Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

okres zatrudnienia

 • 20.04.2007Zasiek chorobowy i pobieranie dochodu z udziaw w spce cywilnej
  Pytanie: Czy w trakcie pobierania zasiku chorobowego mona pobiera dochody z udziaw w spce?
  • 19.04.2007KPP o wystpieniu MPiPS
   Anna Kalata Minister Pracy i Polityki Spoecznej zaprezentowaa na wczorajszej konferencji trzy projekty ustaw: o emeryturach pomostowych, wypacie wiadcze rodkw gromadzonych w OFE, nowej formule ustalania wysokoci rent. Konfederacja Pracodawcw Polskich wyraa swoje gbokie zaniepokojenie brakiem konsultacji spoecznych przedstawionych projektw.
   • 18.04.2007Uprawnieni do ustalenia wysokoci i wypaty zasikw
    Pytanie: Kto dokonuje ustalenia wysokoci i wypaty zasikw (chorobowych, macierzyskich itp.)?
    • 17.04.2007Wynagrodzenie chorobowe za czas pobytu w szpitalu
     Pytanie: Czy wynagrodzenie chorobowe za czas pobytu w szpitalu ulega dodatkowemu obnieniu?
     • 16.04.2007Okres wyczekiwania w przypadku absolwentw
      Pytanie: Czy absolwent studiw wyszych zatrudniony na podstawie umowy o prac w kilka tygodni po obronie pracy magisterskiej moe otrzyma wynagrodzenie chorobowe w przypadku choroby powstaej kilka dni po podjciu pracy?
      • 12.04.2007Okres wypacania wynagrodzenia chorobowego
       Pytanie: Przez jaki okres pracodawca wypaca wynagrodzenie chorobowe? Czy w razie choroby na przeomie roku liczymy ten okres inaczej?
       • 02.04.2007Zmiana pracodawcy i urlop wypoczynkowy
        Pytanie: W jaki sposb ustali wymiar urlopu w przypadku zatrudnienia u nowego pracodawcy w cigu roku kalendarzowego, a w jaki po powrocie do pracy - do tego samego przedsibiorstwa?
        • 29.03.2007Zmiana iloci dni przysugujcego urlopu w trakcie roku
         Pytanie: W jaki sposb ustali wymiar urlopu, jeli w trakcie roku pracownik nabywa prawo do wikszej iloci dni urlopu wypoczynkowego?
         • 14.03.2007ZUS: Kwoty skadek na ubezpieczenia spoeczne i ubezpieczenie zdrowotne w marcu, kwietniu i maju 2007 r.
          Informacja ZUS z dnia 13 marca 2007 r. w sprawie najniszej podstawy wymiaru skadek oraz kwot skadek na ubezpieczenia spoeczne i ubezpieczenie zdrowotne oraz na Fundusz Gwarantowanych wiadcze Pracowniczych i na Fundusz Pracy w marcu, kwietniu i maju 2007 r. dla niektrych grup ubezpieczonych
          • 08.03.2007Przedstawiciele Rady Przedsibiorczoci nt. obnienia pozapacowych kosztw pracy
           7 marca odbya si wsplna konferencja prasowa 11 organizacji gospodarczych zrzeszonych w Radzie Przedsibiorczoci. Wane dla polskiej gospodarki byo opublikowanie wsplnego stanowiska nt. obnienia pozapacowych kosztw pracy. Przedstawiciele Rady Przedsibiorczoci podaj konkretne propozycje rozwiza w tej sprawie.
           • 08.03.2007Dofinansowanie do wynagrodzenia osb niepenosprawnych a wyliczenie proporcji VAT
            Pytanie podatnika: Kwestia opodatkowania otrzymanej dotacji podmiotowej, ktra nie ma wpywu na cen wiadczonych usug.
            • 02.03.2007Skadki w trakcie urlopu macierzyskiego lub wychowawczego osb prowadzcych dziaalno
             Interpelacja nr 4263 do ministra pracy i polityki spoecznej w sprawie skadek ZUS od prowadzonej dziaalnoci gospodarczej opacanych przez osoby przebywajce na urlopie macierzyskim bd wychowawczym
             • 28.02.2007Rzd znowelizowa rozporzdzenie ws. udzielania wsparcia z Funduszu Strefowego
              Na posiedzeniu w dniu 27 lutego br. Rada Ministrw znowelizowaa rozporzdzenie w sprawie udzielania wsparcia nowej inwestycji z Funduszu Strefowego, przedoone przez ministra gospodarki. Zmieni si zasady udzielania pomocy regionalnej przeznaczonej na realizacj nowych inwestycji w sektorze maych i rednich przedsibiorstw.
              • 28.02.2007Minusy korzystania z ulgi dla rozpoczynajcych dziaalno
               Interpelacja nr 3202 do ministra pracy i polityki spoecznej w sprawie przyznawania zasiku dla osb, ktre skorzystay z ulgi w skadkach na ubezpieczenie spoeczne dla zakadajcych firmy
               • 22.02.2007Stanowisko Lewiatana w sprawie samozatrudnienia
                Prezydent Lech Kaczyski na wczorajszym posiedzeniu Komisji Krajowej „Solidarnoci” w Gdasku stwierdzi, e „samozatrudnienie to najczystsza paranoja”. Tym samym wzbudzi uzasadniony niepokj o yciowe perspektywy blisko 1 mln osb prowadzcych jednoosobow dziaalno gospodarcz.
                • 22.02.2007Rzd przygotowa program pomocy polskim emigrantom
                 Program na rzecz zwikszenia opieki nad polsk migracj zarobkow "Bliej pracy, bliej Polski" opracowano dziki wsppracy 9 resortw oraz Rzecznika Praw Obywatelskich. - To pierwszy w historii Polski kompleksowy program, dotyczcy pomocy naszym rodakom, ktrzy chwilowo wyjechali zarobkowo do innych krajw Unii Europejskiej - zaznaczy minister Przemysaw Gosiewski.
                 • 21.02.2007Poradnik ZUS. Zasady opacania skadek na ubezpieczenia spoeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych wiadcze Pracowniczych.  
                  • 20.02.2007Poradnik ZUS. Ubezpieczenia spoeczne i ubezpieczenie zdrowotne osb prowadzcych pozarolnicz dziaalno i osb z nimi wsppracujcych.
                   Celem poradnika jest omwienie obowizujcych od 1 stycznia 1999 r. zasad ubezpiecze spoecznych i ubezpieczenia zdrowotnego osb prowadzcych pozarolnicz dziaalno i osb z nimi wsppracujcych. Przedstawione zagadnienia dotycz zarwno osb prowadzcych dziaalno indywidualnie, jak i w ramach np. spki cywilnej (obowizujcy tryb postpowania w zakresie dokonywania rozlicze skadek na ubezpieczenia przez wsplnikw spek cywilnych zawiera rozdzia X).
                   • 20.02.2007Poradnik ZUS. wiadczenia pienine z ubezpieczenia spoecznego w razie choroby i macierzystwa dla osb prowadzcych dziaalno pozarolnicz.
                    Prawo do wiadcze pieninych z ubezpieczenia spoecznego w razie choroby i macierzystwa, ich wysoko, zasady obliczania i wypaty reguluj przepisy ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o wiadczeniach pieninych z ubezpieczenia spoecznego w razie choroby i macierzystwa (Dz.U. 2005 nr 31, poz. 267). wiadczenia te przysuguj wszystkim osobom objtym ubezpieczeniem chorobowym, okrelonym przepisami ustawy z dnia 13 padziernika 1998 r. o systemie ubezpiecze spoecznych (Dz.U. nr 137, poz. 887 z pn. zm.). Do krgu tych osb zalicza si m. in. osoby, ktre s objte ubezpieczeniem chorobowym jako prowadzce dziaalno pozarolnicz oraz osoby z nimi wsppracujce.
                    • 12.02.2007Preferencje (zwolnienia) oraz obowizki podatnikw opacajcych podatek dochodowy w formie karty podatkowej
                     Podatnicy prowadzcy dziaalno opodatkowan w formie karty podatkowej s zwolnieni od obowizku prowadzenia ksig, skadania zezna podatkowych oraz wpacania zaliczek na podatek dochodowy. Podatnicy ci s jednak obowizani wydawa na danie klienta rachunki i faktury, o ktrych mowa w odrbnych przepisach, stwierdzajce sprzeda wyrobu, towaru lub wykonanie usugi, oraz przechowywa w kolejnoci numerw kopie tych rachunkw i faktur w okresie 5 lat podatkowych, liczc od koca roku, w ktrym wystawiono rachunek lub faktur.
                     • 07.02.2007Karta podatkowa
                      Karta podatkowa to zryczatowany podatek dochodowy od osb fizycznych. Ta forma opodatkowania moliwa jest dla osb fizycznych prowadzcych indywidualn dziaalno gospodarcz oraz spek cywilnych osb fizycznych. Jest najprostszym sposobem pacenia podatkw, ktry nie wymaga prowadzenia skomplikowanej ksigowoci, a rachunki wystawia si tylko na danie klienta.
                      • 01.02.2007MPiPS: Unijne prawo rwne dla wszystkich
                       W dzienniku „Fakt” z 29 stycznia 2007 r. ukaza si tekst zatytuowany „Polska rajem dla bezrobotnych z zagranicy”. Opisano w nim przypadek Szwedki, ktra pobiera w Polsce zasiek dla bezrobotnych, naliczony wedug stawek obowizujcych w jej kraju. Wynosi on 2.500 z.
                       • 31.01.2007Dokumentacja w sprawach zwizanych ze stosunkiem pracy: akta osobowe
                        Zgodnie z ustaw z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z pn. zm.; dalej: Kp) pracodawca ma obowizek dla kadego pracownika zaoy i prowadzi w okrelony przepisami sposb, teczk z ca dokumentacj zwizan z przebiegiem zatrudnienia, tzw. akta osobowe. Teczka powinna by podzielona na 3 czci: A, B i C, ktre obejmuj:
                        • 31.01.2007ZUS przeprowadzi kolejne losowanie do OFE
                         111 393 osoby otrzymay w drodze losowania przydzia do szeciu otwartych funduszy emerytalnych (OFE). Losowanie odbyo si w siedzibie Centrali Zakadu Ubezpiecze Spoecznych.
                         • 31.01.2007Informacje urzdw pracy dotyczcych ofert pracy rwnie w Internecie
                          Na posiedzeniu w dniu 30 stycznia br. Rada Ministrw przyja projekt ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektrych innych ustaw, przedoony przez ministra pracy i polityki spoecznej. Projekt nowelizacji ustawy zakada usprawnienie funkcjonowania publicznych sub zatrudnienia oraz zwikszenie dostpu do usug rynku pracy wiadczonych na rzecz bezrobotnych, poszukujcych pracy oraz pracodawcw.
                          • 26.01.2007PKPP Lewiatan: Uwagi do oceny realizacji przez Polsk Krajowego Programu Reform w roku 2006
                           Komisja Europejska opublikowaa niedawno obszerny raport na temat realizacji przez wszystkie kraje czonkowskie ich krajowych programw reform przewidzianych w ramach Strategii Lizboskiej. Zwrcia si te do rzdw pastw czonkowskich o skomentowanie skierowanych do nich rekomendacji dotyczcych tych programw i skonsultowanie tych odpowiedzi z partnerami spoecznymi. Poniej przedstawiamy tre uwag przekazanych Ministerstwu Gospodarki przez PKPP Lewiatan w ramach tych konsultacji:
                           • 24.01.2007Urlop pracownikw zatrudnionych w niepenym wymiarze czasu pracy
                            Pytanie: Jak wylicza si urlop w przypadku pracownikw zatrudnionych w niepenym wymiarze czasu pracy?
                            • 24.01.2007Ulgi podatkowe w 2006 i 2007 roku – porwnanie (2)
                             Kontynuujemy porwnanie przepisw dotyczcych ulg podatkowych, z ktrych moemy skorzysta w rozliczeniu za 2006 rok i 2007 rok. Dzisiaj o darowiznach. 1 stycznia weszy w ycie nowe regulacje, zwikszajce nieco zakres darowizn, ktre bdziemy mogli odlicza - ale dopiero w zeznaniu za 2007 r.
                             • 23.01.2007Praca podczas urlopu wypoczynkowego
                              Pytanie: Czy podczas trwania urlopu wypoczynkowego mona wykonywa jakkolwiek prac (na rzecz przedsibiorstwa w ktrym si jest zatrudnionym, czy te na rzecz innych podmiotw – np. na podstawie umowy zlecenia)?
                              • 23.01.2007Spotkanie unijnych ministrw pracy
                               Minister Pracy i Polityki Spoecznej Anna Kalata oraz Podsekretarz Stanu Kazimierz Kuberski w dniach 18–20 stycznia 2007 r. wzili udzia w nieformalnym spotkaniu Ministrw ds. Zatrudnienia i Spraw Spoecznych, organizowanym przez Prezydencj Niemieck w Berlinie. W spotkaniu uczestniczyli ministrowie z Pastw Czonkowskich UE i EFTA oraz pastw kandydujcych do UE – Turcji i Chorwacji. Tematem przewodnim dyskusji bya „dobra praca”.
                               • 18.01.2007Informacja ZUS w sprawie kwot skadek na ubezpieczenia spoeczne i zdrowotne w styczniu i lutym 2007 r.
                                Informacja ZUS z dnia 11 stycznia 2007 r. w sprawie najniszej podstawy wymiaru skadek oraz kwot skadek na ubezpieczenia spoeczne i ubezpieczenie zdrowotne oraz na Fundusz Gwarantowanych wiadcze Pracowniczych i na Fundusz Pracy w styczniu i lutym 2007 r. dla niektrych grup ubezpieczonych
                                • 15.01.2007Urlopy pracownikw modocianych
                                 Pytanie: Kiedy modociany nabywa prawo do pierwszego urlopu? W jaki sposb udzielamy urlopw pracownikom modocianym?
                                 • 11.01.2007Przechowywanie dokumentacji podatkowej
                                  Podatnicy dokonujcy rozlicze z fiskusem zobowizani s przez odpowiedni okres i w odpowiedni sposb przechowywa dokumentacj, na podstawie ktrej obliczany jest podatek. Czas, w jakim powinna by ona dostpna dla urzdu skarbowego upywa, zgodnie z ordynacj podatkow, wraz z upywem terminu przedawnienia zobowizania podatkowego. Wynosi on 5 lat liczc od koca roku kalendarzowego, w ktrym upyn termin patnoci podatku. W wypadkach przewidzianych w Ordynacji, bieg terminu przedawnienia moe nie rozpocz si, a rozpoczty ulec zawieszeniu bd przerwaniu, co wpynie na przeduenie okresu obowizkowego przechowywania dokumentacji.
                                  • 10.01.2007Urlop wychowawczy (1)
                                   Pytanie: W jaki sposb naley ubiega si o przyznanie urlopu wychowawczego i komu on przysuguje?
                                   • 04.01.2007ZUS: Wybr OFE moliwy tylko do rody
                                    Tylko do najbliszej rody osoby, ktre ostatnio rozpoczy prac, ale nie zawary dotd umowy z adnym funduszem emerytalnym maj czas na jego samodzielny wybr. Kto nie zdy, zostanie przydzielony do funduszu losowo wybranego przez ZUS.
                                    • 04.01.2007PKPP Lewiatan: Co dalej ze wzrostem gospodarczym?
                                     Gospodarka utrzyma si w 2007 r. na ciece wzrostu. Problemem bdzie jednak utrzymanie si na tej ciece w latach kolejnych. Bdzie to niemoliwe jeli Rzd i Sejm nie rozpoczn prawdziwej i rzetelnej pracy na rzecz rozwiza wspierajcych rozwj gospodarczy, w tym rozwj przedsibiorstw, m.in. obnienia pozapacowych kosztw pracy, reformy systemu regulacji, reformy finansw publicznych, dokoczenia prywatyzacji oraz zwikszenia efektywnoci systemu wykorzystania rodkw unijnych.
                                     • 20.12.2006Opata skarbowa od 1 stycznia 2007 roku
                                      Ju za kilka dni przestanie obowizywa dotychczasowa ustawa z dnia 9 wrzenia 2000 r. o opacie skarbowej. Zastpi j Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opacie skarbowej, opublikowana w Dz. U. Nr 225 z dnia 08.12.2006 r., poz. 1635, ktra wchodzi w ycie 1 stycznia 2007 roku.
                                      • 19.12.2006Prawo do pierwszego urlopu
                                       Pytanie: Kiedy uzyskuje si prawo do urlopu - jaki okres czasu naley przepracowa aby mc skorzysta z urlopu po raz pierwszy? Jaki bdzie wymiar tego urlopu?
                                       • 18.12.2006Zawieszanie dziaalnoci - projektowane zmiany
                                        Interpelacja nr 4947 do ministra finansw w sprawie sezonowej dziaalnoci gospodarczej w kontekcie wpyww do budetu pastwa
                                        • 14.12.2006Dofinansowanie do zatrudnienia bezrobotnego
                                         Do gwnych zada naoonych na wojewdzkie i powiatowe urzdy pracy przez ustaw z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001, z pn. zm.) naley promocja zatrudnienia, agodzenie skutkw bezrobocia oraz aktywizacja zawodowa. Realizujc te zadania urzdy te mog udziela przedsibiorcom, speniajcym okrelone warunki, rnego rodzaju pomoc w celu zatrudnienia bezrobotnego. Obecnie obowizujce przepisy przewiduj rne formy wsparcia, jednake w tym artykule postaram si zarysowa tylko te instrumenty rynku pracy, z ktrych moe skorzysta przedsibiorca prowadzcy ju dziaalno gospodarcz, czyli m.in.: refundacj kosztw wyposaenia i doposaenia stanowiska pracy, jednorazow refundacj kosztw z tytuu opaconych skadek ZUS, prace interwencyjne, roboty publiczne, sta czy przygotowanie zawodowe.
                                         • 06.12.2006Sejm przyj ustaw o zasadach prowadzenia polityki rozwoju
                                          6 grudnia 2006 r., na 29 posiedzeniu, Sejm RP, po rozpatrzeniu poprawek zgoszonych przez Senat RP, uchwali ustaw o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Podstawowym celem ustawy jest stworzenie ram prawnych, ktre usystematyzuj sposb prowadzenia polityki rozwoju spoeczno-gospodarczego.
                                          • 05.12.2006Wynagrodzenie pracownika w 2007 r.
                                           Od 1 stycznia 2007 r. obowizuje nowa wysza stopa procentowa skadki na ubezpieczenie zdrowotne. Wynosi ona 9 % podstawy wymiaru. Nie zmienia si natomiast wysoko skadki na ubezpieczenie zdrowotne, o ktr zmniejsza si podatek, co oznacza, e w 2007 r. rnica pomidzy skadk w wysokoci 9 %, a skadk 7,75 % podstawy wymiaru, ktrej ubezpieczony nie odliczy od podatku i ktr sfinansuje z wasnej kieszeni, wynosi 1,25 %. Jednoczenie z dniem 1 stycznia 2007 r. ronie take kwota kosztw uzyskania przychodw, a take kwota wolna od podatku. Przyjrzyjmy si jaki bdzie to miao wpyw na wynagrodzenie pracownika:
                                           • 30.11.2006Kapita pocztkowy a obowizki pracodawcy
                                            Przepisy ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpiecze Spoecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353, z pn. zm.) zobowizay pracodawcw do kompletowania dokumentacji umoliwiajcej ustalenie kapitau pocztkowego tym pracownikom, za ktrych przekazuj do Zakadu imienne raporty miesiczne i przekazania jej do ZUS nie pniej ni do dnia 31 grudnia 2006 r. Obowizek ten dotyczy pracownikw urodzonych po 1948 r., ktrzy nie maj ustalonego prawa do emerytury.
                                            • 28.11.2006Informacja ZUS w sprawie skadek na ubezpieczenie spoeczne i zdrowotne w grudniu 2006 r.
                                             Informacja ZUS z dnia 24 listopada 2006 r. w sprawie najniszej podstawy wymiaru skadek oraz kwot skadek na ubezpieczenia spoeczne i ubezpieczenie zdrowotne oraz na Fundusz Gwarantowanych wiadcze Pracowniczych i na Fundusz Pracy w grudniu 2006 r. dla niektrych grup ubezpieczonych
                                             • 26.11.2006Praktyka zawodowa kandydata na doradc podatkowego
                                              Kandydaci na doradcw podatkowych, ktrzy zoyli z wynikiem pozytywnym egzamin na doradc podatkowego, odbywaj dwuletni praktyk zawodow. Praktyka ta obejmuje zapoznanie si z funkcjonowaniem organw podatkowych oraz wykonywaniem doradztwa podatkowego i odbywa si j w urzdach i w izbach skarbowych, w urzdach kontroli skarbowej, u doradcw podatkowych lub w spkach doradztwa podatkowego.
                                              • 26.11.2006Wykonywanie zawodu doradcy podatkowego
                                               Pytanie: Jak dziaalno gospodarcz moe prowadzi doradca podatkowy? Kiedy doradca podatkowy nie moe wykonywa tego zawodu?
                                               • 23.11.2006Kapita pocztkowy - Dni otwarte w radomskim, legnickim i chorzowskim ZUS
                                                W trakcie dni otwartych bdzie mona dowiedzie si wszystkiego o kapitale pocztkowym: o tym, jak wypeni i zoy wniosek o jego wyliczenie, jakie dokumenty, potwierdzajce okresy zatrudnienia i wysoko wynagrodzenia, doczy do wniosku, a take gdzie, w razie trudnoci, szuka takich dokumentw.
                                                • 23.11.2006Resort uwzgldni poprawki Lewiatana dotyczce telepracy
                                                 Rzd przygotowuje poprawki do Kodeks pracy dotyczce telepracy. Ministerstwo Pracy i Polityki Spoecznej zobowizao si do uwzgldnienia postulatw partnerw spoecznych, w tym take uwag zgaszanych przez Lewiatana w przekazywanym Radzie Ministrw projekcie nowelizacji ustawy.
                                                 • 23.11.2006Rady pracownikw
                                                  Aby wdroy postanowienia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2002/14/WE z dnia 11 marca 2002 r., polski ustawodawca uchwali dnia 7 kwietnia 2006 r. Ustaw o informowaniu pracownikw i przeprowadzaniu z nimi konsultacji (Dz. U. 06.79.550). Celem przywiecajcym parlamentarzystom unijnym, a take polskim byo utworzenie instytucji dziaajcej wewntrz zakadw pracy, ktra mogaby reprezentowa og pracownikw w procesie zdobywania wiedzy na temat funkcjonowania zakadu, jego sytuacji ekonomicznej, zmianach w zatrudnieniu czy systemie pracy.
                                                  • 21.11.2006Kapita pocztkowy - Dni otwarte w radomskim i legnickim ZUS
                                                   W trakcie dni otwartych bdzie mona dowiedzie si wszystkiego o kapitale pocztkowym: o tym, jak wypeni i zoy wniosek o jego wyliczenie, jakie dokumenty, potwierdzajce okresy zatrudnienia i wysoko wynagrodzenia, doczy do wniosku, a take gdzie, w razie trudnoci, szuka takich dokumentw.

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 32 ] . [ 33 ] . [ 34 ] . [ 35 ] . [ 36 ] . [ 37 ] . [ 38 ] . [ 39 ] . [ 40 ] . [ 41 ] nastpna strona »