Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

okres zatrudnienia

 • 26.11.2006Wykonywanie zawodu doradcy podatkowego
  Pytanie: Jaką działalność gospodarczą może prowadzić doradca podatkowy? Kiedy doradca podatkowy nie może wykonywać tego zawodu?
  • 23.11.2006Kapitał początkowy - Dni otwarte w radomskim, legnickim i chorzowskim ZUS
   W trakcie dni otwartych będzie można dowiedzieć się wszystkiego o kapitale początkowym: o tym, jak wypełnić i złożyć wniosek o jego wyliczenie, jakie dokumenty, potwierdzające okresy zatrudnienia i wysokość wynagrodzenia, dołączyć do wniosku, a także gdzie, w razie trudności, szukać takich dokumentów.
   • 23.11.2006Resort uwzględni poprawki Lewiatana dotyczące telepracy
    Rząd przygotowuje poprawki do Kodeks pracy dotyczące telepracy. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zobowiązało się do uwzględnienia postulatów partnerów społecznych, w tym także uwag zgłaszanych przez Lewiatana w przekazywanym Radzie Ministrów projekcie nowelizacji ustawy.
    • 23.11.2006Rady pracowników
     Aby wdrożyć postanowienia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2002/14/WE z dnia 11 marca 2002 r., polski ustawodawca uchwalił dnia 7 kwietnia 2006 r. Ustawę o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji (Dz. U. 06.79.550). Celem przyświecającym parlamentarzystom unijnym, a także polskim było utworzenie instytucji działającej wewnątrz zakładów pracy, która mogłaby reprezentować ogół pracowników w procesie zdobywania wiedzy na temat funkcjonowania zakładu, jego sytuacji ekonomicznej, zmianach w zatrudnieniu czy systemie pracy.
     • 21.11.2006Kapitał początkowy - Dni otwarte w radomskim i legnickim ZUS
      W trakcie dni otwartych będzie można dowiedzieć się wszystkiego o kapitale początkowym: o tym, jak wypełnić i złożyć wniosek o jego wyliczenie, jakie dokumenty, potwierdzające okresy zatrudnienia i wysokość wynagrodzenia, dołączyć do wniosku, a także gdzie, w razie trudności, szukać takich dokumentów.
      • 13.11.2006Powrót do pracy po urlopie wychowawczym
       Prawo do urlopu wychowawczego przysługuje pracownikowi spełniającemu warunki do jego otrzymania (posiadanie co najmniej 6 miesięcznego ogólnego stażu pracy) - nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 4 roku życia. Wymiar tego urlopu został określony na maksymalnie 3 lata. Istotne jest to, że urlop wychowawczy nie musi być wykorzystywany jednorazowo, jednak pracownik nie ma w tej kwestii całkowitej swobody. Urlop ten może być mianowicie wykorzystany nawet w 4 częściach. W przypadku dziecka niepełnosprawnego urlop wychowawczy może być wykorzystywany do ukończenia przez nie 18 roku życia (we wskazanym powyżej wymiarze).
       • 09.11.2006Porzucenie pracy przez pracownika
        Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy ustanie stosunku pracy może nastąpić poprzez jego rozwiązanie bądź poprzez jego wygaśnięcie. Do roku 1996 funkcjonował w przepisach prawnych trzeci przypadek ustania stosunku pracy – porzucenie pracy, czyli inaczej bezprawne zaprzestanie pracy (na mocy art. 1 ustawy z dnia 2 lutego 1996 r. (Dz. U. 96.24.110) zmieniającej Kodeks pracy, art. 64 został skreślony). Sytuacje, które można nazwać „porzuceniem pracy przez pracownika” nadal istnieją i dlatego warto się bliżej przyjrzeć możliwościom, jakimi dysponuje pracodawca w takim, nieuregulowanym prawnie przypadku.
        • 06.11.2006MPiPS: Pracownikom należy zostawić większą swobodę w decydowaniu o czasie, który chcą poświęcić na pracę
         Minister Pracy i Polityki Społecznej Anna Kalata 7 listopada br. weźmie udział w nadzwyczajnym posiedzeniu Rady UE ds. Zatrudnienia, Polityki Społecznej, Zdrowia i Spraw Konsumenckich, poświęconym projektowi dyrektywy w sprawie czasu pracy. Przedmiotem obrad Rady UE będzie w głównej mierze kwestia utrzymania w dyrektywie tzw. klauzuli opt-out, czyli możliwości świadczenia pracy powyżej 48 godzin przeciętnie w tygodniu za zgodą pracownika.
         • 30.10.2006Wsparcie ustawowe dla Centrów Integracji Społecznych i Klubów Integracji Społecznej
          Nowa ustawa o zatrudnieniu socjalnym, przygotowana w MPiPS, pomoże w reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. - Ustawa służy wsparciu Centrów Integracji Społecznych i Klubów Integracji Społecznej, których zadaniem jest reintegracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – powiedziała minister pracy Anna Kalata podczas wspólnej konferencji z wicepremierem, ministrem rolnictwa Andrzejem Lepperem, która odbyła się 30 października 2006 r.
          • 26.10.2006MG - Dokument Implementacyjny do Krajowego Programu Reform
           Uzupełnienie Krajowego Programu Reform i sposoby jego wdrażania w Polsce zawiera przyjęty 17 października br. przez Radę Ministrów w trybie obiegowym Dokument Implementacyjny KPR na lata 2005-2008 na rzecz realizacji Strategii Lizbońskiej. Jednocześnie jest to odpowiedź polskiego rządu na zalecenia zawarte w Raporcie Rocznym Komisji Europejskiej ze stycznia br.
           • 26.10.2006Słono zapłacimy za interpretację?
            Interpelacja nr 4027 do ministra finansów w sprawie kontrowersyjnych planów Ministerstwa Finansów dotyczących wprowadzenia opłat za wydawanie interpretacji podatkowych przez urzędy skarbowe
            • 23.10.2006Kapitał na przyszłą emeryturę. Wywiad z Zuzanną Turowską, Naczelnikiem Wydziału Kapitału Początkowego Centrali ZUS.
             Kapitał początkowy jest jednym z elementów, który będzie miał wpływ na wysokość emerytury. Ustala się go urodzonym po 1948 r., którzy byli ubezpieczeni przed 1999 r., czyli co najmniej kliku milionom Polaków.Dlaczego trzeba się starać o jego obliczenie i do kiedy należy składać wnioski – na te i na wiele innych pytań odpowiada Zuzanna Turowska, Naczelnik Wydziału Kapitału Początkowego Centrali ZUS.
             • 19.10.2006Fundusze strukturalne: Sejm uchwalił ustawę o zasadach prowadzenia polityki rozwoju
              18 października 2006 roku, na 26 posiedzeniu, Sejm RP uchwalił ustawę o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Podstawowym celem ustawy jest stworzenie ram prawnych, które usystematyzują sposób prowadzenia polityki rozwoju społeczno-gospodarczego.
              • 18.10.2006Należność pieniężna otrzymana w wyniku ugody sądowej zawartej pomiędzy pracownikiem a pracodawcą nie jest odszkodowaniem
               Pytanie podatnika: Czy podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych należność pieniężna otrzymana w wyniku ugody sądowej zawartej pomiędzy podatnikiem a spółką S.A. w związku z nie wypłaceniem przez spółkę świadczenia należnego podatnikowi z tytułu rozwiązania umowy o pracę przed terminem określonym w "Pakiecie gwarancji socjalnych"?
               • 03.10.2006Pierwsza praca i zwolnienie lekarskie
                Pytanie: Byłam zatrudniona na umowę o pracę na okres próbny 1 miesiąca - i była to moja pierwsza praca w charakterze pracownika etatowego. Niestety po 2 tygodniach pracy zachorowałam i przebywałam tydzień czasu na zwolnieniu. Pracodawca nie wypłacił mi wynagrodzenia za ten czas, twierdząc, że przez pierwszy miesiąc wynagrodzenie za czas choroby nie przysługuje. Czy miał rację?
                • 17.09.2006Opodatkowanie dochodów pochodzących ze środków pomocowych finansowanych z funduszy strukturalnych oraz współfinansujących środków krajowych
                 Pismo Podsekretarza Stanu z dnia 30 sierpnia 2006 r., znak DD6-8213-8/06/DZ/412, dotyczące opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych i fizycznych dochodów pochodzących ze środków pomocowych finansowanych z funduszy strukturalnych oraz współfinansujących środków krajowych.
                 • 17.09.2006Praca lub działalność w Polsce, praca za granicą i ubezpieczenia społeczne
                  Co do zasady, obywatele UE działający na jej obszarze podlegają ustawodawstwu jednego państwa członkowskiego. Problemowi ubezpieczeń społecznych na obszarze Wspólnoty poświęcone jest wielokrotnie zmieniane rozporządzenie Rady (EWG) nr 1408/71 r. w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników, osób pracujących na własny rachunek i ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie. I tak, zgodnie z art. 13 ust. 2 rozporządzenia 1408/71: - pracownik najemny zatrudniony na terytorium jednego państwa podlega jego ustawodawstwu, nawet jeżeli zamieszkuje na terytorium innego państwa lub jeżeli przedsiębiorstwo lub pracodawca, który go zatrudnia, ma swoją zarejestrowaną siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności na terytorium innego państwa członkowskiego, - osoba prowadząca działalność na własny rachunek na terytorium jednego państwa członkowskiego podlega ustawodawstwu tego państwa, nawet jeżeli zamieszkuje na terytorium innego państwa członkowskiego,
                  • 14.09.2006Zatrudnianie osób bezrobotnych a warunki do opodatkowania w formie karty podatkowej
                   Pytanie: W jakim okresie do liczby pracowników nie wlicza się bezrobotnego zarejestrowanego w urzędzie pracy w rozumieniu przepisów o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu? Moim zdaniem zatrudnienie bezrobotnego nie spowoduje wliczenia go do liczby pracowników przy ustalaniu warunków opodatkowania w formie karty podatkowej i wysokości stawki karty podatkowej przez cały okres zatrudnienia.
                   • 13.09.2006Interpelacja nr 2728 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie sytuacji osób bezrobotnych, które podnoszą swoje kwalifikacje poprzez udział w szkoleniach organizowanych przez firmy prywatne
                    Szanowny Panie Ministrze! Po zapoznaniu się z pismem Departamentu Rynku Pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z 16 lutego br., rozesłanym do wszystkich urzędów pracy, mamy wątpliwości dotyczące promocji zatrudnienia.
                    • 13.09.2006TK: Prawo do zasiłku przedemerytalnego
                     18 września 2006 r. o godz. 12.30 Trybunał Konstytucyjny rozpozna połączone: skargę Jerzego L. i wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczące prawa do zasiłku przedemerytalnego.
                     • 11.09.2006PKPP Lewiatan: Projekt budżetu państwa na 2007 r. - stracone szanse
                      Rezygnacja z naprawy finansów publicznych, zwiększające się wydatki socjalne, nierealne prognozy wpływów z VAT, drenaż zysków przedsiębiorstw państwowych - w opinii Lewiatana taki projekt budżetu państwa na 2007 r. to krok wstecz.
                      • 11.09.2006Odprawy zwalnianych pracowników.
                       Pracownikowi, z którym zostaje rozwiązany stosunek pracy przysługuje w pewnych przypadkach prawo do odprawy. Jest tak w szczególności w razie rozwiązania z pracownikiem stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, a także w razie przejścia pracownika na rentę lub emeryturę oraz w razie powołania pracownika do zasadniczej służby wojskowej.
                       • 07.09.2006Świadczenie urlopowe
                        Zatrudniam kilka osób. W mojej firmie nie utworzyłem zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, i zastanawiam się nad wypłacaniem świadczeń urlopowych. W jaki sposób takie świadczenia są opodatkowane u pracowników? Czy wypłacone świadczenia będą zwiększać podstawę składek na ubezpieczenie społeczne? Czy zwiększą podstawę składek na ubezpieczenie zdrowotne?
                        • 04.09.2006ZUS: Składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne we wrześniu, październiku i listopadzie 2006 r.
                         Informacja ZUS z dnia 30 sierpnia 2006 r. w sprawie najniższej podstawy wymiaru składek oraz kwot składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne oraz na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i na Fundusz Pracy we wrześniu, październiku i listopadzie 2006 r. dla niektórych grup ubezpieczonych
                         • 03.09.2006Pełna księgowość (3) - Urządzenia księgowe
                          Dzisiejszy artykuł ma na celu usystematyzowanie wiedzy na temat urządzeń stosowanych w księgowości W naszej codziennej pracy coraz częściej posługujemy się komputerem i wielu z nas nie zdaje sobie sprawy z tego, że programy komputerowe wykorzystują urządzenia księgowe.
                          • 16.08.2006Termin dodatkowego rozdziału limitu zatrudnienia na realizację umów o dzieło na terenie RFN
                           Na podstawie § 2 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 czerwca 2004 r. (Dz.U. Nr 132, poz. 1416, z późn.zm.) Minister Gospodarki ogłasza termin dodatkowego rozdziału limitu zatrudnienia na realizację umów o dzieło przez polskich pracodawców na terenie Republiki Federalnej Niemiec, na okres obliczeniowy 01.10.2006 r. – 30.09.2007 r.
                           • 15.08.2006MG: Komunikat o wynikach gospodarki w czerwcu 2006 r.
                            W czerwcu 2006 r. utrzymało się wysokie tempo wzrostu w podstawowych obszarach gospodarki przy zwiększającym się zatrudnieniu.
                            • 07.08.2006Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy – trochę teorii i odpowiedzi na pytania
                             Przepisy prawa pracy zawierają generalną zasadę, zgodnie z którą urlop wypoczynkowy może zostać wykorzystany tylko w naturze. Ma to na celu zapobieganiu sytuacjom, w których pracownicy nie realizują swojego prawa do wypoczynku, zamieniając je na wynagrodzenia. Nic nie zmienia tutaj zgoda czy nawet wniosek pracownika – jest to zasada bezwzględna, której wola stron stosunku pracy nie może zmienić.Jedynym wyjątkiem od wykorzystywania urlopu w naturze jest jego zamiana na świadczenie pieniężne w przypadkach, w których urlop wypoczynkowy nie został wykorzystany w całości lub w części z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy.
                             • 31.07.2006Wylosowano klientów OFE
                              92 742 osoby otrzymały w drodze losowania przydział do czterech otwartych funduszy emerytalnych (OFE). Losowanie odbyło się 31.07.2006 r. w siedzibie Centrali ZUS.
                              • 30.07.2006Losowanie do otwartych funduszy emerytalnych
                               92 742 osoby otrzymają w drodze losowania przydział do czterech otwartych funduszy emerytalnych (OFE). Losowanie przydziału do OFE obejmuje osoby, które urodziły się po 31 grudnia 1968 r. i po raz pierwszy podejmując zatrudnienie nie zgłosiły się do żadnego funduszu (obowiązek ten nie dotyczy studentów i uczniów do 26 roku życia, którzy podjęli pracę w ramach umowy zlecenia, umowy o dzieło lub rozpoczęli studia doktoranckie). Każdej osobie, która nie dopełniła tego obowiązku w ciągu 7 dni od podjęcia zatrudnienia, ZUS przypomina o konieczności zgłoszenia się do OFE. Przed poniedziałkowym losowaniem ZUS wysłał ponad 246 tys. takich przypomnień.