymy przyjmowa zapisy na ostatni w tym roku edycj e-kursu.
                                  • 08.11.2018Podatki 2019: Zmiany w kosztach firmowych samochodów osobowych
                                   Od 1 stycznia przyszego roku wejd w ycie zmiany dotyczce samochodów osobowych wykorzystywanych w prowadzonej dziaalnoci. Podwyszona zostanie do 150 000 z kwota limitu wartoci samochodu do którego moliwe jest pene odliczanie odpisów amortyzacyjnych, a w przypadku samochodu elektrycznego - do kwoty 225 000 z. Zmieni si równie zasady rozliczania kosztów uywania samochodów wykorzystywanych take dla celów prywatnych.
                                   • 05.11.2018NSA. Parkowanie pod domem pracownika z penym odliczeniem VAT
                                    Z uzasadnienia: Samochód powierzony tzw. pracownikowi mobilnemu (np. przedstawicielowi handlowemu) w celu realizacji zada subowych, w tym przejazdów do klientów oraz powrotu do miejsca zamieszkania, naley uzna za wykorzystywany wycznie do dziaalnoci gospodarczej podatnika o ile okrelone przez podatnika zasady jego uywania, dodatkowo potwierdzone prowadzon przez podatnika dla tego pojazdu ewidencj przebiegu pojazdu, wykluczaj jego uycie do innych celów, niezwizanych z dziaalnoci gospodarcz.
                                    • 21.09.2018Kontrola czasu pracy kierowców w pojazdach o DMC do 3,5 tony
                                     W zwizku z brakiem tachografów w pojazdach o DMC do 3,5 tony lub pojazdach sucych do przewozu nie wicej ni 9 osób cznie z kierowc, pracodawca, który je wykorzystuje musi wprowadzi w swojej firmie specjalne procedury, które zapewni mu wiedz na temat aktywnoci jego pracowników.
                                     • 18.09.2018Koszty dziaalnoci: Dojazd do firmy prywatnym samochodem z kilometrówk
                                      Prowadz pozarolnicz dziaalno gospodarcz poza miejscem zamieszkania. Odlego pomidzy miejscem zamieszkania, a miejscem wykonywania dziaalnoci gospodarczej to okoo 25 km. Do firmy dojedam wasnym samochodem osobowym, który nie zosta wprowadzony do ewidencji rodków trwaych i wartoci niematerialnych i prawnych. Czy mog zaliczy do kosztów wydatki zwizane z ww. dojazdem, obliczone na podstawie prowadzonej ewidencji przebiegu pojazdu (wedug tzw. kilometrówki)?
                                      • 17.09.2018Koszty dziaalnoci: Dojazd do firmy prywatnym samochodem z kilometrówk
                                       Prowadz pozarolnicz dziaalno gospodarcz poza miejscem zamieszkania. Odlego pomidzy miejscem zamieszkania, a miejscem wykonywania dziaalnoci gospodarczej to okoo 25 km. Do firmy dojedam wasnym samochodem osobowym, który nie zosta wprowadzony do ewidencji rodków trwaych i wartoci niematerialnych i prawnych. Czy mog zaliczy do kosztów wydatki zwizane z ww. dojazdem, obliczone na podstawie prowadzonej ewidencji przebiegu pojazdu (wedug tzw. kilometrówki)?
                                       • 11.09.2018Odliczenie VAT od kampera
                                        Pytanie: Czy uytkowanie kampera na podstawie umowy leasingu uprawnia Wnioskodawc do penego (100%) odliczenia VAT naliczonego wykazanego w fakturach dotyczcych rat leasingowych, zakupu paliwa oraz wszelkich innych kosztów biecej eksploatacji? Kamper ma by wykorzystywany na cele prowadzonej dziaalnoci. Na co dzie kamper bdzie spenia funkcj „mobilnego biura”, a w przypadku wykonywania robót poza terenem równie funkcj transportow osób, materiaów, sprztu i narzdzi niezbdnych na budowie oraz miejsca zakwaterowania.
                                        • 29.08.2018Zapata za napraw samochodu z polisy a prawo do odliczenia VAT
                                         Jestem czynnym podatnikiem VAT. W swojej dziaalnoci uywam samochodu osobowego (rodek trway). Podczas kradziey opon samochód zosta powanie uszkodzony. Niezbdna bya kosztowna naprawa. Pojazd by ubezpieczony i ubezpieczyciel zapaci specjalistycznemu serwisowi wiksz cz dwóch faktur za napraw. Czy mam prawo do odliczenia 50% VAT z faktur za napraw samochodu, których wiksza cz zapacona zostaa przez ubezpieczyciela pojazdu?
                                         • 27.08.2018Zapata za napraw samochodu z polisy a prawo do odliczenia VAT
                                          Jestem czynnym podatnikiem VAT. W swojej dziaalnoci uywam samochodu osobowego (rodek trway). Podczas kradziey opon samochód zosta powanie uszkodzony. Niezbdna bya kosztowna naprawa. Pojazd by ubezpieczony i ubezpieczyciel zapaci specjalistycznemu serwisowi wiksz cz dwóch faktur za napraw. Czy mam prawo do odliczenia 50% VAT z faktur za napraw samochodu, których wiksza cz zapacona zostaa przez ubezpieczyciela pojazdu?
                                          • 13.08.2018MF: Bd zmiany w leasingu aut osobowych
                                           W celu ujednolicenia zasad podatkowego rozliczania przez podatników wykorzystywania w prowadzonej dziaalnoci samochodów osobowych, niezalenie od rodzaju umowy na jakiej podatnik korzysta z takiego samochodu, przewiduje si ograniczenie w zaliczaniu opat z tytuu umów leasingu, najmu i dzierawy do kosztów podatkowych. Rozwaane jest ustalenie takiego ograniczenia proporcj wartoci leasingowanego (najmowanego) samochodu do kwoty 150.000 z. Przewiduje si równie zmian zasad rozliczania kosztów uywania samochodów osobowych wykorzystywanych zarówno dla celów dziaalnoci gospodarczej, jak i dla innych celów (niezwizanych z prowadzon dziaalnoci) - poinformowao Ministerstwo Finansów.
                                           • 01.08.2018Co dalej z kilometrówk?
                                            Aktualnie nie s prowadzone prace zmierzajce do likwidacji „kilometrówki” dla pracowników wykorzystujcych samochód prywatny do celów subowych. Natomiast w projektowanych zmianach ustaw o podatku dochodowym przewiduje si kompleksowe zmiany w zakresie zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków zwizanych z samochodami osobowymi wykorzystywanymi do prowadzenia dziaalnoci, co de facto oznacza likwidacj „kilometrówki” w obecnym rozumieniu dla osób prowadzcych dziaalno gospodarcz. Projektowane zmiany dotycz równie samochodów osobowych wykorzystywanych w dziaalnoci gospodarczej na podstawie umów leasingu - poinformowao Ministerstwo Finansów.
                                            • 31.07.2018Poradnik praktyczny: Delegacje krajowe i zagraniczne - cz. VII
                                             Przed nami ostatni - 7 odcinek praktycznego poradnika Rozliczanie delegacji krajowych i zagranicznych w teorii i praktyce. Omówilimy w nim podstawy prawne rozliczania delegacji, na przykadach pokazalimy najczciej wystpujce problemy i ich rozwizania, pokazujc jednoczenie, jak nawet skomplikowane rozliczenie delegacji staje si proste w programie naszego autorstwa - Delegacje podatki.biz. Dzisiaj zajmiemy si rozwizaniem kilku problemów szczególnych oraz odpowiemy na pytania, które dotary do nas w trakcie publikowania poradnika.
                                             • 31.07.2018Co dalej z kilometrówk?
                                              Aktualnie nie s prowadzone prace zmierzajce do likwidacji „kilometrówki” dla pracowników wykorzystujcych samochód prywatny do celów subowych. Natomiast w projektowanych zmianach ustaw o podatku dochodowym przewiduje si kompleksowe zmiany w zakresie zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków zwizanych z samochodami osobowymi wykorzystywanymi do prowadzenia dziaalnoci, co de facto oznacza likwidacj „kilometrówki” w obecnym rozumieniu dla osób prowadzcych dziaalno gospodarcz. Projektowane zmiany dotycz równie samochodów osobowych wykorzystywanych w dziaalnoci gospodarczej na podstawie umów leasingu - poinformowao Ministerstwo Finansów.
                                              • 30.07.2018Elektroniczna ewidencja przebiegu pojazdu bez podpisu rcznego i kwalifikowanego
                                               Jeli podpis skadany w formie elektronicznej, zoony z imienia i nazwiska przedsibiorcy lub osoby przez niego upowanionej (np. pracownika), umieszczany automatycznie na ewidencji po uprzednim uyciu stosownego, zindywidualizowanego hasa/loginu, umoliwia jednoznaczne wskazanie jego autora, to mona uzna go za „podpis podatnika” - wyjanio Ministerstwo Finansów.
                                               • 27.07.2018Poradnik praktyczny: Delegacje krajowe i zagraniczne - cz. VII
                                                Przed nami ostatni - 7 odcinek praktycznego poradnika Rozliczanie delegacji krajowych i zagranicznych w teorii i praktyce. Omówilimy w nim podstawy prawne rozliczania delegacji, na przykadach pokazalimy najczciej wystpujce problemy i ich rozwizania, pokazujc jednoczenie, jak nawet skomplikowane rozliczenie delegacji staje si proste w programie naszego autorstwa - Delegacje podatki.biz. Dzisiaj zajmiemy si rozwizaniem kilku problemów szczególnych oraz odpowiemy na pytania, które dotary do nas w trakcie publikowania poradnika.
                                                • 25.07.2018Poradnik praktyczny: Delegacje krajowe i zagraniczne - cz. III
                                                 Zapraszamy do trzeciej czci praktycznego poradnika powiconego rozliczaniu delegacji krajowych i zagranicznych zarówno od strony czysto teoretycznej jak i - z zastosowaniem programu do rozliczania delegacji naszego autorstwa - od strony praktycznej. Dzisiaj rozwaa bdziemy skutki podatkowe powstajce przy rozliczaniu krajowych podróy subowych, zajmiemy si równie kwestiami podatkowymi zwizanymi z podróami osób wiadczcych usugi na podstawie umów cywilnoprawnych.
                                                 • 24.07.2018Poradnik praktyczny: Delegacje krajowe i zagraniczne - cz. II
                                                  Witamy w drugiej czci praktycznego poradnika powiconego rozliczaniu delegacji krajowych i zagranicznych od strony czysto teoretycznej, oraz - z zastosowaniem programu do rozliczania delegacji naszego autorstwa - od strony praktycznej. Dzisiaj zajmiemy si podróami krajowymi i wtpliwociami, jakie mog pojawi si w trakcie ich rozliczania. Przedstawimy równie przypadki, w których u pracowników pojawi si przychód ze stosunku pracy w zwizku z wypacaniem nalenoci z tytuu podróy subowych. Omówimy zasady stosowane przy rozliczeniach wyjazdów wacicieli i wspólników spóek osobowych i przyjrzymy si dokumentom sucym do rozliczenia wyjazdów krajowych, generowanym przez program Delegacje krajowe i zagraniczne. Diety, ryczaty, zwroty kosztów, czyli jakie kwoty powinien otrzyma delegowany w delegacji krajowej
                                                  • 23.07.2018Poradnik praktyczny: Delegacje krajowe i zagraniczne - cz. I
                                                   Rozpoczynamy publikacj praktycznego poradnika, powiconego rozliczaniu delegacji krajowych i zagranicznych, bdcego - przy okazji - wzbogacon o zagadnienia teoretyczne instrukcj obsugi programu komputerowego „Delegacje krajowe i zagraniczne”, którego jestemy producentem, a którego wersj demo moecie pobra w kadej chwili (link na kocu artykuu). Ze wzgldu na objto materiau poradnik publikujemy w odcinkach, które bd si pojawiay codziennie przez kilka najbliszych dni. Zapraszamy do lektury!

                                                  [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] ... [ 5 ] nastpna strona »