VAT: Sprzedaż samochodu używanego po wykupie z leasingu dla celów mieszanych

Wykupiony samochód po zakończeniu umowy leasingu nie został wprowadzony do ewidencji środków trwałych i nie dokonano odliczenia podatku naliczonego w związku z wykupem pojazdu. Wykup samochodu nastąpił na cele prywatne i jego sprzedaż następuje z majątku prywatnego. Samochód po wykupieniu wykorzystywany był zarówno na cele prywatne, jak i do prowadzenia działalności gospodarczej. Czy sprzedaż tego samochodu będzie podlegała VAT?

 

Przedsiębiorcy przez ostanie 2 lata użytkowania prawo do odliczenia podatku VAT przysługiwało od bieżących wydatków, związanych z kosztami poniesionymi na zakup paliwa, usługami myjni oraz przeglądami okresowymi w zakresie wymiany filtrów, oleju itp. W tym okresie nie zostały zakupione żadne części składowe powodujące trwały wzrost wartości samochodu.

Odpowiedź:

Z przepisów ustawy o podatku od towarów i usług wynika, że dostawa towarów podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem VAT wyłącznie wówczas, gdy dokonywana będzie przez podmiot mający status podatnika, a dodatkowo działającego w takim charakterze w odniesieniu do danej transakcji. Istotne do określenia, czy w odniesieniu do konkretnej dostawy mamy do czynienia z podatnikiem podatku VAT jest stwierdzenie, że prowadzi on działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy.

Zasadne zatem jest wyłączenie osób fizycznych z grona podatników w przypadku, gdy dokonują sprzedaży, przekazania, bądź darowizny towarów stanowiących część majątku osobistego, tj. majątku, który nie został nabyty w celu jego odsprzedaży, bądź wykonywania innych czynności w ramach działalności gospodarczej.

Przyjęcie, że dany podmiot sprzedając towar (np. samochód) działa w charakterze podatnika prowadzącego handlową działalność gospodarczą (jako handlowiec) wymaga ustalenia, czy jego działalność w tym zakresie przybiera formę zawodową (profesjonalną). Przejawem natomiast takiej aktywności określonej osoby w zakresie obrotu ruchomościami (np. samochodami), która może wskazywać, że jej czynności przybierają formę zorganizowaną może być np.: działania marketingowe podjęte w celu sprzedaży samochodu, wykraczające poza zwykłe formy ogłoszenia, prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług handlu samochodami. Przy czym, na tego rodzaju aktywność „handlową” wskazywać musi ciąg powyżej przytoczonych okoliczności, a nie stwierdzenie jedynie faktu wystąpienia pojedynczych z nich.

Zatem należy wskazać, że w odniesieniu do planowanej sprzedaży fakt odliczenia bieżących kosztów związanych z eksploatacją przedmiotowego samochodu w działalności gospodarczej, tj. zakup paliwa, filtrów, oleju do tego pojazdu, które zostały zużyte w związku z użytkowaniem pojazdu w działalności mieszanej nie będzie miał wpływu na opodatkowanie sprzedaży ww. pojazdu podatkiem VAT. W związku ze sprzedażą pojazdu przedsiębiorca nie będzie działał w charakterze podatnika, w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy, a sprzedaż przedmiotowego samochodu nie będzie dokonywana w ramach działalności gospodarczej zdefiniowanej w art. 15 ust. 2 ustawy, lecz w ramach zarządu majątkiem prywatnym.

Podsumowując, uwzględniając upływ 2 lat od zakończenia umowy leasingu i przeznaczenia pojazdu na cele prywatne sprzedaż przedmiotowego samochodu nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT.

 

Interpretacja indywidualna z 29 sierpnia 2023 r., sygn. 0112-KDIL1-2.4012.269.2023.5.ID - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - pełna treść interpretacji

 

Redakcja podatki.biz

 

 

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...