Darowizna małżonkowi samochodu wykupionego z leasingu po zamknięciu firmy

Dokonanie na rzecz żony darowizny samochodu osobowego nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. W związku z darowizną tego samochodu przedsiębiorca nie będzie działał w charakterze podatnika, w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, lecz dokona zarządu majątkiem osobistym - interpretacja indywidualna Dyrektora KIS.

 

We wniosku o interpretację przedsiębiorca wyjaśnił, że w maju 2020 r. wykupił samochód osobowy z leasingu. Pojazd był samochodem firmowym. Od wydatków z nim związanych odliczał połowę VAT. W lipcu 2020 r. zawiesił działalność gospodarczą. Następnie we wrześniu 2022 r. zamknął działalność, złożył formularz VAT-Z oraz sporządził „Spis z natury towarów na dzień zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu” oraz „Spis składników majątku”. Samochód, o którym mowa we wniosku, przedsiębiorca ujął w „Spisie z natury towarów na dzień zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu” i opodatkował podatkiem VAT. Samochód chciałby przekazać (podarować) do użytku najbliższej rodzinie - żonie z którą posiada rozdzielność majątkową.

Przedsiębiorca chciałby wiedzieć, czy przekazanie samochodu żonie będzie rodziło obowiązek uiszczenia podatku VAT.

W wydanej interpretacji Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził:

Dostawa towarów podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług wyłącznie wówczas, gdy dokonywana będzie przez podmiot mający status podatnika, a dodatkowo działającego w takim charakterze w odniesieniu do danej transakcji. Istotne do określenia, czy w odniesieniu do konkretnej dostawy mamy do czynienia z podatnikiem podatku VAT jest stwierdzenie, że prowadzi on działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy.

Zasadne zatem jest wyłączenie osób fizycznych z grona podatników w przypadku, gdy dokonują sprzedaży, przekazania, bądź darowizny towarów stanowiących część majątku osobistego, tj. majątku, który nie został nabyty w celu jego odsprzedaży, bądź wykonywania innych czynności w ramach działalności gospodarczej.

W kontekście powyższych ustaleń należy stwierdzić, że nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług ten, kto jako osoba fizyczna dokonuje jednorazowych lub okazjonalnych transakcji, za które nie jest przewidziana ściśle regularna zapłata oraz nie prowadzi zorganizowanej, czy zarejestrowanej działalności gospodarczej. Dokonywanie określonych czynności poza sferą prowadzonej działalności gospodarczej, również nie pozwala na uznanie danego podmiotu za podatnika w zakresie tych czynności.

 

 

Przyjęcie, że dany podmiot sprzedając towar (np. samochód) działa w charakterze podatnika prowadzącego handlową działalność gospodarczą (jako handlowiec) wymaga ustalenia, czy jego działalność w tym zakresie przybiera formę zawodową (profesjonalną). Przejawem natomiast takiej aktywności określonej osoby w zakresie obrotu ruchomościami (np. samochodami), która może wskazywać, że jej czynności przybierają formę zorganizowaną może być np.: działania marketingowe podjęte w celu sprzedaży samochodu, wykraczające poza zwykłe formy ogłoszenia, prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług handlu samochodami. Przy czym, na tego rodzaju aktywność „handlową” wskazywać musi ciąg powyżej przytoczonych okoliczności, a nie stwierdzenie jedynie faktu wystąpienia pojedynczych z nich.

Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, że w rozpatrywanym przypadku dokonując darowizny pojazdu na rzecz żony przedsiębiorca nie będzie działał w charakterze podatnika podatku od towarów i usług, a czynność ta nie będzie nosiła znamion działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy.

Samochód w dniu przekazania w formie darowizny nie będzie już wykorzystywany w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Zatem darowizna na rzecz żony będzie stanowić zwykłe wykonanie prawa własności. Tym samym przedsiębiorca będzie zbywać samochód stanowiący majątek prywatny, korzystając z przysługującego mu prawa do rozporządzania własnym majątkiem. Skutkiem tego, zamierzona czynność nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Zatem stwierdzić należy, że planowane przez przedsiębiorcę dokonanie na rzecz żony darowizny samochodu osobowego nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. W związku z darowizną tego samochodu nie będzie działał w charakterze podatnika, w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, lecz dokona zarządu majątkiem osobistym.

 

Interpretacja indywidualna z 29 listopada 2023 r., sygn. 0113-KDIPT1-3.4012.590.2023.2.MJ - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - pełna treść interpretacji

 

Redakcja podatki.biz

 

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...