06.07.2015: Interpretacje podatkowe, interpelacje poselskie, wyjaśnienia MF

Czy akcje fantomowe są przychodem pracownika?

Pytanie podatnika: Czy przyznanie Uczestnikom akcji fantomowych spowoduje powstanie po ich stronie przychodu podlegającego opodatkowaniu w momencie realizacji praw wynikających z akcji fantomowych, czyli w momencie, w którym wypłata z Programu stanie się należna (a nie na żadnym wcześniejszym etapie), który w konsekwencji stanowić będzie przychód z kapitałów pieniężnych w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i w związku z tym na Spółce nie będą ciążyły obowiązki płatnika w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ale obowiązki informacyjne polegające na sporządzeniu informacji PIT-8C?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA
Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 30 marca 2015 r. (data wpływu 2 kwietnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE
W dniu 2 kwietnia 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe.
X Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: „Spółka”, „Wnioskodawca”) jest wiodącym przedsiębiorstwem branży chemicznej, specjalizującym się w dystrybucji standardowych i specjalistycznych surowców chemicznych dla przemysłu. Spółka wchodzi w skład Grupy X (dalej: „Grupa”), której centrala, Spółka X AG, mieści się w N.

W 2013 r. X AG wprowadziła program motywacyjny L. T. P. (dalej: „Program”) dla kluczowych pracowników Grupy ...., w tym wybranych osób zatrudnionych w Spółce („Uczestnicy”).

Celem Programu jest m.in. zmotywowanie pracowników do osiągnięcia coraz lepszych wyników finansowych Grupy oraz zatrzymanie w Grupie najbardziej utalentowanego i wykwalifikowanego personelu. Program jest zarządzany centralnie przez Zarząd Spółki niemieckiej ....., który ustala zasady i wysokość wypłat oraz kryteria kwalifikacji Uczestników do Programu.

Każdego roku Zarząd X .... ustala krąg osób, które mają prawo uczestniczenia w Programie. Uczestnictwo w Programie w danym roku nie gwarantuje jednak zakwalifikowania do Programu w kolejnych latach oraz nie stanowi podstawy do takiego roszczenia.

W momencie zakwalifikowania do Programu Uczestnik otrzymuje List Udziału. W Liście Udziału Uczestnik zostaje poinformowany o możliwości udziału w Programie w danym roku finansowym (uczestnictwo w Programie jest dobrowolne). Pracownik wyraża zgodę na udział w Programie poprzez podpisanie Listu Udziału. Program dzieli się na roczne okresy realizacji („Okres Realizacji”). W każdym Okresie Realizacji ustalana jest wartość wskaźnika EBITDA Grupy („EBITDA”), która jest podstawą wyliczenia funduszu Programu. Środki zgromadzone w Funduszu Programu są następnie zamieniane na akcje fantomowe Grupy. Akcja fantomowa nie jest papierem wartościowym, czyli akcją w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych oraz nie daje uprawnień akcjonariusza, w tym prawa głosu, czy prawa do pobierania dywidendy.

Fundusz Programu ustala się w następujący sposób: W przypadku, w którym faktyczna wartość EBITDA przekroczy ustaloną na potrzeby Programu wartość tego wskaźnika, za każdy 1% powyżej ustalonej wartości 0,1% faktycznej wartości EBITDA jest przekazywane do funduszu Programu. Wartość kontrybucji nie może jednak przekroczyć 0,675% faktycznej EBITDA.

Fundusz bonusowy wylicza się w oparciu o poniższy wzór:
fundusz Planu = (faktyczna EBITDA)/ 10 x <(faktyczna EBITDA)/ustalona EBIDTA>-1

Ustalony wskaźnik EBITDA może być skorygowany przez Zarząd X AG po upływie Okresu Realizacji o kursy wymiany, czy też mające miejsce przejęcia lub nadzwyczajne okoliczności. Po upływie Okresu Realizacji Uczestnik otrzymuje List Informacyjny, w którym zostaje poinformowany o faktycznej wysokości wskaźnika EBITDA w danym Okresie Rozliczeniowym, o ewentualnej korekcie ustalonej wysokości wskaźnika EBITDA, a także o wartości oraz ilości przyznanych mu akcji fantomowych. List Informacyjny Uczestnik otrzymuje w ciągu pierwszych czterech miesięcy roku następującego po Okresie Realizacji. Liczba akcji fantomowych przyznawanych Uczestnikom w danym Okresie Realizacji jest ustalana w oparciu o: (i) wysokość funduszu Programu, (ii) proporcję rocznego wynagrodzenia za pracę danego Uczestnika w porównaniu do sumy rocznego wynagrodzenia za pracę wszystkich Uczestników biorących udział w Programie oraz (iii) średnią cenę akcji X AG w okresie trzech miesięcy danego roku, zgodnie z poniższym wzorem:
ilość akcji fantomowych =(fundusz Planu x proporcja wynagrodzenia za pracę)/ (średnia cena akcji)

Przyznane akcje fantomowe są zaokrąglane do pełnych akcji w górę. Wartość akcji fantomowych ustalana jest w oparciu o kurs akcji X AG, zgodnie z zasadami przewidzianymi w Programie. Akcje fantomowe przyznawane są Uczestnikom nieodpłatnie. Prawo Uczestnika do dysponowania akcjami fantomowymi jest ograniczone. Uczestnik nie ma prawa do rozporządzania nimi do momentu upływu okresu restrykcji („Okres Restrykcji”). Okres Restrykcji kończy się w momencie wypłaty pieniężnej z Programu. W Okresie Restrykcji Uczestnik nie może bowiem zrealizować praw związanych z ich posiadaniem. Przede wszystkim Uczestnik nie ma w tym czasie prawa zbycia akcji fantomowych ani praw z nich wynikających. Akcje fantomowe nie uprawniają również do faktycznego udziału w kapitale Grupy. Uczestnikowi posiadającemu akcje fantomowe nie przysługują prawa korporacyjne i majątkowe, w szczególności akcje fantomowe nie dają mu prawa głosu ani nie upoważniają do pobierania dywidendy.

Warunkiem otrzymania wypłaty z Programu jest m.in. kontynuacja zatrudnienia przez określony czas w jednej ze spółek z Grupy. Generalnie, w momencie, w którym Uczestnik przestaje być zatrudniony w Grupie, jego akcje fantomowe przepadają, w związku z czym traci on prawo do wypłaty z Programu. W takiej sytuacji, brak jest jakichkolwiek gwarancji co do otrzymania przez Uczestników wypłaty z Programu. Prawo to jest zatem warunkowe. Program przewiduje jednak pewne wyjątki od ww. zasady związane z przejściem na emeryturę, niepełnosprawnością lub śmiercią uczestnika.

Wartość akcji fantomowych jest ustalona w oparciu o średni kurs akcji X AG w okresie ostatnich trzech miesięcy Okresu Restrykcji. Łączna kwota wypłat nie może przekroczyć 250% wartości początkowej akcji fantomowych. Wypłata z Programu jest wypłatą brutto, Uczestnicy ponoszą koszt ewentualnych obciążeń publiczno-prawnych.

W ciągu pierwszych dwóch i pół miesiąca po Okresie Restrykcji Uczestnik otrzymuje List Wypłaty, w którym informowany jest o liczbie posiadanych akcji fantomowych, nieobjętych Okresem Restrykcji. Dodatkowo, Uczestnik informowany jest o wysokości wypłaty, jaką otrzyma z Programu. Wypłata następuje w ciągu pierwszych dwóch i pół miesięcy roku następującego po roku, w którym upłynął Okres Restrykcji akcji fantomowych. Co do zasady, akcje fantomowe są objęte 3 - letnim Okresem Restrykcji. Program przewiduje również specyficzne warunki dla 2013 r. i 2014 r. Akcje fantomowe przyznane w 2013 r. objęte były rocznym Okresem Restrykcji, a wyplata gotówkowa z Programu nastąpi w 2015 r. Dodatkowo, decyzją Zarządu X AG, fundusz Programu dotyczący 2013 r. został powiększony o dodatkowe środki, które następnie zostały zamienione na akcje fantomowe. Natomiast akcje fantomowe przyznane w 2014 r. objęte są 2 - letnim Okresem Restrykcji, co w konsekwencji oznacza, że wyplata gotówkowa z Programu nastąpi w 2017 r.

List Udziału, List Informacyjny oraz List Wypłaty są podpisywane bezpośrednio między X AG a Uczestnikiem Programu. Spółka nie jest stroną Programu. Co więcej, zawarte między Uczestnikiem a Spółką umowy (m.in. umowy o pracę, kontrakty menadżerskie), nie zawierały/nie zawierają postanowień określających zasady i warunki uczestnictwa w Programie, Spółka nie ma wpływu na wybór osób, które zostały/zostaną wytypowane do udziału w Programie. Decyzję w tej sprawie podejmuje Zarząd niemieckiej Spółki X AG. Roszczenie o przyznanie akcji fantomowych oraz o wypłatę nie będzie mogło być skierowane do Spółki, ale do X AG.

Zgodnie z postanowieniami Programu, wypłata Uczestnikom określonych kwot w polskich złotych jest realizowana przez Spółkę w imieniu X AG. Spółka działa w tym zakresie jako pośrednik, przekazując jedynie środki z Programu wskazanym Uczestnikom. Zgodnie z Umową o Podziale Kosztów, zawartą między X AG oraz innymi Spółkami z Grupy, koszty Programu mają być refakturowane na poszczególne podmioty, w których zatrudnieni są Uczestnicy Programu.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:
Czy przyznanie Uczestnikom akcji fantomowych spowoduje powstanie po ich stronie przychodu podlegającego opodatkowaniu w momencie realizacji praw wynikających z akcji fantomowych, czyli w momencie, w którym wypłata z Programu stanie się należna (a nie na żadnym wcześniejszym etapie), który w konsekwencji stanowić będzie przychód z kapitałów pieniężnych w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i w związku z tym na Spółce nie będą ciążyły obowiązki płatnika w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ale obowiązki informacyjne polegające na sporządzeniu informacji PIT-8C?

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest ocena stanowiska Wnioskodawcy w zakresie przedstawionego stanu faktycznego, natomiast w zakresie zdarzenia przyszłego zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Zdaniem Wnioskodawcy, przyznanie Uczestnikom akcji fantomowych spowoduje powstanie po ich stronie przychodu podlegającego opodatkowaniu dopiero w momencie realizacji praw wynikających z akcji fantomowych, czyli w momencie w którym wypłata z Programu stanie się należna (a nie na żadnym wcześniejszym etapie), który w konsekwencji stanowić będzie przychód z kapitałów pieniężnych w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i w związku z tym na Spółce nie będą ciążyły obowiązki płatnika w rozumieniu przepisów powołanej ustawy, ale obowiązki informacyjne polegające na sporządzeniu informacji PIT-8C.

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3 i art. 3of, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

W opinii Wnioskodawcy przychód po stronie Uczestników nie powstanie zatem w momencie przyznania akcji fantomowych, gdyż na tym etapie nie otrzymują oni jeszcze środków pieniężnych. Przyznanie takich akcji stanowi jedynie zobowiązanie wypłaty pieniężnego ekwiwalentu wartości akcji X AG w przyszłości. Przysporzenie, które otrzymuje Uczestnik w chwili przyznania mu akcji fantomowych jest więc jedynie potencjalne i warunkowe. Prawo do realizacji prawa z akcji fantomowych może przepaść, jeśli Uczestnik nie spełnia określonych w Programie warunków, tj. przestanie być zatrudniony w Grupie. Cechą takich akcji jest bowiem to, że generują one przychód dopiero w przypadku realizacji praw z nich wynikających. Dodatkowo, w momencie przyznania akcji fantomowych nie można stwierdzić, czy ich realizacja przyniesie Uczestnikowi wymierne korzyści ekonomiczne, a tym bardziej oszacować wartości tej korzyści.

Należy podkreślić, że prawo Uczestnika do dysponowania akcjami fantomowymi jest ograniczone. W Okresie Restrykcji Uczestnik nie może bowiem zrealizować praw związanych z ich posiadaniem. Przede wszystkim Uczestnik nie ma w tym czasie prawa zbycia akcji fantomowych ani praw z nich wynikających. Akcje fantomowe nie uprawniają również do faktycznego udziału w kapitale Grupy. Uczestnikowi posiadającemu akcje fantomowe nie przysługują prawa korporacyjne i majątkowe, w szczególności akcje fantomowe nie dają mu prawa głosu ani nie upoważniają do pobierania dywidendy.

W rezultacie, po stronie Uczestników nie powstanie przychód w chwili przyznania akcji fantomowych, a tym samym na Spółce nie będą ciążyły w tym momencie obowiązki płatnika ani obowiązki informacyjne, o których mowa w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Stanowisko to potwierdzają przytoczone poniżej interpretacje Ministra Finansów wydane w podobnych stanach faktycznych:

  1. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 9 stycznia 2015 r., Nr IPTPB1/415-604/14-2/MM, w której stwierdzono, że: „(...) w związku z wdrożeniem Programu, przyznaniem Uczestnikom Akcji Fantomowych oraz realizacją praw wynikających z przyznanych Uczestnikom Akcji Fantomowych, na Spółce nie będą ciążyły jakiekolwiek obowiązki w zakresie deklarowania oraz rozliczania dla potrzeb podatku dochodowego od osób fizycznych dochodów wynikających z przyznania i realizacji przez Uczestników praw z Akcji Fantomowych (...)”.
  2. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 16 września 2014 r., Nr IPPB2/415-497/14-2/MK1, w której stwierdzono, że: „Tym samym stwierdzić należy, że samo przyznanie pracownikom akcji fantomowych nie rodzi skutku w postaci powstania przychodu. Przyznanie akcji fantomowych w ramach programu motywacyjnego nie stanowi nieodpłatnego świadczenia w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie jest bowiem związane z jakimkolwiek przysporzeniem w majątku osoby nabywającej akcje fantomowe. Jak wynika z wniosku, w momencie przyznania akcji fantomowych nie można stwierdzić, czy ich realizacja przyniesie pracownikowi wymierne korzyści ekonomiczne, a tym bardziej oszacować wartości tej korzyści. Przyznanie akcji jedynie stwarza pracownikom potencjalną możliwość uzyskania w przyszłości korzyści majątkowych. Brak konkretnego wymiaru finansowego akcji fantomowych w momencie ich przyznania Osobom Uprawnionym, uniemożliwia traktowanie ich w kategorii przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 11 ww. ustawy. Tym samym nie mamy do czynienia z nieodpłatnym świadczeniem na gruncie ustawy o PIT. W konsekwencji, w momencie przyznania akcji fantomowych uprawniających do otrzymania w przyszłości premii pieniężnej (uzależnionej od wartości akcji) nie będzie ciążyć na Spółce obowiązek płatnika, czy też obowiązek informacyjny”.
  3. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 23 kwietnia 2014 r., Nr IPPB2/415-88/14-2/MG, w której stwierdzono, że: „Tym samym stwierdzić należy, że samo przyznanie pracownikom akcji fantomowych nie rodzi skutku w postaci powstania po ich stronie przychodu. Przyznanie akcji fantomowych nie stanowi nieodpłatnego świadczenia w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie jest bowiem związane z jakimkolwiek przysporzeniem w majątku osoby nabywającej akcje fantomowe. Brak konkretnego wymiaru finansowego akcji fantomowych w momencie przyznania ich pracownikom, uniemożliwia traktowanie ich w kategorii przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tym samym nie mamy do czynienia z nieodpłatnym świadczeniem na gruncie ustawy podatkowej. W konsekwencji w momencie przyznania akcji fantomowych uprawniających do otrzymania w przyszłości wypłaty wynagrodzenia zmiennego nie ciąży na Spółce obowiązek płatnika, czy też obowiązek informacyjny”.

Zdaniem Wnioskodawcy, akcje fantomowe mają charakter pochodnych instrumentów finansowych, o których mowa w art. 5a pkt 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z tym przepisem, pochodnymi instrumentami finansowymi są instrumenty finansowe, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2014 r., poz. 94, z późn. zm.), z wyłączeniem tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania oraz instrumentów rynku pieniężnego.

Według art. 3 pkt 28a ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, przez pochodne instrumenty finansowe należy rozumieć opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward oraz inne prawa majątkowe, których cena zależy bezpośrednio lub pośrednio od ceny lub wartości instrumentów finansowych, walut, stóp procentowych, rentowności, indeksów finansowych, wskaźników finansowych, towarów, zmian klimatycznych, stawek frachtowych, poziomów emisji, stawek inflacji lub innych oficjalnych danych statystycznych, a także innych aktywów, praw, zobowiązań, indeksów lub wskaźników (instrumentów bazowych) oraz instrumenty pochodne dotyczące przenoszenia ryzyka kredytowego.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. c) ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, instrumentami finansowymi są m.in. niebędące papierami wartościowymi opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward na stopę procentową, inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest papier wartościowy, waluta, stopa procentowa, wskaźnik rentowności lub inny instrument pochodny, indeks finansowy lub wskaźnik finansowy, które są wykonywane przez dostawę lub rozliczenie pieniężne.

Zdaniem Wnioskodawcy, akcje fantomowe kwalifikują się zarówno jako instrument pochodny w rozumieniu art. 3 pkt 28a ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ze względu na to, że są prawami majątkowymi, których wartość zależy bezpośrednio od ceny akcji X AG, jak również jako instrument finansowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. c) ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, dla którego instrumentem bazowym są akcje X AG, i który jest wykonywany przez rozliczenie pieniężne. Zgodnie z zasadami Programu wdrożonego przez Spółkę, Uczestnik z tytułu posiadania akcji fantomowych jest uprawniony do uzyskania świadczenia, zaś Wnioskodawca będzie zobowiązany do realizacji zobowiązania, w określonym terminie i na określonych warunkach. Tym samym akcje fantomowe posiadają wszystkie elementy charakterystyczne dla pochodnych instrumentów finansowych oraz (odpowiednio) nabywcy i wystawcy instrumentów finansowych.

Przychody z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających stanowią zaś - w myśl art. 17 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - przychody z kapitałów pieniężnych. Przychód z kapitałów pieniężnych powstaje dopiero w momencie realizacji praw wynikających z instrumentów pochodnych (zgodnie z art. 17 ust. 1b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Dopiero moment realizacji praw wynikających z akcji fantomowych przez Uczestnika jest momentem, w którym możliwe jest określenie konkretnej wielkości osiągniętego dochodu. Stąd korzyść jaką osiągnie Uczestnik w związku z nieodpłatnym otrzymaniem akcji fantomowych powinna zostać uwzględniona na etapie realizacji praw z nich wynikających. W rezultacie, przychód uzyskany z transakcji realizacji praw wynikających z akcji fantomowych powinien zostać zaliczony do kategorii kapitałów pieniężnych.

Jednocześnie, zgodnie z treścią art. 30b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od dochodów uzyskanych m.in. z odpłatnego zbycia papierów finansowych lub pochodnych instrumentów finansowych, w tym z realizacji praw wynikających z tych instrumentów i z realizacji praw z nich wynikających, podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu. Uzyskane w roku podatkowym dochody z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacji praw z nich wynikających, zgodnie z treścią art. 30b ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatnik obowiązany jest wykazać w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust. la pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, po zakończeniu roku podatkowego, tj. do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, w którym powstał przychód podatkowy.

W związku z realizacją przez Uczestnika praw wynikających z akcji fantomowych, Spółka nie będzie płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych. Na Spółce, jako podmiocie wypłacającym świadczenia z tytułu realizacji przez Uczestnika praw wynikających z akcji fantomowych, spoczywał będzie jedynie - zgodnie z art. 39 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - obowiązek sporządzenia i przekazania każdemu Uczestnikowi i właściwemu dla niego urzędowi skarbowemu, do końca lutego następnego roku podatkowego, z zastrzeżeniem art. 45ba ust. 4, informacji PIT-8C, w której wykazane zostaną przychody uzyskane przez pracownika z tytułu realizacji przez niego praw wynikających z akcji fantomowych.

Stanowisko to potwierdzają przytoczone poniżej interpretacje Ministra Finansów wydane w podobnych stanach faktycznych:

  1. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 29 września 2014 r., Nr ITPB2/415-677/14/IB, w której stwierdzono, że: „Z chwilą realizacji praw wynikających z ww. pochodnych instrumentów finansowych, powstaje przychód w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 10 ww. ustawy i dochód podlega opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 30b ww. ustawy. Stosownie do art. 30b ust. 6 i art. 45 ust. la pkt 1 ww. ustawy, po zakończeniu roku podatkowego podatnik (pracownik) będzie samodzielnie zobowiązany w zeznaniu podatkowym wykazać dochody uzyskane w roku podatkowym oraz obliczyć należny podatek dochodowy. Na Wnioskodawcy nie będą zatem ciążyły obowiązki płatnika, tj. obliczenia, pobrania i odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego. Wnioskodawca będzie natomiast zobowiązany do sporządzenia i przesłania podatnikom oraz właściwym urzędom skarbowym informacji PIT-8C”.
  2. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 4 czerwca 2014 r., Nr ILPB2/415-274/14-2/WS, w której stwierdzono, że: „W momencie realizacji praw wynikających z akcji fantomowych powstaje przychód z kapitałów pieniężnych w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podlegający opodatkowaniu z zastosowaniem 19% stawki podatkowej, zgodnie z art. 30b ust. 1 ww. ustawy. Do rozliczenia uzyskanego przychodu z ww. tytułu, w tym złożenia zeznania i zapłaty zryczałtowanego 19% podatku zobowiązani są wyłącznie pracownicy Wnioskodawcy, których prawa wynikające z akcji fantomowych zostaną zrealizowane. W związku z powyższym na Wnioskodawcy nie ciążą obowiązki płatnika”.
  3. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 14 kwietnia 2014 r., Nr IPPB2/415-110/14-2/AS, w której stwierdzono, że: „W momencie nabycia przez uczestników programu motywacyjnego niezbywalnego warunkowego prawa w postaci akcji fantomowych, stanowiącego pochodny instrument finansowy, uprawniający do otrzymania w przyszłości wypłaty pieniężnej (uzależnionej od wartości akcji Wnioskodawcy), nie będzie ciążyć na Spółce obowiązek płatnika, czy też obowiązek informacyjny. Natomiast na Spółce, jako podmiocie dokonującym wypłat związanych z realizacją praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych w postaci akcji fantomowych, uprawniających do otrzymania rozliczenia pieniężnego na rzecz uprawnionych członków Zarządu, będzie spoczywał obowiązek sporządzenia imiennych informacji PIT-8C, zgodnie z dyspozycją art. 39 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych”.
  4. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 20 marca 2014 r., Nr IPPB2/415-883/13-4/MK, w której stwierdzono, że: „W przypadku zrealizowania przez Uprawnionych pracowników Banku praw wynikających z akcji fantomowych stanowiących pochodny instrument finansowy w drodze rozliczenia pieniężnego, przysporzenie w postaci odroczonej premii pieniężnej, jakie uzyskają pracownicy Banku uczestniczący w Polityce, na gruncie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy zakwalifikować do źródła przychodów, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 10 ww. ustawy. Tym samym przychód ten nie będzie stanowił dla Uprawnionych przychodu ze stosunku pracy, innych źródeł, ani też przychodu z działalności wykonywanej osobiście, a na Wnioskodawcy (Spółce) nie będą ciążyły żadne obowiązki płatnika”.

Wobec powyższego. Wnioskodawca stoi na stanowisku, że przyznanie Uczestnikom akcji fantomowych spowoduje powstanie po ich stronie przychodu podlegającego opodatkowaniu dopiero w momencie realizacji praw z nich wynikających (a nie na żadnym wcześniejszym etapie), który w konsekwencji stanowić będzie przychód z kapitałów pieniężnych w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podlegający opodatkowaniu z zastosowaniem 19% stawki podatkowej, zgodnie z art. 30b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W związku z powyższym na Spółce nie będą ciążyły obowiązki płatnika w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ani w momencie przyznania akcji fantomowych,. ani w chwili realizacji praw z nich wynikających przez Uczestnika. Na Spółce będą jednak ciążyły obowiązki informacyjne (PIT-8C) w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613), odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Nadmienić należy także, że niniejsza interpretacja oparta została na przepisach ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.).

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Interpretacja indywidualna z 19 czerwca 2015 r., nr IPTPB1/4511-199/15-2/MD - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi

 

Hasła tematyczne: pit, pracodawca, przychód, pracownik, opodatkowanie, akcje fantomowe

 

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...